LÍ 11 NGHỈ TẾT

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

HỌ VÀ TÊN:……………………………………………………LỚP 11
I.TỪ TRƯỜNG
1.Một đoạn dây dẫn dài 5cm dặt trong từ trường đều và vuông gốc với vecto cảm ứng từ.Dòng điện qua dây có cường độ 0,75A.Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 3.10-3N.Hãy xác định cảm ứng từ của từ trường.
Đs:  0,08T
2.Một dây dẫn thẳng MN có chiều dài l, khối lượng của một đơn vị dài của dây là D= 0,04kg/m. Dây được treo bằng hai dây dẫn nhẹ thẳng đứng và đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa MN và dây treo, B= 0,04T. Cho dòng điện có cường độ I chạy qua dây treo.
a. Xác định chiều dòng điện và độ lớn của I để lực căng của các dây bằng không.
b. Cho MN = 25cm, I= 16A có chiều từ N đến M. tính lực căng của mỗi dây.
3.Một dây dẫn thẳng dài vô hạn, cho dòng điện có cường độ 2A chạy qua.Xác định vecto cảm ứng từ tại vị trí N cách dây này 4cm.
4.Đoạn MN biểu diễn một tia lửa điện tử, trong đó các electron chuyển động theo chiều mũi tên. Hỏi chiều của vecto cảm ứng từ tại P.
 
 
 
 
5. Một dòng điện có cường độ I=5A chạy trong một dây dẫn thẳng dài. Xác định cảm ứng từ tại hai điểm M,N. Cho biết M,N và dòng điện nằm trên mặt phẳng hình vẽ và M,N cách dòng điện một đoạn d= 4cm.
đs:    2,5.10-5T
6.Cảm ứng từ của một dòng điện thẳng tại điểm N cách dòng điện 2,5cm bằng 1,8.10-5T. Tính cường độ dòng điện.
đs:     2,25A
7.Dòng điện điện thẳng I1 được đặt vuông góc với mặt phẳng của dòng điện tròn I2 và đi qua tâm I2­.Hỏi lực từ tác dụng lên I2?Suy ra lực từ tác dụng lên I1.
8.Cho dòng điện có cường độ I=0,15A chạy qua các vòng dây của một ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây B=35.10-5T. Ống dây dài 50cm. Tính số vòng dây của ống dây.
đs: 929 vòng 
9.Một khung dây tròn bán kính R= 4cm gồm 10 vòng dây. Dòng điện chạy trong mỗi vòng dây có cường độ I=0,3A. Tính cảm ứng từ tại tâm của khung.
đs: 4,7.10-5T
10.Dùng một dây đồng có phủ lớp sơn cách điện mỏng, quấn quanh một hình trụ dài 50cm, đường kính 4cm để làm một ống dây. Hỏi cho dòng điện có cường độ I=0,1A vào ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng bao nhiêu? Biết sợi dây dùng làm ống dây dài l=63m và các vòng dây quấn sát nhau.
đs:     B=0,126.10-3T
11.Dùng loại dây đồng đường kính 0,5mm, bên ngoài có phủ một lớp sơn cách điện mỏng quấn quanh một hình trụ để tạo thành một ống dây. Các vòng dây được quấn sít nhau.hỏi nếu cho dòng điện có cường độ 0,1A chạy qua các vòng dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng bao nhiêu?
đs:    25.10-5T
II. NGUYÊN TẮC CHỒNG CHẤT TỪ TRƯỜNG
1.Hai dây dẫn thẳng, dài, song song cách nhau một khoảng cố định 42cm. Trong dây thứ nhất có dòng điện cường độ I1=3A, dây thứ hai có dòng điện cường độ I2=1,5A. Hãy tìm những điểm mà tại đó cảm ứng từ bằng không. Xét hai trường hợp:
a. Hai dòng điện cùng chiều.
b, Hai dòng điện ngược chiều.
2.Có hai dây dẫn dài, song song mang hai dòng điện cùng cườngđộ 5A đi qua hai điểm A, B cách nhau 8cm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn. Xác định vecto cảmứng từ tại điểm M nằm tại trung điểm của AB trong hai trường hợp:
a. Hai dòngđiện chạy cùng chiều.
b. Hai dòngđiện chạy ngược chiều.
3.. Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn có hai dòng điện I1=I2= 3A chạy ngược chiều nhau. Hai dây này cách nhau 6cm. hãy xác định vecto cảm ứng từ tại điểm:
a. N cách dây 1 đoạn 2cm và cách dây 2 đoạn 8cm.

b. M là trung điểm của đoạn thẳng vuông góc với hai dây.
4. Hai dây dẫn song song dài vô hạn, cách nhau a=10cm trong không khí, trong đó có hai dòng điện I1=I2=5A chạy ngược nhau. xác định cảm ứng từ tại điểm M, biết:
a. M cách đều 2 dây một khoảng 5cm.
b. M cách dây thứ nhất 5cm và cách dây thứ hai 15cm.
c. M cách đều hai dây một đoạn a= 10cm.
d.Làm lại bài toán trên khi hai dòng điện chạy cùng chiều nhau.
5. Hai dòng điện cường độ I1=6A, I2=9A chạy trong hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn có chiều ngược nhau được đặt trong chân không, cách nhau một khoảng a=10cm. Tìm quỹ tích những điểm tại đó .
đs: quỹ tích là đường thẳng song song với hai dòng điện, cách I1: 20cm, cách I2  30cm
6.Cho ba dòng điện thẳng song song, vuông góc với mặt phẳng hình vẽ.Khoảng cách từ điểm M đến ba dòng điện được cho trên hình. Hãy xác định cảm ứng từ tại M trong hai trường hợp:
a. Cả ba dòng điện đều hướng ra phía trước mặt phẳng hình vẽ.
b. I1 hướng ra sau, I2 và I3 hướng ra phía trước mặt phẳng hình vẽ.
cho I1=I2=I3= 10A.
đs:   a. 10-4T  b.
7.Cho ba dòng điện thẳng song song, vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, đi qua ba đỉnh A,B,C của một tam giác đều. Hãy xác định cảm ứng từ tại tâm O của tam giác trong hai trường hợp:
a. Cả ba dòng điện đều hướng ra phía trước mặt phẳng hình vẽ.
b. I1 hướng ra sau, I2 và I3 hướng ra phía trước mặt phẳng hình vẽ. cho biết cạnh tam giác 10cm và I1=I2=I3= 5A.
 
đs:  a.  B=0     b.

8.Cho ba dòng điện thẳng song song, vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và đi qua ba đỉnh A, B, C của một hình vuông. Hãy xác định cảm ứng từ tại đỉnh thứ tư D của hình vuông trong hai trường hợp:
a. Cả ba dòng điện đều hướng ra phía sau mặt phẳng hình vẽ.
b. I1, I3 hướng ra phía sau còn I2 hướng ra phía trước mặt phẳng hình vẽ.
cho biết cạnh hình vuông a= 10cm và I1=I2=I3= 5A
 
đs:   a.       b.
9.Tính cảm ứng từ tại tâm của hai vòng tròn dây dẫn đồng tâm; bán kính một vòng là R, vòng kia là 2R. Trong mỗi vòng có dòng điện cường độ I chạy qua.Xét các trường hợp sau:
a. Hai dòng điện nằm trong cùng một mặt phẳng, hai dòng điện cùng chiều.
b. Hai vòng nằm trong cùng mặt phẳng, hai dòng điện ngược chiều nhau.
c. Hai dòng điện nằm trong hai mặt phẳng vuông góc nhau.
Áp dụng:   I= 10A, R=8cm.
đs:   a. 11,8.10-5T     b. 3,9.10-5T       c. 8,8.10-5T

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2019-01-23 07:27:56 | Thể loại: Vật lý 11 | Lần tải: 5 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: docx
lần xem

giáo án LÍ 11 NGHỈ TẾT, Vật lý 11. HỌ VÀ TÊN:……………………………………………………LỚP 11 I.TỪ TRƯỜNG 1.Một đoạn dây dẫn dài 5cm dặt trong từ trường đều và vuông gốc với vecto cảm ứng từ.Dòng điện qua dây có cường độ 0,75A.Lực từ tác dụng lên đoạn dây đ

https://tailieuhoctap.com/giaoanvatly11/li-11-nghi-tet.x6730q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác