Giáo án học kì 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Bài  Tập Vật Lí 12 - chương 1 + 2 + 3 - Năm Học: 2017 - 2018

LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ
“… ngày nay chúng ta phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên toàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nhà nước trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.
(Thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, tháng 9/1945).
----------
“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”.
(Câu thơ Bác tặng Đơn vị thanh niên xung phong 312 làm đường tại xã Cẩm Giàng, Bạch Thông, Bắc Kạn, ngày 28/3/1951)
----------
Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.
----------
 
 
 
 
 
1

Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189


Bài  Tập Vật Lí 12 - chương 1 + 2 + 3 - Năm Học: 2017 - 2018

CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ
CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
I. BÀI TẬP
Câu 1: Một vật thực hiện được 50 dao động trong 4 giây. Chu kỳ  là
A. 12,5 s  B. 0,8 s  C. 1,25 s D. 0,08 s
Câu 2: Một vật dao động điều hòa theo phương trình (cm), tọa độ của vật ở thời điểm t = 10s là
A. 3 cm         B. 5 cm          C. - 3 cm           D. - 6 cm
Câu 3: Một vật dao động điều hòa theo phương trình( cm), vận tốc của vật tại thời điểm t = 7,5s là:
A. 0            B. 75,4 cm/s      C. - 75,4 cm/s    D. 6 cm/s
Câu 4: Một vật dđđh phải mất 0,25s để đi từ điểm có vận tốc bằng không tới điểm tiếp theo cũng như vậy. Chu kì của dao động là
A. 0,5 s              B. 1 s            C. 2 s                  D. 4 s
Câu 5: Một vật dđđh với phương trình x = 6cost (cm). Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí x = - 6cm đến vị trí x = 3cm là
A. (s). B. (s). C. (s). D. (s).
Câu 6: Một vật dđ điều hoà theo phương ngang với tần số góc 10 rad/s. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng một khoảng 2cm rồi truyền cho vật vận tốc 20cm/s theo phương dao động. Biên độ dao động của vật là
 A. 2cm B. cm C. 4 cm  D. 2 cm
Câu 7: Một vật dđđh tần số góc 10 rad/s. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20cm/s và 2m/s2. Biên độ dđ là                  
A. 4 cm. B. 16cm. C. 4cm. D. 10 cm.
Câu 8: Một vật thực hiện dao động điều hòa theo phương ox với phương trình x = 10cos(20t), với x tính bằng cm , t tính bằng s. Thời gian ngắn nhất khi vật đi từ VTCB đđến li độ x = 5cm là
A.. B. . C. . D. .
1

Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189


Bài  Tập Vật Lí 12 - chương 1 + 2 + 3 - Năm Học: 2017 - 2018

Câu 9: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T = 0,2s, biên độ A = 4 cm. Vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí có li độ x = A đến vị trí có li độ x = - là
 A. 60 cm/s. B. 70 cm/s. C. 80 cm/s. D. 90 cm/s.
Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 8 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để chất điểm có vận tốc không nhỏ hơn 40cm/s là . Xác định chu kì dao động của chất điểm.
A. 1s  B. 1,5s  C. 0,5s  D. 0,2s
Câu 11: Chất điểm dđđh. Tại thời điểm t1 li độ của chất điểm là x1 = 3cm và v1 = -60cm/s. tại thời điểm t2 có li độ x2 = 3cm và v2 = 60cm/s. Biên độ và tần số góc dao động của chất điểm lần lượt bằng
A. 6cm; 20rad/s.  B. 6cm; 12rad/s.
C. 12cm; 20rad/s.  D. 12cm; 10rad/s.
Câu 12: Vật dao động điều hòa theo phương trình: x = 12cos(10t - ) cm. Quãng đường ngắn nhất mà vật đi được trong chu kỳ là
 A. 8,03 cm. B. 16,79 cm. C. 7,03 cm. D. 5,03 cm.
Câu 13: Một vật dđđh với phương trình x = 4cos(4t + /3). Tính quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian t = 1/6 (s):
         A. 4cm. B. 3cm.  C. cm. D. 2cm.
Câu 14: Tỉ số giữa tốc độ trung bình lớn nhất và nhỏ nhất trong mỗi một phần ba chu kì của một vật dao động điều hòa là:
 A.   B.   C.   D.
Câu 15: Một chất điểm dđ điều hòa với chu kì T và biên độ 10 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để chất điểm có vận tốc không vượt quá 20cm/s là . Xác định chu kì dao động của chất điểm.
 A. 1s  B. 1,5s  C. 0,5s  D. 0,2s
Câu 16: Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau cùng vị trí cân bằng. Phương trình dao động của các vật lần lượt là x
1

Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189


Bài  Tập Vật Lí 12 - chương 1 + 2 + 3 - Năm Học: 2017 - 2018

1 = A1cost (cm) và x2 = A2cos(t - ) (cm). Biết 32 + 18 = 1152 (cm2). Tại thời điểm t, vật thứ hai đi qua vị trí có li độ x2 = 4cm với vận tốc v2 = 8 cm/s. Khi đó vật thứ nhất có tốc độ bằng
A. 24cm/s.   B. 24 cm/s. C. 18 cm/s. D. 18cm/s.
Câu 17: Vật dao động điều hòa theo phương trình: x  10cos(4πt +)cm. Biết li độ của vật tại thời điểm t là 4cm. Li độ của vật tại thời điểm sau đó 0,25s là:
 A. 4cm  B. – 4cm C. 2cm  D. – 2cm
II. BÀI TẬP VỀ NHÀ
Câu 18: Chọn kết luận đúng khi nói về dđđh cuả con lắc lò xo:
A. Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian.  B. Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian.
C. Quỹ đạo là một đoạn thẳng.       D. Quỹ đạo là một đường hình sin.
Câu 19: Chọn phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà:
A. Vận tốc luôn trễ pha so với gia tốc. 
B. Gia tốc sớm pha so với li độ.
C. Vận tốc và gia tốc luôn ngược pha nhau. 
D. Vận tốc luôn sớm phaso với li độ.
Câu 20: Một vật dao động điều hòa khi vật có li độ x1 = 3cm thì vận tốc của vật là v1 = 40cm/s, khi vật qua vị trí cân bằng thì vận tốc của vật là v2 = 50cm/s. Tần số của dao động điều hòa là
 A. (Hz). B. (Hz). C. (Hz). D. 10(Hz).
Câu 21: Phương trình dao động x = - Asin(t). Pha ban đầu là
 A. 0.  B. .  C. .  D. - .
Câu 22: Vật dđđh với vận tốc cực đại vmax , có tốc độ góc ω, khi qua vị trí có li độ x1 với vận tốc v1 thoã mãn:
 A. v12 = v2max - ω2x21.  B. v12 = v2max +ω2x21.                   
1

Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189


Bài  Tập Vật Lí 12 - chương 1 + 2 + 3 - Năm Học: 2017 - 2018

 C. v12 = v2max -ω2x21.  D. v12 = v2max + ω2x21.
Câu 23: Một vật dđ điều hoà theo phương trình x = 5cos20t cm. Tốc độ trung bình trong chu kỳ kể từ lúc t = 0 là
 A. m/s B. 0,5 m/s C. m/s D. m/s
Câu 24: Vật dđđh có phương trình x = Acos(t + ). Gọi v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là
 A. . B. .  
C. . D. .
Câu 25: Một vật dđđh với chu kì 0,5s và biên độ 2cm. Vận tốc tại VTCB có độ lớn
 A. 4cm/s B. 8cm/s C. 3cm/s D. 0,5cm/s
Câu 26: Vật dđđh trên đoạn MN dài 20cm với tần số góc rad/s. Biết 0 là VTCB và P và Q là trung điểm của đoạn OM và ON. Tính vận tốc trung bình trên đoạn PQ
 A. 60cm/s B. 30cm/s C. 15cm/s D. 20cm/s
Câu 27: Phương trình x = 5cos25t(cm). Vận tốc cực đại của vật bằng
A. 5cm/s      B. 10cm/s       C. 125cm/s           D. 50cm/s
Câu 28: Vật dđđh với với chu kì 1,2giây. Trong thời gian 0,2s quãng đường lớn nhất mà vật có thể đạt được là 4cm. Biên độ dao động là
 A. 2cm B. 2cm C. 4cm  D. 8cm
Câu 29: Một vật dao động điều hoà, tại li độ x1 và x2 vật có tốc độ lần lượt là v1 và v2. Biên độ dao động của vật bằng:
A.  B.  
C.  D.
1

Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189


Bài  Tập Vật Lí 12 - chương 1 + 2 + 3 - Năm Học: 2017 - 2018

Câu 30:  Một vật dao động điều hoà khi có li độ thì vận tốc cm, khi có li độ thì có vận tốc cm. Biên độ và tần số dao động của vật là:
A.  4cm và 1Hz.  B.  8cm và 2Hz. 
C.  và 2Hz. D.  8cm và 8Hz. 
Câu 31: Một vật dao động điều hoà, khi vật có li độ x1 = 4cm thì vận tốc ; khi vật có li độ thì vận tốc . Tính chu kỳ dao động: 
A. 1.6 s     B. 0,2 s     C.  0,8 s     D. 0,4 s
Câu 32: Một dao động điều hòa với tần số góc rad/s, dao động điều hoà với biên độ A = 6cm. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong s đầu tiên là:  
  A. 6cm.  B. 24cm.     C. 9cm.  D. 12cm.
Câu 33: Một chất điểm dao động điều hòa trên quỹ đạo có chiều dài 20cm và trong khoảng thời gian 3 phút nó thực hiện 540 dao động toàn phần. Tính biên độ và tần số dao động.
A.10cm; 3Hz    B.20cm; 1Hz      C.10cm; 2Hz      D.20cm; 3Hz
Câu 34: Trong dao động điều hoà, vận tốc biếu đổi điều hòa
A. cùng pha so với li độ. B. ngược pha so với li độ.
C. sớm pha so với li độ. D. chậm pha so với li độ.
Câu 35: Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi điều hoà
A. cùng pha so với vận tốc. B. ngược pha so với vận tốc.
C. sớm pha so với vận tốc. D. chậm pha so với vận tốc.
Câu 36: Vật dao động điều hoà khi đi từ biên độ dương về vị trí cân bằng thì:
A. Li độ vật giảm dần nên gia tốc của vật có giá trị dương
B. Li độ vật có giá trị dương nên vật chuyển động nhanh dần
C. Vật đang chuyển động nhanh dần vì vận tốc của vật có giá trị dương
D. Vật đang chuyển động ngược chiều dương và vận tốc có giá trị âm
1

Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189


Bài  Tập Vật Lí 12 - chương 1 + 2 + 3 - Năm Học: 2017 - 2018

Câu 37: Trong dao động điều hoà x = Acos(t + ), phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Vận tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.
B. Gia tốc của vật đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.
C. Vận tốc của vật đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên.
D. Gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.
Câu 38: Một chất điểm dao động x = 10cos2t (cm). Vận tốc của chất điểm khi qua vị trí cân bằng là
A. 20cm/s      B. 10cm/s        C. 40cm/s        D. 80cm/s.
Câu 39: Phương trình . Biên độ và pha ban đầu của dao động lần lượt là
 A. 5cm; 0 rad B. 5cm;  C. 5cm; D. 5cm;
Câu 40: Một vật dao động điều hòa x = 6cos(4t -) cm , t tính bằng s. Gia tốc có giá trị lớn nhất là:
A.1,5 cm/s2.     B.1445 cm/s2.      C.96 cm/s2.      D.245 cm/s2. 
Câu 41: Một chất điểm dao động điều hòa có li độ phụ thuộc thời gian theo hàm cosin như hình vẽ. Chất điểm có biên độ là:

 
 
 
 
 
 
 
 A. 4cm B. 8 cm 
 C. -4 cm D. -8 cm
1

Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189


Bài  Tập Vật Lí 12 - chương 1 + 2 + 3 - Năm Học: 2017 - 2018

Câu 42: Cho dao động điều hòa có đồ thị như hình vẽ. Phương trình dao động tương ứng là
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.  B.
C.  D.
Câu 43: Cho đồ thị vận tốc như hình vẽ. Phương trình dao động tương ứng là:
A.x = 4cos(2t - ) cm
B.x = 8cos(t) cm
C.x = 8cos(t - ) cm
D.x = 4cos(2t + ) cm
Câu 44(ĐH2016): Cho hai vật dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng cùng song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của mỗi vật nằm trên đường thẳng vuôn góc với trục Ox tại O. Trong hệ trục vuông góc xOv, đường (1) là đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc và li độ của vật 1, đường (2) la đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc và li độ của vật 2 (hình vẽ). Biết các lực kéo về cực đại tác dụng lên hai vật trong quá trình dao động là bằng nhau. Tỉ số giữa khối lượng của vật 2 với khối lượng của vật 1 là
 A. 1/27         B. 3       C. 27             D. 1/3
1

Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189


Bài  Tập Vật Lí 12 - chương 1 + 2 + 3 - Năm Học: 2017 - 2018

Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay!
CHUYÊN ĐỀ 1: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU VÀ DĐĐH
I. BÀI TẬP:
Câu 1(ĐH2011): Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2011 tại thời điểm
 A. 3015 s. B. 6030 s. C. 3016 s. D. 6031 s.
Câu 2(ĐH2010): Vật dđđh với chu kì T. Thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = , tốc độ trung bình là
 A.  B.   C.   D.
Câu 3(ĐH 2008): Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình (x tính bằng cm và t tính bằng giây). Trong một giây đầu tiên từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = +1cm
 A. 7 lần. B. 6 lần. C. 4 lần. D. 5 lần.
Câu 4: Một vật dđđh x = 10cos()(cm). Thời điểm vật đi qua vị trí có li độ x = 5cm lần thứ 1000 theo chiều âm là
 A. 199,833s. B. 19,98s. C. 189,98s. D. 1000s.
Câu 5: Một vật dđđh x = 10cos()(cm). Thời điểm vật đi qua vị trí N có li độ xN = 5cm lần thứ 2008 là
 A. 20,08s. B. 200,8s. C. 100,38s. D. 2007,7s.
Câu 6: Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình: x = 10coscm. Xác định quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian t  = 2,5s  kể từ khi vật bắt đầu dao động là:
       A. 276,43cm B. 246,34cm C. 240,66cm D. 256,26cm
Câu 7: Một vật dao động điều hòa phải mất 0,25s để đi từ điểm có vận tốc bằng không tới điểm tiếp theo cũng như vậy. khoảng cách giữa hai điểm là 36cm. Chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí biên âm. Vận tốc trung bình từ  thời điểm ban đầu đến thời điểm vật có ly độ x = 9cm và đang chuyển động theo chiều âm là:
 A. 133cm/s. B. 135cm/s. C. 137cm/s. D. 139cm/s.
1

Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189


Bài  Tập Vật Lí 12 - chương 1 + 2 + 3 - Năm Học: 2017 - 2018

 
II. BÀI TẬP VỀ NHÀ
Câu 8: Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox. Phương trình dao động là x = 4cos(5t)(cm). Thời gian ngắn nhất vật đi từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật đi được quãng đường S = 6cm là
 A. 3/20s. B. 2/15s. C. 0,2s.  D. 0,3s.
Câu 9: Một vật dao động điều hoà có chu kì T = 4s và biên độ dao động A = 4cm. Thời gian để vật đi từ điểm có li độ cực đại về điểm có li độ bằng một nửa biên độ là
 A. 2s.  B. 2/3s.  C. 1s.  D. 1/3s.
Câu 10: Một vật dao động điều hoà với tần số bằng 5Hz. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ bằng - 0,5A(A là biến độ dao động) đến vị trí có li độ bằng +0,5A là
 A. 1/10s. B. 1/20s. C. 1/30s. D. 1/15s.
Câu 11: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = Acos(). Biết trong khoảng thời gian 1/30s đầu tiên, vật đi từ vị trí x0 = 0 đến vị trí x = A/2 theo chiều dương. Chu kì dao động của vật là
  A. 0,2s.  B. 5s.  C. 0,5s.  D. 0,1s.
Câu 12: Phương trình . Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí x1 = 2cm đến x2 = 4cm bằng
 A. 1/80s. B. 1/60s. C. 1/120s. D. 1/40s.
Câu 13: Một vật dđđh theo phương trình x = 5cos()(cm). Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dđ bằng
  A. 20m/s. B. 20cm/s. C. 5cm/s. D. 10cm/s.
Câu 14: Một chất điểm dao động với phương trình dao động là x = 5cos(8t -2/3)(cm). Thời gian ngắn nhất vật đi từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật có li độ x = 2,5cm là
 A. 3/8s.  B. 1/24s. C. 8/3s.  D. 1/12s.
Câu 15: Một chất điểm dao động điều hòa thực hiện 20 dao động trong 60s. Chọn gốc thời gian lúc chất điểm đang ở vị trí biên âm. Thời gian ngắn nhất chất điểm qua vị trí có li độ x = cm kể từ lúc bắt đầu dao động là:
       A.1,25s           B.1s               C.1,75s             D.1,5s
1

Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189


Bài  Tập Vật Lí 12 - chương 1 + 2 + 3 - Năm Học: 2017 - 2018

Câu 16: Một vật dđđh x = 10cos()(cm). Thời điểm vật đi qua vị trí li độ x = 5cm lần thứ 2009 theo chiều dương là
 A. 4018s. B. 408,1s. C. 410,8s. D. 401,76s.
Câu 17: Một vật dao động điều hòa với phương trình (t tính bằng giây). Vào thời điểm nào sau đây vật đi qua vị trí x = - 2cm theo chiều dương của trục tọa độ?
 A. t = 3(s) B. t =  C.  D.
Câu 18: Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox. Theo phương trình dao động x = 2cos(2t +)(cm). Thời gian ngắn nhất vật đi từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật có li độ x =cm là
 A. 2,4s.  B. 1,2s.  C. 5/6s.  D. 5/12s.
Câu 19: Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình: cm. Xác định quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian t = 11,25s  kể từ khi vật bắt đầu dao động là:
 A. 240cm. B. 230cm. C. 235cm. D. 225cm.
Câu 20: Một vật thực hiện dao động điều hòa: x = Acos(4πt - π/3)cm. Sau thời gian T/3 kể từ lúc t = 0 vật đi được quãng đường 8cm tốc độ  trung bình trong một chu kì là
A.40cm/s B.64cm/s C.80cm/s D.30cm/s
----------
Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-01-06 23:34:58 | Thể loại: Vật lí 12 Nâng cao | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 5.64 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án học kì 1, Vật lí 12 Nâng cao. Bài Tập Vật Lí 12 - chương 1 + 2 + 3 - Năm Học: 2017 - 2018 LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ “… ngày nay chúng ta phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác

https://tailieuhoctap.com/giaoanvatli12nangcao/giao-an-hoc-ki-1.ar7x0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác