Giáo án phương pháp mới - Vật lý 10 - năm 2018 - 2019 - Học kỳ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 

Tuần 20, tiết 37, 38     Ngày soạn:
CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
Bài 23 :  ĐỘNG LƯỢNG - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG 
I. Mục tiêu
1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ
a) Kiến thức
- Định nghĩa được động lượng, viết được công thức tính động lượng và nêu được đơn vị đo động lượng.
- Phát biểu và viết được hệ thức của định luật bảo toàn động lượng đối với hệ hai vật.
b) Kỹ năng
- Vận dụng định luật bảo toàn động lượng để giải bài toán va chạm mềm.
- Giải thích được nguyên tắc chuyển động bằng phản lực.
- Vận dụng kiến thức để giải thích một số hiện tượng trong thực tế và giải một số bài toán nâng cao về va chạm của hệ hai vật.
c) Thái độ
- HS hứng thú trong học tập.
- Có tác phong của nhà khoa học, yêu thích môn vật lý.
2. Năng lực định hướng hình thành và phát triển cho học sinh
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua các câu lệnh mà GV đặt ra, tóm tắt các thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau .
- Năng lực tự học, đọc hiểu và giải quyết vấn đề theo giải pháp đã lựa chọn thông qua việc tự nghiên cứu và vận dụng kiến thức về động lượng, định luật bảo toàn động lượng để giải thích các tình huống thực tiễn và giải được các bài tập liên quan đến kiến thức bài học.
- Năng lực hợp tác nhóm: làm bài tập nhóm, trao đổi thảo luận, trình bày kết quả thí nghiệm.
- Năng lực tính toán, trình bày và trao đổi thông tin.
II. Chuẩn bị
 


 

1. Giáo viên
a) Video về phóng tên lửa; video giật nhanh tờ giấy đặt dưới cốc nước; hiện tượng súng giật...
b) Hình ảnh về các hiện tượng trong thực tế liên quan đến bài học.
2. Học sinh
- SGK, vở ghi bài, giấy nháp…
III. Tổ chức các hoạt động học của học sinh
1. Hướng dẫn chung
ĐỘNG LƯỢNG – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG
 
Các bước
Hoạt động
Tên hoạt động
Thời lượng dự kiến
Khởi động
Hoạt động 1
Tạo tình huống có vấn đề về động lượng và định luật bảo toàn động lượng
10 phút
Hình thành kiến thức
Hoạt động 2
Động lượng
15 phút
Hoạt động 3
Định luật bảo toàn động lượng
15 phút
Hoạt động 4
Ứng dụng của định luật bảo toàn động lượng
15 phút
Luyện tập
Hoạt động 5
Hệ thống hoá kiến thức và bài tập
30 phút
Vận dụng
 
Hoạt động 6
 
Hướng dẫn về nhà
5 phút
 
Tìm tòi mở rộng

 
2. Hướng dẫn cụ thể từng hoạt động
A. Khởi động
Hoạt động 1: Tạo tình huống học tập động lượng – định luật bảo toàn động lượng.
a) Mục tiêu hoạt động:
Thông qua video để tạo sự tò mò, hứng thú học tập cho học sinh.
b) Gợi ý tổ chức hoạt động:
Bằng ví dụ thực tế, GV đặt câu hỏi để HS tiếp nhận thông tin.
 


 

Học sinh ghi nhiệm vụ vào vở, ghi vào vở ý kiến của mình. Sau đó thảo luận nhóm với các bạn xung quanh bằng cách ghi lại các ý kiến của bạn khác vào vở của mình. Thảo luận nhóm để đưa ra báo cáo của nhóm về những dự đoán này. Thống nhất cách trình bày kết quả thảo luận nhóm, ghi vào vở.
Trong quá trình hoạt động nhóm, giáo viên quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh.
c) Sản phẩm hoạt động:
Học sinh báo cáo kết quả hoạt động nhóm và nội dung vở ghi.
Nội dung hoạt động
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
- Giáo viên đặt vấn đề bằng video giật nhanh tờ tiền ra khỏi chai thủy tinh, video phóng tên lửa... sau đó đặt 2 câu hỏi lệnh.
- VHYPERLINK "1.%20giat%20to%20tien%20khoi%20chai%20thuy%20tinh.mp4"idHYPERLINK "1.%20giat%20to%20tien%20khoi%20chai%20thuy%20tinh.mp4"eHYPERLINK "1.%20giat%20to%20tien%20khoi%20chai%20thuy%20tinh.mp4"o giật nhanh tờ tiền ra khỏi chai thủy tinh.
→ Câu lệnh 1: Tại sao khi giật nhanh tờ tiền thì chai thủy tinh không đổ?
- Video chuyển động của ngưHYPERLINK "2%20xe%20dap%20chay%20bang%20phan%20luc.flv"ờHYPERLINK "2%20xe%20dap%20chay%20bang%20phan%20luc.flv"i đi xe đạp; video súHYPERLINK "file:///D:/HOC%20TAP/tap%20huan%202017/4.%20sung%20giat%20khi%20ban.flv"nHYPERLINK "file:///D:/HOC%20TAP/tap%20huan%202017/4.%20sung%20giat%20khi%20ban.flv"g giật khi bắn; video phHYPERLINK "file:///D:/HOC%20TAP/tap%20huan%202017/3.%20phong%20ten%20lua%20nasa.flv"óHYPERLINK "file:///D:/HOC%20TAP/tap%20huan%202017/3.%20phong%20ten%20lua%20nasa.flv"ng tên lửa.
 → Câu lệnh 2: Các chuyển động trên có nguyên tắc chung gì?
- HS thảo luận trả lời câu hỏi. 
 
 
B. Hình thành kiến thức
Hoạt động 2: Động lượng.
a) Mục tiêu hoạt động: Tìm hiểu khái niệm xung lượng của lực, động lượng, cách diễn đạt khác của định luật 2 Niu tơn.
b) Gợi ý tổ chức hoạt động: Hình thức chủ yếu của hoạt động này là hoạt động nhóm giải bài toán để giải quyết vấn đề.
c) Sản phẩm hoạt động: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm và nội dung vở ghi của học sinh.
+ Xung lượng
+ Động lượng
 


 

+ Cách diễn đạt khác của định luật 2 Niu tơn.
Nội dung hoạt động
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
- GV đặt vấn đề bằng cách cho các em đọc SGK thực hiện nhiệm vụ học tập thông qua câu hỏi: Xung lượng của lực là gì? công thức tính, đơn vị và ý nghĩa của xung lượng?
+ Động lượng, cách diễn đạt khác của định luật 2 Niu tơn: đọc SGK để tìm hiểu và giải bài toán để tìm hiểu khái niệm động lượng, công thức tính, đơn vị và ý nghĩa của động lượng; cách diễn đạt khác của định luật 2 Niu tơn.
- GV yêu  cầu HS thảo luận nhóm giải quyết bài toán 1: Một vật có khối lượng m, đang chuyển động với vận tốc . Dưới tác dụng của một lực   không đổi trong thời gian ∆t thì vận tốc của vật đạt tới a) Tìm gia tốc vật thu được.
b) Tính xung lượng của lực  theo m và
Sau khi hs hoàn thành bài toán giáo viên nhấn mạnh m, m gọi là động lượng. Vậy động lượng là gì? công thức tính, đơn vị và ý nghĩa của động lượng?
- HS làm việc nhóm, báo cáo kết quả.
Giả sử  lực không đổi tác dụng lên vật khối lượng m làm vật thay đổi vận tốc từ đến trong khoảng thời gian
Gia tốc của vật:


I. Động lượng:
1. Xung lượng của lực:
Khi một lực không đổi tác dụng lên vật trong khoảng thời gian thì tích được gọi là xung lượng của lực trong khoảng thời gian
Xung lượng của lực là đại lượng véc tơ, cùng phương chiều với véc tơ lực
Lực không đổi trong khoảng thời gian tác dụng t.
Đơn vị là: N.s
2. Động lượng:
   Định nghĩa: Động lượng của một vật có khối lượng m chuyển động với vận tốc là đại lượng được xác định bằng công thức:                   
              
             
Đơn vị  Kg.m/s
       
Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của tổng các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

 


 


  ()
   Nhận xét: vế trái là xung lượng của lực , vế phải là biến thiên của đại lượng gọi là động lượng.
 
 
 
Hoạt động 3: Định luật bảo toàn động lượng
a) Mục tiêu hoạt động:
Tìm hiểu hệ cô lập, nội dung định luật bảo toàn động lượng, biểu thức của định luật, ứng dụng thực tế của định luật bảo toàn động lượng.
b) Gợi ý tổ chức hoạt động: Thảo luận nhóm
c) Sản phẩm hoạt động: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm và nội dung vở ghi của học sinh.
+ Hệ cô lập.
+ Định luật bảo toàn động lượng.
Nội dung hoạt động
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
+ Hệ cô lập: HS đọc SGK và trả lời câu hỏi thế nào là hệ cô lập? Cho ví dụ.
+ Định luật bảo toàn động lượng: Hoạt động nhóm giải quyết bài toán.
Bài toán 2: Trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn, hai viên bi chuyển động đến va chạm với nhau như hình vẽ:
a) Tìm độ biến thiên động lượng của mỗi viên bi trong thời gian va chạm ∆t?
b) So sánh độ biến thiên động lượng của hai viên bi.
c) So sánh tổng động lượng của hệ trước và sau va chạm.
II.Định luật bảo toàn động lượng.
1.Hệ cô lập:
Hệ nhiều vật được coi là cô lập nếu:
Không chịu tác dụng của ngoại lực. Nếu có thì các ngoại lực phải cân bằng nhau.
Chỉ có các nội lực tương tác giữa các vật trong hệ. Các nội lực này trực đối nhau từng đôi một.
2. Định luật bảo toàn động lượng:
Động lượng của hệ cô lập là đại lượng không đổi.
Nếu hệ có 2 vật:

Chú ý: hệ xét phải là hệ cô lập và các giá trị các đại lượng dựa vào hệ qui chiếu.
 


 

Hình thức chủ yếu của hoạt động này là hoạt động nhóm giải bài toán để giải quyết vấn đề. Từ đó vận dụng trả lời các câu hỏi của bài học:
+ Hệ cô lập là gì?
+ Phát biểu và viết biểu thức của định luật bảo toàn động lượng.
 
 
Hoạt động 4: Ứng dụng định luật bảo toàn động lượng.
a) Mục tiêu hoạt động:
Ứng dụng của định luật bảo toàn động lượng giải một số bài toán đặc trưng.
b) Gợi ý tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm
c) Sản phẩm hoạt động: Báo cáo kết quả hoạt động nhóm và nội dung vở ghi của học sinh.
+ Vận dụng được định luật bảo toàn động lượng vào các bài toán va chạm mềm và chuyển động bằng phản lực; giải thích được nguyên tắc của chuyển động bằng phản lực.
Nội dung hoạt động
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
- Giáo viên đặt vấn đề bằng cách cho các em tiến hành giải bài toán 3 và bài toán 4. Học sinh ghi nhiệm vụ chuyển giao của giáo viên vào vở, ghi ý kiến của mình vào vở. Sau đó thảo luận nhóm với các bạn xung quanh bằng cách ghi lại các ý kiến của bạn khác vào vở mình. Thảo luận nhóm để đưa ra báo cáo, thống nhất cách trình bày kết quả thảo luận nhóm, ghi vào vở cá nhân ý kiến của nhóm.
Bài toán 3: Vật khối lượng m1, chuyển động trên mặt phẳng ngang, nhẵn có vận tốc  đến va chạm với một vật có khối lượng m2 đang nằm yên trên mặt phẳng ấy. Biết rằng sau va chạm hai vật nhập làm một chuyển động với cùng vận tốc . Xác định  ?
3. Va chạm mềm:
Sau  va chạm 2 vật nhập lại thành 1 chuyển động với vận tốc . Xác định
Áp dụng ĐLBT động lượng:


Va chạm của hai vật như trên gọi là va chạm mềm.
  4. Chuyển động bằng phản lực:
CĐ bằng phản lực là chuyển động của một vật tự  tạo ra phản lực bằng cách phóng về hướng ngược lại một phần của chính nó.
Ví dụ: Tên lửa, pháo thăng thiên, …
 


 

Bài toán 4: Một tên lửa đang đứng yên. Khi phụt ra phía sau một lượng khí có khối lượng m và vận tốc , thì tên lửa có khối lượng M sẽ chuyển động như thế nào? Tính vận tốc của nó ngay sau khi phụt khí?
Hình thức chủ yếu của hoạt động này là hoạt động nhóm giải bài toán để giải quyết vấn đề. Từ đó vận dụng trả lời các câu hỏi của bài học:
+ Thế nào là va chạm mềm? Biểu thức tính vận tốc sau va chạm mềm.
+ Nguyên tắc của chuyển động bằng phản lực.
 
C. Luyện tập
Hoạt động 5: Hệ thống hóa kiến thức và giải bài tập.
a) Mục tiêu:
Hệ thống hóa kiến thức và vận dụng giải bài tập cơ bản.
Nội dung:
+ Xung lượng của lực, động lượng
+ Định luật bảo toàn động lượng.
+ Giải thích câu lệnh 1.
+ Giải thích câu lệnh 2.
+ Giao cho học sinh luyện tập một số bài tập đã biên soạn.
b) Tổ chức hoạt động: cá nhân, nhóm thảo luận.
c) Sản phẩm hoạt động: Báo cáo kết quả và ghi vở.
Nội dung hoạt động
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
- Giáo viên yêu cầu làm việc nhóm, tóm tắt kiến thức cơ bản về xung lượng của lực, động lượng, định luật bảo toàn động lượng, ứng dụng của định luật bảo toàn động lượng.
Câu 1. Đơn vị của động lượng là
A. N/s. B. Kgm/s. C. Nm. D. Nm/s. 
Câu 2. Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng
 


 

- Nhóm học sinh thực hiện nhiệm vụ tổng kết kiến thức.
- Học sinh trình bày sản phẩm trước lớp và thảo luận.
Trong quá trình hoạt động nhóm, giáo viên quan sát học sinh tự học, thảo luận, trợ giúp kịp thời khi các em cần hỗ trợ. Ghi nhận kết quả làm việc của cá nhân hoặc nhóm học sinh. Hướng dẫn học sinh tự đánh giá hoặc đánh giá lẫn nhau. Sau cùng, giáo viên hệ thống và cùng học sinh chốt kiến thức.
 
A. không xác định.  B. bảo toàn.  
C. không bảo toàn. D. biến thiên. 
Câu 3. Trong quá trình nào sau đây, động lượng của ôtô được bảo toàn?
A. Ô tô tăng tốc.
B. Ô tô giảm tốc.
C. Ô tô chuyển động tròn đều.
D. Ô tô chuyển động thẳng đều trên đường có ma sát.
Câu 4. Hệ cô lập là hệ mà các vật trong hệ
A. chỉ tương tác rất ít với các vật khác bên ngoài hệ.                   
B. chỉ tương tác với nhau trong một thời gian rất ngắn.
C. không tương tác với nhau.
D. chỉ tương tác với nhau mà không tương tác với các vật bên ngoài hệ.
Câu 5. Ôtô có khối lượng 500 kg chuyển động nhanh dần đều trên đường thẳng với gia tốc bằng 0,5m/s2. Sau khi khởi hành 1 phút thì động lượng của ôtô là
A. 15000 kgm/s. B. 1500 kgm/s.             
C. 250 kgm/s.  D. 45000 kgm/s.
Câu 6. Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5 s. Lấy g=10m/s2. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là
 


 

 
A. 5,0 kgm/s.       B. 10 kgm/s.          C. 4,9 kgm/s.            D. 0,5 kgm/s                               
II. Tự luận:
Bài 1. Một quả bóng gôn có khối lượng 46 g đang nằm yên. Sau một cú đánh, quả bóng bay lên với vận tốc 70 m/s. Tính xung lượng của lực tác dụng và độ lớn trung bình của lực tác dụng, biết thời gian tác dụng là 5.10-4 s.
Bài 2. Một xe chở cát có khối lượng 38 kg đang chạy trên đường nằm ngang với vận tốc 1m/s. Một vật nhỏ có khối lượng 2 kg bay ngang với vận tốc 7 m/s (đối với mặt đất) đến chui vào cát và nằm yên trong đó. Bỏ qua mọi ma sát. Xác định vận tốc của xe ngay sau khi vật chui vào xe trong trường hợp vật bay đến
a) ngược chiều xe chạy.
b) cùng chiều xe chạy.
 
D. Vận dụng – Mở rộng
Hoạt động 6: Hướng dẫn về nhà
a) Mục tiêu hoạt động: Giúp học sinh tự vận dụng, tìm tòi mở rộng các kiến thức trong bài học; giải thích các hiện tượng thực tiễn và tự chế tên lửa đơn giản. Tuỳ theo năng lực mà các em sẽ thực hiện ở các mức độ khác nhau.
b) Gợi ý tổ chức hoạt động: Hoạt động nhóm hoặc cá nhân
c) Sản phẩm hoạt động:
 Bài thuyết trình và sản phẩm tên lửa tự làm của mỗi nhóm.
 


 

Nội dung hoạt động
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần đạt
Giáo viên đặt vấn đề chuyển giao nhiệm vụ giải thích hiện tượng thực tế và tìm hiểu tự chế tạo tên lửa đơn giản bằng cách dùng các hình ảnh về tên lửa tự làm.

Học sinh ghi nhiệm vụ vào vở. Sau đó thảo luận nhóm để đưa ra cách thực hiện về những nhiệm vụ này ở ngoài lớp học.
Giáo viên hướng dẫn, gợi ý cách thực hiện cho học sinh, hướng dẫn học sinh tự đánh giá hoặc đánh giá lẫn nhau ( nếu có điều kiện )
Nội dung:
1. Chọn lựa một số vấn đề để học sinh về nhà tự tìm hiểu.
- Tìm hiểu nguyên tắc chuyển động của một số loài vật: mực, sứa…
- Chế tạo các bệ phóng, bệ bắn phù hợp.
2. Tìm hiểu và chế tạo tên lửa đơn giản.
 
 
V. RÚT KINH NGHIỆM
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 


 

Tuần 21, tiết 39      Ngày soạn:
Bài 24: CÔNG – CÔNG SUẤT
      I. Mục tiêu:
     1. Về kiến thức:
     - Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính công.
     2. Về kỹ năng:
     - Vận dụng được các công thức  để giải các bài tập trong SGK và các bài tập tương tự.
     3. Thái độ:
- Có tinh thần học tập tích cực, nghiêm túc;
- Yêu thích bộ môn, say mê trong nghiên cứu khoa học;
4. Năng lực định hướng hình thành và phát triển cho học sinh:
- Năng lực tự học, đọc hiểu và giải quyết vấn đề theo giải pháp đã lựa chọn thông qua việc tự nghiên cứu và vận dụng kiến thức về điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song để giải thích các tình huống thực tiễn và giải được các bài tập liên quan đến kiến thức bài học.
- Năng lực hợp tác nhóm: trao đổi thảo luận.
- Năng lực tính toán, trình bày và trao đổi thông tin.
II. Chuẩn bị:
   1. Giáo viên:
- Trò chơi trả lời nhanh - lật mảnh ghép bức tranh.
- Phiếu học tập
   2. Học sinh:
- SGK, vở ghi bài, giấy nháp...
- Ôn tập kiến thức phần công đã học ở lớp 8.
III. PHƯƠNG PHÁP
       - Dạy học giải quyết vấn đề; Hoạt động nhóm.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định lớp.
2. Bài mới
2.1. Hướng dẫn chung
 
Các bước
Hoạt động
Tên hoạt động
Thời lượng dự kiến
Khởi động
Hoạt động 1
Tạo tình huống và phát biểu về vấn đề công
10 phút
 
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-01-06 11:51:02 | Thể loại: Vật lý 10 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 1.55 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án phương pháp mới - Vật lý 10 - năm 2018 - 2019 - Học kỳ, Vật lý 10. Tuần 20, tiết 37, 38 Ngày soạn: CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN Bài 23 : ĐỘNG LƯỢNG - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG I. Mục tiêu 1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ a) Kiến thức - Định nghĩa được đô

https://tailieuhoctap.com/giaoanvatly10/giao-an-phuong-phap-moi-vat-ly-10-nam-2018-2019-hoc-ky.pq030q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác