Giáo án cả năm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Trường THPT Gia Hội                    Tổ Vật Lý-Công Nghệ

Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tuần: 1                                                                                          
Tiết:1
BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
     A. Mục tiêu chung: phát triển
- Năng lực giải quyết vấn đề.                     
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực tự học.
- Năng lực tính toán.
- Năng lực sử dụng kiến thức vật lý.
- Năng lực về phương pháp.
 B.Mục tiêu cụ thể
1. Kiến thức
- Vận dụng định luật coulomb để giải bài tập về tương tác giữa hai điện tích.
- Vận dụng thuyết electron để làm một số bài tập định tính.
 2. Kĩ năng
- Xác định được phương, chiều, độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích .
 3. Thái độ
-Tính toán cân thận khi giải bài tập
II. CHUẨN BỊ
Giáo viên
 - Xem, giải các bài tập sgk và sách bài tập.
 - Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập khác.
Học sinh
 - Giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thầy cô đã ra về nhà.
 - Chuẩn bị sẵn các vấn đề mà mình còn vướng mắc cần phải hỏi thầy cô.
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT DẠY HỌC
- Phương pháp thuyết trình
- Phương pháp hợp tác nhóm
- Phương pháp vấn đáp
 III. TIẾN TRÌNH DẠY –  HỌC
Hoạt động 1. ( 10 phút) Ổn định. Kiểm tra. Hệ thống kiến thức
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
Năng lực cần đạt
-Yêu cầu HS viết biểu thức độ lớn và biểu diễn lực tương tác giữa hai điện tích .
- Yêu cầu học sinh biểu diễn lực
 
-Biểu diễn lực tương tác giữa hai điện tích
và hướng ra xa nhau.
-Độ lớn: ( F12 =F21 = F)
 
 
Năng lực tự học.
Năng lực giải quyết vấn đề
Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
Năng lực tính toán.
 
Hoạt động 2: ( 30 phút)Vận dụng
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
Năng lực cần đạt
-Yêu cầu HS viết biểu thức Bài 1(Bài8/10sgk)
Bài 1(Bài8/10sgk)
Độ lớn điện tích của  mỗiquảcầu:
HS nắm được công thức định luật Coulomb
Năng lực tự học.
Năng lực giải quyết vấn đề
  1
 


Trường THPT Gia Hội                    Tổ Vật Lý-Công Nghệ

Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tuần: 1                                                                                          
Tiết:1
BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
     A. Mục tiêu chung: phát triển
- Năng lực giải quyết vấn đề.                     
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực tự học.
- Năng lực tính toán.
- Năng lực sử dụng kiến thức vật lý.
- Năng lực về phương pháp.
 B.Mục tiêu cụ thể
1. Kiến thức
- Vận dụng định luật coulomb để giải bài tập về tương tác giữa hai điện tích.
- Vận dụng thuyết electron để làm một số bài tập định tính.
 2. Kĩ năng
- Xác định được phương, chiều, độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích .
 3. Thái độ
-Tính toán cân thận khi giải bài tập
II. CHUẨN BỊ
Giáo viên
 - Xem, giải các bài tập sgk và sách bài tập.
 - Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập khác.
Học sinh
 - Giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thầy cô đã ra về nhà.
 - Chuẩn bị sẵn các vấn đề mà mình còn vướng mắc cần phải hỏi thầy cô.
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT DẠY HỌC
- Phương pháp thuyết trình
- Phương pháp hợp tác nhóm
- Phương pháp vấn đáp
 III. TIẾN TRÌNH DẠY –  HỌC
Hoạt động 1. ( 10 phút) Ổn định. Kiểm tra. Hệ thống kiến thức
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
Năng lực cần đạt
-Yêu cầu HS viết biểu thức độ lớn và biểu diễn lực tương tác giữa hai điện tích .
- Yêu cầu học sinh biểu diễn lực
 
-Biểu diễn lực tương tác giữa hai điện tích
và hướng ra xa nhau.
-Độ lớn: ( F12 =F21 = F)
 
 
Năng lực tự học.
Năng lực giải quyết vấn đề
Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
Năng lực tính toán.
 
Hoạt động 2: ( 30 phút)Vận dụng
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
Năng lực cần đạt
-Yêu cầu HS viết biểu thức Bài 1(Bài8/10sgk)
Bài 1(Bài8/10sgk)
Độ lớn điện tích của  mỗiquảcầu:
HS nắm được công thức định luật Coulomb
Năng lực tự học.
Năng lực giải quyết vấn đề
  1
 


Trường THPT Gia Hội                    Tổ Vật Lý-Công Nghệ

Cho HS đọc đề , tóm tắt đề và làm việc theo nhóm để giải bài 8/10sgk và
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 2(1.6/4/SBT)
 
Yêu cầu HS đọc và tóm tắt bài 1.6/4 sách bài tập.
- Cho HS thảo luận và làm theo nhóm (có sự phân công giữa các nhóm)
 
-Gợi ý: công thức Fht ?
 
 
 
 
-Công thức tính Fhd?
 
 
 
 
Bài 3: cho độ lớn q1 = q2 = 3.10-7 (C) cách nhau một khỏang r trong không khí thì hút nhau một lực 81.10-3(N). Xác định r? Biểu diễn lực hút và cho biết dấu của các điện tích?
-Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên trình bày bài giải.
- Vieát bieåu thöùc ñòn luaät Coulomb, suy ra, thay soá ñeå tính q2 vaø ñoä lôùn cuûa ñieän tích q.
ADCT: = k (1)
q =   =10-7 ( C )
Từ CT (1):r = = ....= 10 cm
- q10 và q20
 
 
 
 
 
Bài 2(1.6/4/SBT)
  = = 1,6.10-19 ( C)
a/    F = 5,33.10-7 ( N )
b/ Fđ = Fht 9.109= mr
=
              = 1,41.1017 ( rad/s)
c/ Fhd = G
= = 1,14.1039
Vậy : Fhd F đ
Baøi 3: HD
a) Ta coù : F1  = k = k
=> q2 = = = 7,1.10-18
=> |q| = 2,7.10-9 (C)
b) Ta coù : F2 = k
=> r22 = = 2,56.10-4
=> r2 = 1,6.10-2 (m)
Baøi 4: HD
a) Caùc ñieän tích q1 vaø q2 taùc duïng leân ñieän tích q1 caùc löïc vaø coù phöông  chieàu nhö hình veõ vaø coù ñoä lôùn :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS nhớ lại định luật vạn vật hấp dẫn
 
 
 
 
Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
Năng lực tính toán.
 
  1
 


Trường THPT Gia Hội                    Tổ Vật Lý-Công Nghệ

- Cho h/s töï giaûi caâu b.
 
 
 
Bài 4
Cho hai điện tích q1=q2=5.10-16C được đặt cố định tại hai đỉnh của B, C của một tam giác đều có cạnh là 8cm. Các điện tích đặt trong không khí.
a. xác định lực điện tác dụng lên điện tích q3=10-15C đặt tại đỉnh A của tam giác.
b. câu trả lời sẽ thay đổi thế nào nếu q1= 5.10-16C. q2=-5.10-16?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hìnha                               Hình b
F1 = F2 =
    Löïc toång hôïp do 2 ñieän tích q1 vaø q2 taùc duïng leân ñieän tích q1 laø : coù phöông chieàu nhö hình veõ a vaø coù ñoä lôùn :
F = 2F1cos , trong đó =600
    = 2.cos300.9.109(N).
b) Vec tơ cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác:
    F1 = F2 =9.109(V/m).= 9.109(N).
 
        
Dựa vào hình b ta có:
+ Độ lớn:   F=F1=F2=0,703.10-18(N).
+ Hướng: có phương song song với BC, và hướng từ B sang C.
 
 
 
4. Caâu hoûi, baøi taäp cuûng coá.
1. §é lín cña lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®iÓm trong kh«ng khÝ
A. tØ lÖ víi b×nh ph­¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.
B. tØ lÖ víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.
C. tØ lÖ nghÞch víi b×nh ph­¬ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.
D. tØ lÖ nghÞch víi kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÖn tÝch.
2. Hai ®iÖn tÝch ®iÓm b»ng nhau ®Æt trong ch©n kh«ng c¸ch nhau mét kho¶ng r = 2 (cm). Lùc ®Èy gi÷a chóng lµ F = 1,6.10 - 4 (N). §é lín cña hai ®iÖn tÝch ®ã lµ:
A. q1 = q2 = 2,67.10-9 (μC).                                                 B. q1 = q2 = 2,67.10-7 (μC).
C. q1 = q2 = 2,67.10-9 (C).                                                    D. q1 = q2 = 2,67.10-7 (C).
3. Hai ®iÖn tÝch ®iÓm b»ng nhau ®Æt trong ch©n kh«ng c¸ch nhau mét kho¶ng r1 = 2 (cm). Lùc ®Èy gi÷a chóng lµ F1 = 1,6.10-4 (N). §Ó lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®ã b»ng F2 =  2,5.10-4 (N) th× kho¶ng c¸ch gi÷a chóng lµ:
A. r2 = 1,6 (m).          B. r2 = 1,6 (cm).              C. r2 = 1,28 (m).                  D. r2 = 1,28 (cm).
  1
 


Trường THPT Gia Hội                    Tổ Vật Lý-Công Nghệ

4. Hai ®iÖn tÝch ®iÓm q1 = +3 (μC) vµ q2 = - 3 (μC),®Æt trong dÇu (ε = 2) c¸ch nhau mét kho¶ng r = 3 (cm). Lùc t­¬ng t¸c gi÷a hai ®iÖn tÝch ®ã lµ:
A. lùc hót víi ®é lín F = 45 (N).                                        B. lùc ®Èy víi ®é lín F = 45 (N).
C. lùc hót víi ®é lín F = 90 (N).                                        D. lùc ®Èy víi ®é lín F = 90 (N).
5. Höôùng daãn HS töï hoïc.
Xem lại các bài tập đã giải
- Làm bài tập sách bài tập còn lại
- Chuẩn bị bài tập 2.1 đến 2.10
Chuaån bò baøi môùi
Bài tập về điện trường
 
           V. RÚT KINH NGHIỆM.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Tuần : 2
Tiết2
BÀI TẬP ĐIỆN TRƯỜNG
  1
 


Trường THPT Gia Hội                    Tổ Vật Lý-Công Nghệ

VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG.
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
A. Mục tiêu chung: phát triển
- Năng lực giải quyết vấn đề.                     
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực tự học.
- Năng lực tính toán.
- Năng lực sử dụng kiến thức vật lý.
- Năng lực về phương pháp.
 B.Mục tiêu cụ thể
1. Kiến thức :  
 - Tính được cường độ điện trường của m ột điện tích điểm tại một điểm bất kì.
            - Xác định được các đặc điểm về phương, chiều, độ lớn của vectơ cường độ điện trường và vẽ được vectơ  cường độ đi ện trường.
2. Kỹ năng :  
- Vận dụng được nguyên lí chồng chất của điện trường để giải một số bài tập đơn giản về điện trường tĩnh điện.( Xác định đươc vectơ cường độ điện trường do 2 điện tích cùng gây ra tại một điểm)
3. Thái độ
- Tích cực tham gia hoạt động nhóm để xây dựng bài mới
- Hứng thú, yêu thích môn học
II. CHUẨN BỊ
Giáo viên
 - Xem, giải các bài tập sgk và sách bài tập.
 - Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập khác.
Học sinh
 - Giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thầy cô đã ra về nhà.
 - Chuẩn bị sẵn các vấn đề mà mình còn vướng mắc cần phải hỏi thầy cô.
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT DẠY HỌC
- Phương pháp thuyết trình
- Phương pháp hợp tác nhóm
- Phương pháp vấn đáp
 III. TIẾN TRÌNH DẠY –  HỌC
Hoạt động 1. ( 10 phút) Ổn định. Kiểm tra. Hệ thống kiến thức
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
Năng lực cần đạt
+ Điện trường là gì? Nhận biết điện trường?
+ Xác định vectơ cường độ điện trường do điện tích Q0 gây ra tại điệm M.
+ Phát biểu nội dung nguyên lí chồng chất điện trường?
+ Xác định vectơ cường độ điện trường do điện t ích Q0 gây ra tại điệm M.
 
Học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi
 
 
Năng lực tự học.
Năng lực giải quyết vấn đề
Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
Năng lực tính toán.
 
Hoạt động 2: ( 30 phút)Vận dụng
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
Năng lực cần đạt
- Bài 1 :  Cường độ điện trường do 1 điện tích điểm +4.10
 
Học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi
Bài  1
 
Năng lực tự học.
Năng lực giải quyết vấn đề
  1
 


Trường THPT Gia Hội                    Tổ Vật Lý-Công Nghệ

-8 (C) gây ra tại một điểm A cách nó một khoảng r trong môi trường có hằng số điện môi 2 bằng72.103 (V/m).Xác đ ịnh r? Vẽ A ?
 
-Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên trình bày bài giải.
 
 
 
 
Bài 2( 13/21 sgk)
-Yêu cầu HS đọc và tóm tắt bài 13/21 sgk.
 
 
 
- Cho HS thảo luận nêu hướng làm
(GV có thể gợi ý)
 
 
 
 
 
- Cho đại diện các nhóm lên trình bày.
 
 
 
Bài 3( 12/21 sgk)
-Yêu cầu HS đọc và tóm tắt bài 12/21 sgk.
 
 
 
- Cho HS thảo luận nêu hướng làm
(GV có thể gợi ý : từ điều kiện phương ,chiều , độ lớn của 1  ,2 suy luận vị trí điểm C )
 
 
-          Cho đại diện các nhóm lên trình bày.
 
Bài 4
- Cho HS chép đề : Cho hai điện tích điểm giống nhau, đặt cách nhau một khoảng 2cm trong chân không tương tác nhau một lực 1,8.10
 
E = r = = 5.10-2 m
 
 
 
 
 
 
Bài 2( 13/21 sgk)
 *1 : -phương : trùng với AC
-          Chiều: hướng ra xa q1
- Độ lớn: E1=k= 9.105(V/m)
*2 : -phương : trùng với BC
-          Chiều: hướng về phía q2
-Độlớn:E2=k=9.105(V/m)
1vuông gốc2( ABC vuông tại C)
Nên C là đường chéo của hình vuông có 2 cạnh 1  ,2 C có phương song song với AB,có độ lớn:
EC = E1 = 12,7. 105(V/m)
 
Bài 3( 12/21 sgk)
Gọi C là vị trí mà tại đó C do q1 , q2 g ây ra b ằng 0.
*q1 , q2 g ây ra t ại C : 1  ,2 ta có : C = 1  + 2 = 0 1  ,2 phải cùng phương , ngược chiều ,cùng độ lớn C thuộc đường thẳng nối q1 ,q2 cách q1 một khoảng x (cm)và cách q2 một khoảng
x +10 (cm) Ta c ó :
E1 = k = k= E2
64,6(cm)
Bài 4
a/Độ lớn của mỗi điện tích:
ADCT: = k
==
Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
Năng lực tính toán.
 
  1
 


Trường THPT Gia Hội                    Tổ Vật Lý-Công Nghệ

-4N.
a/ Tìm độ lớn mổi điện tích.
b/Tính khoảng cách giữa hai điện tích nếu lực tương tác giưã chúng 4.10-3N.
 
 
-Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên nêu hướng giải và trình bày bài giải.
 
 
Bài 5:
- Tại hai điểm A,B cách nhau 3cm trong không khí có hai điện tích điểm q1 =-q2 =8.10-8 (C); xác định cường độ điện trường tổng hợp gây ra tại M cách A , B :3cm.
 
 
 
 
 

= =2.10-9 ( C )
b/ Khoảng cách giưã hai điện tích khi lực tương tác F’ = 4.10-3N :
r’ = == 3.10-3 m
Bài 5:
*1 : -phương : trùng với AM
-          Chiều: hướng ra xa q1
- Độ lớn: E1=k= 8.105(V/m)
*2 : - Phương : trùng với BM
    - Chiều: hướng về phía q2
- Độ lớn: E2=E2= 8.105(V/m)
1hợp với2 một góc 1200  (ABM đều) Nên C là đường chéo của hình thoi có 2 cạnh 1  ,2 C có phương song song với AB,có chiều hướng từ AB,có độ lớn:
EM = E1 = E2 = 8. 105(V/m)
 
4. Caâu hoûi, baøi taäp cuûng coá.
1. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. §iÖn tr­êng tÜnh lµ do c¸c h¹t mang ®iÖn ®øng yªn sinh ra.
B. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ®iÖn tr­êng lµ nã t¸c dông lùc ®iÖn lªn ®iÖn tÝch ®Æt trong nã.
C. VÐct¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i mét ®iÓm lu«n cïng ph­¬ng, cïng chiÒu víi vect¬ lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch ®Æt t¹i ®iÓm ®ã trong ®iÖn tr­êng.
D. VÐct¬ c­êng ®é ®iÖn tr­êng t¹i mét ®iÓm lu«n cïng ph­¬ng, cïng chiÒu víi vect¬ lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch d­¬ng ®Æt t¹i ®iÓm ®ã trong ®iÖn tr­êng.
2. §Æt mét ®iÖn tÝch ©m, khèi l­îng nhá vµo mét ®iÖn tr­êng ®Òu råi th¶ nhÑ. §iÖn tÝch sÏ chuyÓn ®éng:
A. däc theo chiÒu cña ®­êng søc ®iÖn tr­êng.       B. ng­îc chiÒu ®­êng søc ®iÖn tr­êng.
C. vu«ng gãc víi ®­êng søc ®iÖn tr­êng.              D. theo mét quü ®¹o bÊt kú.
3. C­êng ®é ®iÖn tr­êng g©y ra bëi ®iÖn tÝch Q = 5.10-9 (C), t¹i mét ®iÓm trong ch©n kh«ng c¸ch ®iÖn tÝch mét kho¶ng 10 (cm) cã ®é lín lµ:
A. E = 0,450 (V/m).                 B. E = 0,225 (V/m).         C. E = 4500 (V/m).         D. E = 2250 (V/m).
4. Mét ®iÖn tÝch q = 10-7 (C) ®Æt t¹i ®iÓm M trong ®iÖn tr­êng cña mét ®iÖn tÝch ®iÓm Q, chÞu t¸c dông cña lùc F = 3.10-3 (N). C­êng ®é ®iÖn tr­êng do ®iÖn tÝch ®iÓm Q g©y ra t¹i ®iÓm M cã ®é lín lµ:
A. EM = 3.105 (V/m).      B. EM = 3.104 (V/m).         C. EM = 3.103 (V/m).             D. EM = 3.102 (V/m).
5. Höôùng daãn HS töï hoïc.
Xem lại các bài tập đã giải
  1
 


Trường THPT Gia Hội                    Tổ Vật Lý-Công Nghệ

- Làm bài tập sách bài tập còn lại
- Chuẩn bị bài tập 3.1 đến 3.10
Chuaån bò baøi môùi
Bài tập về công của lực điện.
 
           V. RÚT KINH NGHIỆM.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngày soạn:
  1
 


Trường THPT Gia Hội                    Tổ Vật Lý-Công Nghệ

Ngày dạy:
Tuần 3                                                                                                            
Tiết 3
BÀI TẬP: CÔNG LỰC ĐIỆN TRƯỜNG.
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
A. Mục tiêu chung: phát triển
- Năng lực giải quyết vấn đề.                     
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
- Năng lực tự học.
- Năng lực tính toán.
- Năng lực sử dụng kiến thức vật lý.
- Năng lực về phương pháp.
 B.Mục tiêu cụ thể
1. Kiến thức :  
 - Tính được công của lực điện trường làm điện tích di chuyển.
            - Tính được thế năng điện tích trong điện trường
2. Kỹ năng :  
- Vận dụng công thức liên hệ giữa công với độ giảm thế năng và độ biến thiên động năng
- Rèn luyện ký năng giải bài tập
3. Thái độ
- Tích cực tham gia hoạt động nhóm để xây dựng bài mới
- Hứng thú, yêu thích môn học
II. CHUẨN BỊ
Giáo viên
 - Xem, giải các bài tập sgk và sách bài tập.
 - Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập khác.
Học sinh
 - Giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thầy cô đã ra về nhà.
 - Chuẩn bị sẵn các vấn đề mà mình còn vướng mắc cần phải hỏi thầy cô.
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT DẠY HỌC
- Phương pháp thuyết trình
- Phương pháp hợp tác nhóm
- Phương pháp vấn đáp
 III. TIẾN TRÌNH DẠY –  HỌC
Hoạt động 1. ( 10 phút) Ổn định. Kiểm tra. Hệ thống kiến thức
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
Năng lực cần đạt
+ Viết công thức và nêu đặc điểm công cuả lực điện trong sự di chuyển cuả một điện tích trong một điện trường đều?
+ Công
 
 
Học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi
 
 
Năng lực tự học.
Năng lực giải quyết vấn đề
Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
Năng lực tính toán.
 
 
Hoạt động 2: ( 30 phút)Vận dụng
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung cơ bản
Năng lực cần đạt
Bài 5 ( 6/25)
Gọi M,N là hai điểm bất kì trong điện trường . Khi di chuyển điện tích q từ M đến N thì lực điện sinh công A
 
Học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi
 
Bài 1: (Câu 4.7)
AABC = AAB + ABC
= q E d1 + qEd2 = -0.108.10-6J
Năng lực tự học.
Năng lực giải quyết vấn đề
Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
  1
 


Trường THPT Gia Hội                    Tổ Vật Lý-Công Nghệ

MN.Khi di chuyển điện tích từ N trở lại M  thì lực điện sinh công ANM. Công tổng cộng mà lực điện sinh ra: A = AMN + ANM = 0 (Vì công A chỉ phụ thuộc vị trí cuả điểm M vàN)
BT bổ sung: Công cuả lực điện bằng 0 vì lúc này hình chiếu cuả điểm đầu và điểm cuối đường đi trùng nhau tại một điểm d = 0 A = qEd = 0
K.Luận: Nếu điện tích di chuyển trên một đường cong kín thì lực điện trường không thực hiện công.
 
 
Với E = 100V/m
d1 = Abcos300 = 0,173m
d2 = BC cos1200 = -0,2 m
Bài 2:(Câu 4.8 )
AMNM = AMN + ANM = 0
 AMN = - ANM
Bài 3 (Câu 4.9)
a. A = qEd
 E = 104V/m
AND = qE.ND = 6,4.10-18J
b. ANP = ( 9,6+6,4).10-18 =16.10-18J
Bài 4 ( 5/25)
Ta có: A = qEd với d = -1 cm
            A= 1,6.10-18 J
Chọn đáp án D
Công của lực điện trường:
AMN=q.UMN=-1,6.10-19.200=-3,2.10-17(J).
Công của lực điện trường âm nên đây là công cản .
Vậy công cần thiết để đưa êlectron từ M đến N là:
A’=-A= 3,2.10-17(J).
 
Năng lực tính toán.
 
4. Caâu hoûi, baøi taäp cuûng coá.
1. C«ng thøc x¸c ®Þnh c«ng cña lùc ®iÖn tr­êng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch q trong ®iÖn tr­êng ®Òu E lµ A = qEd, trong ®ã d lµ:
A. kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi.
B. kho¶ng c¸ch gi÷a h×nh chiÕu ®iÓm ®Çu vµ h×nh chiÕu ®iÓm cuèi lªn mét ®­êng søc.
C. ®é dµi ®¹i sè cña ®o¹n tõ h×nh chiÕu ®iÓm ®Çu ®Õn h×nh chiÕu ®iÓm cuèi lªn mét ®­êng søc, tÝnh theo chiÒu ®­êng søc ®iÖn.
D. ®é dµi ®¹i sè cña ®o¹n tõ h×nh chiÕu ®iÓm ®Çu ®Õn h×nh chiÕu ®iÓm cuèi lªn mét ®­êng søc.
2. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng?
A. C«ng cña lùc ®iÖn t¸c dông lªn mét ®iÖn tÝch kh«ng phô thuéc vµo d¹ng ®­êng ®i cña ®iÖn tÝch mµ chØ phô thuéc vµo vÞ trÝ ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi cña ®o¹n ®­êng ®i trong ®iÖn tr­êng.
B. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm trong ®iÖn tr­êng lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho kh¶ n¨ng sinh c«ng cña ®iÖn tr­êng lµm dÞch chuyÓn ®iÖn tÝch gi÷a hai ®iÓm ®ã.
C. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®iÓm trong ®iÖn tr­êng lµ ®¹i l­îng ®Æc tr­ng cho ®iÖn tr­êng t¸c dông lùc m¹nh hay yÕu khi ®Æt ®iÖn tÝch thö t¹i hai ®iÓm ®ã.
D. §iÖn tr­êng tÜnh lµ mét tr­êng thÕ.
     3. Mèi liªn hÖ gi­a hiÖu ®iÖn thÕ UMN vµ hiÖu ®iÖn thÕ UNM lµ:
A. UMN = UNM.           B. UMN = - UNM.             C. UMN =.          D. UMN = .
  1
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-03-30 18:16:15 | Thể loại: Vật lý 11 | Lần tải: 19 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 2.08 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án cả năm, Vật lý 11. Trường THPT Gia Hội Tổ Vật Lý-Công Nghệ Ngày soạn: Ngày dạy: Tuần: 1 Tiết:1 BÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG I. MỤC TIÊU BÀI HỌC A. Mục tiêu chung: phát triển - Năng lực giải quyết vấn đề. - Năng lực sử d

https://tailieuhoctap.com/giaoanvatly11/giao-an-ca-nam.x6340q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác