Đề 0015 - Thi HK1 - Phòng GDĐT Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Năm học 2017-2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
5<br>1<br>0<br>2<br>SỐ<br>?<br>Viết phép tính thích hợp <br>3<br>+<br>2<br>=<br>5<br>Thứ Sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2007<br>Toán <br>PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6<br>Hình thành phép cộng trong phạm vi 6<br>5 + 1 = ... <br>4 + 2 = ... <br>3 + 3 = ... <br>3 + 3 = ... <br>2 + 4 = ... <br>1 + 5 = ... <br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>5 + 1 = 6 1 + 5 = 6 4 + 2 = 6 2 + 4 = 6 3 + 3 = 6<br>?????<br>?<br>?<br>?<br><br>Haõy ñoïc laïi Baûng coäng trong phaïm vi 6<br><br><br>Bảng cộng trong phạm vi 6<br>Hướng dẫn thực hành <br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>1. Tính <br>2. Tính ( Thảo luận nhóm đôi : Tính và nêu nhận xét )<br>4 + 2 =<br>2 + 4 =<br>2 + 2 =<br>3 + 3=<br>5 + 0 =<br>0 + 5 =<br>5 + 1 =<br>1 + 5 =<br>6<br>6<br>6<br>6<br>5<br>5<br>4<br>6<br>Bằng nhau<br>Bằng nhau<br>Bằng nhau<br>3. Tính <br>4 + 1 + 1 =<br>3 + 2 + 1 =<br>4 + 0 + 2 =<br>2 + 2 + 2 =<br>3 + 3 + 0 =<br>5<br>+ 1 =<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>4<br>2<br>=<br>6<br>4. Viết phép tính thích hợp <br>+<br>Viết phép tính thích hợp<br>3<br>+<br>3<br>=<br>6<br>5 + 1 = 6 1 + 5 = 6 4 + 2 = 6 2 + 4 = 6 3 + 3 = 6<br>?????<br><br><br>Haõy ñoïc laïi Baûng coäng trong phaïm vi 6<br><br><br>Đọc lại <br>Bảng cộng trong phạm vi 6<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>2+3<br>2+4<br>5-2<br>3+1<br>4-2<br>
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới
Đăng ngày 2008-01-19 04:20:30 | Thể loại: Tiếng Việt 3 | Lần tải: 331 | Lần xem: | Page: 14 | FileSize: 4.00 M | File type: ppt
lần xem

Đề 0015 - Thi HK1 - Phòng GDĐT Quận Ngô Quyền, Hải Phòng, Năm học 2017-2018, Tiếng Việt 3. 5102SỐ?Viết phép tính thích hợp 3+2=5Thứ Sáu, ngày 28 tháng 12 năm 2007Toán PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6Hình thành phép cộng trong phạm vi 65 + 1 = ... 4 + 2 = ... 3 + 3 = ... 3 + 3 = ... 2 + 4 = ... 1 +

https://tailieuhoctap.com/tiengviet3/de-0015-thi-hk1-phong-gddt-quan-ngo-quyen-hai-phong-nam-hoc-2017-2018.83400q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí này , hoặc tìm kiếm các khácliên quan