Giáo án cả năm moi

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Đoàn Trung Đức                                                                                               Trường THCS Hùng Cường

Ngày soạn        tháng       năm 2010
Ngày soạn        tháng       năm 2010
Tiết 24 +25 + 26 : Thực hành :TRỒNG CÂY ĂN QUẢ 
    I. Mục tiêu:
   *KiÕn thøc: - N¾m ®­îc quy tr×nh trång c©y ¨n qu¶ ®óng yªu cÇu.                
   *Kü n¨ng:  -Trồng được cây ăn qña theo đúng các yêu cầu kỹ thuật.
   *Th¸i ®é:    -Cã ý thøc høng thó ®èi víi nghÒ trång c©y ¨n qu¶.
                      -Có ý thức kỹ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động trong và sau
                       khi thực hành
II. Chuẩn bị:
    HS: 1 Cuốc, xẻng, bình tưới
      Phân bón hữu cơ 30 kg, lân 0,5 kg, kali 0,5 kg.
       1 Cây giống (cam, b­ëi, chanh, nh·n, v¶i) c©y chiÕt.
   III. Tiến trình bài giảng
Ổn định lớp
Kiểm tra bài cũ.
- Nªu kü thuËt trång c©y ¨n qu¶ ®· häc?
Bài mới
Hoạt động 1 : Tổ chức thực hành
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Gv nêu mục tiêu của bài học và yêu cầu bài thực hành
GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS: cây giống, cuốc, xẻng, phân bón,...
Hs lắng nghe
 
Hs trình bày chuẩn bị
Hoạt động 2: T×m hiÓu quy tr×nh thực hành
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Gv giới thiệu quy trình trồng cây ăn quả nêu rõ các yêu cầu kỹ thuật cần đạt (SGK)
Nêu các bước của cách trồng cây ?
 
 
 
 
 
 
 
 
Các bước của cách trồng
Đào hố đất -> bón phân lót -> trồng cây
Bước 1: Đào hố đất
- Kích thước hố tùy theo loại cây (chú ý: cần để riêng lớp đất mặt lên miệng hố)
Bước 2: bón phân lót vào hố
- Trộn lớp đất mặt đào lên với phân hữu cơ từ 30-50kg/hố và phân hóa học (lân, kali) tùy theo loại cây cho vào hố và lắp đất kín.

Đoàn Trung Đức                                                                                               Trường THCS Hùng Cường

 
 
V× sao khi ®µo líp ®Êt mÆt ®Ó riªng?
Nªu nh÷ng lo¹i ph©n vµ l­îng ph©n bãn lãt?
Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i kÜ thuËt ®µo hè vµ bãn ph©n lãt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i l­îng ph©n bãn lãt cña tõng lo¹i c©y ®· t×m hiÓu.
Trình bày qui trình bón phân lót ?
 
 
Trình bày qui trình trồng cây?
 
 
 
 
Khi bóc vỏ bầu, lấp đất cần lưu ý điểm gì ?
Giáo viên chốt kết luận
Bước 3: trồng cây:
Hs: lớp đất mắt là lớp đất phù sa màu mỡ
Một hố bón lót gồm :20-30 kg phân hữu cơ, 0,5 kg lân, 0,5 kg kali
KÜ thuËt ®µo hè: Tuú thuéc vµo tõng lo¹i c©y vµ tõng lo¹i ®Êt.
+ C©y ¨n qu¶ cã mói:
S©u 40 ®Õn 60cm, réng 60 ®Õn 80cm
+ C©y nh·n:
S©u 50 ®Õn 60cm, réng 50 ®Õn 60cm.
+ C©y v¶i:
S©u 40cm, réng 80cm.
+ C©y xoµi: §­êng kÝnh hè: 80 ®Õn 90cm, s©u 50 ®Õn 60cm.
Quy tr×nh bãn ph©n lãt.
Trén líp ®Êt mÆt ®µo lªn víi ph©n h÷u c¬ tõ 30 ®Õn 50 kg/hè+ph©n ho¸ häc (tuú lo¹i c©y) sau ®ã cho vµo hè vµ lÊp kÝn ®Êt.
(NÕu cã thêi gian ñ trong kho¶ng 25-30 ngµy sau ®ã míi ®em c©y trång)
Hs nhắc lại kiến thức
Qui trình trồng cây
§µo hè trång -
ãc vá bÇu->®Æt bÇu c©y vµo gi÷a hè -> lÊp ®Êt -> t­íi n­íc
Hs: tránh làm vở bầu, tránh làm rễ bị tổn thương
 
4-Cñng cè.
Nhắc lại kĩ thuậtđào hố trồng cây ?
Nêu các tiêu chuẩn hố trồng cây ?
Tỉ lệ phân bón lót được phối trộn như thể nào ?
5-H­íng dÉn vÒ nhµ.
ChuÈn bÞ bµi 14: Thùc hµnh trång c©y ¨n qña.
Cuốc, xẻng, bình tưới   Phân bón hữu cơ 30 kg, lân 0,5 kg, kali 0,5 kg.
 

Đoàn Trung Đức                                                                                               Trường THCS Hùng Cường

Ngày soạn        tháng       năm 2010
Ngày soạn        tháng       năm 2010
Tiết 24 +25 + 26 : Thực hành :TRỒNG CÂY ĂN QUẢ 
    I. Mục tiêu:
   *KiÕn thøc: - N¾m ®­îc quy tr×nh trång c©y ¨n qu¶ ®óng yªu cÇu.                
   *Kü n¨ng:  -Trồng được cây ăn qña theo đúng các yêu cầu kỹ thuật.
   *Th¸i ®é:    -Cã ý thøc høng thó ®èi víi nghÒ trång c©y ¨n qu¶.
                      -Có ý thức kỹ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động trong và sau
                       khi thực hành
II. Chuẩn bị:
    HS: 1 Cuốc, xẻng, bình tưới
      Phân bón hữu cơ 30 kg, lân 0,5 kg, kali 0,5 kg.
       1 Cây giống (cam, b­ëi, chanh, nh·n, v¶i) c©y chiÕt.
   III. Tiến trình bài giảng
Ổn định lớp
Kiểm tra bài cũ.
Bài mới
Hoạt động 3: Đào hố và bón phân lót
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
GV ph©n c«ng vÞ trÝ thùc hµnh cho c¸c nhãm.
Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i kÜ thuËt ®µo hè vµ bãn ph©n lãt.
 
 
 
 
 
 
 
 
Häc sinh tiÕn hµnh ®µo hè theo ®óng yªu cÇu kÜ thuËt.
 
 
 
 
Gv theo dâi qu¸ tr×nh ®µo hè cña häc sinh, nh¾c nhë häc sinh ®¶m b¶o an toµn lao ®éng.
 
 
KÜ thuËt ®µo hè: Tuú thuéc vµo tõng lo¹i c©y vµ tõng lo¹i ®Êt.
+ C©y ¨n qu¶ cã mói:
S©u 40 ®Õn 60cm, réng 60 ®Õn 80cm
+ C©y nh·n:
S©u 50 ®Õn 60cm, réng 50 ®Õn 60cm.
+ C©y v¶i:
S©u 40cm, réng 80cm.
+ C©y xoµi: §­êng kÝnh hè: 80 ®Õn 90cm, s©u 50 ®Õn 60cm.
Các nhóm học sinh đáo hố theo các yêu cấu của loại cây đem trồng


Đoàn Trung Đức                                                                                               Trường THCS Hùng Cường

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yêu cầu hs nhắc lại qui trình tiÕn hµnh bãn ph©n lãt.
 
 
 
 
 
 
 
Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i l­îng ph©n bãn lãt cña tõng lo¹i c©y ®· t×m hiÓu.
 
 
Yªu cÇu hs thùc hiÖn bón lót theo ®óng yªu cÇu kÜ thuËt.
Gv theo dõi và uốn nắn những sai sót của các nhóm HS trong quá trình thực hành

 
Hs nêu lại qui trình
* Quy tr×nh bãn ph©n lãt.
Trén líp ®Êt mÆt ®µo lªn víi ph©n h÷u c¬ tõ 30 ®Õn 50 kg/hè+ph©n ho¸ häc (tuú lo¹i c©y) sau ®ã cho vµo hè vµ lÊp kÝn ®Êt.
(NÕu cã thêi gian ñ trong kho¶ng 25-30 ngµy sau ®ã míi ®em c©y trång)
Hs:
Một hố bón lót gồm :20-30 kg phân hữu cơ, 0,5 kg lân, 0,5 kg kali trộn với lớp đất mặt
học  sinh tiến hành trộn phân lót, bón vào hố theo đúng qui trình
4-Cñng cè.
Gv nghiÖm thu kết quả, söa sai khi kÝch th­íc hè ch­a ®¶m b¶o yªu cÇu kÜ thuËt.
Gv nhËn xÐt vÒ ý thøc th¸i ®é lµm viÖc cña häc sinh vµ kÕt qu¶ bµi thùc hµnh.
Häc sinh thu dän dông cô thùc hµnh, vÖ sinh vÞ trÝ thùc hµnh.
5-H­íng dÉn vÒ nhµ.
ChuÈn bÞ bµi 14: Chuẩn bị cành chiết cho giờ thực hành sau tiến hành trồng cây
Cây giống (cam, b­ëi, chanh, nh·n, v¶i) c©y chiÕt.
 
 
 
 
 
 

Đoàn Trung Đức                                                                                               Trường THCS Hùng Cường

Ngày soạn        tháng       năm 2010
Ngày soạn        tháng       năm 2010
Tiết 24 +25 + 26 : Thực hành :TRỒNG CÂY ĂN QUẢ 
    I. Mục tiêu:
   *KiÕn thøc: - N¾m ®­îc quy tr×nh trång c©y ¨n qu¶ ®óng yªu cÇu.                
   *Kü n¨ng:  -Trồng được cây ăn qña theo đúng các yêu cầu kỹ thuật.
   *Th¸i ®é:    -Cã ý thøc høng thó ®èi víi nghÒ trång c©y ¨n qu¶.
                      -Có ý thức kỹ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động trong và sau
                       khi thực hành
II. Chuẩn bị:
    HS: 1 Cuốc, xẻng, bình tưới
      Phân bón hữu cơ 30 kg, lân 0,5 kg, kali 0,5 kg.
       1 Cây giống (cam, b­ëi, chanh, nh·n, v¶i) c©y chiÕt.
   III. Tiến trình bài giảng
Ổn định lớp
Kiểm tra bài cũ.
Bài mới
Hoạt động 4: Trồng cây
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Trình bày qui trình trồng cây ?
 
 
Khi bãc vá bÇu l­u ý ®iÒu g×?
Yêu cầu các nhóm tiến hành trồng cây đã chuẩn bị vào hố đẫ ủ sẵn phân lót
Gv theo dõi uốn nắn các nhóm
Lưu ý:
- cách bóc vỏ bầu
- cách đặt bầu vào hố ( giữa hố )
-  Cách lấp đất ( ấn chặt, đất cao hơn miệng bầu 3-5 cm )
- cách tưới nước ( dùng curoa, ko tưới quá nhiếu, tưới đề khắp hố )
 
 
Hs nhắc lại kiến thức
§µo hè trång -
ãc vá bÇu->®Æt bÇu c©y vµo gi÷a hè -> lÊp ®Êt -> t­íi n­íc
Hs: tránh làm vở bầu, tránh làm rễ bị tổn thương
học sinh tiên hành đào hố trồng cây theo các nhóm


Đoàn Trung Đức                                                                                               Trường THCS Hùng Cường

Gv yêu cầu các nhóm khác nhận xét chéo kết quả của nhau
Gv nghiÖm thu kết quả, söa sai khi kÝch th­íc hè ch­a ®¶m b¶o yªu cÇu kÜ thuËt.
Các nhóm nhận xét kết quả nhóm bạn
 
4-Cñng cè.
Gv nhËn xÐt qui tr×nh tiÕn hµnh cña tõng nhãm, th«ng b¸o kÕt qu¶ nghiÖm thu -> nhËn xÐt cho ®iÓm
Gv nhËn xÐt vÒ ý thøc th¸i ®é lµm viÖc cña c¸c nhãm
Häc sinh thu dän dông cô thùc hµnh, vÖ sinh vÞ trÝ thùc hµnh.
5-H­íng dÉn vÒ nhµ.
ChuÈn bÞ bµi 14: chuẩn bị thực hành “bón thúc cho cây ăn quả”
Chuẩn bị : Cuốc, xẻng, bình tưới,   Phân bón hữu cơ 30 kg, lân 0,5 kg, kali 0,5 kg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đoàn Trung Đức                                                                                               Trường THCS Hùng Cường

                  Ngµy so¹n 2  th¸ng 2 n¨m 2010
                                                                                           Ngµy d¹y 9  th¸ng 2 n¨m 2010
TiÕt 27: Thùc hµnh:  Bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶
  I. Môc tiªu
   *KiÕn thøc: -N¾m ®­îc quy tr×nh bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ ®óng yªu cÇu.                
   *Kü n¨ng:   -Bãn ®­îc ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ đúng các yêu cầu kỹ thuật.
   *Th¸i ®é:    -Cã ý thøc høng thó ®èi víi nghÒ trång c©y ¨n qu¶.
                       -Có ý thức kỹ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động trong và sau
                  khi thực hành
   II. ChuÈn bÞ
HS:  2 Cuốc, 2 xẻng, bình tưới
-Phân hữu cơ đã ủ hoai 30kg
-Phân hóa học: 0,5kg N, 0,5-1kg P, 0,5kg K
   III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
1. æn ®Þnh líp :    ………………………………..…………………………………
2. KiÓm tra bµi cò
1. Nêu quy trình thực hành trồng cây ăn quả (Đào hố đất- bón phân- trồng cây)?
2.  Hãy phân tích các bước quy trình trồng cây ăn quả?
- kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ của HS.
3. Bài mới:
Hoạt động 1    Giới thiệu bài thực hành
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
GV: nêu mục tiêu của bài học và yêu cầu cần đạt: làm được các thao tác trong quy trình bón phân thúc cho cây ăn quả đúng yêu cầu kỹ thuật theo hình chiếu của tán cây.
- Học sinh chú ý lắng nghe
Hoạt động 2: Tổ chức thực hành
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
-GV kiểm tra tổ chức nhóm
- Giao sự chuẩn bị cho các nhóm
 
Hs nghe ghi nhớ
              Dụng cụ và vật liệu
-2Cuốc, 2xẻng
-Phân hữu cơ đã ủ hoai 30kg
-Phân hóa học: 0,5kg N, 0,5-1kg P, 0,5kg K

Đoàn Trung Đức                                                                                               Trường THCS Hùng Cường

 
-Bình tưới nước
Hoạt động 2:Quy trình thực hành
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Gv kiểm tra kiến thức cũ
Yªu cÇu HS nªu môc ®Ých cña viÖc bãn ph©n thóc, thêi kú bãn ph©n thóc vµ vÞ trÝ bãn?
 
 
 
-Khi ®µo hè, cuèc r·nh bãn ph©n l­u ý ®iÒu g×?
GV: giới thiệu và làm mẫu từng bước của quy trình bon 1 phân thúc cho cây ăn quả, nêu rõ các yêu cầu kỹ thuật cần đạt: bón theo hình chiếu của tán cây
Gv gọi 1-2 Hs nhắc lại quy trình thực hành
 
 
 
 
 
 
 
ở gia đình và địa phương em qui trình thực hành được thực hiện như thế nào ?
Hs trả lời câu hỏi
*Môc ®Ých: Cung cÊp kÞp thêi l­îng chÊt dinh d­ìng cho c©y, ®Ó c©y sinh tr­ëng ph¸t triÓn cho n¨ng suÊt vµ phÈm chÊt tèt.
-Bãn vµo thêi kú khi c©y ra hoa vµ sau khi thu ho¹ch.
-Bãn ë c¸c vÞ trÝ theo h×nh chiÕu cña c¸c t¸n c©y.
(Khi cuèc r·nh vµ ®µo hè l­u ý tr¸nh lµm ch¾n rÓ c©y)
Xác định vị trí bón phân -> Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân-> bón phân vào rãnh hoặc hố và lắp đất-> tưới nước
* Bước 1: Xác định vị trí bón phân: chiếu theo hướng thẳng đứng của tán cây xuống đất. Đó là vị trí thường bón phân cho cây ăn quả
* Bước 2: cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân
Cuốc thành rãnh hoặc hố nhỏ kích thước tùy theo độ sâu của rễ ở vị trí bón phân. Thông thường rãnh rộng 10-20cm sâu 15-30cm
* Bước 3: Bón phân vào hố hoặc rãnh và lắp đất
Rãi phân chuồng trộn lẫn với phân hóa học vào rãnh hoặc hố
Củng cố
Yêu cầu học sinh nhắc lại các bước của qui trình thực hành ?
Khi cuốc đất cần chú ý những điểm gì ?
Có nên bón phân tập trung ở gốc cây không ? tại sao ?
Hướng dẫn về nhà
Học thuộc qui trình thực hành
Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ đẫ được phân công

Đoàn Trung Đức                                                                                               Trường THCS Hùng Cường

                                                        Ngµy so¹n 9  th¸ng 2 n¨m 2010
                                                                                           Ngµy d¹y 16  th¸ng 2 n¨m 2010
TiÕt 28:       Thùc hµnh:  Bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶
  I. Môc tiªu
   *KiÕn thøc: -N¾m ®­îc quy tr×nh bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ ®óng yªu cÇu.                
   *Kü n¨ng:   -Bãn ®­îc ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ đúng các yêu cầu kỹ thuật.
   *Th¸i ®é:    -Cã ý thøc høng thó ®èi víi nghÒ trång c©y ¨n qu¶.
                       -Có ý thức kỹ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động trong và sau
                  khi thực hành
   II. ChuÈn bÞ
HS:  2 Cuốc, 2 xẻng, bình tưới
-Phân hữu cơ đã ủ hoai 30kg
-Phân hóa học: 0,5kg N, 0,5-1kg P, 0,5kg K
   III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
1. æn ®Þnh líp :    ………………………………..…………………………………
2. KiÓm tra bµi cò
1. Nêu quy trình thực hành trồng cây ăn quả (Đào hố đất- bón phân- trồng cây)?
2.  Hãy phân tích các bước quy trình trồng cây ăn quả?
- kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ của HS.
3. Bài mới:
Hoạt động 3:Thực hành
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Gv gọi HS nhắc lại các bước quy trình thực hành
 
Gv kiểm tra mỗi nhóm 1 em
 
 
 
 
 
 
 
 
HS nhắc lại các bước quy trình thực hành
* Bước 1: Xác địn vị trí bón phân: chiếu theo hướng thẳng đứng của tán cây xuống đất. Đó là vị trí thường bón phân cho cây ăn quả
* Bước 2: cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân
Cuốc thành rãnh hoặc hố nhỏ kích thước tùy theo độ sâu của rễ ở vị trí bón phân. Thông thường rãnh rộng 10-20cm sâu 15-30cm
* Bước 3: Bón phân vào hố hoặc rãnh và lắp đất
- Rãi phân chuồng trộn lẫn với phân hóa học vào rãnh hoặc hố

Đoàn Trung Đức                                                                                               Trường THCS Hùng Cường

 
Sau khi thấy HS nắm vững được quy trình
Gv tổ chức cho HS thực hành theo nhóm
Gv theo dõi kiểm tra, nhắc nhở HS giữ an toàn lao động, vệ sinh khi tiếp xúc với phân bón
Gv lưu ý hs cách trộn phân, cách đào rãnh...
Sau khi thực hành xong
GV: nhắc nhở HS thu dọn dụng cụ vật tư và vệ sinh sạch sẽ nơi nơi làm việc và thân thể.
- Lắp đất kín
Hs nhận nhiệm vụ
Thực hành bón phân theo đúng qui trình
 
 
 
 
 
Hs thu dọn vật liệu
 
Củng cố
Gv nhận xét chung về ý thức thực hành của các nhóm
Yêu cầu các nhóm vệ sinh nơi thực hành
Hướng dẫn về nhà
Các nhóm chuẩn bị bảng báo cáo kết quả thực hành
Các nhóm tự đánh giá kết quả theo tiêu chí
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đoàn Trung Đức                                                                                               Trường THCS Hùng Cường

Ngµy so¹n 16  th¸ng 2 n¨m 2010
                                                                                           Ngµy d¹y 23  th¸ng 2 n¨m 2010
TiÕt 29: Thùc hµnh:  Bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶
  I. Môc tiªu
   *KiÕn thøc: -N¾m ®­îc quy tr×nh bãn ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ ®óng yªu cÇu.                
   *Kü n¨ng:   -Bãn ®­îc ph©n thóc cho c©y ¨n qu¶ đúng các yêu cầu kỹ thuật.
   *Th¸i ®é:    -Cã ý thøc høng thó ®èi víi nghÒ trång c©y ¨n qu¶.
                       -Có ý thức kỹ luật, trật tự, vệ sinh, an toàn lao động trong và sau
                  khi thực hành
   II. ChuÈn bÞ
HS:  2 Cuốc, 2 xẻng, bình tưới
-Phân hữu cơ đã ủ hoai 30kg
-Phân hóa học: 0,5kg N, 0,5-1kg P, 0,5kg K
   III. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng
1. æn ®Þnh líp :    ………………………………..…………………………………
2. KiÓm tra bµi cò
3. Bài mới:
Hoạt động 4:Đánh giá kết quả
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Gv đưa ra tiêu chí đáng giá cho các nhóm tự đánh giá kết quả cho nhóm mình
Các nhóm tự đánh giá kết quả theo tiêu chí:
   + Sự chuẩn bị dụng cụ, vật liệu
   + Thực hiện quy trình
   + Thời gian hoàn thành
   + Số lượng cây được bón
   + Ý thức vệ sinh
Yêu cầu các nhóm tự nhận xét kết quả nhóm mình trước lớp
 
GV tổ chức cho các nhóm thực hành đánh giá chéo nhau theo các tiêu chí trên:
Yêu cầu các nhóm báo cáo
Gv nhận xét chung về giờ học  của cả lớp
Các nhóm tự đánh giá kết quả của nhóm mình
 
 
 
 
 
 
 
Các nhóm báo cáo kết quả đánh giá
 
 
Các nhóm thực hịnh đánh giá chéo kết quả của nhau
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-11-03 13:27:43 | Thể loại: Trồng cây ăn quả | Lần tải: 12 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.44 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án cả năm moi, Trồng cây ăn quả. Đoàn Trung Đức Trường THCS Hùng Cường Ngày soạn tháng năm 2010 Ngày soạn tháng năm 2010 Tiết 24 +25 + 26 : Thực hành :TRỒNG CÂY ĂN QUẢ I. Mục tiêu: *KiÕn thøc: - N¾m ®­îc quy tr×nh trång c©y ¨n qu¶ ®ó

https://tailieuhoctap.com/giaoantrongcayanqua/giao-an-ca-nam-moi.pgu20q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác