Giáo án học kì 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Ngµy so¹n  :   
Ngµy gi¶ng: 
TiÕt 1
Bµi 1 : giíi thiÖu nghÒ trång c©y ¨n qu¶
 
I./ Môc tiªu:
* KiÕn thøc: BiÕt ®­îc vai trß, vÞ trÝ, ®Æc ®iÓm cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ trong ®êi sèng kinh tÕ vµ s¶n xuÊt.
* Kü n¨ng:  N¾m ®­îc ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu, triÓn väng ph¸t triÓn cña nghÒ.
* Th¸i ®é:  Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶.
II./ ChuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn:
          B¶ng sè liÖu ph¸t triÓn cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ë ®Þa ph­¬ng.
2. Häc sinh:
SGK ®å dïng häc tËp. KiÕn thøc liªn quan
iii./tiÕn tr×nh  d¹y - häc.
          1. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc
          2. KiÓm tra bµi cò : Kh«ng
          3.Bµi míi :
Ho¹t ®éng cña gv- hs
Néi dung
 Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vai trß, nhiÖm vô cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶.
- Em h·y kÓ tªn mét sè gièng c©y ¨n qu¶ cã gi¸ trÞ ë n­íc ta mµ em biÕt?
- H·y quan s¸t H1/SGK
- Cho líp H§ nhãm tõng bµn ®Ó tr¶ lêi vai trß vµ vÞ trÝ cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ trong cuéc sèng vµ s¶n xuÊt?
 
- H·y liªn hÖ t¹i gia ®×nh em trång c©y ¨n qu¶ cã vai trß nh­ thÕ nµo?
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña nghÒ.
 
- Cho häc sinh ®äc th«ng tin phÇn II trong SGK.
- §èi t­îng lao ®éng cña nghÒ lµ g×?
 
- H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc lao ®éng cña nghÒ?
 
 
- H·y nªu tªn c¸c dông cô dïng cho nghÒ trång c©y ¨n qu¶?
- NghÒ trång c©y ¨n qu¶ cã ®iÒu kiÖn lao ®éng nh­ thÕ nµo?
 I. Vai  trß, vÞ trÝ cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶:
 
 
- Cung cÊp cho ng­êi tiªu dïng.
- Cung nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn ®å hép, n­íc gi¶i kh¸t.
- Cung cÊp hµng ho¸ cho xuÊt khÈu.
II. §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña nghÒ:
1. §Æc ®iÓm cña nghÒ:
- §èi t­îng lao ®éng: Lµ c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ l©u n¨m  cã gi¸ trÞ dinh d­ìng vµ kinh tÕ cao.
- Néi dung lao ®éng: Bao gåm c¸c c«ng viÖc Nh©n gièng, lµm ®Êt, gieo trång, ch¨m bãn, thu ho¹ch, b¶o qu¶n, chÕ biÕn.
- Dông cô lao ®éng: Dao, cuèc, kÐo c¾t cµnh, xÎng, b×nh t­íi …
- §iÒu kiÖn lao ®éng:
+ Lµm viÖc th­êng xuyªn ngoµi trêi.
+ TiÕp xóc trùc tiÕp víi ho¸ chÊt.
+ T­ thÕ lµm viÖc lu«n thay ®æi.
- S¶n phÈm: C¸c lo¹i qu¶.
2. Yªu cÇu cña nghÒ ®èi víi ng­êi lao ®éng.
- Ph¶i cã tri thøc vÒ khoa häc sinh häc, ho¸ häc, kü thuËt n«ng nghiÖp, am hiÓu thùc tiÔn s¶n xuÊt. Cã kü n¨ng c¬ b¶n vÒ nghÒ trång c©y ¨n qu¶.

GV tæng hîp c¸c ý kiÕn vµ kÕt luËn
 
- Quan s¸t H2 vµ cho biÕt s¶n phÈm cña nghÒ lµ nh÷ng lo¹i qu¶ nµo?
- NghÒ trång c©y ¨n qu¶ cã nh÷ng yªu cÇu g×?
- T¹i sao ph¶i cã nh÷ng yªu cÇu nh­ vËy?
- Trong nh÷ng yªu cÇu ®ã th× yªu cÇu nµo lµ quan träng nhÊt?
GV nhÊn m¹nh yªu cµu vÒ tri thøc vµ ph¶i yªu nghÒ
Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu triÓn väng ph¸t triÓn cña nghÒ:
- HiÖn nay nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ®ang cã xu thÕ ph¸t triÓn nh­ thÕ nµo?
GV cho HS xem b¶ng sè liÖu vÒ nghÒ trång c©y ¨n qu¶
 
- Ph¶i yªu nghÒ, yªu thiªn nhiªn, cÇn cï, chÞu khã, ham häc hái, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o. Cã kh¶ n¨ng quan s¸t, theo dâi sù sinh tr­ëng, ph¸t triÓn cña c©y.
- Cã søc khoÎ tèt, dÎo dai, thÝch nghi víi c«ng viÖc ho¹t ®éng ngoµi trêi …
III. TriÓn väng cña nghÒ:
 
     HiÖn nay nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ®ang ®­îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn nh»m t¹o thªm viÖc lµm  vµ thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, s¶n xuÊt nhiÒu hµng ho¸ cho ng­êi tiªu dïng, nguyªn liÖu, hµng xuÊt khÈu.
 
 
 
 
 
4. Cñng cè:
- GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi.
- Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK.
- GV nªu c©u hái cñng cè bµi
     ? Nªu vai trß cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶
     ? §Æc ®iÓm cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶
5. DÆn dß:
- VÒ nhµ häc bµi, t×m hiÓu vÒ mét sè ®Æc ®iÓm cña c©y ¨n qu¶ ë ®Þa ph­¬ng
-ChuÈn bÞ néi dung cho bµi häc sau.
 
 
      * Rút kinh nghiệm:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ngµy so¹n  :  
Ngµy gi¶ng: 
TiÕt 2
Bµi 2 : mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c©y ¨n qu¶ (T1)
I./ Môc tiªu:
* KiÕn thøc:
- BiÕt ®­îc ®­îc gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶, ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶.
* Kü n¨ng:
- VËn dông vµo t×m  hiÓu thùc tÕ ë gia ®×nh, ®Þa ph­¬ng.
* Th¸i ®é:
- Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶, ham t×m hiÓu thùc tÕ.
II./ ChuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn:
-Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o
-Tranh 1 sè gièng c©y ¨n qu¶
2. Häc sinh:
- §äc tr­íc néi dung SGK
-KiÕn thøc liªn quan
Iii./ tiÕn tr×nh  d¹y - häc.
1. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc:
2.KiÓm tra bµi cò:
? Nªu vai trß cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶
3.Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña gv- hs
Néi dung
Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶.
- Cho HS ®äc néi dung trong SGK.
- H·y cho biÕt gi¸ trÞ nµo lµ quan träng nhÊt? V× sao?
GV Hd nªu c¸c gi¸ trÞ cho VD
-Nguån nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn, lµ hµng ho¸ xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. V× nghÒ trång c©y ¨n qu¶ ngoµi c¸c gi¸ trÞ trªn th× môc ®Ých chÝnh lµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ).
 
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶
- Cho häc sinh ®äc th«ng tin phÇn 1 trong SGK.
- Cho HS quan s¸t 1 c©y ¨n qu¶ thùc tÕ.
- H·y kÓ tªn c¸c bé phËn cña c©y?
- H·y ph©n biÖt ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a hai lo¹i rÔ?
I. gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶:
 
- Gi¸ trÞ dinh d­ìng.
- Mét sè bé phËn cña mét sè c©y cã kh¶ n¨ng ch÷a bÖnh th«ng th­êng.
- Nguån nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn, lµ hµng ho¸ xuÊt khÈu cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao.
- Cã t¸c dông b¶o vÖ m«i tr­êng sinh th¸i, b¶o vÖ ®Êt.
II. §Æc ®iÓm thùc vËt vµ yªu cÇu ngo¹i c¶nh cña c©y ¨n qu¶:
 
1. §Æc ®iÓm thùc vËt:
a. RÔ: Cã hai lo¹i
- RÔ mäc th¼ng xuèng ®Êt -RÔ cäc) gióp cho c©y ®øng v÷ng, hót n­íc, chÊt dinh d­ìng nu«i c©y.
- RÔ mäc ngang, nhá vµ nhiÒu cã t¸c dông hót n­íc, chÊt dinh d­ìng nu«i c©y.
b. Th©n: §a phÇn c©y ¨n qu¶ lµ th©n gç, nh­ng còng cã mét sè lµ th©n th¶o, mÒm

 
GV HD HS t×m hiÓu nh­ ND SGK cho VD minh ho¹
 
 
 
- H·y kÓ tªn mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ kh«ng ph¶i lµ th©n gç? -Chuèi, thanh long, dõa …)
 
- H·y cho biÕt t¸c dông cña tõng lo¹i hoa? -Hoa ®ùc thô phÊn, Hoa c¸i vµ hoa l­ìng tÝnh kÕt qu¶)
 
 
- H·y cho biÕt c©y ¨n qu¶ ph¶i chÞu nh÷ng t¸c ®éng ngo¹i c¶nh nµo?
- NÕu nhiÖt ®é cao hoÆc thÊp qu¸ th× c©y cã hiÖn t­îng g×?
 
- L­îng m­a ph©n bè nh­ thÕ nµo lµ hîp lý?
 
- Cã lo¹i c©y ¨n qu¶ nµo ­a bãng r©m hay kh«ng?
 
- Lo¹i ®Êt nµo thÝch hîp nhÊt cho c©y ¨n qu¶?  -§Êt dá Bazan, ®Êt phï sa).
HS ®äc t×m hiÓu ND SGK tr¶ lêi
GV kÕt luËn c¸c ND liªn hÖ c¸c VD
c. Hoa: Nh×n chung cã 3 lo¹i hoa.
- Hoa ®ùc
- Hoa c¸i.
- Hoa l­ìng tÝnh.
d. Qu¶ vµ h¹t:
- Nh×n chung cã nhiÒu lo¹i qu¶.
- Sè l­îng, mµu s¾c, h×nh d¹ng cña h¹t tuú thuéc vµo lo¹i qu¶.
2. Yªu cÇu ngo¹i c¶nh.
 
a. NhiÖt ®é: Víi nhiÒu lo¹i c©y kh¸c nhau nªn nhiÖt ®é thÝch hîp cho tõng lo¹i c©y kh¸c nhau -250C – 300C).
b. §é Èm vµ l­îng m­a:
- §é Èm kh«ng khÝ 80 – 90%
- L­îng m­a 1000 – 2000mm ph©n bè ®Òu trong n¨m.
c. ¸nh s¸ng: §a sè c©y ¨n qu¶ lµ c©y ­a ¸nh s¸ng.
d. ChÊt dinh d­ìng: CÇn cung cÊp ®Çy ®ñ chÊt dinh d­ìng theo c¸c thêi kú ®Ó cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng cao.
e. §Êt: ThÝch hîp víi c¸c lo¹i ®Êt cã tÇng dµy, kÕt cÊu tèt, nhiÒu chÊt dinh d­ìng, Ýt chua, dÔ tho¸t n­íc.
 
 
       4. Cñng cè:
- GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi.
- Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK.
5. DÆn dß:
- VÒ nhµ häc bµi, tr¶ lêi c©u hái 1 cuèi bµi
- §äc tr­íc vµ chuÈn bÞ néi dung cho bµi häc sau phÇn III,IV.
 
 
     * Rút kinh nghiệm:
 
 
 
 
 
 

 
 
Ngµy so¹n  :  
Ngµy gi¶ng:
TiÕt 3 
Bµi 2 : mét sè vÊn ®Ò chung vÒ c©y ¨n qu¶ (T2)
I./ Môc tiªu:
* KiÕn thøc:
- BiÕt ®­îc ®­îc kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶.C¸ch thu ho¹ch b¶o qu¶n
* Kü n¨ng:
-VËn dông vµo t×m  hiÓu thùc tÕ ë gia ®×nh, ®Þa ph­¬ng.
* Th¸i ®é:
-Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶
II./ ChuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn:  -  Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o
                                  -  B¶ng 2/ SGK.
2. Häc sinh:    -  T×m hiÓu ®Æc ®iÓm vÒ c©y ¨n qu¶ ë ®Þa ph­¬ng
iii./ tiÕn tr×nh  d¹y - häc.
   1. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc
   2. KiÓm tra bµi cò :
? Nªu gi¸ trÞ cña viÖc trång c©y ¨n qu¶
   3. Bµi míi
Ho¹t ®éng cña gv- hs
Néi dung
Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶..
 
- Cho líp ho¹t ®éng nhãm theo bµn ®Ó ®iÒn tªn c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶ vµo b¶ng 2 trong SGK?
GV cho VD thªm mçi lo¹i
- Cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶ nµo?
 
- H·y kÓ tªn mét sè ph­¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh mµ em biÕt?
GV nªu PP phæ biÕn
 
- T¹i sao khi trång c©y ¨n qu¶ ph¶i cÇn biÕt ®Õn thêi vô?
- T¹i sao l¹i ph¶i trång vµo c¸c th¸ng trªn?
- Trång c©y theo kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh cã t¸c dông g×?
   III. kü thuËt trång vµ ch¨m sãc c©y ¨n qu¶:
1. Gièng c©y.
-         C©y ¨n qu¶ nhiÖt ®íi.
-         C©y ¨n qu¶ «n ®íi.
-         C©y ¨n qu¶ ¸ nhiÖt ®íi
2. Nh©n gièng:
- Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p h÷u tÝnh nh­ gieo b»ng h¹t.
-  Nh©n gièng b»ng ph­¬ng ph¸p v« tÝnh nh­ gi©m, chiÕt, ghÐp, t¸ch chåi, nu«i cÊy m« …
3. Trång c©y ¨n qu¶:
a. Thêi vô:
- MiÒn b¾c:
  + Vô xu©n: Tõ th¸ng 2 ®Õn th¸ng 4.
   + Vô thu: Tõ th¸ng 8 ®Õn th¸ng 10.
- MiÒn nam: §Çu mïa m­a -th¸ng 4-5).
b. Kho¶ng c¸ch trång:
 
- T¹i sao khi ®µo hè cÇn ®Ó riªng líp ®Êt mÆt ra 1 bªn?
c. §µo hè, bãn ph©n lãt:

 
- Cho häc sinh ®äc quy tr×nh trång c©y
GV HD thªm qua c¸c VD minh ho¹
- Cho HS ®äc néi dung phÇn ch¨m sãc.
- Lµm cá d¹i cã t¸c dông g×?
- T¹i sao ph¶i bãn ph©n thóc? Bãn vµo nh÷ng thêi k× nµo?
- Khi nµo ta nªn t­íi n­íc cho c©y?
- H·y cho biÕt thÕ nµo lµ t¹o h×nh, söa cµnh?
- T¸c dông cña viÖc lµm nµy?
- H·y kÓ c¸c c¸ch mµ ë nhµ em dïng ®Ó phßng trõ s©u bÖnh?
- Khi sö dông chÊt ®iÒu hoµ sinh tr­ëng ta cÇn l­u ý ®iÒu g×?
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸ch thu ho¹ch, b¶o qu¶n vµ chÕ biÕn s¶n phÈm qu¶.
HS ®äc nghiªn cøu ND SGK
-Khi thu ho¹ch cÇn l­u ý g× ?
 
- Khi b¶o qu¶n cÇn l­u ý ®iÒu g×?
- Cã nh÷ng c¸ch chÕ biÕn nµo ?
 
GV Nªu c¸c l­u ý khi thu ho¹ch,b¶o qu¶n,chÕ biÕn
 
 
 
d. Trång c©y:
C©y ¨n qu¶ ®­îc trång theo quy tr×nh:
§µo hè trång     Bãc vá bÇu      §Æt c©y vµo hè       LÊp ®Êt       T­íi n­íc.
4. Ch¨m sãc:
   a. Lµm cá, vun xíi
   b. Bãn ph©n thóc:
   c. T­íi n­íc:
   d. T¹o h×nh, söa cµnh:
e. Phßng trõ s©u bÖnh:
g. Sö dông chÊt ®iÒu hoµ sinh tr­ëng:
 
IV./ Thu ho¹ch – B¶o qu¶n – ChÕ biÕn:
1. Thu ho¹ch:
- C¸c lo¹i qu¶ cã vá máng, mäng n­íc nªn dÔ bÞ dËp n­íc bëi vËy khi thu ho¹ch cÇn nhÑ nhµng, tr¸nh dËp n¸t.
- Qu¶ h¸i vÒ ®­îc lµm s¹ch, ph©n lo¹i vµ ®Ó n¬i r©m m¸t.
2. B¶o qu¶n :
- Sö lÝ b»ng ho¸ chÊt tia phãng x¹, hoÆc b¶o qu¶n l¹nh
3. ChÕ biÕn :
-Tuú theo lo¹i qu¶ mµ chÕ biÕn
 
       4. Cñng cè:
- GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi.
- Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK.
5. DÆn dß:
- VÒ nhµ häc bµi tr¶ lêi c©u hái cuèi bài.
- ChuÈn bÞ néi dung cho bµi 3
 
 
 
* Rút kinh nghiệm:
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ngµy so¹n  :   
Ngµy gi¶ng:
TiÕt 4
Bµi 3: C¸c ph­¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶
 
I./ Môc tiªu:
* KiÕn thøc:  BiÕt ®­îc ®­îc kü thuËt x©y dùng v­êi ­¬m c©y ¨n qu¶.
* Kü n¨ng:   BiÕt ®­îc ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu kü thuËt cña ph­¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u tÝnh.
* Th¸i ®é:  Yªu thÝch nghÒ trång c©y ¨n qu¶
II./ ChuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn:   -  Nghiªn cøu SGK tµi liÖu tham kh¶o
                                   - H×nh 4 phãng to
2. Häc sinh:     - §äc tr­íc ND bµi 3
                                    - KiÕn thøc liªn quan
Iii./ tiÕn tr×nh d¹y - häc.
1. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc .
2.KiÓm tra bµi cò :
  H·y kÓ tªn c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc c©y ¨n qu¶?
3. Bµi míi :
 
Ho¹t ®éng cña gv- hs
Néi dung
Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu c¸ch x©y dùng v­ên ­¬m c©y ¨n qu¶.
- Cho HS biÕt ®­îc ­¬m c©y lµ mét kh©u quan träng trong sù ph¸t triÓn cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶.
   + Lµ n¬i chän läc, båi d­ìng c¸c gièng tèt.
   + Lµ n¬i sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p nh©n gièng ®Ó s¶n xuÊt c©y gièng.
- §Ó cã v­ên ­¬m hîp lý ta ph¶i chän nh÷ng tiªu chuÈn nµo?
- HS t×m hiÓu Nd SGK tr¶ lêi
- §Êt nµo lµ thÝch hîp nhÊt cho ­¬m c©y ¨n qu¶?
GV nh¾c l¹i c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó chon lµm v­ên ­¬m cho VD
 
- Cho HS quan s¸t H4 trong SGK.
- H·y cho biÕt v­ên ­¬m th­êng thiÕt kÕ lµm mÊy phÇn?
I. X©y dùng v­ên ­¬m c©y ¨n qu¶
 
1. Chän ®Þa ®iÓm:
 
 
 
- GÇn v­ên trång, n¬i tiªu thô vµ thu¹n tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn.
- GÇn nguån n­íc t­íi.
- §Êt v­ên ­¬m ph¶i tho¸t n­íc, b»ng ph¼ng, tÇng ®Êt mÆt dÇy, ®é mµu mì cao, ®é chua tuú lo¹i c©y.
 
2. ThiÕt kÕ v­ên ­¬m:
 
§­îc chia lµm 3 khu:
-         Khu c©y gièng.
-         Khu nh©n gièng.
-         Khu lu©n canh.
 

- H·y cho biÕt ý nghÜa, c«ng dông cña c¸c khu trong v­ên ­¬m?
GV ph©n tÝch ®Æc ®iÓm c¸c khu cho vÝ dô liªn hÖ thùc tÕ.
GV nªu tÇm quan träng cña 3 khu trªn
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu c¸c ph­¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶..
- H·y cho biÕt ­u, nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u?
 
- Cho HS biÕt c¸c tr­êng hîp sö dông ph­¬ng ph¸p nµy:
   + Gieo h¹t lÊy c©y lµm gèc ghÐp.
   + Dïng ®èi víi lo¹i c©y ch­a cã ph­¬ng ph¸p nh©n gièng nµo kh¸c.
   + Gièng c©y ®a ph«i ®Ó gi÷ ®­îc ®Æc tÝnh cña c©y mÑ.
GV gi¶i thÝch ®©y lµ ph­¬ng ph¸p ®­îc sö dông nh©n gièng ë thêi ®iÓm ®Çu Ýt ®­îc sö dông ®Ó nh©n gièng lµm c©y con gièng ®i trång ë c¸c v­ên trång.
 
ii./ C¸c ph­¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶:
 
1. Ph­¬ng ph¸p nh©n gièng h÷u tÝnh:
 - §©y lµ ph­¬ng ph¸p t¹o c©y con b»ng h¹t.
 
- Sö dông ph­¬ng ph¸p nµy cÇn l­u ý:
   + Ph¶i biÕt ®­îc ®Æc tÝnh chÝn cña h¹t ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý.
   + Khi gieo h¹t trªn luèng hoÆc trong bÇu ®Êt ph¶i t­íi n­íc, phñ r¬m r¹ ®Ó gi÷ Èm, ch¨m sãc th­êng xuyªn.
 
 
 
4. Cñng cè:
- GV hÖ thèng phÇn träng t©m cña bµi.
- Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK.
- GV l­u ý c¸ch lËp v­ên ­¬m
5. DÆn dß:
- VÒ nhµ häc bµi,t×m hiÓu c¸ch lËp v­ên ­¬m ë ®Þa ph­¬ng
- ChuÈn bÞ néi dung môc II.2 cho bµi häc sau.
- T×m hiÓu c¸c ph­¬ng ph¸p nh©n gièng v« tÝnh ë ®Þa ph­¬ng
 
 
 
  * Rút kinh nghiệm:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ngµy so¹n  :  
Ngµy gi¶ng:  
TiÕt 5
Bµi 4 : Thùc hµnh Gi©m cµnh (T1)
 
I./ Môc tiªu:
* KiÕn thøc:
- BiÕt c¸ch gi©m cµnh theo c¸c thao t¸c kü thuËt.
* Kü n¨ng:
- Lµm ®­îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh.
* Th¸i ®é:
- Yªu thÝch m«n häc, cã ý thøc tù gi¸c thùc hµnh ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn TH
II./ ChuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn:
- Tranh vÏ c¸c ph­¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶.
- Dao nhá s¾c.
 
- Khay nhùa.
          - KÐo c¾t cµnh.
.
2. Häc sinh:
-  §Êt ®Ó gi©m cµnh.
- Tói bÇu PE. , cµnh gi©m
Iii./ tiÕn tr×nh d¹y - häc.
1. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc:
2. KiÓm tra: 15’
§Ò bµi:
*PhÇn tr¾c nghiÖm :H·y chän ph­¬ng ¸n mµ em cho lµ sai trong c¸c c©u sau:
C¸c ph­¬ng ph¸p ghÐp m¾t lµ:
a. GhÐp m¾t nhá cã gç.
b. GhÐp cöa sæ.
c. GhÐp ch÷ I.
d. GhÐp ch÷ T.
e. GhÐp ¸p.
* PhÇn tù luËn:
      ? ThÕ nµo lµ chiÕt cµnh.
        3. Bµi míi:
 
Ho¹t ®éng cña gv- hs
Néi dung
Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn cã cho bµi.
- GV giíi thiÖu c¸c dông cô vµ vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh
.I. Dông cô vµ vËt liÖu:
- KÐo c¾t cµnh, dao nhá s¾c.
- Thuèc kÝch thÝch ra rÔ.

- GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña HS
 
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu quy tr×nh thùc hµnh.
- Cho HS quan s¸t quy tr×nh trong SGK.
- H·y cho biÕt ®Ó gi©m mét cµnh ®óng quy tr×nh kü thuËt cÇn theo mÊy b­íc?
- Cho HS quan s¸t H10.a
- L­u ý HS thêi vô gi©m tèt nhÊt -MB: Vô thu vµ vô xu©n; MN vµo ®Çu mïa m­a)
T¹i sao ph¶i c¾t bít phiÕn l¸? -Gi¶m sù tho¸t h¬i n­íc)
 
- Cho HS quan s¸t H10.b vµ ®äc c¸c yªu cÇu khi xö lý cµnh gi©m?
- GV lµm thao t¸c cho HS quan s¸t.
 
- Cho HS quan s¸t H10.c vµ ®äc c¸c yªu cÇu khi c¾m cµnh gi©m?
- GV lµm c¸c thao t¸c cho HS quan s¸t.
 
 
 
- Cho HS quan s¸t H11.d
- Ta cã thÓ lµm nh÷ng c«ng viÖc g× ®Ó ch¨m sãc cµnh gi©m?.
 
 
 
 
- Khay nhùa.
- §Êt bét cã trén c¸t s¹ch.
- Cµnh gi©m.
II. quy tr×nh thùc hµnh:
 
 
Quy tr×nh bao gåm 4 b­íc:
 
B1: C¾t cµnh gi©m:
- Dïng dao s¾c c¾t v¸t cµnh gi©m cã ®­êng kÝnh 0,5 cm thµnh tõng ®o¹n 5-7 cm, trªn cµnh gi©m cã 2-4 l¸.
- Bá ngän vµ cµnh s¸t th©n c©y mÑ, c¾t bít phiÕn l¸.
B2: Xö lý cµnh gi©m.
   Nhóng cµnh gi©m vµo thuèc kÝch thÝch ra rÔ víi ®é s©u 1-2 cm, trong thêi gian 5-10 gi©y. Sau ®ã vÈy cho kh«.
B3: C¾m cµnh gi©m.
- C¾m cµnh gi©m h¬i chÕch so víi mÆt luèng ®Êt hoÆc c¸t víi ®é s©u 3-5cm, kho¶ng c¸ch c¸c cµch lµ 5x5 hoÆc 10x10
- NÕu c¾m vµo bÇu th× mçi bÇu c¾m 1 cµnh vµ xÕp bÇu c¹nh nhau.
B4: Ch¨m sãc cµnh gi©m.
- T­íi n­íc th­êng xuyªn d­íi d¹ng s­¬ng mï ®¶m b¶o ®Êt, c¸t ®ñ ®é Èm.
- Phun thuèc trõ nÊm vµ vi khuÈn.
- Sau 15 ngµy nÕu thÊy rÏ mäc nhiÒu vµ h¬i chuyÓn tõ mµu tr¾ng sang vµng th× chuyÓn ra v­ên ­¬m hoÆc bÇu ®Êt.
 
4. Cñng cè:
- GV nh¾c l¹i c¸c b­íc tiÕn hµnh gi©m cµnh theo quy tr×nh.
- Cho häc sinh nh¾c l¹i quy tr×nh.
- Cho ®¹i diÖn 1-2 HS lªn lµm l¹i c¸c thao t¸c.
5. DÆn dß:
- VÒ nhµ häc bµi. Thùc hµnh t¹i gia ®×nh nÕu cã ®iÒu kiÖn
- ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô, vËt liÖu cÇn thiÕt cho bµi thùc hµnh giê sau.
 
 
* Rút kinh nghiệm:
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ngµy so¹n  :
Ngµy gi¶ng: 29/10/2007
TiÕt 6
Bµi 4:Thùc hµnh gi©m cµnh (T2)
I./ Môc tiªu:
* KiÕn thøc:
- BiÕt c¸ch gi©m cµnh theo c¸c thao t¸c kü thuËt.
* Kü n¨ng:
- Lµm ®­îc c¸c thao t¸c cña quy tr×nh thùc hµnh.
* Th¸i ®é:
- Cã ý thøc kû luËt, trËt tù, vÖ sinh, an toµn lao ®éng trong vµ sau khi thùc hµnh.
II./ ChuÈn bÞ:
1. Gi¸o viªn:
- Tranh vÏ c¸c ph­¬ng ph¸p nh©n gièng c©y ¨n qu¶.
- KÐo c¾t cµnh.
- Khay nhùa.
2. Häc sinh:
- §Êt bét cã trén c¸t s¹ch.
- Cµnh gi©m.
- Dao nhá s¾c.
- B×nh t­íi cã hoa sen.
III./ tiÕn tr×nh d¹y- häc:
1. æn ®Þnh æn ®Þnh tæ chøc:
2. KiÓm tra bµi cò:
H·y kÓ tªn c¸c b­íc cña quy tr×nh gi©m cµnh? H·y kÓ tªn mét sè lo¹i c©y ¨n qu¶ sö dông ph­¬ng ph¸p gi©m cµnh?
3. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña gv- hs
Néi dung
Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh.
- GV nªu môc tiªu bµi thùc hµnh.
- GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ c¶u HS giíi thiÖu  ND giê thùc hµnh
 
Ho¹t ®éng 2: Æn ®Þnh tæ chøc thùc hµnh.
- GV cho HS nh¾c l¹i c¸c dông cô, vËt liÖu cÇn cã cho bµi.
- GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh.
- Ph©n nhãm vµ chia khu vùc lµm thùc hµnh cña c¸c nhãm.
- Cho c¸c nhãm tr­ëng lªn nhËn dông cô, vËt liÖu ®Ó lµm thùc hµnh.
I. chuÈn bÞ:
- Lµm ®­îc c¸c thao t¸c kü thuËt trong viÖc gi©m cµnh.
- §¶m b¶o an toµn trong khi thùc hµnh.
II. Æn ®Þnh tæ chøc thùc hµnh:
 
 
- HS ®­a ra sù chuÈn bÞ cña m×nh.
- Thµnh lËp nhãm theo ph©n c«ng.
 
- NhËn dông cô, vËt liÖu cho nhãm.
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-09-15 11:53:12 | Thể loại: Trồng cây ăn quả | Lần tải: 24 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.26 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án học kì 1, Trồng cây ăn quả. Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng: TiÕt 1 Bµi 1 : giíi thiÖu nghÒ trång c©y ¨n qu¶ I./ Môc tiªu: * KiÕn thøc: BiÕt ®­îc vai trß, vÞ trÝ, ®Æc ®iÓm cña nghÒ trång c©y ¨n qu¶ trong ®êi sèng kinh tÕ vµ s¶n xuÊt. * K

https://tailieuhoctap.com/giaoantrongcayanqua/giao-an-hoc-ki-1.i1u10q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác