Bài 10. Dao động tắt dần và dao động duy trì

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

CHUYÊN ĐỀ:    DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Đơn vị: Tổ vật lí -Trường THPT Quảng Xương 4
 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
          1. Về kiến thức
- Phát biểu được định nghĩa và thiết lập được công thức của công suất trung bình tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều.
- Phát biểu được định nghĩa của hệ số công suất.
- Nêu được vai trò của hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều.
- Viết được công thức của hệ số công suất đối với mạch RLC nối tiếp
2. Về kĩ năng
- Vận dụng đươc công thức tính công suất và hệ số công suất  của mạch R, L, C
- Giải được các bài tập đơn giản về  cách mạch điện xoay chiều
3. Thái độ:
Yêu thích môn học thông qua các hiện tượng thực tế để tiếp thu thêm kiến thức mới.
         II. CÁC NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI
1. Năng lực chung
A. Năng lực tự học
        Học sinh xác định mục tiêu của bài học
B. Năng lực giải quyết vấn đề:
  Từ hiểu biết về công suất, học sinh vận dụng giải bì tập.
C. Năng lực sử dụng ngôn ngữ:
          Học sinh được rèn luyện cách sử dụng các thuật ngữ vật lí trong tranh luận và thuyết trình.
 - 1 -


CHUYÊN ĐỀ:    DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Đơn vị: Tổ vật lí -Trường THPT Quảng Xương 4
 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
          1. Về kiến thức
- Phát biểu được định nghĩa và thiết lập được công thức của công suất trung bình tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều.
- Phát biểu được định nghĩa của hệ số công suất.
- Nêu được vai trò của hệ số công suất trong mạch điện xoay chiều.
- Viết được công thức của hệ số công suất đối với mạch RLC nối tiếp
2. Về kĩ năng
- Vận dụng đươc công thức tính công suất và hệ số công suất  của mạch R, L, C
- Giải được các bài tập đơn giản về  cách mạch điện xoay chiều
3. Thái độ:
Yêu thích môn học thông qua các hiện tượng thực tế để tiếp thu thêm kiến thức mới.
         II. CÁC NĂNG LỰC HƯỚNG TỚI
1. Năng lực chung
A. Năng lực tự học
        Học sinh xác định mục tiêu của bài học
B. Năng lực giải quyết vấn đề:
  Từ hiểu biết về công suất, học sinh vận dụng giải bì tập.
C. Năng lực sử dụng ngôn ngữ:
          Học sinh được rèn luyện cách sử dụng các thuật ngữ vật lí trong tranh luận và thuyết trình.
 - 1 -


D. Năng lực sử dụng công nghệ thông tin: 
HS có khả năng khai thác mạng Internet để tìm hiểu các thông tin công suất, hao phí điện năng trong quá trình tải điện
E. Năng lực hợp tác
          Học sinh có năng lực hợp tác giữa học sinh - học sinh, học sinh - giáo viên, học sinh - cha mẹ học sinh.
G. Năng lực tính toán:
         - Tính toán để xác định công suất, hệ số công suất của các loại mạch điện.
2. Năng lực chuyên biệt:
III. BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ CÂU HỎI, BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH QUA BÀI HỌC
Nội dung
 
MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
 
Các NL hướng tới trong chuyên đề
 
 
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG THẤP
VẬN DỤNG CAO
 
Nội dung 1:
công suất của mạch điện xoay chiều
Nêu biểu thức của công suất
 
 
 
 
Nêu tên các đại lượng trong công thức
 
- Giải thích nguyên nhân gây ra dao động tắt dần
- Giải thích các tác dụng của dao động tắt dần
Giải được các bài tập tính toán các đại lượng trong dao động tắt dần
 
 
Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng kiến thức vào thực tế, năng lực hợp tác
 
 
 
Nội dung 2:
Nêu được định nghĩa
Trình bày được các đặc điểm của dao động
Xác định nguyên tắc bù năng lượng
Lấy ví dụ
Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn
 - 1 -


Dao động duy trì
 
 
duy trì
 
 thực tế
 
 
, năng lực hợp tác
 
Nội dung 3:
Dao động cưỡng bức
Nêu được định nghĩa
 
 
Trình bày được các đặc điểm
 
 
 Lấy  dược ví dụ về dao động cưỡng bức
 
Vận dụng giải thích các tác dụng của dao động cưỡng bức
 
Năng lực giải quyết vấn đề
 
 
 
Nội dung 4:
Cộng hưởng
 
Nêu được điều kiện để có công hưởng
 
Hiểu về cộng hưởng
 
 
Liên hệ được thực tiến của hiện tượng
 
 Giải thích các tác dụng của cộng hưởng
 
Năng lực giải quyết vấn đề
 
Năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn
 
IV. BIÊN SOẠN CÂU HỎI, BÀI TẬP THEO CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
  Câu 1:  Đặt vào hai đầu một điện trở thuần một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị cực đại U0 công suất tiêu thụ trên R là P. Khi đặt vào hai đầu điện trở đó một hiệu điện thế không đổi có giá trị U0 thì công suất tiêu thụ trên R là
            A. P                         B. 2P                               C.P                           D. 4P
Câu 2: Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện có tần số góc 1 LC chạy qua đoạn mạch thì hệ số công suất của đoạn mạch này
A. phụ thuộc điện trở thuần của đoạn mạch.
B. bằng 0.
C. phụ thuộc tổng trở của đoạn mạch.
D. bằng 1.
 - 1 -


Câu 3:  Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: R không đổi, cuộn dây thuần cảm kháng có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều ổn định ở hai đầu đoạn mạch AB có biểu thức: t. Điều chỉnh C để mạch tiêu thụ công suất cực đại. Xác định hệ số công suất của mạch lúc này?uAB=U0cos A. 1.                                           B. 4  .          C. 0.                                   D. 2 =1. Câu 4:    Cho mạch điện như hình vẽ:    
 ,  uAB = 200cos100πt(V).
 R phải có giá trị bằng bao nhiêu để công suất toả nhiệt trên R là lớn nhất ? Tính công suất đó.
     A.50 Ω;200W        B.100Ω;200W             C.50 Ω;100W                  D.100 Ω;100W
Câu 5:  Cho doạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm kháng có độ tự cảm L= , tụ điện có điện dung C= F, R là một điện trở thuần thay đổi được. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều ổn định ở hai đầu đoạn mạch AB có biểu thức: uAB=200cos100πt (V). Xác định R để mạch tiêu thụ công suất 80W.
 A. 50Ω, 200Ω.          B. 100Ω, 400Ω.              C. 50Ω, 200Ω.                D. 50Ω, 200Ω
Câu 6:  Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L = 1H, C = 50μF và R = 50. Đặt vào hai đầu mạch ft)V, trong đó tần số f thay đổi được. Khi f = fo thì công suất trong  điện một điện áp xoay chiều u = 220cos (2 mạch đạt giá trị cực đại Pmax. Khi đó
A. Pmax = 480W   B. Pmax = 484W     C. Pmax = 968W      D. Pmax = 117W
Câu 7:  . Đặt điện áp u = U 2 cos(2πft) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Biết U,R,L,C không đổi, f thay đổi được. Khi tần số là 50(Hz) thì dung kháng gấp 1,44 lần cảm kháng.Để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại thì phải điều chỉnh tần số đến giá trị bao nhiêu?
A. 72 (Hz)        B. 34,72 (Hz)       C . 60 (Hz)        D. 41,67 (Hz)Câu 8:  Đặt vào hai đầu một điện trở thuần một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị cực đại U0 công suất tiêu thụ trên R là P. Khi đặt vào hai đầu điện trở đó một hiệu điện thế không đổi có giá trị U0 thì công suất tiêu thụ trên R là
       A. P                         B. 2P                               C.P                           D. 4P

 - 1 -


Câu 9:  Cho mạch điện xoay chiều RLC, trong đó R biến đổi .đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị , thì công suất tiêu thụ  hiệu dụng U= 120V. Khi R thay đổi ta thấy có hai giá trị của R là R1 và R2 sao cho R1+R2=90 của mạch là: A. 240w B. 160W C. 80W D. 190W
Câu 37: Mạch điện xoay chiều gồm R, cuộn dây thuần cảm L, tụ C mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đầu mạch  . Công suất tiêu thụ trong mạch là P = 20W. R, L, C có những giá trị , 60 U V C  (V), 30 U V L  50 2 cos100u t  nào sau đây? A. 3 0,8 10 60 , ; 12 R L H C F     B.    3 0,6 10 80 , ; 12 R L H C F        C. 3 0,6 10 120 , ; 8 R L H C F     D.    3 1, 2 10 60 , ; 8 R L H C F       
Câu 38: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện có dung kháng ZC = 200Ω và một cuộn dây mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 120 2 cos(100πt + 3  )(V) thì thấy điện áp giữa hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120V và sớm pha 2  so với điện áp đặt vào mạch. Công suất tiêu thụ của cuộn dây là A. 72 W. B. 240W. C. 120W. D. 144W.
V. THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
          1. Ổn định lớp
          2. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
- Viết công thức tính tổng trở của đoạn mạch gồm các phần tử sau đây mắc nối tiếp:
+ Mạch có R, L, C nối tiếp.
+ Mạch có R, C nối tiếp.
+ Mạch có C, L nối tiếp.
+ Mạch có R, L nối tiếp.
3. Các hoạt động:
 - 1 -


Hoạt động 1: Tìm hiểu công suất của mạch điện xoay chiều (10 phút).
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
 
 
Giới thiệu biểu thức của u và i.
 
Yêu cầu học sinh thực hiện C1.
Giới thiệu biểu thức tính công suất của đoạn mạch xoay chiều.
  Yêu cầu học sinh viết công thức tính điện năng tiêu thụ.
 
 
  Nêu các đại lượng trong các biểu thức của u và i.
  Thực hiện C1.
  Ghi nhận biểu thức tính công suất của đoạn mạch xoay chiều.
  Viết công thức tính điện năng tiêu thụ trên mạch điện xoay chiều.
I. Công suất của đoạn mạch xoay chiều
1. Biểu thức của công suất
  Xét đoạn mạch xoay chiều có:

và 
  Thì công suất của đoạn mạch xoay chiều này là:
P = UIcos
2. Điện năng tiêu thụ của mạch điện
W = Pt
Hoạt động 2. Tìm hiểu hệ số công suất (25phút)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
 
 
 
Giới thiệu hệ số công suất của mạch điện xoay chiều.
 
Yêu cầu học sinh dựa vào giản đồ véc tơ đưa ra công thức tính hệ số công suất.
 
 
 
  Ghi nhận thiệu hệ số công suất của mạch điện xoay chiều.
  Dựa vào giản đồ véc tơ đưa ra công thức tính hệ số công suất.
II. Hệ số công suất
1. Biểu thức của hệ số công suất.
  Trong công thức P = UIcos thì  cos  được gọi là hệ số công suất. Vì || 0 nên
1   cos   0
  Dựa vào giản đồ véc tơ ta có
cos =
  Công suất của đoạn mạch RLC:
 
 
P = UIcos = = I2R
2. Tầm quan trọng của hệ số công suất trong quá trình cung cấp và sử dụng điện năng
  Vì P = UIcos  I = nên công suất hao phí trên đường dây tải (có điện trở r) là Php = rI2 = . Nếu hệ số công suất cos nhỏ thì công suất hao phí trên đường dây tải Php  sẽ lớn, do đó người ta phải tìm cách nâng cao hệ số công suất.
 Với cùng một điện áp U và dụng cụ dùng điện tiêu thụ một công suất P, tăng hệ số công suất cos để giảm cường độ hiệu dụng I từ đó giảm hao phí vì tỏa nhiệt trên dây.
 - 1 -


Yêu cầu học sinh thực hiện C2.
Giới thiệu công thức tính công suất của đoạn mạch xoay chiều.
 
 
Dẫn dắt để đưa ra biểu thức tính công suất hao phí trên đường dây tải điện.
 
 
 
 
 
Yêu cầu học sinh nêu cách nâng cao hệ số công suất.
Yêu cầu học sinh cho biết với các dụng cụ tiêu thụ điện như tủ lạnh, máy giặt, … tăng hệ số công suất để làm gì?
  Thực hiện C2.
 
Ghi nhận công thức tính công suất của đoạn mạch xoay chiều.
 
 
  Từ biểu thức P = UIcos suy ra I và suy ra biểu thức tính công suất tỏa nhiệt trên đường dây tải với điện trở r.
 
 
 
    Nêu cách nâng cao hệ số công suất.
  Cho biết với các dụng cụ tiêu thụ điện như tủ lạnh, máy giặt, ... tăng hệ số công suất để làm gì?
 
Hoạt động 3. Củng cố và dặn dò (5 phút)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1 sau bài học.
- Về nhà làm các bài tập 2,3,4,5,6 trang 85 SGK.
- Tiết sau giải bài tập.
- Hoàn thành câu hỏi 1.
 
- Ghi nhận bài tập về nhà.
 
 
 - 1 -


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2016-10-17 10:05:36 | Thể loại: Vật lí 12 Nâng cao | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: | File type: doc
lần xem

giáo án Bài 10. Dao động tắt dần và dao động duy trì, Vật lí 12 Nâng cao. CHUYÊN ĐỀ: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Đơn vị: Tổ vật lí -Trường THPT Quảng Xương 4 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức - Phát biểu được định nghĩa và thiết lập được công thức của công suất trung bình tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều. - Phát biểu được định nghĩa của hệ số công suất. - Nêu được vai trò..

https://tailieuhoctap.com/giaoanvatli12nangcao/bai-10-dao-dong-tat-dan-va-dao-dong-duy-tri.pajo0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác