Các chuyên đề Vật lí 11.

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 
                             TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1     VẬT LÝ 11
Câu 1: Giữa hai bản tụ phẳng cách nhau 1 cm có một hiệu điện thế 10 V. Cường độ điện trường đều trong khoảng không gian giữa hai tụ là
A. 10 V/m. B. 100 V/m. C. 0,01 V/m. D. 1 kV/m.
Câu 2: Có thể áp dụng định luật Culông để tính lực tương tác trong trường hợp
A. tương tác giữa hai thanh thủy tinh nhiễm điện đặt gần nhau.
B. tương tác giữa một thanh thủy tinh và một thanh nhựa nhiễm điện đặt gần nhau.
C. tương tác giữa hai quả cầu nhỏ tích điện đặt xa nhau.
D. tương tác điện giữa một thanh thủy tinh và một quả cầu lớn.
Câu 3: Cho một vật A nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật B chưa nhiễm điện thì
A. vật B không nhiễm điện. B. vật B nhiễm điện hưởng ứng.
C. vật B nhiễm điện âm. D. vật B nhiễm điện dương.
Câu 4: Cho hai điện tích có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực tương tác giữa chúng sẽ lớn nhất khi đặt trong môi trường:
A. Chân không. B. nước nguyên chất.
C. không khí ở điều kiện chuẩn. D. dầu hỏa.
Câu 5: Tính lực tương tác điện giữa một electron và một prôtôn khi chúng đặt cách nhau 2. 10-9cm:
A. 6, 6. 10-7N B. 5, 76.  10-7N C. 9. 10-7N D. 0, 85. 10-7N
Câu 6: Hai điện tích điểm q1 = +3 (µC) và q2 = -3 (µC), đặt trong dầu (ε= 2) cách nhau một khoảng r = 3 (cm). Lực tương tác giữa hai điện tích đó là:
A. lực hút; F = 45 (N). B. lực đẩy; F = 45 (N). C. lực hút; F = 90 (N). D. lực đẩy; F = 90 (N).
Câu 7: Biết hiệu điện thế UNM=3V. Hỏi đẳng thức nào dưới đây chắc chắn đúng:
A. VM = 3V B. VN - VM = 3V C. VN = 3V D. VM - VN = 3V
Câu 8: Hai điện tích đặt gần nhau, nếu giảm khoảng cách giữa chúng 2 lần thì lực tương tác giữa 2 vật sẽ:
A. tăng lên 2 lần  B. giảm đi 2 lần  C. giảm đi 4 lần      D. tăng lên 4 lần
Câu 9: Hai điện tích điểm và  đặt cách nhau 5cm trong chân không. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng
A. 72.102 N B. 3,6 N C. 0,72N D. 7,2N
Câu 10: Công của lực điện trường tác dụng lên một điện tích chuyển động từ M đến N sẽ:
A. phụ thuộc vào vị trí các điểm M và N. B. chỉ phụ thuộc vào vị trí M.
C. càng lớn nếu đoạn đường đi càng dài. D. phụ thuộc vào dạng quỹ đạo.
Câu 11: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Culông:
A. tăng 4 lần. B. tăng 2 lần. C. giảm 4 lần. D. giảm 2 lần.
Câu 12: Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn C đặt cách nhau 1m trong parafin có điện môi bằng 2 thì chúng:
A. đẩy nhau một lực 5N. B. đẩy nhau một lực 0,5N.
C. hút nhau một lực 0,5N D. hút nhau một lực 5N.
Câu 13: Hai bản tụ điện được nối vào nguồn điện có điện áp U = 4 V thì tụ được tích điện đến điện tích Q1 = 2.10-6 C. Nếu nối tụ đó vào nguồn điện có điện áp U’ = 10 V thì điện tích của tụ bằng
A. 0,8.10-6 C. B. 1.10-6 C. 5.10-5 C. D. 5.10-6 C.
Câu 14: Năng lượng điện trường trong một tụ điện xác định sẽ tỉ lệ thuận với
A. Điện dung của tụ điện.     B. Hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện.
C. Bình phương hiệu điện thế giữa hai bản tụ.  D. Điện tích trên tụ.
Câu 15: Cách nào sau đây có thể làm nhiễm điện cho một vật?
A. Cọ chiếc vỏ bút lên tóc;   B. Đặt một thanh nhựa gần một vật đã nhiễm điện.
C. Đặt một vật gần nguồn điện.  D. Cho một vật tiếp xúc với một cục pin.
Câu 16: Gọi Q, C và U là điện tích, điện dung và hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện. phát biểu nào dưới đây là đúng?
TH                                          Ôn tập chương I/lần1


A. C phụ thuộc vào Q và U. B. C không phụ thuộc vào Q và U.
C. C tỉ lệ nghịch với U. D. C tỉ lệ thuận với Q.
Câu 17: Điện tích điểm là:
A. vật có kích thước rất nhỏ. B. điện tích coi như tập trung tại một điểm.
C. vật chứa rất ít điện tích. D. điểm phát ra điện tích.
Câu 18: Chọn câu sai:
A. Đường sức của điện trường tĩnh không khép kín. Xuất phát từ dương và đi vào ở âm.
B. Qua bất kỳ một điểm nào trong điện trường cũng có thể vẽ được một đường sức.
C. Các đường sức không cắt nhau và chiều của đường sức là chiều của cường độ điện trường.
D. Đường sức của điện trường tại mỗi điểm trùng với véctơ cường độ điện trường .
Câu 19: Xét tương tác của hai điện tích điểm trong 1môi trường xác định. Khi lực đẩy Culông tăng 2 lần thì hằng số điện môi:
A. tăng 2 lần.    B. vẫn không đổi. C. giảm 2 lần. D. giảm 4 lần.
Câu 20: Đặt một điện tích thử - 1μC tại một điểm, nó chịu một lực điện 1mN có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là
A. 1000 V/m, từ trái sang phải.   B. 1000 V/m, từ phải sang trái.
C. 1V/m, từ trái sang phải.    D. 1 V/m, từ phải sang trái.
Câu 21: Sẽ không có ý nghĩa khi ta nói về hằng số điện môi của
A. hắc ín (nhựa đường)   B. nhựa trong. C. thủy tinh. D. Nhôm.
Câu 22: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến nhiễm điện?
A. Ôtô chở nhiên liệu thường thả một sợi dây xích kéo lê trên mặt đường.
B. Sét giữa các đám mây.
C. Chim thường xù lông vào mùa rét.
D. Về mùa đông lược dính rất nhiều vào tóc khi chải đầu.
Câu 23: Mối liên hệ giưa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là:
A. UMN = UNM.            B. UMN = - UNM.       C. UMN = 1/UNM.           D. UMN = - 1/UNM.
Câu 24:  Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng?
A. UMN = VM – VN.       B. UMN = E.d    C. AMN = q.UMN            D. E = UMN.d
Câu 25:  Để tích điện cho tụ điện, ta phải
A. mắc vào hai đầu tụ một hiệu điện thế.  B. cọ xát các bản tụ với nhau.
C. đặt tụ gần vật nhiễm điện.   D. đặt tụ gần nguồn điện.
Câu 26:  Nếu hiệu điện thế giữa hai  bản tụ tăng 2 lần thì điện dung của tụ
A. tăng 2 lần.  B. giảm 2 lần.  C. tăng 4 lần.  D. không đổi.
Câu 27:  Giá trị điện dung của tụ xoay thay đổi là do
A. thay đổi điện môi trong lòng tụ.  B. thay đổi phần diện tích đối nhau giữa các bản tụ.
C. thay đổi khoảng cách giữa các bản tụ. D. thay đổi chất liệu làm các bản tụ.
Câu 28:  Trong các công thức sau, công thức không phải để tính năng lượng điện trường trong tụ điện là:
A. W = Q2/2C.  B. W = QU/2.  C. W = CU2/2.  D. W = C2/2Q.
Câu 29:  Nếu tại một điểm có 2 điện trường thành phần gây bởi 2 điện tích điểm. Hai cường độ điện trường thành phần cùng phương khi điểm đang xét nằm trên
A. đường nối hai điện tích.    B. đường trung trực của đoạn nối hai điện tích.
C. đường vuông góc với đoạn nối hai điện tích tại vị trí điện tích 1.
D. đường vuông góc với đoạn nối hai điện tích tại vị trí điện tích 2.
Câu 30: Công của lực điện trường khác 0 trong khi điện tích
A. dịch chuyển giữa 2 điểm khác nhau cắt các đường sức.
B. dịch chuyển vuông góc với các đường sức trong điện trường đều.
C. dịch chuyển hết quỹ đạo là đường cong kín trong điện trường.
D. dịch chuyển hết một quỹ đạo tròn trong điện trường.-------------------------------------
----------- HẾT ----------
 
TH                                          Ôn tập chương I/lần1


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-10-09 22:23:17 | Thể loại: Vật lý 11 | Lần tải: 9 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
lần xem

giáo án Các chuyên đề Vật lí 11., Vật lý 11. TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 VẬT LÝ 11 Câu 1: Giữa hai bản tụ phẳng cách nhau 1 cm có một hiệu điện thế 10 V. Cường độ điện trường đều trong khoảng không gian giữa hai tụ là A. 10 V/m. B. 100 V/m. C. 0,01 V/m

https://tailieuhoctap.com/giaoanvatly11/cac-chuyen-de-vat-li-11.pfa20q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác