Bài tập trắc nghiệm lí 11 chương 1 và 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

1                                     BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÍ 11 CHƯƠNG I + II

Câu 1. Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng.
A. q1> 0 và q2  B. q12 > 0.          C. q1.q2 > 0.        D. q1.q2
Câu 2. Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy C. Vật C hút vật D. Khẳng định nào sau đây là không đúng.
 A. Điện tích của vật A và D trái dấu. B. Điện tích của vật A và D cùng dấu.
 C. Điện tích của vật B và D cùng dấu. D. Điện tích của vật A và C cùng dấu.
Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng.
A. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện.
B. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện.
C. Khi nhiễm điện do hưởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của vật bị nhiễm điện.
D. Sau khi nhiễm điện do hưởng ứng, sự phân bố điện tích trên vật bị nhiễm điện vẫn không thay đổi.
Câu 4. Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí
A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích. 
B. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.
C. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
D. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.
Câu 5. Tổng điện tích dương và tổng điện tích âm trong một 1 cm3 khí Hiđrô ở điều kiện tiêu chuẩn là.             A. 4,3.103 C và - 4,3.103 C.                            B. 8,6.103 C và - 8,6.103 C.
                        C. 4,3 C và - 4,3 C.   D. 8,6 C và - 8,6 C.
Câu 6. Khoảng cách giữa một prôton và một êlectron là r = 5.10-9 cm, coi rằng prôton và êlectron là các điện tích điểm. Lực tương tác giữa chúng là.
A. lực hút với F = 9,216.10-12 N. B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 N.
C. lực hút với F = 9,216.10-8 N. D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 N.
Câu 7. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r = 2 cm. Lực đẩy giữa chúng là F = 1,6.10-4 N. Độ lớn của hai điện tích đó là.
A. q1 = q2 = 2,67.10-9 C.  B. q1 = q2 = 2,67.10-7 C
C. q1 = q2 = 2,67.10-9 C.  D. q1 = q2 = 2,67.10-7 C.
Câu 8. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2 cm. Lực đẩy giữa chúng là F1 = 1,6.10-4 N. Để lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng F2 =  2,5.10-4 N thì khoảng cách giữa chúng là.
 A. r2 = 1,6 m.            B. r2 = 1,6 cm. C. r2 = 1,28 m.                D. r2 = 1,28 cm.
Câu 9.  Hai điện tích điểm q1 = +3C và q2 = -3C,đặt trong dầu ( = 2) cách nhau một khoảng r = 3 cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó là.
A. lực hút với độ lớn F = 45 N. B. lực đẩy với độ lớn F = 45 N.
C. lực hút với độ lớn F = 90 N. D. lực đẩy với độ lớn F = 90 N.
 


1                                     BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÍ 11 CHƯƠNG I + II

Câu 10. Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong nước ( = 81) cách nhau 3cm. Lực đẩy giữa chúng bằng 0,2.10-5 N. Hai điện tích đó
 A. trái dấu, độ lớn là 4,472.10-2C.  B. cùng dấu, độ lớn là 4,472.10-10C.
 C. trái dấu, độ lớn là 4,025.10-9C.  D. cùng dấu, độ lớn là 4,025.10-3C.
Câu 11. Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10-7 C và 4.10-7 C, tương tác với nhau một lực 0,1 N trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là.
 A. r = 0,6 cm.           B. r = 0,6 m.  C. r = 6 m.  D. r = 6 cm.
Câu 12. Có hai điện tích  q1 = + 2.10-6 C, q2 = - 2.10-6 C, đặt tại hai điểm A, B trong chân không và cách nhau một khoảng 6 cm. Một điện tích q3 = + 2.10-6 C, đặt trên đương trung trực của AB, cách AB một khoảng 4cm. Độ lớn của lực điện do hai điện tích q1 và q2 tác dụng lên điện tích q3 là.       A. F = 14,40 N.              B. F = 17,28 N.              C. F = 20,36 N.              D. F = 28,80 N.
Câu 13. Phát biểu nào sau đây là không đúng.
A. Hạt êlectron là hạt có mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19 C.
B. Hạt êlectron là hạt có khối lượng m = 9,1.10-31 kg.
C. Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion.
D. êlectron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác.
Câu 14. Phát biểu nào sau đây là không đúng.
A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật thiếu êlectron.
B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật thừa êlectron.
C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện dương là vật đã nhận thêm các ion dương.
D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm điện âm là vật đã nhận thêm êlectron.
Câu 15. Phát biết nào sau đây là không đúng.
A. Vật dẫn điện là vật có chứa nhiều điện tích tự do.    
B. Vật cách điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do.
C. Vật dẫn điện là vật có chứa rất ít điện tích tự do.       
D. Chất điện môi là chất có chứa rất ít điện tích tự do.
Câu 16. Phát biểu nào sau đây là không đúng.
A. Trong quá trình nhiễm điện do cọ sát, êlectron đã chuyển từ vật này sang vật kia.
B. Trong quá trình nhiễm điện do hưởng ứng, vật bị nhiễm điện vẫn trung hoà điện.
C. Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, thì êlectron chuyển từ vật chưa nhiễm điện sang vật nhiễm điện dương.
D. Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, thì điện tích dương chuyển từ vật vật nhiễm điện dương sang chưa nhiễm điện.
Câu 17. Khi đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện lại gần một quả cầu khác nhiễm điện thì       A. hai quả cầu đẩy nhau.                                             B. hai quả cầu hút nhau.
           C. không hút mà cũng không đẩy nhau.                  D. hai quả cầu trao đổi điện tích cho nhau.
Câu 18. Phát biểu nào sau đây là không đúng.
A. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do.            B. Trong điện môi có rất ít điện tích tự do.
C. Xét về toàn bộ thì  một vật nhiễm điện do hưởng ứng vẫn là một vật trung hoà điện.
 


1                                     BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÍ 11 CHƯƠNG I + II

D. Xét về toàn bộ thì  một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hoà điện.
Câu 19. Phát biểu nào sau đây là không đúng.
A. Điện trường tĩnh là do các hạt mang điện đứng yên sinh ra.
B. Tính chất cơ bản của điện trường là nó tác dụng lực điện lên điện tích đặt trong nó.
C. Véctơ cường độ điện trường tại một điểm luôn cùng phương, cùng chiều với vectơ lực điện tác dụng lên một điện tích đặt tại điểm đó trong điện trường.
D. Véctơ cường độ điện trường tại một điểm luôn cùng phương, cùng chiều với vectơ lực điện tác dụng lên một điện tích dương đặt tại điểm đó trong điện trường.
Câu 20. Đặt một điện tích dương, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động.
A. dọc theo chiều của đường sức điện trường.          B. ngược chiều đường sức điện trường.
C. vuông góc với đường sức điện trường.          D. theo một quỹ đạo bất kỳ.
Câu 21. Đặt một điện tích âm, khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ. Điện tích sẽ chuyển động.
A. dọc theo chiều của đường sức điện trường.          B. ngược chiều đường sức điện trường.
C. vuông góc với đường sức điện trường.          D. theo một quỹ đạo bất kỳ.
Câu 22. Phát biểu nào sau đây về tính chất của các đường sức điện là không đúng.
A. Tại một điểm trong điện tường ta có thể vẽ được một đường sức đi qua.
B. Các đường sức là các đường cong không kín.
C. Các đường sức không bao giờ cắt nhau.
D. Các đường sức điện luôn xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.
Câu 23. Phát biểu nào sau đây là không đúng.
A. Điện phổ cho ta biết sự phân bố các đường sức trong điện trường.
B. Tất cả các đường sức đều xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.
C. Cũng có khi đường sức điện không xuất phát từ điện tích dương mà xuất phát từ vô cùng.
D. Các đường sức của điện trường đều là các đường thẳng song song và cách đều nhau.
Câu 24. Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q
A.    B.    C.    D.
Câu 25. Một điện tích đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16V/m. Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.10-4 N. Độ lớn điện tích đó là.
A. q = 8.10-6C.          B. q = 12,5.10-6C.            C. q = 8 C. D. q = 12,5C.
Câu 26. Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q = 5.10-9 C, tại một điểm trong chân không cách điện tích một khoảng 10 cm có độ lớn là.
A. E = 0,450 V/m.         B. E = 0,225 V/m.           C. E = 4500 V/m.           D. E = 2250 V/m.
Câu 27. Ba điện tích q giống hệt nhau được đặt cố định tại ba đỉnh của một tam giác đều có cạnh a. Độ lớn cường độ điện trường tại tâm của tam giác đó là.
 


1                                     BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÍ 11 CHƯƠNG I + II

 A.  B.  C.  D. E = 0.
Câu 28. Hai điện tích q1 = 5.10-9 C, q2 = - 5.10-9 C đặt tại hai điểm cách nhau 10 cm trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích là.
A. E = 18000 V/m.           B. E = 36000 V/m.              C. E = 1,800 V/m.            D. E = 0 V/m.
Câu 29. Hai điện tích q1 = q2 = 5.10-16 C, đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8 cm trong không khí. Cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là.
 A. E = 1,2178.10-3 V/m.  B. E = 0,6089.10-3 V/m.
 C. E = 0,3515.10-3 V/m.  D. E = 0,7031.10-3 V/m.
Câu 30. Hai điện tích q1 = 5.10-9 C, q2 = - 5.10-9 C đặt tại hai điểm cách nhau 10 cm trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách q1 5 cm, cách q2 15 cm là.
A. E = 16000 V/m.              B. E = 20000 V/m.             C. E = 1,600 V/m.         D. E = 2,000 V/m.
Câu 31. Hai điện tích q1 = 5.10-16 C, q2 = - 5.10-16 C, đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8 cm trong không khí. Cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là.            A. E = 1,2178.10-3 V/m.                      B. E = 0,6089.10-3 V/m.  
                             C. E = 0,3515.10-3 V/m.                      D. E = 0,7031.10-3 V/m.
Câu 32. Cho hai điện tích dương q1 = 2 nC và q2 = 0,018C đặt cố định và cách nhau 10 cm. Đặt thêm điện tích thứ ba q0 tại một điểm trên đường nối hai điện tích q1, q2 sao cho q0 nằm cân bằng. Vị trí của q0 là
A. cách q1 2,5cm và cách q2 7,5cm.  B. cách q1 7,5cm và cách q2 2,5cm.
C. cách q1 2,5cm và cách q2 12,5cm.                   D. cách q1 12,5cm và cách q2 2,5cm.
Câu 33. Hai điện tích điểm q1 = 2.10-2C và q2 = - 2.10-2C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn a=30 cm trong không khí. Lực điện tác dụng lên điện tích q0 = 2.10-9C đặt tại điểm M cách đều A và B một khoảng bằng a có độ lớn là.
A. F = 4.10-10N.        B. F = 3,464.10-6N.  C. F = 4.10-6N.            D. F = 6,928.10-6N.
Câu 34. Hai điện tích điểm q1 = 0,5nC và q2 = - 0,5nC đặt tại hai điểm A, B cách nhau 6cm trong không khí. Cường độ điện trường tại trung điểm của AB có độ lớn là.
A. E = 0V/m.            B. E = 5000V/m.                  C. E = 10000V/m.                      D. E = 20000V/m.
Câu 35. Hai điện tích điểm q1 = 0,5nC và q2 = - 0,5nC đặt tại hai điểm A, B cách nhau 6cm trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm M nằm trên trung trực của AB, cách trung điểm của AB một khoảng l = 4cm có độ lớn là.
A. E = 0V/m.    B. E = 1080V/m.                C. E = 1800V/m.                        D. E = 2160V/m.
Câu 36. Cho hai bản kim loại phẳng đặt song song tích điện trái dấu, một êlectron bay vào điện trường giữ hai bản kim loại nói trên, với vận tốc ban đầu v0 vuông góc với các đường sức điện. Bỏ qua tác dụng của trong trường. Quỹ đạo của êlectron là.
A. đường thẳng song song với các đường sức điện. 
B. đường thẳng vuông góc với các đường sức điện.
 


1                                     BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÍ 11 CHƯƠNG I + II

C. một phần của đường hypebol.  D. một phần của đường parabol.
Câu 37. Cho hai bản kim loại phẳng đặt song song tích điện trái dấu, thả một êlectron không vận tốc ban đầu vào điện trường giữ hai bản kim loại trên. Bỏ qua tác dụng của trọng trường. Quỹ đạo của êlectron là.
A. đường thẳng song song với các đường sức điện. 
B. đường thẳng vuông góc với các đường sức điện.
C. một phần của đường hypebol.   D. một phần của đường parabol.
Câu 38. Một điện tích q = 10-7 C đặt tại điểm M trong điện trường của một điện tích điểm Q, chịu tác dụng của lực F = 3.10-3 N. Cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại điểm M có độ lớn là.                 A. EM = 3.105V/m.                                     B. EM = 3.104V/m.             
                            C. EM = 3.103V/m.                        D. EM = 3.102V/m.
Câu 39. Một điện tích điểm dương Q trong chân không gây ra tại điểm M cách điện tích một khoảng r=30cm, một điện trường có cường độ E = 30000V/m. Độ lớn điện tích Q là.
 A. Q = 3.10-5C.  B. Q = 3.10-6C. C. Q = 3.10-7C.  D. Q = 3.10-8C.
Câu 40. Hai điện tích điểm q1 = 2.10-2C và q2 = - 2.10-2C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một đoạn a=30 cm trong không khí. Cường độ điện trường tại điểm M cách đều A và B một khoảng bằng a có độ lớn là.
A. EM = 0,2V/m.            B. EM = 1732V/m.             C. EM = 3464V/m.            D. EM = 2000V/m
Câu 41. Công thức xác định công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q trong điện trường đều E là A = qEd, trong đó d là.
A. khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối.
B. khoảng cách giữa hình chiếu điểm đầu và hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.
C. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức, tính theo chiều đường sức điện.
D. độ dài đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối lên một đường sức.
Câu 42. Phát biểu nào sau đây là không đúng.
A. Công của lực điện tác dụng lên một điện tích không phụ thuộc vào dạng đường đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của đoạn đường đi trong điện trường.
B. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của điện trường làm dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó.
C. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường tác dụng lực mạnh hay yếu khi đặt điện tích thử tại hai điểm đó.
D. Điện trường tĩnh là một trường thế.
Câu 43. Mối liên hệ giưa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là.
A. UMN = UNM.   B. UMN = - UNM.            C. UMN =.    D. UMN = .
Câu 44. Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng.
 


1                                     BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÍ 11 CHƯƠNG I + II

 A. UMN = VM – VN.        B. UMN = E.d              C. AMN = q.UMN                       D. E = UMN.d
Câu 45. Một điện tích q chuyển động trong điện trường không đều theo một đường cong kín. Gọi công của lực điện trong chuyển động đó là A thì
A. A > 0 nếu q > 0. D. A = 0 trong mọi trường hợp.                B. A > 0 nếu q              
C. A ≠ 0 còn dấu của A chưa xác định vì chưa biết chiều chuyển động của q.
Câu 46. Hai tấm kim loại song song, cách nhau 2cm và được nhiễm điện trái dấu nhau. Muốn làm cho điện tích q = 5.10-10C di chuyển từ tấm này đến tấm kia cần tốn một công A = 2.10-9J. Coi điện trường bên trong khoảng giữa hai tấm kim loại là điện trường đều và có các đường sức điện vuông góc với các tấm. Cường độ điện trường bên trong tấm kim loại đó là.
A. E = 2 V/m.           B. E = 40 V/m.            C. E = 200 V/m.                   D. E = 400 V/m.
Câu 47. Một êlectron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường E=100V/m. Vận tốc ban đầu của êlectron bằng 300km/s. Khối lượng của êlectron là m = 9,1.10-31kg. Từ lúc bắt đầu chuyển động đến lúc vận tốc của êlectron bằng không thì êlectron chuyển động được quãng đường là.
A. S = 5,12 mm.            B. S = 2,56 mm.              C. S = 5,12.10-3 mm.           D. S = 2,56.10-3 mm.
Câu 48. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là UMN = 1V. Công của điện trường làm dịch chuyển điện tích q= - 1C từ M đến N là.
A. A = - 1J.                B. A = + 1J.                 C. A = - 1J.  D. A = + 1J.
Câu 49. Một quả cầu nhỏ khối lượng 3,06.10-15kg, mang điện tích 4,8.10-18 C, nằm lơ lửng giữa hai tấm kim loại song song nằm ngang nhiễm điện trái dấu, cách nhau một khoảng 2cm. Lấy g = 10m/s2. Hiệu điện thế đặt vào hai tấm kim loại đó là.
A. U = 255V.               B. U = 127,5V.                   C. U = 63,75V.                D. U = 734,4V.
Câu 50. Công của lực điện trường làm di chuyển một điện tích giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 2000 V là A = 1 J. Độ lớn của điện tích đó là
A. q = 2.10-4 C. B. q = 2.10-4 C.               C. q = 5.10-4 C.               D. q = 5.10-4 C.
Câu 51. Một điện tích q = 1C di chuyển từ điểm A đến điểm B trong điện trường, nó thu được một năng lượng W = 0,2mJ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B là.
A. U = 0,20V.     B. U = 0,20mV.                             C. U = 200kV. D. U = 200V.
Câu 52. Phát biểu nào sau đây đối với vật dẫn cân bằng điện là không đúng.
A. Cường độ điện trường trong vật dẫn bằng không.
B. Vectơ cường độ điện trường ở bề mặt vật dẫn luôn vuông góc với bề mặt vật dẫn.
C. Điện tích của vật dẫn chỉ phân bố trên bề mặt vật dẫn.
D. Điện tích của vật dẫn luôn phân bố đều trên bề mặt vật dẫn.
Câu 53. Giả sử người ta làm cho một số êlectron tự do từ một miếng sắt vẫn trung hoà điện di chuyển sang vật khác. Khi đó
A. bề mặt miếng sắt vẫn trung hoà điện. B. bề mặt miếng sắt nhiễm điện dương.
C. bề mặt miếng sắt nhiễm điện âm.  D. trong lòng miếng sắt nhiễm điện dương.
Câu 54. Phát biểu nào sau đây là không đúng.
 


1                                     BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÍ 11 CHƯƠNG I + II

A. Khi đưa một vật nhiễm điện dương lại gần một quả cầu bấc thì quả cầu bấc bị hút về phía vật nhiễm điện dương.
B. Khi đưa một vật nhiễm điện âm lại gần một quả cầu bấc thì quả cầu bấc bị hút về phía vật nhiễm điện âm.
C. Khi đưa một vật nhiễm điện âm lại gần một quả cầu bấc (điện môi) thì quả cầu bấc bị đẩy ra xa vật nhiễm điện âm.
D. Khi đưa một vật nhiễm điện lại gần một quả cầu bấc thì quả cầu bấc bị hút về phía vật nhiễm điện.
Câu 55. Một quả cầu nhôm rỗng được nhiễm điện thì điện tích của quả cầu
A. chỉ phân bố ở mặt trong của quả cầu.                           B. chỉ phân bố ở mặt ngoài của quả cầu.
C. phân bố cả ở mặt trong và mặt ngoài của quả cầu.
D. phân bố ở mặt trong nếu quả cầu nhiễm điện dương, ở mặt ngoài nếu quả cầu nhiễm điện âm.
Câu 56. Phát biểu nào sau đây là đúng.
A. Một vật dẫn nhiễm điện dương thì điện tích luôn luôn được phân bố đều trên bề mặt vật dẫn.
B. Một quả cầu bằng đồng nhiễm điện âm thì vectơ cường độ điện trường tại điểm bất kì bên trong quả cầu có hướng về tâm quả cầu.
C. Vectơ cường độ điện trường tại một điểm bên ngoài vật nhiễm điện luôn có phương vuông góc với mặt vật đó.
D. Điện tích ở mặt ngoài của một quả cầu kim loại nhiễm điện được phân bố như nhau ở mọi điểm.
Câu 57. Hai quả cầu bằng kim loại có bán kính như nhau, mang điện tích cùng dấu. Một quả cầu đặc, một quả cầu rỗng. Ta cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau thì
A. điện tích của hai quả cầu bằng nhau.
B. điện tích của quả cầu đặc lớn hơn điện tích của quả cầu rỗng.
C. điện tích của quả cầu rỗng lớn hơn điện tích của quả cầu đặc.
D. hai quả cầu đều trở thành trung hoà điện.
Câu 58. Đưa một cái đũa nhiễm điện lại gần những mẩu giấy nhỏ, ta thấy mẩu giấy bị hút về phía đũa. Sau khi chạm vào đũa thì
A. mẩu giấy càng bị hút chặt vào đũa.                 B. mẩu giấy bị nhiễm điện tích trái dấu với đũa.
C. mẩu giấy bị trở lên trung hoà điện nên bị đũa đẩy ra.
D. mẩu giấy lại bị đẩy ra khỏi đũa do nhiễm điện cùng dấu với đũa.
Câu 59. Phát biểu nào sau đây là không đúng.
A. Tụ điện là một hệ hai vật dẫn đặt gần nhau nhưng không tiếp xúc với nhau. Mỗi vật đó gọi là một bản tụ.
B. Tụ điện phẳng là tụ điện có hai bản tụ là hai tấm kim loại có kích thước lớn đặt đối diện với nhau.
C. Điện dung của tụ điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện và được đo bằng thương số giữa điện tích của tụ và hiệu điện thế giữa hai bản tụ.
D. Hiệu điện thế giới hạn là hiệu điện thế lớn nhất đặt vào hai bản tụ điện mà lớp điện môi của tụ điện đã bị đánh thủng.
 


1                                     BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÍ 11 CHƯƠNG I + II

Câu 60. Điện dung của tụ điện không phụ thuộc vào.
A. Hình dạng, kích thước của hai bản tụ. B. Khoảng cách giữa hai bản tụ.
C. Bản chất của hai bản tụ.   D. Chất điện môi giữa hai bản tụ.
Câu 61. Một tụ điện phẳng gồm hai bản tụ có diện tích phần đối diện là S, khoảng cách giữa hai bản tụ là d, lớp điện môi có hằng số điện môi ồ, điện dung được tính theo công thức.
A.          B.           C.      D.
Câu 62. Một tụ điện phẳng, giữ nguyên diện tích đối diện giữa hai bản tụ, tăng khoảng cách giữa hai bản tụ lên hai lần thì
A. Điện dung của tụ điện không thay đổi. B. Điện dung của tụ điện tăng lên hai lần.
C. Điện dung của tụ điện giảm đi hai lần. D. Điện dung của tụ điện tăng lên bốn lần.
Câu 63. Bốn tụ điện giống nhau có điện dung C được ghép nối tiếp với nhau thành một bộ tụ điện. Điện dung của bộ tụ điện đó là.
A. Cb = 4C. B. Cb = .           C. Cb = 2C.            D. Cb = .
Câu 64. Bốn tụ điện giống nhau có điện dung C được ghép song song với nhau thành một bộ tụ điện. Điện dung của bộ tụ điện đó là.
 A. Cb = 4C.  B. Cb = .  C. Cb = 2C.  D. Cb = .
Câu 65. Một tụ điện có điện dung 500pF được mắc vào hiệu điện thế 100 V. Điện tích của tụ điện là.
 A. q = 5.104C. B. q = 5.104 nC. C. q = 5.10-2C.            D. q = 5.10-4 C.
Câu 66. Một tụ điện phẳng gồm hai bản có dạng hình tròn bán kính 3 cm, đặt cách nhau 2 cm trong không khí. Điện dung của tụ điện đó là.
A. C = 1,25pF.           B. C = 1,25 nF.C.                 C = 1,25F.        D. C = 1,25 F.
Câu 67. Một tụ điện phẳng gồm hai bản có dạng hình tròn bán kính 5 cm, đặt cách nhau 2 cm trong không khí. Điện trường đánh thủng đối với không khí là 3.105V/m. Hiệu điện thế lớn nhất có thể đặt vào hai bản cực của tụ điện là.
A. Umax = 3000 V.              B. Umax = 6000 V.          C. Umax = 15.103 V               .D. Umax = 6.105 V.
Câu 68. Một tụ điện phẳng được mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 50V. Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp hai lần thì
 A. Điện dung của tụ điện không thay đổi. B. Điện dung của tụ điện tăng lên hai lần.
 C. Điện dung của tụ điện giảm đi hai lần. D. Điện dung của tụ điện tăng lên bốn lần.
Câu 69. Một tụ điện phẳng được mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 50V. Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp hai lần thì
 A. Điện tích của tụ điện không thay đổi. B. Điện tích của tụ điện tăng lên hai lần.
 C. Điện tích của tụ điện giảm đi hai lần. D. Điện tích của tụ điện tăng lên bốn lần.
 


1                                     BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÍ 11 CHƯƠNG I + II

Câu 70. Một tụ điện phẳng được mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 50 V. Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách giữa hai bản tụ tăng gấp hai lần thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có giá trị.
 A. U = 50V.                       B. U = 100V.           C. U = 150V.    D. U = 200V.
Câu 71. Hai tụ điện có điện dung C1 = 0,4F, C2 = 0,6F ghép song song với nhau. Mắc bộ tụ điện đó vào nguồn điện có hiệu điện thế U -5 C. Hiệu điện thế của nguồn điện là.
A. U = 75V.     B. U = 50V.            C. U = 7,5.10-5V.                     D. U = 5.10-4V.
Câu 72. Bộ tụ điện gồm ba tụ điện. C1 = 10F, C2 = 15F, C3 = 30F mắc nối tiếp với nhau. Điện dung của bộ tụ điện là.
A. Cb = 5F.            B. Cb = 10F. C. Cb = 15F.     D. Cb = 55F.
Câu 73. Bộ tụ điện gồm ba tụ điện. C1 = 10F, C2 = 15F, C3 = 30F mắc song song với nhau. Điện dung của bộ tụ điện là.
A. Cb = 5F.           B. Cb = 10F. C. Cb = 15F.  D. Cb = 55F.
Câu 74. Bộ tụ điện gồm hai tụ điện. C1 = 20F, C2 = 30F mắc nối tiếp với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60V.  Điện tích của bộ tụ điện là.
A. Qb = 3.10-3C.         B. Qb = 1,2.10-3C.                C. Qb = 1,8.10-3C.                D. Qb = 7,2.10-4C.
Câu 75. Bộ tụ điện gồm hai tụ điện. C1 = 20F, C2 = 30F mắc nối tiếp với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 V.  Điện tích của mỗi tụ điện là.
 A. Q1 = 3.10-3C và Q2 = 3.10-3C.    B. Q1 = 1,2.10-3C và Q2 = 1,8.10-3C.
 C. Q1 = 1,8.10-3C và Q2 = 1,2.10-3C D. Q1 = 7,2.10-4C và Q2 = 7,2.10-4C.
Câu 76. Bộ tụ điện gồm hai tụ điện. C1 = 20F, C2 = 30F mắc nối tiếp với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 V.  Hiệu điện thế trên mỗi tụ điện là.
 A. U1 = 60V và U2 = 60V.   B. U1 = 15V và U2 = 45V.
 C. U1 = 45V và U2 = 15V.   D. U1 = 30 V và U2 = 30V.
Câu 77. Bộ tụ điện gồm hai tụ điện. C1 = 20F, C2 = 30F mắc song song với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60V.  Hiệu điện thế trên mỗi tụ điện là.
 A. U1 = 60V và U2 = 60V.   B. U1 = 15V và U2 = 45V.
 C. U1 = 45V và U2 = 15V.   D. U1 = 30V và U2 = 30V.
Câu 78. Bộ tụ điện gồm hai tụ điện. C1 = 20F, C2 = 30F mắc song song với nhau, rồi mắc vào hai cực của nguồn điện có hiệu điện thế U = 60 V.  Điện tích của mỗi tụ điện là.
 A. Q1 = 3.10-3 C và Q2 = 3.10-3 C.  B. Q1 = 1,2.10-3 C và Q2 = 1,8.10-3 C.
 C. Q1 = 1,8.10-3 C và Q2 = 1,2.10-3 C D. Q1 = 7,2.10-4 C và Q2 = 7,2.10-4 C.
Câu 79. Hai bản của một tụ điện phẳng là hình tròn, tụ điện được tích điện sao cho điện trường trong tụ điện bằng E = 3.105V/m. Khi đó điện tích của tụ điện là Q = 100 nC. Lớp điện môi bên trong tụ điện là không khí. Bán kính của các bản tụ là.
 A. R = 11cm.              B. R = 22cm.    C. R = 11m.           D. R = 22m.
 


1                                     BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÍ 11 CHƯƠNG I + II

Câu 80. Có hai tụ điện. tụ điện 1 có điện dung C1 = 3F tích điện đến hiệu điện thế U1 = 300V, tụ điện 2 có điện dung C2 = 2F tích điện đến hiệu điện thế U2 = 200V. Nối hai bản mang điện tích cùng tên của hai tụ điện đó với nhau. Hiệu điện thế giữa các bản tụ điện là.
A. U = 200V.         B. U = 260V.                 C. U = 300V.      D. U = 500V.
Câu 81. Có hai tụ điện. tụ điện 1 có điện dung C1 = 3F tích điện đến hiệu điện thế U1 = 300V, tụ điện 2 có điện dung C2 = 2F tích điện đến hiệu điện thế U2=200V. Nối hai bản mang điện tích cùng tên của hai tụ điện đó với nhau. Nhiệt lượng toả ra sau khi nối là.
 A. 175 mJ.  B. 169.10-3 J.  C. 6 mJ.  D. 6 J.
Câu 82. Một bộ tụ điện gồm 10 tụ điện giống nhau mỗi tụ có điện dung C = 8F ghép nối tiếp với nhau. Bộ tụ điện được nối với hiệu điện thế không đổi U = 150V. Độ biến thiên năng lượng của bộ tụ điện sau khi có một tụ điện bị đánh thủng là.
 A. W = 9 mJ.  B. W = 10 mJ.             C. W = 19 mJ.                D. W = 1 mJ.
Câu 83. Một tụ điện phẳng có điện dung C, được mắc vào một nguồn điện, sau đó ngắt khỏi nguồn điện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có hằng số điện môi . Khi đó điện tích của tụ điện
A. Không thay đổi.                B. Tăng lên lần.            C. Giảm đi ồ lần.              D. Thay đổi lần.
Câu 84. Một tụ điện phẳng có điện dung C, được mắc vào một nguồn điện, sau đó ngắt khỏi nguồn điện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có hằng số điện môi . Khi đó điện dung của tụ điện
 A. Không thay đổi.  B. Tăng lên lần.
 C. Giảm đi lần.  D. Tăng lên hoặc giảm đi tuỳ thuộc vào lớp điện môi.
Câu 85. Một tụ điện phẳng có điện dung C, được mắc vào một nguồn điện, sau đó ngắt khỏi nguồn điện. Người ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có hằng số điện môi . Khi đó hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện
 A. Không thay đổi.  B. Tăng lên lần.
 C. Giảm đi lần.  D. Tăng lên hoặc giảm đi tuỳ thuộc vào lớp điện môi.
Câu 86. biểu nào sau đây là đúng.
 A. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng hoá năng.
 B. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng cơ năng.
 C. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó tồn tại dưới dạng nhiệt năng.
 D. Sau khi nạp điện, tụ điện có năng lượng, năng lượng đó là năng lượng của điện trường trong tụ điện.
Câu 87. Một tụ điện có điện dung C, được nạp điện đến hiệu điện thế U, điện tích của tụ là Q. Công thức nào sau đây không phải là công thức xác định năng lượng của tụ điện.
A. W =              B. W =  C. W =                  D. W =
Câu 88. Một tụ điện có điện dung C, được nạp điện đến hiệu điện thế U, điện tích của tụ là Q. Công thức xác định mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện là.
 


1                                     BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÍ 11 CHƯƠNG I + II

 A. w =                B. w =  C. w =             D. w =
Câu 89. Một tụ điện có điện dung C = 6F được mắc vào nguồn điện 100V. Sau khi ngắt tụ điện khỏi nguồn, do có quá trình phóng điện qua lớp điện môi nên tụ điện mất dần điện tích. Nhiệt lượng toả ra trong lớp điện môi kể từ khi bắt đầu ngắt tụ điện khỏi nguồn điện đến khi tụ phóng hết điện là.
 A. 0,3 mJ.  B. 30kJ.  C. 30 mJ.  D. 3.104 J.
Câu 90. Một tụ điện có điện dung C = 5F được tích điện, điện tích của tụ điện bằng 10-3C. Nối tụ điện đó vào bộ acquy suất điện động 80V, bản điện tích dương nối với cực dương, bản điện tích âm nối với cực âm của bộ acquy. Sau khi đã cân bằng điện thì
 A. năng lượng của bộ acquy tăng lên một lượng 84 mJ.
 B. năng lượng của bộ acquy giảm đi một lượng 84 mJ.
 C. năng lượng của bộ acquy tăng lên một lượng 84 kJ.
 D. năng lượng của bộ acquy giảm đi một lượng 84 kJ.
Câu 91. Một tụ điện không khí phẳng mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U=200V. Hai bản tụ cách nhau 4 mm. Mật độ năng lượng điện trường trong tụ điện là.
A. w = 1,105.10-8J/m3.         B. w = 11,05mJ/m3.       C. w = 8,842.10-8J/m3.                  D. w = 88,42mJ/m3.
Câu  92. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường có trị số bằng công của lực điện khi đi chuyển       A. một đơn vị điện tích dương giữa hai điểm này.
               B. một điện tích bất kì giữa hai điểm này.
               C một đơn vị điện tích âm giữa hai điểm này.
                D. một đơn vị điện tích dương dọc theo suốt một đường khép kín đi qua hai điểm này.
Câu  93. Mối liên hệ giữa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM là.
 A. UMN = UNM.              B. UMN = -UNM.      C. UMN =.               D. UMN = -.
Câu 94. Một điện tích q = l0-6C di chuyển từ điểm A đến điểm B trong một điện trường đều. Công của lực điện trường thực hiện là 2.10-4J. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B có giá trị nào sau đây .        A. 20V.                             B. -20V.                            C. 200V.                             D. -200V.
Câu 95. Công của lực điện trư­ờng làm di chuyển một điện tích giữa hai điểm có hiệu điện thế U = 2000 V là A= 1 J. Độ lớn của điện tích đó là                                                                      
 A. q = 5.10-4 C.  B. q = 5.10-4 C.       C. q = 2.10-4C.  D. q = 2.10-4 C.
Câu 96. Một hạt mang điện dương di chuyển từ M đến N trên một đường sức của một điện trường đều thì có động năng tăng. Kết quả này cho thấy .                                                                      A. VM N.                                           B. Điện trường có chiều từ M đến N.
 C. Điện trường tạo công âm.  D. Cả ba điều trên.
Câu 97. Một electron di chuyển từ M đến N trên một đường sức của một điện trường đều thì có động năng giảm. Kết quả này cho thấy .                                                                                   
A. VM > VN.              B. Điện trường có chiều từ M đến N.
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-11-08 09:52:18 | Thể loại: Vật lý 11 | Lần tải: 17 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 2.15 M | File type: doc
lần xem

giáo án Bài tập trắc nghiệm lí 11 chương 1 và 2, Vật lý 11. 1 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÍ 11 CHƯƠNG I + II Câu 1. Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng. A. q1> 0 và q2 B. q12 > 0. C. q1.q2 > 0. D. q1.q2 Câu 2. Có bốn vật A,

https://tailieuhoctap.com/giaoanvatly11/bai-tap-trac-nghiem-li-11-chuong-1-va-2.spy20q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác