GIAO AN LY 11 NAM 2019

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Giáo án Vật lý 11 cơ bản
Năm học: 2018 – 2019
 

Ngày soạn: 5/9
PHẦN I. ĐIỆN HỌC. ĐIỆN TỪ HỌC
Chương I. ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG
Tiết 1.  ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
 - Trình bày được khái niệm điện tích điểm, đặc điểm tương tác giữa các điện tích, nội dung định luật Cu-lông, ý nghĩa của hằng số điện môi.
 - Lấy được ví dụ về tương tác giữa các vật được coi là chất điểm.
 - Biết về cấu tạo và hoạt động của cân xoắn.
2. Kĩ năng
 - Xác định phương chiều của lực Cu-lông tương tác giữa các điện tích giữa các điện tích điểm.
 - Giải bài toán ứng tương tác tĩnh điện.
 - Làm vật nhiễm điện do cọ xát.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
 - Xem SGK Vật lý 7 và 9 để biết HS đã học gì ở THCS.
 - Chuẩn bị câu hỏi hoặc phiếu câu hỏi.
2. Học sinh: Ôn tập kiến thức đã học về điện tích ở THCS.
III. TIẾN TRÌNH DẠY –  HỌC
Hoạt động 1  : Giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo.
Hoạt động 1 : Tìm hiểu sự nhiễm điện của các vật, điện tích, điện tích điểm, tương tác giữa các điện tích.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 
 
 
  Cho học sinh làm thí nghiệm về hiện tượng nhiễm điên do cọ xát.
  Giới thiệu các cách làm vật nhiễm điện.
  Giới thiệu cách kiểm tra vật nhiễm điện.
 
 
  Giới thiệu điện tích.
  Cho học sinh tìm ví dụ.
  Giới thiệu điện tích điểm.
  Cho học sinh tìm ví dụ về điện tích điểm.
 
  Giới thiệu sự tương tác điện.
  Cho học sinh thực hiện C1.
 
 
 
  Làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn của thầy cô.
  Ghi nhận các cách làm vật nhiễm điện.
  Nêu cách kểm tra xem vật có bị nhiễm điện hay không.
 
 
 
  Tìm ví dụ về điện tích.
 
  Tìm ví dụ về điện tích điểm.
 
 
  Ghi nhận sự tương tác điện.
  Thực hiện C1.
I. Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện
1. Sự nhiễm điện của các vật
  Một vật có thể bị nhiễm điện do : cọ xát, tiếp xúc, hưởng ứng (đưa lại gần một vật nhiễm điện khác).
  2. Điện tích. Điện tích điểm
  Vật bị nhiễm điện còn gọi là vật mang điện, vật tích điện hay là một điện tích.
  Điện tích điểm là một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét.
3. Tương tác điện
  Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau.
  Các điện tích khác dấu thì hút nhau.
Hoạt động 3: Nghiên cứu định luật Coulomb và hằng số điện môi.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 
 
  Giới thiệu về Coulomb và thí nghiệm  của ông để thiết lập định luật.
 
 
 
 
 
  Ghi nhận định luật.
 
 
 
 
 
II. Định luật Cu-lông. Hằng số điện môi
1. Định luật Cu-lông
  Lực hút hay đẩy giữa hai diện tích điểm đặt trong chân không có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.
Giáo viên: Nguyễn Minh Tân – Tổ: Vật lý – Công nghệ - Trường THPT Trần Suyền Trang 1
 


Giáo án Vật lý 11 cơ bản
Năm học: 2018 – 2019
 

  Giới thiệu biểu thức định luật và các đại lượng trong đó.
  Giới thiệu đơn vị điện tích.
  Cho học sinh thực hiện C2.
 
 
 
  Giới thiệu khái niệm điện môi.
  Cho học sinh tìm ví dụ.
 
 
 
 
  Cho học sinh nêu biểu thức tính lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không.
 
  Cho học sinh thực hiện C3.
  Ghi nhận biểu thức định luật và nắm vững các đại lương trong đó.
  Ghi nhận đơn vị điện tích.
  Thực hiện C2.
 
 
 
  Ghi nhận khái niệm.
  Tìm ví dụ.
  Ghi nhận khái niệm.
 
 
 
  Nêu biểu thức tính lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không.
 
  Thực hiện C3.
F = k ; k = 9.109 Nm2/C2.
  Đơn vị điện tích là culông (C).
2. Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện môi đồng tính. Hằng số điện môi
+ Điện môi là môi trường cách điện.
+ Khi đặt các điện tích trong một điện môi đồng tính thì lực tương tác giữa chúng sẽ yếu đi  lần so với khi đặt nó trong chân không.  gọi là hằng số điện môi của môi trường (   1).
+ Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện môi : F = k.
+ Hằng số điện môi đặc cho tính chất cách điện của chất cách điện.
Hoạt động 4 : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
   Cho học sinh đọc mục Em có biết  ?
  Cho học sinh thực hiện các câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 9, 10.
  Yêu cầu học sinh về nhà giả các bài tập 5, 6, 7, 8 sgk và 1.7, 1.9, 1.10 sách bài tập.
  Đọc mục Sơn tĩnh điện.
  Thực hiện các câu hỏi trong sgk.
  Ghi các bài tập về nhà.
TRẮC NGHIỆM CỦNG CỐ:
1. Cã hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 vµ q2, chóng ®Èy nhau. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. q1> 0 vµ q2  B. q12 > 0.  C. q1.q2 > 0.  D. q1.q2
2. Cã bèn vËt A, B, C, D kÝch th­íc nhá, nhiÔm ®iÖn. BiÕt r»ng vËt A hót vËt B nh­ng l¹i ®Èy C. VËt C hót vËt D. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. §iÖn tÝch cña vËt A vµ D tr¸i dÊu.   B. §iÖn tÝch cña vËt A vµ D cïng dÊu.
C. §iÖn tÝch cña vËt B vµ D cïng dÊu.   D. §iÖn tÝch cña vËt A vµ C cïng dÊu.
3. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. Khi nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc, electron lu«n dÞch chuyÓn tõ vËt nhiÔm ®iÖn sang vËt kh«ng nhiÔm ®iÖn.
B. Khi nhiÔm ®iÖn do tiÕp xóc, electron lu«n dÞch chuyÓn tõ vËt kh«ng nhiÔm ®iÖn sang vËt nhiÔm ®iÖn.
C. Khi nhiÔm ®iÖn do h­ëng øng, electron chØ dÞch chuyÓn tõ ®Çu nµy sang ®Çu kia cña vËt bÞ nhiÔm ®iÖn.
D. Sau khi nhiÔm ®iÖn do h­ëng øng, sù ph©n bè ®iÖn tÝch trªn vËt bÞ nhiÔm ®iÖn vÉn kh«ng thay ®æi.
4. §é lín cña lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®iÓm trong kh«ng khÝ
A. tØ lÖ víi b×nh ph­¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch. B. tØ lÖ víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.
C. tØ lÖ nghÞch víi b×nh ph­¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.
D. tØ lÖ nghÞch víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.
5. Kho¶ng c¸ch gi÷a mét pr«ton vµ mét ªlectron lµ r = 5.10-9 (cm), coi r»ng pr«ton vµ ªlectron lµ c¸c ®iÖn tÝch ®iÓm. Lùc t­¬ng t¸c gi÷a chóng lµ:
A. lùc hót víi F = 9,216.10-12 (N).  B. lùc ®Èy víi F = 9,216.10-12 (N).
C. lùc hót víi F = 9,216.10-8 (N).  D. lùc ®Èy víi F = 9,216.10-8 (N).
6. Hai ®iÖn tÝch ®iÓm b»ng nhau ®Æt trong ch©n kh«ng c¸ch nhau mét kho¶ng r = 2 (cm). Lùc ®Èy gi÷a chóng lµ F = 1,6.10-4 (N). §é lín cña hai ®iÖn tÝch ®ã lµ:
A. q1 = q2 = 2,67.10-9 (μC).   B. q1 = q2 = 2,67.10-7 (μC).
Giáo viên: Nguyễn Minh Tân – Tổ: Vật lý – Công nghệ - Trường THPT Trần Suyền Trang 1
 


Giáo án Vật lý 11 cơ bản
Năm học: 2018 – 2019
 

C. q1 = q2 = 2,67.10-9 (C).   D. q1 = q2 = 2,67.10-7 (C).
7. Hai ®iÖn tÝch ®iÓm b»ng nhau ®Æt trong ch©n kh«ng c¸ch nhau mét kho¶ng r1 = 2 (cm). Lùc ®Èy gi÷a chóng lµ F1 = 1,6.10-4 (N). §Ó lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®ã b»ng F2 =  2,5.10-4 (N) th× kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ:
A. r2 = 1,6 (m). B. r2 = 1,6 (cm). C. r2 = 1,28 (m). D. r2 = 1,28 (cm).
8. Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = +3 (μC) vµ q2 = -3 (μC),®Æt trong dÇu (ε = 2) c¸ch nhau mét kho¶ng r = 3 (cm). Lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®ã lµ:
A. lùc hót víi ®é lín F = 45 (N).   B. lùc ®Èy víi ®é lín F = 45 (N).
C. lùc hót víi ®é lín F = 90 (N).   D. lùc ®Èy víi ®é lín F = 90 (N).

Ngày soạn: 6/9
Tiết 2 . THUYẾT ELECTRON. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
 - Trình bày được nội dung thuyết êlectron, nội dung định luật bảo toàn điện tích.
 - Lấy được ví dụ về các cách nhiễm điện.
 - Biết cách làm nhiễm điện các vật.
2. Kĩ năng
 - Vận dụng thuyết êlectron giải thích được các hiện tượng nhiễm điện.
 - Giải bài toán ứng tương tác tĩnh điện.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Xem SGK Vật lý 7 để biết HS đã học gì ở THCS.
- Chuẩn bị phiếu câu hỏi.
2. Học sinh
  Ôn tập kiến thức đãc học về điện tích ở THCS.
III. TIẾN TRÌNH DẠY –  HỌC
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ : Phát biểu, biết biểu thức của định luật Cu-lông.
Hoạt động 2 : Tìm hiểu thuết electron.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 
 
 
 
  Yêu cầu học sinh nêu cấu tạo của nguyên tử.
  Nhận xét thực hiện của học sinh.
 
 
 
 
  Giới thiệu điện tích, khối lượng của electron, prôtôn và nơtron.
 
 
 
 
  Yêu cầu học sinh cho biết tại sao bình thường thì nguyên tử trung hoà về điện.
 
 
 
 
 
 
  Nếu cấu tạo nguyên tử.
 
 
 
 
 
 
  Ghi nhận điện tích, khối lượng của electron, prôtôn và nơtron.
 
 
 
 
  Giải thích sự trung hoà về điện của nguyên tử.
 
 
 
I. Thuyết electron
1. Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Điện tích nguyên tố
a) Cấu tạo nguyên tử
  Gồm: hạt nhân mang điện tích dương nằm ở trung tâm và các electron mang điện tích âm chuyển động xung quanh.  
  Hạt nhân cấu tạo bởi hai loại hạt là nơtron không mang điện và prôtôn mang điện dương.
Electron có điện tích là -1,6.10-19C và khối lượng là 9,1.10-31kg. Prôtôn có điện tích là +1,6.10-19C và khối lượng là 1,67.10-27kg. Khối lượng của nơtron xấp xĩ bằng khối lượng của prôtôn.
  Số prôtôn trong hạt nhân bằng số electron quay quanh hạt nhân nên bình thường thì nguyên tử trung hoà về điện.
b) Điện tích nguyên tố
  Điện tích của electron và điện tích của prôtôn là điện tích nhỏ nhất mà ta có thể có được. Vì vậy ta gọi chúng là điện tích nguyên tố.
Giáo viên: Nguyễn Minh Tân – Tổ: Vật lý – Công nghệ - Trường THPT Trần Suyền Trang 1
 


Giáo án Vật lý 11 cơ bản
Năm học: 2018 – 2019
 

  Giới thiệu điện tích nguyên tố.
 
 
Giới thiệu thuyết electron.
 
  Yêu cầu học sinh thực hiện C1.
 
  Yêu cầu học sinh cho biết khi nào thì nguyên tử không còn trung hoà về điện.
 
 
  Yêu cầu học sinh so sánh khối lượng của electron với khối lượng của prôtôn.
 
 
 
  Yêu cầu học sinh cho biết khi nào thì vật nhiễm điện dương, khi nào thì vật nhiễm điện âm.
  Ghi nhận điện tích nguyên tố.
 
 
  Ghi nhận thuyết electron.
 
  Thực hiện C1.
 
  Giải thích sự hình thành ion dương, ion âm.
 
 
 
  So sánh khối lượng của electron và khối lượng của prôtôn.
 
 
 
 
  Giải thích sự nhiễm điện dương, điện âm của vật.
 
2. Thuyết electron
  + Bình thường tổng đại số tất cả các điện tích trong nguyên tử bằng không, nguyên tử trung hoà về điện.
  Nếu nguyên tử bị mất đi một số electron thì tổng đại số các điện tích trong nguyên tử là một số dương, nó là một ion dương. Ngược lại nếu nguyên tử nhận thêm một số electron thì nó là ion âm.
  + Khối lượng electron rất nhỏ nên chúng có độ linh động rất cao. Do đó electron dễ dàng bứt khỏi nguyên tử, di chuyển trong vật hay di chuyển từ vật này sang vật khác làm cho các vật bị nhiễm điện.
  Vật nhiễm điện âm là vật thiếu electron; Vật nhiễm điện dương là vật thừa electron.
Hoạt động 3 : Vận dụng thuyết electron.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 
 
  Giới thiệu vật dẫn điện, vật cách điện.
  Yêu cầu học sinh thực hiện C2, C3.
  Yêu cầu học sinh cho biết tại sao sự phân biệt vật dẫn điện và vật cách điện chỉ là tương đối.
 
  Yêu cầu học sinh giải thích sự nhiễm điện do tiếp xúc.
  Yêu cầu học sinh thực hiện C4
 
  Giới tthiệu sự nhiễm điện do hưởng ứng (vẽ hình 2.3).
  Yêu cầu học sinh giải thích sự nhiễm điện do hưởng ứng.
  Yêu cầu học sinh thực hiện C5.
 
 
  Ghi nhận các khái niệm vật dẫn điện, vật cách điện.
  Thực hiện C2, C3.
  Giải thích.
 
 
 
  Giải thích.
 
  Thực hiện C4.
 
  Vẽ hình 2.3.
 
  Giải thích.
 
  Thực hiện C5.
II. Vận dụng
1. Vật dẫn điện và vật cách điện
  Vật dẫn điện là vật có chứa các điện tích tự do.
  Vật cách điện là vật không chứa các electron tự do.
  Sự phân biệt vật dẫn điện và vật cách điện chỉ là tương đối.
2. Sự nhiễm điện do tiếp xúc
  Nếu cho một vật tiếp xúc với một vật nhiễm điện thì nó sẽ nhiễm điện cùng dấu với vật đó.
 
3. Sự nhiễm diện do hưởng ứng
  Đưa một quả cầu A nhiễm điện dương lại gần đầu M của một thanh kim loại MN trung hoà về điện thì đầu M nhiễm điện âm còn đầu N nhiễm điện dương.
Hoạt động 4: Nghiên cứu định luật bảo toàn điện tích.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 
  Giới thiệu định luật.
  Cho học sinh tìm ví dụ.
 
 
  Ghi nhận định luật.
  Tìm ví dụ minh hoạ.
III. Định luật bảo toàn điện tích
  Trong một hệ vật cô lập về điện, tổng đại số các điện tích là không đổi.
Hoạt động 5 : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
  Cho học sinh tóm tắt những kiết thức đã học trong bài.
  Yêu cầu học sinh về nhà giải các bài tập 5, 6 sgk và 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 sách bài tập.
  Tóm tắt lại những kiến thức đã học trong bài.
  Ghi các bài tập về nhà.
Giáo viên: Nguyễn Minh Tân – Tổ: Vật lý – Công nghệ - Trường THPT Trần Suyền Trang 1
 


Giáo án Vật lý 11 cơ bản
Năm học: 2018 – 2019
 

TRẮC NGHIỆM CỦNG CỐ
1. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. H¹t ªlectron lµ h¹t cã mang ®iÖn tÝch ©m, cã ®é lín 1,6.10-19 (C).
B. H¹t ªlectron lµ h¹t cã khèi l­îng m = 9,1.10-31 (kg).
C. Nguyªn tö cã thÓ mÊt hoÆc nhËn thªm ªlectron ®Ó trë thµnh ion.
D. ªlectron kh«ng thÓ chuyÓn ®éng tõ vËt nµy sang vËt kh¸c.
2. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng lµ vËt thiÕu ªlectron.
B. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m lµ vËt thõa ªlectron.
C. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng lµ vËt ®· nhËn thªm c¸c ion d­¬ng.
D. Theo thuyÕt ªlectron, mét vËt nhiÔm ®iÖn ©m lµ vËt ®· nhËn thªm ªlectron.
3. Ph¸t biÕt nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. VËt dÉn ®iÖn lµ vËt cã chøa nhiÒu ®iÖn tÝch tù do.    B. VËt c¸ch ®iÖn lµ vËt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do.
C. VËt dÉn ®iÖn lµ vËt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do.     D. ChÊt ®iÖn m«i lµ chÊt cã chøa rÊt Ýt ®iÖn tÝch tù do.
4. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. Trong qu¸ tr×nh nhiÔm ®iÖn do cä s¸t, ªlectron ®· chuyÓn tõ vËt nµy sang vËt kia.
B. Trong qu¸ tr×nh nhiÔm ®iÖn do h­ëng øng, vËt bÞ nhiÔm ®iÖn vÉn trung hoµ ®iÖn.
C. Khi cho mét vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng tiÕp xóc víi mét vËt ch­a nhiÔm ®iÖn, th× ªlectron chuyÓn tõ vËt ch­a nhiÔm ®iÖn sang vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng.
D. Khi cho mét vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng tiÕp xóc víi mét vËt ch­a nhiÔm ®iÖn, th× ®iÖn tÝch d­¬ng chuyÓn tõ vËt vËt nhiÔm ®iÖn d­¬ng sang ch­a nhiÔm ®iÖn.
5. Khi ®­a mét qu¶ cÇu kim lo¹i kh«ng nhiÔm ®iÖn l¹i gÇn mét qu¶ cÇu kh¸c nhiÔm ®iÖn th×
A. hai qu¶ cÇu ®Èy nhau.    B. hai qu¶ cÇu hót nhau.
C. kh«ng hót mµ còng kh«ng ®Èy nhau.   D. hai qu¶ cÇu trao ®æi ®iÖn tÝch cho nhau.
 

Ngày soạn: 12/9
Tiết 3.  BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức :  
 - Lực tương tác giữa các điện tích điểm.
 - Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích.
2. Kỹ năng :  
 - Giải được các bài toán liên quan đến lực tương tác giữa các điện tích điểm.
 - Giải thích đước các hiện tượng liên quan đến thuyết electron và định luật bảo toàn điện tích.
II. CHUẨN BỊ
Giáo viên
 - Xem, giải các bài tập sgk và sách bài tập.
 - Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập khác.
Học sinh
 - Giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thầy cô đã ra về nhà.
 - Chuẩn bị sẵn các vấn đề mà mình còn vướng mắc cần phải hỏi thầy cô.
 III. TIẾN TRÌNH DẠY –  HỌC
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ và tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải.
Giáo viên: Nguyễn Minh Tân – Tổ: Vật lý – Công nghệ - Trường THPT Trần Suyền Trang 1
 


Giáo án Vật lý 11 cơ bản
Năm học: 2018 – 2019
 

- Các cách làm cho vật nhiễm điện.
 - Hai loại điện tích và sự tương tác giữa chúng.
 - Đặc điểm lực tương tác giữa các điện tích điểm,
Giáo viên: Nguyễn Minh Tân – Tổ: Vật lý – Công nghệ - Trường THPT Trần Suyền Trang 1
 


Giáo án Vật lý 11 cơ bản
Năm học: 2018 – 2019
 

 - Lực tương tác giữa nhiều điện tích điểm lên một điện tích điểm.
 - Thuyết electron.
 - Định luật bảo toàn điện tích.
Giáo viên: Nguyễn Minh Tân – Tổ: Vật lý – Công nghệ - Trường THPT Trần Suyền Trang 1
 


Giáo án Vật lý 11 cơ bản
Năm học: 2018 – 2019
 

Hoạt động 2: Giải các câu hỏi trắc nghiệm.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
  Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn D.
  Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn C.
  Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn D.
  Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn A.
  Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn B.
  Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn D.
  Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn D.
  Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn D.
  Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn D.
  Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn A.
  Giải thích lựa chọn.
  Giải thích lựa chọn.
  Giải thích lựa chọn.
  Giải thích lựa chọn.
  Giải thích lựa chọn.
  Giải thích lựa chọn.
  Giải thích lựa chọn.
  Giải thích lựa chọn.
  Giải thích lựa chọn.
  Giải thích lựa chọn.
Câu 5 trang 10 : D
Câu 6 trang 10 : C
Câu 5 trang 14 : D
Câu 6 trang 14 : A
Câu 1.1 : B
Câu 1.2 : D
Câu 1.3 : D
Câu 2.1 : D
Câu 2.5 : D
Câu 2.6 : A
Hoạt động 3 : Giải các bài tập tự luận.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 
  Yêu cầu học sinh viết biểu thức định luật Cu-lông.
 
  Yêu cầu học sinh suy ra để tính |q|.
 
  Yêu cầu học sinh cho biết điện tích của mỗi quả cầu.
  Vẽ hình

 
  Viết biểu théc định luật.
 
 
  Suy ra và thay số để tính |q|
 
 
Giải thích tại sao quả cầu có điện tích đó.
  Xác định các lực tác dụng lên mỗi quả cầu.
  Nêu điều kiện cân bằng.
 
  Tìm biểu thức để tính q.
  Suy ra, thay số tính q.
 
Bài 8 trang 10
  Theo định luật Cu-lông ta có
       F = k = k
=> |q| = = 10-7(C)
 
Bài 1.7
  Mỗi quả cầu sẽ mang một điện tích .
   Lực đẩy giữa chúng là F = k
   Điều kiện cân bằng : = 0
  Ta có : tan =
    => q = 2l=  3,58.10-7C

Ngày soạn: 16/9
Tiết 4-5.  ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG. ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Trình bày được khái niệm điện trường.
- Phát biểu được định nghĩa của cường độ điện trường và nêu được đặc điểm của vectơ cường độ điện trường.
- Biết cách tổng hợp các vectơ cường độ điện trường thành phần tại mỗi điểm.
- Nêu được khái niệm đường sức điện và các đặc điểm của đường sức điện.
2. Kĩ năng
- Xác định phương chiều của vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm do điện tích điểm gây ra.
- Vận dụng quy tắc hình bình hành xác định hướng của vectơ cường độ điện trường tổng hợp.
- Giải các Bài tập về điện trường.
Giáo viên: Nguyễn Minh Tân – Tổ: Vật lý – Công nghệ - Trường THPT Trần Suyền Trang 1
 


Giáo án Vật lý 11 cơ bản
Năm học: 2018 – 2019
 

II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Chuẩn bị hình vẽ 3.6 đến 3.9 trang 19 SGK.
- Thước kẻ, phấn màu.
- Chuẩn bị phiếu câu hỏi.
2. Học sinh
- Chuẩn bị Bài trước ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH DẠY –  HỌC
Tiết 1.
Hoạt động 1  : Kiểm tra bài cũ : Nêu và giải thích hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc, do hưởng ứng.
Hoạt động 2  : Tìm hiểu khái niệm điện trường.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 
 
  Giới thiệu sự tác dụng lực giữa các vật thông qua môi trường.
 
  Giới thiệu khái niệm điện trường.
 
 
  Tìm thêm ví dụ về môi trường truyền tương tác giữa hai vật.
 
  Ghi nhận khái niệm.
I. Điện trường
1. Môi trường truyền tương tác điện
  Môi trường tuyền tương tác giữa các điện tích gọi là điện trường.
2. Điện trường
  Điện trường là một dạng vật chất bao quanh các điện tích và gắn liền với điện tích. Điện trường tác dụng lực điện lên điện tích khác đặt trong nó.
Hoạt động 3  : Tìm hiểu cường độ điện trường.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 
 
  Giới thiệu khái niệm điện trường.
 
 
  Nêu định nghĩa và biểu thức định nghĩa cường độ điện trường.
 
 
 
 
  Yêu cầu học sinh nêu đơn vị cường độ điện trường theo định nghĩa.
  Giới thiệu đơn vị V/m.
 
 
  Giới thiệu véc tơ cường độ điện trường.
  Vẽ hình biểu diễn véc tơ cường độ điện trường gây bởi một điện tích điểm.

  Yêu cầu học sinh thực hiện C1.
 
 
 
  Ghi nhận khái niệm.
 
 
 
  Ghi nhận định nghĩa, biểu thức.
 
 
 
 
 
  Nêu đơn vị cường độ điện trường theo định nghĩa.
 
  Ghi nhận đơn vị tthường dùng.
 
 
  Ghi nhận khái niệm.;
 
  Vẽ hình.
 
 
 
  Dựa vào hình vẽ nêu các yếu tố xác định véc tơ cường độ điện trường gây bởi một điện tích điểm.
II. Cường dộ điện trường
1. Khái niệm cường dộ điện trường
  Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của điện trường tại điểm đó.
2. Định nghĩa
  Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường của điện trường tại điểm đó. Nó được xác định bằng thương số của độ lớn lực điện F tác dụng lên điện tích thử q (dương) đặt tại điểm đó và độ lớn của q.
E =
  Đơn vị cường độ điện trường là N/C hoặc người ta thường dùng là V/m.
3. Véc tơ cường độ điện trường

  Véc tơ cường độ điện trường gây bởi một điện tích điểm có :
- Điểm đặt tại điểm ta xét.
- Phương trùng với đường thẳng nối điện tích điểm với điểm ta xét.
- Chiều hướng ra xa điện tích nếu là điện tích dương, hướng về phía điện tích nếu là điện tích âm.
Giáo viên: Nguyễn Minh Tân – Tổ: Vật lý – Công nghệ - Trường THPT Trần Suyền Trang 1
 


Giáo án Vật lý 11 cơ bản
Năm học: 2018 – 2019
 

  Vẽ hình 3.4.
  Nêu nguyên lí chồng chất.
 
  Thực hiện C1.
 
  Vẽ hình.
Ghi nhận nguyên lí.
- Độ lớn : E = k
4. Nguyên lí chồng chất điện trường

Tiết 2.
Hoạt động 4 :  Tìm hiểu đường sức điện.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 
 
  Giới thiệu hình ảnh các đường sức điện.
 
 
 
 
  Giới thiệu đường sức điện trường.
 
  Vẽ hình dạng đường sức của một số điện trường.
 
  Giới thiệu các hình 3.6 đến 3.9.
 
    Nêu và giải thích các đặc điểm cuae đường sức của điện trường tĩnh.
 
 
 
 
 
  Yêu cầu học sinh thực hiện C2.
 
 
 
 
  Giới thiệu điện trường đều.
  Vẽ hình 3.10.
 
 
 
  Quan sát hình 3.5. Ghi nhận hình ảnh các đường sức điện.
 
 
 
 
  Ghi nhận khái niệm.
 
 
  Vẽ các hình 3.6 đến 3.8.
 
 
  Xem các hình vẽ để nhận xét.
 
  Ghi nhận đặc điểm đường sức của điện trường tĩnh.
 
 
 
 
 
 
  Thực hiện C2.
 
 
 
 
  Ghi nhận khái niệm.
  Vẽ hình.
III. Đường sức điện
1. Hình ảnh các đường sức điện
  Các hạt nhỏ cách điện đặt trong điện trường sẽ bị nhiễm điện và nằm dọc theo những đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm trùng với phương của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó.
2. Định nghĩa
  Đường sức điện trường là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó. Nói cách khác đường sức điện trường là đường mà lực điện tác dụng dọc theo nó.
3. Hình dạng đường sức của một dố điện trường
  Xem các hình vẽ sgk.
4. Các đặc điểm của đường sức điện
+ Qua mỗi điểm trong điện trường có một đường sức điện và chỉ một mà thôi
+ Đường sức điện là những đường có hướng. Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó.
+ Đường sức điện của điện trường tĩnh là những đường không khép kín.
+ Qui ước vẽ số đường sức đi qua một diện tích nhất định đặt vuông góc với với đường sức điện tại điểm mà ta xét tỉ lệ với cường độ điện trường tại điểm đó.
4. Điện trường đều
  Điện trường đều là điện trường mà véc tơ cường độ điện trường tại mọi điểm đều có cùng phương chiều và độ lớn.
  Đường sức điện trường đều là những đường thẳng song song cách đều.
Hoạt động 5 : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
  Cho học sinh đọc phần Em có biết  ?
Yêu cầu học sinh tóm tắt những kiến thức cơ bản đã học trong bài.
  Yêu cầu học sinh về nhà giả các bài tập 9, 10, 11, 12, 13 sgk 3.1, 2.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.10 sách bài tập.
  Đọc phần Em có biết  ?
  Tóm tắt kiến thức.
 
  Ghi các câu hỏi và bài tập về nhà.
TRẮC NGHIỆM CỦNG CỐ
1. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
Giáo viên: Nguyễn Minh Tân – Tổ: Vật lý – Công nghệ - Trường THPT Trần Suyền Trang 1
 


Giáo án Vật lý 11 cơ bản
Năm học: 2018 – 2019
 

A. §iÖn tr­êng tÜnh lµ do c¸c h¹t mang ®iÖn ®øng yªn sinh ra.
B. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ®iÖn tr­êng lµ nã t¸c dông lùc ®iÖn lªn ®iÖn tÝch ®Æt trong nã.
C. VÐct¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i mét ®iÓm lu«n cïng ph­¬ng, cïng chiÒu víi vect¬ lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch ®Æt t¹i ®iÓm ®ã trong ®iÖn tr­êng.
D. VÐct¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i mét ®iÓm lu«n cïng ph­¬ng, cïng chiÒu víi vect¬ lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch d­¬ng ®Æt t¹i ®iÓm ®ã trong ®iÖn tr­êng.
2. §Æt mét ®iÖn tÝch d­¬ng, khèi l­îng nhá vµo mét ®iÖn tr­êng ®Òu råi th¶ nhÑ. §iÖn tÝch sÏ chuyÓn ®éng:
A. däc theo chiÒu cña ®­êng søc ®iÖn tr­êng.  B. ng­îc chiÒu ®­êng søc ®iÖn tr­êng.
C. vu«ng gãc víi ®­êng søc ®iÖn tr­êng.    D. theo mét quü ®¹o bÊt kú.
1.21 §Æt mét ®iÖn tÝch ©m, khèi l­îng nhá vµo mét ®iÖn tr­êng ®Òu råi th¶ nhÑ. §iÖn tÝch sÏ chuyÓn ®éng:
A. däc theo chiÒu cña ®­êng søc ®iÖn tr­êng.  B. ng­îc chiÒu ®­êng søc ®iÖn tr­êng.
C. vu«ng gãc víi ®­êng søc ®iÖn tr­êng.   D. theo mét quü ®¹o bÊt kú.
3. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ tÝnh chÊt cña c¸c ®­êng søc ®iÖn lµ kh«ng ®óng?
A. T¹i mét ®iÓm trong ®iÖn t­êng ta cã thÓ vÏ ®­îc mét ®­êng søc ®i qua.
B. C¸c ®­êng søc lµ c¸c ®­êng cong kh«ng kÝn.   C. C¸c ®­êng søc kh«ng bao giê c¾t nhau.
D. C¸c ®­êng søc ®iÖn lu«n xuÊt ph¸t tõ ®iÖn tÝch d­¬ng vµ kÕt thóc ë ®iÖn tÝch ©m.
4. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. §iÖn phæ cho ta biÕt sù ph©n bè c¸c ®­êng søc trong ®iÖn tr­êng.
B. TÊt c¶ c¸c ®­êng søc ®Òu xuÊt ph¸t tõ ®iÖn tÝch d­¬ng vµ kÕt thóc ë ®iÖn tÝch ©m.
C. Còng cã khi ®­êng søc ®iÖn kh«ng xuÊt ph¸t tõ ®iÖn tÝch d­¬ng mµ xuÊt ph¸t tõ v« cïng.
D. C¸c ®­êng søc cña ®iÖn tr­êng ®Òu lµ c¸c ®­êng th¼ng song song vµ c¸ch ®Òu nhau.
5.  C«ng thøc x¸c ®Þnh c­êng ®é ®iÖn tr­êng g©y ra bëi ®iÖn tÝch Q
A.   B.   C.  D.
6.  Mét ®iÖn tÝch ®Æt t¹i ®iÓm cã c­êng ®é ®iÖn tr­êng 0,16 (V/m). Lùc t¸c dông lªn ®iÖn tÝch ®ã b»ng 2.10-4 (N). §é lín ®iÖn tÝch ®ã lµ:
A. q = 8.10-6 (μC). B. q = 12,5.10-6 (μC).  C. q = 1,25.10-3 (C).  D. q = 12,5 (μC).
7.  C­êng ®é ®iÖn tr­êng g©y ra bëi ®iÖn tÝch Q = 5.10-9 (C), t¹i mét ®iÓm trong ch©n kh«ng c¸ch ®iÖn tÝch mét kho¶ng 10 (cm) cã ®é lín lµ:
A. E = 0,450 (V/m). B. E = 0,225 (V/m).  C. E = 4500 (V/m). D. E = 2250 (V/m).
8. Ba ®iÖn tÝch q gièng hÖt nhau ®­îc ®Æt cè ®Þnh t¹i ba ®Ønh cña mét tam gi¸c ®Òu cã c¹nh a. §é lín c­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i t©m cña tam gi¸c ®ã lµ:
A.  B.    C.   D. E = 0.
9. Hai ®iÖn tÝch q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) ®Æt t¹i hai ®iÓm c¸ch nhau 10 (cm) trong ch©n kh«ng. §é lín c­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i ®iÓm n»m trªn ®­êng th¼ng ®i qua hai ®iÖn tÝch vµ c¸ch ®Òu hai ®iÖn tÝch lµ:
A. E = 18000 (V/m).  B. E = 36000 (V/m). C. E = 1,800 (V/m).  D. E = 0 (V/m).
10. Hai ®iÖn tÝch q1 = q2 = 5.10-16 (C), ®Æt t¹i hai ®Ønh B vµ C cña mét tam gi¸c ®Òu ABC c¹nh b»ng 8 (cm) trong kh«ng khÝ. C­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i ®Ønh A cña tam gi¸c ABC cã ®é lín lµ:
A. E = 1,2178.10-3 (V/m).    B. E = 0,6089.10-3 (V/m). 
C. E = 0,3515.10-3 (V/m).   D. E = 0,7031.10-3 (V/m).
 

Giáo viên: Nguyễn Minh Tân – Tổ: Vật lý – Công nghệ - Trường THPT Trần Suyền Trang 1
 


Giáo án Vật lý 11 cơ bản
Năm học: 2018 – 2019
 

Ngày soạn: 21/9
Tiết 6 : BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức :  
 - Véc tơ cường độ điện trường gây bở một điện tích điểm và nhiều điện tích điểm.
 - Các tính chất của đường sức điện.
2. Kỹ năng :  
 - Xác định được cường độ điện trường gây bởi các diện tích điểm.
 - Giải thích được một số hiện tượng liên quan đến điện trường, đường sức điện trường.
II. CHUẨN BỊ
Giáo viên
 - Xem, giải các bài tập sgk và sách bài tập.
 - Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập khác.
Học sinh
 - Giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thầy cô đã ra về nhà.
 - Chuẩn bị sẵn các vấn đề mà mình còn vướng mắc cần phải hỏi thầy cô.
 III. TIẾN TRÌNH DẠY –  HỌC
Hoạt động 1  : Kiểm tra bài cũ và tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải.
Hoạt động 2   : Giải các câu hỏi trắc nghiệm.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
  Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn B.
  Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn D.
  Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn D.
  Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn D.
  Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn D.
  Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn C.
  Yêu cầu hs giải thích tại sao chọn D.
  Giải thích lựa chọn.
  Giải thích lựa chọn.
  Giải thích lựa chọn.
  Giải thích lựa chọn.
  Giải thích lựa chọn.
  Giải thích lựa chọn.
  Giải thích lựa chọn.
Câu 9 trang 20 : B
Câu 10 trang 21: D
Câu 3.1 : D
Câu 3.2 : D
Câu 3.3 : D
Câu 3.4 : C
Câu 3.6 : D
Hoạt động 3 : Giải các bài tập tự luận.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
 
  Hướng dẫn học sinh các bước giải.
  Vẽ hình

  Hướng dẫn học sinh tìm vị trí của C.
 
 
 
 
 
 
 
  Yêu cầu học sinh tìm biểu thức để xác định AC.
 
Yêu cầu học sinh suy ra và thay số tính toán.
 
  Hướng dẫn học sinh tìm các điểm khác.
 
 
  Gọi tên các véc tơ cường độ điện trường thành phần.
  Xác định véc tơ cường độ điện trường tổng hợp tại C.
 
 
  Lập luận để tìm vị trí của C.
 
 
 
 
 
 
 
  Tìm biểu thức tính AC.
 
 
  Suy ra và thay số để tính AC.
 
  Tìm các điểm khác có cường độ điện trường bằng 0.
Bài 12  trang21
  Gọi C là điểm mà tại đó cường độ điện trường bằng 0. Gọi và là cường độ điện trường do q1 và q2 gây ra tại C, ta có = + = 0
=> = - .
  Hai véc tơ này phải cùng phương, tức là điểm C phải nằm trên đường thẳng AB. Hai véc tơ này phải ngược chiều, tức là C phải nằm ngoài đoạn AB. Hai véc tơ này phải có môđun bằng nhau, tức là điểm C phải gần A hơn B vài |q1| 2|. Do đó ta có:
    k= k
=>
=> AC = 64,6cm.
  Ngoài ra còn phải kể tất cả các điểm nằm rất xa q1 và q2. Tại điểm C và các điểm này thì cường độ điện trường bằng không, tức là không có điện trường.
Giáo viên: Nguyễn Minh Tân – Tổ: Vật lý – Công nghệ - Trường THPT Trần Suyền Trang 1
 


Giáo án Vật lý 11 cơ bản
Năm học: 2018 – 2019
 

 
 
 
Hướng dẫn học sinh các bước giải.
  Vẽ hình

 
 
 
 
  Hướng dẫn học sinh lập luận để tính độ lớn của .
 
 
 
  Gọi tên các véc tơ cường độ điện trường thành phần.
  Tính độ lớn các véc tơ cường độ điện trường thành phần
 
 
 
 
 
  Xác định véc tơ cường độ điện trường tổng hợp tại C.
 
 
Tính độ lớn của
 
 
 
 
 
Bài 13 trang 21
  Gọi Gọi và là cường độ điện trường do q1 và q2 gây ra tại C.
  Ta có :
  E1 = k= 9.105V/m (hướng theo phương AC).
 
  E2 = k=  9.105V/m (hướng theo phương CB).
Cường độ điện trường tổng hợp tại C
= +
  có phương chiều như hình vẽ.
  Vì tam giác ABC là tam giác vuông nên hai véc tơ và vuông góc với nhau nên độ lớn của là:
E = = 12,7.105V/m.

Ngày soạn: 23/9
Tiết 7.  CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nêu được đặc điểm của lực tác dụng lên điện tích trong điện trường đều.
- Lập được biểu thức tính công thức của lực điện trong điện trường đều.
- Phát biểu được đặc điểm của công dịch chuyển điện tích trong điện trường bất kì.
- Trình bày được khái niệm, biểu thức, đặc điểm của thế năng của điện tích trong điện trường, quan hệ giữa công của lực điện trường và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường.
2. Kĩ năng
- Giải Bài toán tính công của lực điện trường và thế năng điện trường.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Vẽ trên giấy khổ lớn hình 4.2 sgk và hình ảnh hỗ trợ trường hợp di chuyển điện tích theo một đường cong từ M đến N.
2. Học sinh: Ôn lại cách tính công của trọng lực và đặc điểm công trọng lực.
III. TIẾN TRÌNH DẠY –  HỌC
Hoạt động 1 : Kiểm tra bài cũ : Nêu định nghĩa và các tính chất của đường sức của điện trường tĩnh.
Hoạt động 2 : Tìm hiểu công của lực điện.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
   Vẽ hình 4.1 lên bảng.
  Vẽ hình 4.1.
  Xác định lực điện trường tác dụng lên điện tích q > 0 đặt trong điện trường đều có cường độ điện trường .
I. Công của lực điện
1. Đặc điểm của lực điện tác dụng lên một điện tích đặt trong điện trường đều
= q
 
Giáo viên: Nguyễn Minh Tân – Tổ: Vật lý – Công nghệ - Trường THPT Trần Suyền Trang 1
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-10-23 14:36:28 | Thể loại: Vật lý 11 | Lần tải: 126 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 1.66 M | File type: doc
lần xem

giáo án GIAO AN LY 11 NAM 2019, Vật lý 11. Giáo án Vật lý 11 cơ bản Năm học: 2018 – 2019 Ngày soạn: 5/9 PHẦN I. ĐIỆN HỌC. ĐIỆN TỪ HỌC Chương I. ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG Tiết 1. ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Trình bày đư

https://tailieuhoctap.com/giaoanvatly11/giao-an-ly-11-nam-2019.nbk20q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác