Giáo án cả năm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Giáo án Vật Lý  11                                                                        Trường THPT Gia Viễn

Tieát 1. Baøi 1:  ÑIEÄN TÍCH. ÑÒNH LUAÄT CU-LOÂNG
I. MUÏC TIEÂU
1. Kieán thöùc
[Thông hiểu]
 - Neâu ñöôïc caùc caùch nhieãm ñieän cho moät vật ( cọ xát, tiếp xúc và hưởng ứng)
      - Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät Cu-loâng,chæ ra ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa löïc ñieän giöõa caùc ñieän tích ñieåm
      -  Xaùc ñònh ñöôïc ñònh luaät Cu-loâng vaø chæ ra ñaëc ñieåm cuûa hai löïc ñieän giöõa hai ñieän tích ñieåm.
2. Kó naêng
[Vaän duïng]
      Vaän duïng ñöôïc ñònh luaät Cu-loâng ñeå giaûi caùc baøi taäp ñoái vôùi hai ñieän tích ñieåm.
3. Naêng löïc: K1;P5
4. Thaùi ñoä - Phaåm chaát 
Bieát veà chuaån bò toát noäi dung baøi hoïc, tích cöïc hôïp taùc vôùi giaùo vieân trong tieát hoïc.
Bieát ñöôïc söï ñoùng goùp to lôùn  cuûa caùc nhaø khoa hoïc  vaät lí vaø kieán thöùc vaät lí vaøo söï phaùt trieån cuûa nhaân loaïiø
II. CHUAÅN BÒ
1. Giaùo vieân
 - Xem SGK Vaät lyù 7 vaø 9 ñeå bieát HS ñaõ hoïc gì ôû THCS.
 - Chuaån bò caâu hoûi hoaëc phieáu caâu hoûi.
2. Hoïc sinh: OÂn taäp kieán thöùc ñaõ hoïc veà ñieän tích ôû THCS.
III. TIEÁN TRÌNH DAÏY –  HOÏC
Hoạt động 1  (5 phút) : Ổn định lớp,Giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Yeâu caàu lôùp tröôûng baùo caùo só soá lôùp hoïc.
 
-GV giới thiệu sơ lược về chương trình vật lý 11 , SGK , SBT và sách tham khảo nếu có
-Đặt vấn đề vào bài mới
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số:
-Lắng nghe và ghi nhận
 
-Lắng nghe và nhận thức vấn đề cần nghiên cứu
Hoaït ñoäng 2 (20 phuùt) : Tìm hieåu söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät, ñieän tích, ñieän tích ñieåm, töông taùc giöõa caùc ñieän tích.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung
Kiến thức
Naêng löïc
 
 
 
  Cho hoïc sinh laøm thí nghieäm veà hieän töôïng nhieãm ñieân do coï xaùt.
  Giôùi thieäu caùc caùch laøm vaät nhieãm
 
 
 
  Laøm thí nghieäm theo söï höôùng daãn cuûa thaày coâ.
  Ghi nhaän caùc caùch laøm vaät nhieãm ñieän.
I. Söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät. Ñieän tích. Töông taùc ñieän
1. Söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät
  Moät vaät coù theå bò nhieãm ñieän do : coï xaùt leân vaät khaùc, tieáp xuùc vôùi moät vaät nhieãm ñieän khaùc, ñöa laïi gaàn moät vaät nhieãm ñieän khaùc.
 
 
K1: Naém ñöôïc kieán thöùc caùc caùch nhieãm ñieän cho moät vật ( cọ xát, tiếp xúc và hưởng ứng)
 GV: Nguyeãn Vaên Phuùc                                                     Toå: Toaùn - Lí - Tin - CN11,12       Trang 1


Giáo án Vật Lý  11                                                                        Trường THPT Gia Viễn

Tieát 1. Baøi 1:  ÑIEÄN TÍCH. ÑÒNH LUAÄT CU-LOÂNG
I. MUÏC TIEÂU
1. Kieán thöùc
[Thông hiểu]
 - Neâu ñöôïc caùc caùch nhieãm ñieän cho moät vật ( cọ xát, tiếp xúc và hưởng ứng)
      - Phaùt bieåu ñöôïc ñònh luaät Cu-loâng,chæ ra ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa löïc ñieän giöõa caùc ñieän tích ñieåm
      -  Xaùc ñònh ñöôïc ñònh luaät Cu-loâng vaø chæ ra ñaëc ñieåm cuûa hai löïc ñieän giöõa hai ñieän tích ñieåm.
2. Kó naêng
[Vaän duïng]
      Vaän duïng ñöôïc ñònh luaät Cu-loâng ñeå giaûi caùc baøi taäp ñoái vôùi hai ñieän tích ñieåm.
3. Naêng löïc: K1;P5
4. Thaùi ñoä - Phaåm chaát 
Bieát veà chuaån bò toát noäi dung baøi hoïc, tích cöïc hôïp taùc vôùi giaùo vieân trong tieát hoïc.
Bieát ñöôïc söï ñoùng goùp to lôùn  cuûa caùc nhaø khoa hoïc  vaät lí vaø kieán thöùc vaät lí vaøo söï phaùt trieån cuûa nhaân loaïiø
II. CHUAÅN BÒ
1. Giaùo vieân
 - Xem SGK Vaät lyù 7 vaø 9 ñeå bieát HS ñaõ hoïc gì ôû THCS.
 - Chuaån bò caâu hoûi hoaëc phieáu caâu hoûi.
2. Hoïc sinh: OÂn taäp kieán thöùc ñaõ hoïc veà ñieän tích ôû THCS.
III. TIEÁN TRÌNH DAÏY –  HOÏC
Hoạt động 1  (5 phút) : Ổn định lớp,Giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Yeâu caàu lôùp tröôûng baùo caùo só soá lôùp hoïc.
 
-GV giới thiệu sơ lược về chương trình vật lý 11 , SGK , SBT và sách tham khảo nếu có
-Đặt vấn đề vào bài mới
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số:
-Lắng nghe và ghi nhận
 
-Lắng nghe và nhận thức vấn đề cần nghiên cứu
Hoaït ñoäng 2 (20 phuùt) : Tìm hieåu söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät, ñieän tích, ñieän tích ñieåm, töông taùc giöõa caùc ñieän tích.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung
Kiến thức
Naêng löïc
 
 
 
  Cho hoïc sinh laøm thí nghieäm veà hieän töôïng nhieãm ñieân do coï xaùt.
  Giôùi thieäu caùc caùch laøm vaät nhieãm
 
 
 
  Laøm thí nghieäm theo söï höôùng daãn cuûa thaày coâ.
  Ghi nhaän caùc caùch laøm vaät nhieãm ñieän.
I. Söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät. Ñieän tích. Töông taùc ñieän
1. Söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät
  Moät vaät coù theå bò nhieãm ñieän do : coï xaùt leân vaät khaùc, tieáp xuùc vôùi moät vaät nhieãm ñieän khaùc, ñöa laïi gaàn moät vaät nhieãm ñieän khaùc.
 
 
K1: Naém ñöôïc kieán thöùc caùc caùch nhieãm ñieän cho moät vật ( cọ xát, tiếp xúc và hưởng ứng)
 GV: Nguyeãn Vaên Phuùc                                                     Toå: Toaùn - Lí - Tin - CN11,12       Trang 1


Giáo án Vật Lý  11                                                                        Trường THPT Gia Viễn

ñieän.
  Giôùi thieäu caùch kieåm tra vaät nhieãm ñieän.
 
 
  Giôùi thieäu ñieän tích.
  Cho hoïc sinh tìm ví duï.
  Giôùi thieäu ñieän tích ñieåm.
  Cho hoïc sinh tìm ví duï veà ñieän tích ñieåm.
 
  Giôùi thieäu söï töông taùc ñieän.
  Cho HS thöïc hieän C1.
  Neâu caùch keåm tra xem vaät coù bò nhieãm ñieän hay khoâng.
 
 
 
  Tìm ví duï veà ñieän tích.
 
  Tìm ví duï veà ñieän tích ñieåm.
 
 
  Ghi nhaän söï töông taùc ñieän.
  Thöïc hieän C1.
  Coù theå döïa vaøo hieän töôïng huùt caùc vaät nheï ñeå kieåm tra xem vaät coù bò nhieãm ñieän hay khoâng.
2. Ñieän tích. Ñieän tích ñieåm
  Vaät bò nhieãm ñieän coøn goïi laø vaät mang ñieän, vaät tích ñieän hay laø moät ñieän tích.
  Ñieän tích ñieåm laø moät vaät tích ñieän coù kích thöôùc raát nhoû so vôùi khoaûng caùch tôùi ñieåm maø ta xeùt.
3. Töông taùc ñieän
  Caùc ñieän tích cuøng daáu thì ñaåy nhau.
  Caùc ñieän tích khaùc daáu thì huùt nhau.
- Naém ñöôïc  ñieän tích ñieåm laø gì?
Hoaït ñoäng 3  (15 phuùt) : Nghieân cöùu ñònh luaät Coulomb vaø haèng soá ñieän moâi.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
Kiến thức
Naêng löïc
 
 
  Giôùi thieäu veà Coulomb vaø thí nghieäm  cuûa oâng ñeå thieát laäp ñònh luaät.
 
 
 
  Giôùi thieäu bieåu thöùc ñònh luaät vaø caùc ñaïi löôïng trong ñoù.
  Giôùi thieäu ñôn vò ñieän tích.
  Cho hoïc sinh thöïc hieän C2.
Giôùi thieäu khaùi nieäm ñieän moâi.
  Cho hoïc sinh tìm ví duï.
 
 
  Ghi nhaän ñònh luaät.
 
 
 
 
 
  Ghi nhaän bieåu thöùc ñònh luaät vaø naém vöõng caùc ñaïi löông trong ñoù.
  Ghi nhaän ñôn vò ñieän tích.
  Thöïc hieän C2.
 
Ghi nhaän khaùi nieäm.
  Tìm ví duï.
  Ghi nhaän khaùi nieäm.
 
II. Ñònh luaät Cu-loâng. Haèng soá ñieän moâi
1. Ñònh luaät Cu-loâng
  Löïc huùt hay ñaåy giöõa hai dieän tích ñieåm ñaët trong chaân khoâng coù phöông truøng vôùi ñöôøng thaúng noái hai ñieän tích ñieåm ñoù, coù ñoä lôùn tæ leä thuaän vôùi tích ñoä lôùn cuûa hai ñieän tích vaø tæ leä nghòch vôùi bình phöông khoaûng caùch giöõa chuùng.
F = k ; k = 9.109 Nm2/C2.
  Ñôn vò ñieän tích laø culoâng (C).
2. Löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích ñieåm ñaët trong ñieän moâi ñoàng tính. Haèng soá ñieän moâi
+ Ñieän moâi laø moâi tröôøng caùch ñieän.
+ Khi ñaët caùc ñieän tích trong moät ñieän moâi ñoàng tính thì löïc töông taùc giöõa chuùng seõ yeáu ñi
 
 
K1: Naém ñöôïc kieán thöùc veà ñònh luaät Cu-loâng.
P5: Bieát söû duïng kieán thöùc toaùn hoïc veà moái quan heä giöõa caùc ñaïi löôïng trong moät thöông soá ñeå ñieåm ñöôïc moái quan heä giöõa löïc taùc duïng, tích ñoä lôùn hai ñieän tích vaø khoaûng caùch giöõa chuùng.
 GV: Nguyeãn Vaên Phuùc                                                     Toå: Toaùn - Lí - Tin - CN11,12       Trang 1


Giáo án Vật Lý  11                                                                        Trường THPT Gia Viễn

 
Cho hoïc sinh neâu bieåu thöùc tính löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñieåm ñaët trong chaân khoâng.
Cho hoïc sinh thöïc hieän C3.
- Yeâu caàu cá hoïc sinh hoaøn thaønh phieáu hoïc taäp
Neâu bieåu thöùc tính löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñieåm ñaët trong chaân khoâng.
Thöïc hieän C3.
 
- Caù nhaân suy nghó, leân baûng trình baøy.
 laàn so vôùi khi ñaët noù trong chaân khoâng.  goïi laø haèng soá ñieän moâi cuûa moâi tröôøng (   1).
+ Löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích ñieåm ñaët trong ñieän moâi : F = k.
+ Haèng soá ñieän moâi ñaëc cho tính chaát caùch ñieän cuûa chaát caùch ñieän.
- Bieát söû duïng kieán thöùc vecto ñeå bieåu dieãn löïc töông taùc giöõa hai ñieän tích ñieåm.
Phieáu hoïc taäp
Baøi 1: . Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn 10-4/3 C đặt cách nhau 1 m trong parafin có điện môi bằng 2 . Hãy biểu diễn lực và độ lớn của lực tác dụng giữa hai điện tích.
Bài 2: Hai điện tích điểm cùng độ lớn 10-4 C đặt trong chân không, để tương tác nhau bằng lực có độ lớn 10-3 N thì chúng phải đặt cách nhau bao nhiêu?
Hoaït ñoäng 4 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
  Cho hoïc sinh ñoïc muïc Em coù bieát ?
  Cho hoïc sinh thöïc hieän caùc caâu hoûi 1, 2, 3, 4 trang 9, 10.
  Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø giaû caùc baøi taäp 5, 6, 7, 8 sgk vaø 1.7, 1.9, 1.10 saùch baøi taäp.
  Ñoïc muïc Sôn tónh ñieän.
  Thöïc hieän caùc caâu hoûi trong sgk.
  Ghi caùc baøi taäp veà nhaø.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
Ngaøy soaïn: 21/8/2016                  Ngaøy daïy: 23/8/2016
Tieát 2 . Bài 2. THUYEÁT ELECTRON. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH   I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc
[Thông hiểu]
 - Trình baøy ñöôïc noäi dung chính của thuyeát eâlectron,
      - Phát biểu noäi dung ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích.
2. Kó naêng
[Vận dụng]
 - Vaän duïng thuyeát eâlectron giaûi thích ñöôïc caùc hieän töôïng nhieãm ñieän.
3. Naêng löïc: K1;K3;P4
4. Thaùi ñoä - Phaåm chaát 
Bieát veà chuaån bò toát noäi dung baøi hoïc, tích cöïc hôïp taùc vôùi giaùo vieân trong tieát hoïc.
II. CHUAÅN BÒ 1. Giaùo vieân
- Xem SGK Vaät lyù 7 ñeå bieát HS ñaõ hoïc gì ôû THCS.
 GV: Nguyeãn Vaên Phuùc                                                     Toå: Toaùn - Lí - Tin - CN11,12       Trang 1


Giáo án Vật Lý  11                                                                        Trường THPT Gia Viễn

- Chuaån bò phieáu caâu hoûi.
2. Hoïc sinh
  OÂn taäp kieán thöùc ñaõc hoïc veà ñieän tích ôû THCS.
III. TIEÁN TRÌNH DAÏY –  HOÏC
Hoạt động 1 (5 phút) : Ổn định lớp, Kiểm tra bài cũ : Phát biểu, biết biểu thức của định luật Cu-lông.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Yeâu caàu lôùp tröôûng baùo caùo só soá lôùp hoïc.
-Gv đặt các câu hỏi kiểm tra bài cũ
+Có mấy loại điện tích ? Các điện tích này tương  tác với nhau ntn?
+Phát biểu ĐL Cu-Lông .Vận dụng : Xác định lực tương tác giữa 2 điện tích điểm có độ lớn 2C cà đặt cách nhau 20cm trong chân không ?
-Đặt vấn đề bài mới
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số
- cá nhân HS lên bảng trả lời các câu hỏi GV
 
 
 
 
 
-HS nhận thức vấn đè cần nghiên cứu
Hoaït ñoäng 2 (20 phuùt) : Tìm hieåu thueát electron.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kết quả cần đạt
Kiến thức
Năng lực
 
Yeâu caàu hoïc sinh neâu caáu taïo cuûa nguyeân töû.
 
 
Giôùi thieäu thuyeát electron.
 
  Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1.
Yeâu caàu hoïc sinh cho bieát khi naøo thì nguyeân töû khoâng coøn trung hoaø veà ñieän.
Yeâu caàu hoïc sinh so saùnh khoái löôïng cuûa electron vôùi khoái löôïng cuûa proâtoân.
 
 
 
  Yeâu caàu hoïc sinh cho bieát khi naøo thì vaät nhieãm ñieän döông, khi naøo thì vaät nhieãm ñieän aâm.
 
Neáu caáu taïo nguyeân töû.
 
 
 
Ghi nhaän thuyeát electron.
 
  Thöïc hieän C1.
 
  Giaûi thích söï hình thaønh ion döông, ion aâm.
 
 
 
So saùnh khoái löôïng cuûa electron vaø khoái löôïng cuûa proâtoân.
 
 
Giaûi thích söï nhieãm ñieän döông, ñieän aâm cuûa vaät.
I. Thuyeát electron
1. Caáu taïo nguyeân töû veà phöông dieän ñieän. Ñieän tích nguyeân toá
(SGK)
2. Thuyeát electron
  + Bình thöôøng toång ñaïi soá taát caû caùc ñieän tích trong nguyeân töû baèng khoâng, nguyeân töû trung hoaø veà ñieän.
  Neáu nguyeân töû bò maát ñi moät soá electron thì toång ñaïi soá caùc ñieän tích trong nguyeân töû laø moät soá döông, noù laø moät ion döông. Ngöôïc laïi neáu nguyeân töû nhaän theâm moät soá electron thì noù laø ion aâm.
  + Khoái löôïng electron raát nhoû neân chuùng coù ñoä linh ñoäng raát cao. Do ñoù electron deã daøng böùt khoûi nguyeân töû, di chuyeån trong vaät hay di chuyeån töø vaät naøy sang vaät khaùc laøm cho caùc vaät bò nhieãm ñieän.
  Vaät nhieãm ñieän aâm laø vaät thieáu electron; Vaät nhieãm ñieän döông laø vaät thöøa electron.
K1: Nắm được kiến thức về thuyết e
P4: Biết vận dụng kiến thức đã học về cấu tạo nguyên tử môn hóa  học đề giả quyết vấn đề vật lí
 GV: Nguyeãn Vaên Phuùc                                                     Toå: Toaùn - Lí - Tin - CN11,12       Trang 1


Giáo án Vật Lý  11                                                                        Trường THPT Gia Viễn

 
 
 
 
Hoaït ñoäng3  (10 phuùt) : Vaän duïng thuyeát electron.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kết quả cần đạt
Kiến thức
Năng lực
 
 
  Giôùi thieäu vaät daãn ñieän, vaät caùch ñieän.
  Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C2, C3.
  Yeâu caàu hoïc sinh cho bieát taïi sao söï phaân bieät vaät daãn ñieän vaø vaät caùch ñieän chæ laø töông ñoái.
 
  Yeâu caàu hoïc sinh giaûi thích söï nhieãm ñieän do tieáp xuùc.
  Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C4
 
  Giôùi tthieäu söï nhieãm ñieän do höôûng öùng (veõ hình 2.3).
  Yeâu caàu hoïc sinh giaûi thích söï nhieãm ñieän do höôûng öùng.
  Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C5.
 
 
  Ghi nhaän caùc khaùi nieäm vaät daãn ñieän, vaät caùch ñieän.
  Thöïc hieän C2, C3.
  Giaûi thích.
 
 
 
  Giaûi thích.
 
  Thöïc hieän C4.
 
  Veõ hình 2.3.
 
  Giaûi thích.
 
  Thöïc hieän C5.
II. Vaän duïng
1. Vaät daãn ñieän vaø vaät caùch ñieän
  Vaät daãn ñieän laø vaät coù chöùa caùc ñieän tích töï do.
  Vaät caùch ñieän laø vaät khoâng chöùa caùc electron töï do.
  Söï phaân bieät vaät daãn ñieän vaø vaät caùch ñieän chæ laø töông ñoái.
2. Söï nhieãm ñieän do tieáp xuùc
  Neáu cho moät vaät tieáp xuùc vôùi moät vaät nhieãm ñieän thì noù seõ nhieãm ñieän cuøng daáu vôùi vaät ñoù.
 
3. Söï nhieãm dieän do höôûng öùng
  Ñöa moät quaû caàu A nhieãm ñieän döông laïi gaàn ñaàu M cuûa moät thanh kim loaïi MN trung hoaø veà ñieän thì ñaàu M nhieãm ñieän aâm coøn ñaàu N nhieãm ñieän döông.
K3: Biết sử dụng kiến thức của thuyết e để giải thích các hiện tượng nhiệm điện
Hoaït ñoäng 4 (5 phuùt) : Nghieân cöùu ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung cô baûn
 
  Giôùi thieäu ñònh luaät.
  Cho hoïc sinh tìm ví duï.
 
 
  Ghi nhaän ñònh luaät.
  Tìm ví duï minh hoaï.
III. Ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích
  Trong moät heä vaät coâ laäp veà ñieän, toång ñaïi soá caùc ñieän tích laø khoâng ñoåi.
Hoaït ñoäng 5 (5 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
  Cho hoïc sinh toùm taét nhöõng kieát thöùc ñaõ hoïc trong baøi.
  Toùm taét laïi nhöõng kieán thöùc ñaõ hoïc trong baøi.
 GV: Nguyeãn Vaên Phuùc                                                     Toå: Toaùn - Lí - Tin - CN11,12       Trang 1


Giáo án Vật Lý  11                                                                        Trường THPT Gia Viễn

  Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø giaûi caùc baøi taäp 5, 6 sgk vaø 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 saùch baøi taäp.
  Ghi caùc baøi taäp veà nhaø.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
 
.........................................................................................................................................................................................
Ngaøy soaïn: .................2016                  Ngaøy daïy: ............2016
Tieát 3. BAØI TAÄP
I. MUÏC TIEÂU
1. Kieán thöùc :  
 - Bieåu dieãn ñöôïc löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích ñieåm vaø vaän duïng ñònh luaät Cu loâng
 - Thuyeát electron. Ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích.
2. Kyõ naêng
 - Giaûi ñöôïc caùc baøi toaùn lieân quan ñeán löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích ñieåm.
 - Giaûi thích ñöôùc caùc hieän töôïng lieân quan ñeán thuyeát electron vaø ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích.
3. Naêng löïc: K1;K3;P5
4. Thaùi ñoä - Phaåm chaát 
Bieát veà chuaån bò toát noäi dung baøi hoïc, tích cöïc hôïp taùc vôùi giaùo vieân trong tieát hoïc.
II. CHUAÅN BÒ
Giaùo vieân
 - Xem, giaûi caùc baøi taäp sgk vaø saùch baøi taäp.
 - Chuaån bò theâm noät soá caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp khaùc.
Hoïc sinh
 - Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm vaø baøi taäp thaày coâ ñaõ ra veà nhaø.
 - Chuaån bò saün caùc vaán ñeà maø mình coøn vöôùng maéc caàn phaûi hoûi thaày coâ.
 III. TIEÁN TRÌNH DAÏY –  HOÏC
Hoaït ñoäng 1 (10 phuùt) : Kieåm tra baøi cuõ vaø toùm taét nhöõng kieán thöùc lieân quan ñeán caùc baøi taäp caàn giaûi.
 - Caùc caùch laøm cho vaät nhieãm ñieän.
 - Hai loaïi ñieän tích vaø söï töông taùc giöõa chuùng.
 - Ñaëc ñieåm löïc töông taùc giöõa caùc ñieän tích ñieåm,
 - Löïc töông taùc giöõa nhieàu ñieän tích ñieåm leân moät ñieän tích ñieåm.
 - Thuyeát electron.
 - Ñònh luaät baûo toaøn ñieän tích.
Hoaït ñoäng 2  (20 phuùt) : Giaûi caùc caâu hoûi traéc nghieäm.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kết quả cần đạt
Kiến thức
Năng lực
  Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D.
  Giaûi thích löïa choïn.
Caâu 5 trang 10 : D
K1;K3: năm được kiến thức và biết vận dụng kiến thức về định luật Cu-Long và thuyết e để trả lời các bài tập
 GV: Nguyeãn Vaên Phuùc                                                     Toå: Toaùn - Lí - Tin - CN11,12       Trang 1


Giáo án Vật Lý  11                                                                        Trường THPT Gia Viễn

  Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn C.
  Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn D.
  Yeâu caàu hs giaûi thích taïi sao choïn A.
  Giaûi thích löïa choïn.
  Giaûi thích löïa choïn.
  Giaûi thích löïa choïn.
 
Caâu 6 trang 10 : C
Caâu 5 trang 14 : D
Caâu 6 trang 14 : A
 
 
Hoaït ñoäng 3 (15 phuùt) : Giaûi caùc baøi taäp töï luaän.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kết quả cần đạt
 
 
Kiến thức
Năng lực
 
  Yeâu caàu hoïc sinh vieát bieåu thöùc ñònh luaät Cu-loâng.
 
  Yeâu caàu hoïc sinh suy ra ñeå tính |q|.
 
  Yeâu caàu hoïc sinh cho bieát ñieän tích cuûa moãi quaû caàu.
  Veõ hình

 
  Vieát bieåu theùc ñònh luaät.
 
 
Suy ra vaø thay soá ñeå tính |q|
Giaûi thích taïi sao quaû caàu coù ñieän tích ñoù.
  Xaùc ñònh caùc löïc taùc duïng leân moãi quaû caàu.
  Neâu ñieàu kieän caân baèng.
 
  Tìm bieåu thöùc ñeå tính q.
  Suy ra, thay soá tính q.
 
Baøi 8 trang 10
  Theo ñònh luaät Cu-loâng ta coù
       F = k = k
=> |q| = = 10-7(C)
Baøi 1.7
  Moãi quaû caàu seõ mang moät ñieän tích .
   Löïc ñaåy giöõa chuùng laø F = k
   Ñieàu kieän caân baèng : = 0
  Ta coù : tan =
    => q = 2l=  3,58.10-7C
K2;K3: Tìm được mối quan hệ giữa các đại lượng trong công thức định luật Cu-lông, biết sử dụng kiến thức đó đề làm bài tập.
P5: Biết sử dụng kiến thức toán học để biến đổi biểu thức tìm được các đại lượng trong đó.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM TIEÁT DAÏY
 
 
 
 
 
 
 GV: Nguyeãn Vaên Phuùc                                                     Toå: Toaùn - Lí - Tin - CN11,12       Trang 1


Giáo án Vật Lý  11                                                                        Trường THPT Gia Viễn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngaøy soaïn: ...../....../..............                                                                                     Ngaøy daïy: ...../....../.............
Tieát 4.  Baøi 3: ÑIEÄN TRÖÔØNG VAØ CÖÔØNG ÑOÄ ÑIEÄN TRÖÔØNG. ÑÖÔØNG SÖÙC ÑIEÄN
 
I. MUÏC TIEÂU
1. Kieán thöùc
[Thoâng hieåu]
- Neâu ñöôïc ñieän tröôøng toàn taïi ôû ñaâu vaø coù tính chaát gì.
- Phaùt bieåu ñöôïc ñònh nghóa cuûa cöôøng ñoä ñieän tröôøng vaø neâu ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng.
2. Kó naêng
3. Caùc naêng löïc: K1;C5;K2
 GV: Nguyeãn Vaên Phuùc                                                     Toå: Toaùn - Lí - Tin - CN11,12       Trang 1


Giáo án Vật Lý  11                                                                        Trường THPT Gia Viễn

4. Thaùi ñoä:
HS Nghieâm tuùc chuaån bò baøi ôû nhaø, tích cöïc, chuû ñoäng, hôïp taùc trong caùc hoaït ñoäng day hoïc.
II. CHUAÅN BÒ
1. Giaùo vieân
- Chuaån bò hình veõ 3.6 ñeán 3.9 trang 19 SGK.
- Thöôùc keû, phaán maøu.
- Chuaån bò phieáu caâu hoûi.
2. Hoïc sinh
- Chuaån bò Baøi tröôùc ôû nhaø.
- OÂn laïi kieán thöùc toaùn hoïc veà vecto.
III. TIEÁN TRÌNH DAÏY –  HOÏC
Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : OÅn ñònh lôùp, kieåm tra baøi cuõ :
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
- Yeâu caàu lôùp tröôûng baùo caùo só soá lôùp hoïc.
- Yeâu caàu HS leân baûng traû lôøi caâu hoûi baøi cuõ:
Neâu vaø giaûi thích hieän töôïng nhieãm ñieän do tieáp xuùc, do höôûng öùng.
- GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
- lôùp tröôûng baùo caùo só soá lôùp
 
- Caù nhaân leân baûng traû lôøi.
Hoaït ñoäng 2  (10 phuùt) : Tìm hieåu khaùi nieäm ñieän tröôøng.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kết quả cần đạt
Kiến thức
Năng lực
 
 
  Giôùi thieäu söï taùc duïng löïc giöõa caùc vaät thoâng qua moâi tröôøng.
 
  Giôùi thieäu khaùi nieäm ñieän tröôøng.
 
 
  Tìm theâm ví duï veà moâi tröôøng truyeàn töông taùc giöõa hai vaät.
 
  Ghi nhaän khaùi nieäm.
I. Ñieän tröôøng
1. Moâi tröôøng truyeàn töông taùc ñieän
  Moâi tröôøng tuyeàn töông taùc giöõa caùc ñieän tích goïi laø ñieän tröôøng.
2. Ñieän tröôøng
  Ñieän tröôøng laø moät daïng vaät chaát bao quanh caùc ñieän tích vaø gaén lieàn vôùi ñieän tích. Ñieän tröôøng taùc duïng löïc ñieän leân ñieän tích khaùc ñaët trong noù.
K1: Naêm ñöôïc kieán thöùc veà ñieän tröôøng laø gì?
Hoaït ñoäng 3  (30 phuùt) : Tìm hieåu cöôøng ñoä ñieän tröôøng.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Kết quả cần đạt
Kiến thức
Năng lực
 
 
  Giôùi thieäu khaùi nieäm ñieän tröôøng.
 
 
 
  Ghi nhaän khaùi nieäm.
 
II. Cöôøng doä ñieän tröôøng
1. Khaùi nieäm cöôøng doä ñieän tröôøng
  Cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moät ñieåm laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho ñoä maïnh yeáu cuûa ñieän tröôøng taïi ñieåm ñoù.
K1: Naém ñöôïc kieán thöùc cöôøng ñoä ñieän tröôøng, coâng thöùc tính cöôøng ñoä ñieän tröôøng.
 GV: Nguyeãn Vaên Phuùc                                                     Toå: Toaùn - Lí - Tin - CN11,12       Trang 1


Giáo án Vật Lý  11                                                                        Trường THPT Gia Viễn

 
  Neâu ñònh nghóa vaø bieåu thöùc ñònh nghóa cöôøng ñoä ñieän tröôøng.
 
 
 
 
  Yeâu caàu hoïc sinh neâu ñôn vò cöôøng ñoä ñieän tröôøng theo ñònh nghóa.
  Giôùi thieäu ñôn vò V/m.
 
 
  Giôùi thieäu veùc tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng.
  Veõ hình bieåu dieãn veùc tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng gaây bôûi moät ñieän tích ñieåm.

  Yeâu caàu hoïc sinh thöïc hieän C1.
 
  Veõ hình 3.4.
  Neâu nguyeân lí choàng chaát.
 
 
  Ghi nhaän ñònh nghóa, bieåu thöùc.
 
 
 
 
 
  Neâu ñôn vò cöôøng ñoä ñieän tröôøng theo ñònh nghóa.
 
  Ghi nhaän ñôn vò tthöôøng duøng.
 
 
  Ghi nhaän khaùi nieäm.;
 
  Veõ hình.
 
 
 
  Döïa vaøo hình veõ neâu caùc yeáu toá xaùc ñònh veùc tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng gaây bôûi moät ñieän tích ñieåm.
 
  Thöïc hieän C1.
 
  Veõ hình.
Ghi nhaän nguyeân lí.
2. Ñònh nghóa
  Cöôøng ñoä ñieän tröôøng taïi moät ñieåm laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho taùc duïng löïc cuûa ñieän tröôøng cuûa ñieän tröôøng taïi ñieåm ñoù. Noù ñöôïc xaùc ñònh baèng thöông soá cuûa ñoä lôùn löïc ñieän F taùc duïng leân ñieän tích thöû q (döông) ñaët taïi ñieåm ñoù vaø ñoä lôùn cuûa q.
E =
  Ñôn vò cöôøng ñoä ñieän tröôøng laø N/C hoaëc ngöôøi ta thöôøng duøng laø V/m.
3. Veùc tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng

  Veùc tô cöôøng ñoä ñieän tröôøng gaây bôûi moät ñieän tích ñieåm coù :
- Ñieåm ñaët taïi ñieåm ta xeùt.
- Phöông truøng vôùi ñöôøng thaúng noái ñieän tích ñieåm vôùi ñieåm ta xeùt.
- Chieàu höôùng ra xa ñieän tích neáu laø ñieän tích döông, höôùng veà phía ñieän tích neáu laø ñieän tích aâm.
- Ñoä lôùn : E = k
4. Nguyeân lí choàng chaát ñieän tröôøng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C5, K1,K2: Bieát vaän duïng kieán thöùc toaùn hoïc veà vecto ñeå naém ñöôïc kieán thöùc vecto cöông ñoä ñieän tröôøng. Moái quan heä vec to cöôøng ñoä ñieän tröôøng vaø löïc ñieän taùc duïng.
Hoaït ñoäng 5 (10 phuùt) : Cuûng coá, giao nhieäm vuï veà nhaø.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
  Cho hoïc sinh ñoïc phaàn Em coù bieát  ?
  Ñoïc phaàn Em coù bieát  ?
 
 GV: Nguyeãn Vaên Phuùc                                                     Toå: Toaùn - Lí - Tin - CN11,12       Trang 1


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-11-26 20:50:36 | Thể loại: Vật lý 11 | Lần tải: 30 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 4.05 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án cả năm, Vật lý 11. Giáo án Vật Lý 11 Trường THPT Gia Viễn Tieát 1. Baøi 1: ÑIEÄN TÍCH. ÑÒNH LUAÄT CU-LOÂNG I. MUÏC TIEÂU 1. Kieán thöùc [Thông hiểu] - Neâu ñöôïc caùc caùch nhieãm ñieän cho moät vật ( cọ xát, tiếp xúc v

https://tailieuhoctap.com/giaoanvatly11/giao-an-ca-nam.9uc30q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác