Nhãn các nhóm làm xiro quả đẹp!

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 
            
                                   
 
1)               L­¬ng ThÞ Nga   
2)               L­¬ng V¨n Huy
3)               ChÝu Sinh HiÒn
4)               ChÝu ThÞ Minh
5)               TriÖu V¨n Hßa
6)              Ch×u Söu Vinh
7)               TrÇn V¨n Ph­¬ng
 
 
 
 
 
 
 
            
      Nhãm t¸c gi¶            Tªn Sp: Xir« nho                    
 
1)    §Æng ThÞ Thóy Quúnh   
2)    NguyÔn ThÞ Thñy
3)    §Æng Mïi Pham
4)    H’ V©n Kbu«r
5)    NguyÔn Lª Hoµng
6)    Ch×u Thanh T©m
7)      H’ Win Kbu«r
 
 
 
 
 
 
 
 
            
      Nhãm t¸c gi¶       Tªn S¶n PhÈm: Xir« nho                    
 
1)    Lª Qu¶ng Hßa
2)    H’ HuyÖn Niª
3)    H’ Uynh Niª
4)    H’ N­¬ng Kbu«r 
5)    Ph¹m Thµnh Träng
6)    Lý ThÞ Loan
7)     §Æng ViÖt Hµ  

 
 
 
 
 
            
      Nhãm t¸c gi¶           Tªn Sp: Xir« atis«                    
 
1)    BÕ ThÞ Hång  ¸nh
2)    M· Thµnh DuÈn
3)    §Æng Mïi SÕnh
4)     Hoµng Quèc QuyÒn
5)    Hoµng V¨n L­¬ng 
6)    ChÝu TiÕn Nam
7)    Ng¹c Chung §oµn
8)    TriÖu V¨n Xiªn
9)    NguyÔn Hoµi Tè Uyªn
 
 
 
 
 
 
 
            
      Nhãm t¸c gi¶    Tªn S¶n PhÈm: Xir« Cam                    
 
1)  H’ M¸y Niª
2)  H’ Sulin Kbu«r
3)  H’ Loi Kbu«r
  
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-02-17 15:52:48 | Thể loại: Trồng cây ăn quả | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 1.90 M | File type: doc
lần xem

giáo án Nhãn các nhóm làm xiro quả đẹp!, Trồng cây ăn quả.   1) L­¬ng ThÞ Nga 2) L­¬ng V¨n Huy 3) ChÝu Sinh HiÒn 4) ChÝu ThÞ Minh 5) TriÖu V¨n Hßa 6) Ch×u Söu Vinh 7) TrÇn V¨n Ph­¬ng Nhãm t¸c gi¶ Tªn Sp: Xir« nho 1) §Æng ThÞ

https://tailieuhoctap.com/giaoantrongcayanqua/nhan-cac-nhom-lam-xiro-qua-dep.hie40q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác