KẾ HOẠCH BDTX 2018-2019( CHINH LẠI)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 

 
TRƯỜNG THCS MAI HÓA
TỔ: Toán - Lý - Tin
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
        Mai Hóa, ngày 23 tháng 8  năm 2018

    KẾ HOẠCH BỒI  DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019  
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT- BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 698/SGDĐT- GDCN-TX ngày 16/4/2013 của Sở GD&ĐT Quảng Bình V/v Hướng dẫn thực hiện Quy chế BDTX GV mầm non, phổ thông và GDTX;
Căn cứ Thông tư  số 31/2011/TT- BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT V/v ban hành  chương trình BDTX giáo viên THCS;
         Công văn số 1485/SGDĐT-GDCN-TX ngày 30/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2018-2019;
        Thực hiện Công văn Số: 374/KH-PGD&ĐT ngày 08 tháng 8 năm 2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hoá về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2018-2019;
       Căn cứ vào hướng dẫn KHBDTX của trường THCS Mai Hóa  năm học 2018-2019;
       Căn cứ tình hình thực tế, tổ Toán - Lý -Tin trường THCS Mai Hóa lập Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2018- 2019 với những nội dung sau đây:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I.. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên.
 1. Thuận lợi:
           Các văn bản chỉ đạo của các cấp Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Quảng Bình, Phòng GD&ĐT kịp thời.
Khi triển khai quy chế, chương trình bồi dưỡng thường xuyên  tổ nhận được sự quan tâm chỉ đạo  của ban giám hiệu trường THCS Mai Hóa, phần lớn các giáo viên trong tổ đều rất tích cực nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu và các văn bản để xây dựng kế hoạch, chương trình BDTX.               
2. Khó khăn:
Việc sắp xếp bố trí thời gian, đầu tư công sức cho các giáo viên tham gia bồi dưỡng một số nội tập trung còn gặp nhiêu khó khăn.
 Một số  giáo viên lớn tuổi tiếp cận với mạng Internet hàng ngày còn hạn chế, ít nhiều ảnh hưởng đến công tác BDTX của nhà trường
II. Đặc điểm về đội ngũ
1

 


 

TT
 
Tổng số GV,NV
Giáo viên
GV Toán Tin
GV Toán -Vật Lý
GV Tin
 
Nhân viên
Trình độ
Ghi chú
Đại học
Cao đẳng
 
1
7
6
01
04
01
01
07
0
 
B. KẾ HOẠCH CHUNG
I. Mục tiêu của việc BDTX:
1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành giáo dục Tuyên Hóa.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
3. Đảm bảo cho cán bộ và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng.
4. Bội dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này.
5. Phát huy vài trò nòng cốt của của tổ trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm giáo viên, theo cụm trường.
6. Các nội dung bồi dưỡng phải được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại giáo viên và đánh giá nhà trường vào cuối năm học.
II. Nội dung BDTX: 
1. Khối kiến thức bắt buộc:
a) Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết /giáo viên):
- Tìm hiểu các nội dung về đường lối, chính sách phát triển giáo dục THCS, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục THCS.
      - Tìm hiểu các nghị định của chính phủ, điều lệ trường học, luật giáo dục, các văn bản, thông tư, nhiệm vụ năm học liên quan đến công tác giáo dục từ các cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT...
- Nghị quyết của BCHTW Đảng về giáo dục và đào tạo, Kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tình hình và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, GD&ĐT cả nước và của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo;
- Học tập nghiên cứu Nghị quyết đại hội đại Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
1

 


 

       Số lượng cán bộ giáo viên đăng ký tham gia BDTX theo nội dung: 06 đồng chí
b) Nội dung bồi dưỡng 2 ( 30 tiết / giáo viên):
TT
Môn
Tên chuyên đề
 
 
Mục tiêu
Thời gian tự học(t)
Thời gian học tập trung(t)
Lý thuyết
Thực hành
1
Toán
Một số hình thức tổ chức dạy học phân hóa đối tượng môn toán ở trường trung học cơ sở
 
  Giúp cho GV dạy toán ở các trường trung học có cái nhìn bản chất, tổng quan về đổi mới PPDH và dạy học phân hóa như là một hướng đổi mới PPDH, đặc biệt là tăng cường và nâng cao kĩ năng tổ chức dạy học phân hóa nhằm giúp đỡ HS yếu kém góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
15
5
10
2
Vật lý
  Dạy học tích hợp.
  Thiết kế bài dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh.
  Giúp GV nâng cao nhận thức về dạy học tích hợp;
  Nâng cao kỹ năng thiết kế bài dạy nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh.
15
5
10
3
Tin học
Khai thác website http://giaoduchoanhap.edu.vn trong việc dạy học môn Tin học ở THCS.
Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong dạy học;  Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp với học sinh khiếm thính và khiếm thị để giúp đỡ các em học tập, hòa nhập cộng đồng.
20
5
5
1

 


 

        Số lượng cán bộ giáo viên đăng ký tham gia BDTX theo các nội dung:
Nội dung
1
   2
     3
Ghi chú
Số lượng giáo viên lựa chọn
2
  2
    2
 
 
Khối kiến thức tự chọn ( 60 tiết ):     
Mô đun
Nội dung cần bồi dưỡng
Mục tiêu
Thời gian tự học(t)
Thời gian học tập trung(t)
Lý thuyết
Thực hành
I. Môn Toán
THCS
23
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
1. Vai trò của kiểm tra đánh giá
2. Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
3. Thực hiện các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
Phân biệt và thực hiện được các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
10
2
3
THCS
30
Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS
1. Mục tiêu đánh giá
2. Nguyên tắc đánh giá
3. Nội dung đánh giá
4. Phương pháp và kĩ thuật đánh giá
Nắm vững các nguyên tắc và sử dụng được các PP, kĩ thuật đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS
 
 
10
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
THCS
35
Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS
1. Quan niệm và phân loại kỹ năng sống
2. Vai trò và mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
3. Nội dung và nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
Có kĩ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống qua các môn học và hoạt động giáo dục
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
0
1

 


 

 
THCS
4. Phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS qua các môn học và hoạt động giáo dục
 
 
 
 
THCS
36
Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS
1. Quan niệm về giá trị sống và phân loại giá trị sống
2. Vai trò và mục tiêu giáo dục giá trị sống cho học sinh trong giáo dục phổ thông
3. Nội dung giáo dục giá trị sống cho học sinh
4. Phương pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS qua các môn học và hoạt động giáo dục
 
Có kĩ năng tổ chức giáo dục giá trị sống cho học sinh qua các môn học và hoạt động giáo dục
 
 
 
 
10
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
Số lượng cán bộ giáo viên đăng ký tham gia BDTX theo các mô đun:
Mã mô đun
MĐ 23
MĐ 30
MĐ 35
MĐ 36
Số lượng giáo viên lựa chọn
     2
   2
     2
      2
II. Môn Vật Lý
 
 
Mô đun
 
Nội dung cần bồi dưỡng
 
Mục tiêu
Thời gian tự học(t)
Thời gian học tập trung(t)
Lý thuyết
Thực hành
 
THCS
14
Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
 
Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
 
 
10
 
 
2
 
 
3
1

 


 

 
2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
 
 
 
 
THCS
15
Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học
1. Các yếu tố liên quan đến  đối tượng và môi trường dạy học
2. Các yếu tố liên quan đến chương trình, tài liệu, phương tiện dạy học
3. Tình huống sư phạm trong thực hiện kế hoạch dạy học
Phân tích được các yếu tố liên quan đến thực hiện kế hoạch dạy học để có biện pháp kiểm soát hiệu quả các yếu tố này
 
 
 
10
 
 
 
2
 
 
 
3
THCS
16
Hồ sơ dạy học
1. Xây dựng hồ sơ dạy học ở cấp THCS
2. Sử dụng, bảo quản và bổ sung hồ sơ dạy học
3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, bổ sung thông tin và lưu giữ hồ sơ dạy học
Xây dựng được hồ sơ dạy học, bảo quản và phục vụ cho dạy học theo quy định
10
2
3
 
 
THCS
19
Dạy học với công nghệ thông tin
1. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học
2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
10
2
3
 
 Số lượng cán bộ giáo viên đăng ký tham gia BDTX theo các mô đun:
Mã mô đun
MĐ 14
 
 
MĐ 15
MĐ 16
MĐ19
Số lượng giáo viên lựa chọn
     2
2
2
2
1

 


 

III. Môn Tin:
 
Mô đun
 
Nội dung cần bồi dưỡng
 
Mục tiêu
Thời gian tự học(t)
Thời gian học tập trung(t)
Lý thuyết
Thực hành
 
THCS
14
Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
1. Các yêu cầu của một kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
 
Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp
 
 
10
 
 
2
 
 
3
THCS
15
Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học
1. Các yếu tố liên quan đến  đối tượng và môi trường dạy học
2. Các yếu tố liên quan đến chương trình, tài liệu, phương tiện dạy học
3. Tình huống sư phạm trong thực hiện kế hoạch dạy học
Phân tích được các yếu tố liên quan đến thực hiện kế hoạch dạy học để có biện pháp kiểm soát hiệu quả các yếu tố này
 
 
 
10
 
 
 
2
 
 
 
3
THCS
20
Sử dụng các thiết bị dạy học
1. Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học
2. Thiết bị dạy học theo môn học cấp THCS
3. Sử dụng TBDH; kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy học
 
Sử dụng được các thiết bị dạy học môn học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS).
10
2
3
1

 


 

THCS
35
Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS
1. Quan niệm và phân loại kỹ năng sống
2. Vai trò và mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
3. Nội dung và nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS
4. Phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS qua các môn học và hoạt động giáo dục
Có kĩ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống qua các môn học và hoạt động giáo dục
15
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
0
 
     Số lượng cán bộ giáo viên đăng ký tham gia BDTX theo các mô đun:
Mã mô đun
MĐ 14
MĐ 15
MĐ 20
MĐ 35
Số lượng giáo viên lựa chọn
     2
2
2
   2
III. Hình thức tổ chức bồi dưỡng
           1. BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.
2. BDTX tập trung thông qua sinh hoạt chuyên môn nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.
3. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
IV. Tổ chức thực hiện:
      1. Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch trên cơ sở các hướng dấn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và kế hoạch của trường. Triển khai hướng dẫn GV trong tổ xây dựng kế hoạch cá nhân, trình tổ và trường phê duyệt kế hoạch.
      2. Triển khai kế hoạch BDTX trong suốt năm học theo kế hoạch đã xẩ dựng.
      3. Tổ trưởng thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện BDTX của giáo viên thông qua kế hoạch của BDTX của cá nhân.
      4. Tổ chức đánh giá kết quả BDTX theo định kỳ.
a) Hình thức đánh giá kết quả BDTX
  + Giáo viên tự đánh giá kết quả BDTX theo các tiêu chí của từng nội dung
1

 


 

  + Tổ chuyên môn đánh giá kết quả BDTX của các giáo viên trong tổ trên cơ sở kết quả tự đánh giá của giáo viên
  + Nhà trường đánh giái kết quả BDTX của giáo viên trên cơ sở đánh giá của tổ.
             Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức này như sau: 
  + Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm);
            + Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và nghề nghiệp (5 điểm).
b) Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.
Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).
c) Điểm trung bình kết quả BDTX
Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3
ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.
d) Xếp loại kết quả BDTX: giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
     - Loại Giỏi: Có ĐTB từ 9 đến 10 và không có điểm thành phần nào dưới 7;
    - Loại Khá: Có ĐTB từ 7 đến dưới 9 và không có điểm thành phần nào dưới 6;
    - Loại TB: Có ĐTB từ 5 đến 7 và không có điểm nào dưới 5;
    - Không hoàn thành kế hoạch (KHT): Các trường hợp khác.
    - Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
e) Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX
     - Tổ chuyên môn tổ chức đánh giá, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên
      - Nhà trường đánh giá kết quả BDTX của giáo viên và báo cáo kết quả cho phòng.GD&ĐT.
      - Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên.
5. Trách nhiệm của Tổ chuyên môn:
- Xây dựng kế hoạch BDTX của tổ và trình hiệu trưởng phê duyệt.
 - Hướng dẫn giáo viên trong tổ xây dựng kế hoạch BDTX; xác nhận kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên và trình hiệu trưởng phê duyệt
1

 


 

- Tổ chức triển khai và giám sát kế hoạch BDTX giáo viên trong tổ theo trách nhiệm được giao.
- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên về trong tổ cho hiệu trưởng theo quy định.
- Tạo điều kiện môi trường học tập, BDTX thuận lợi cho giáo viên trong tổ.
- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.
- Lưu trữ Hồ sơ BDTX của giáo viên
6. Trách nhiệm của giáo viên.
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường.
- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Đảm bảo hoàn thành các nội dung BDTX theo qui định của ngành, hoàn thành BDTX thông qua các bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài viết thu hoạch, đánh giá kết quả BDTX.
 
C. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG
 
Thời gian
Nội dung BDTX
Tổ chức thực hiện
Kết quả cần đạt được
(1)
(2)
(3)
(4)
 
 
 
Tháng
 8, 9/2018
Nội dung 1:  30 tiết
 
    Tham gia học tập các văn bản pháp luật liên quan đến bậc học THCS;
    Tìm hiểu các nội dung về đường lối, chính sách phát triển giáo dục THCS, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục THCS.
    Tìm hiểu các nghị định của chính phủ, điều lệ trường học, luật giáo dục, các văn bản, thông tư, nhiệm vụ năm học liên quan đến công tác giáo dục từ các cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT...
 
 
Cán bộ quản lý, giáo viên bồi dưỡng tập trung chung toàn trường, kết hợp tự bôi dưỡng
 
 
 
 
 
Cán bộ quản lý, giáo viên bồi dưỡng tập trung chung toàn trường, kết hợp tự bôi dưỡng
 
 
100% giáo viên năm bắt được nội dung các, văn bản để vận dụng vào nhiệm vụ năm học của bản thân, đơn vị và ngành.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


 

 
    Học tập nghiên cứu Nghị quyết đại hội đại Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
    Kế hoạch của ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; tình hình và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, GD&ĐT cả nước và của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Cán bộ quản lý, giáo viên tự bồi dưỡng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% giáo viên năm bắt được nội dung tinh thần nghị quyết về đổi mới nội dung, chương trình sách giáo khoa theo các bộ môn để vận dụng vào quản lý và giảng dạy.
  Tập hợp viết thu hoạch ND1
 
 
Tháng
10,11/2018
Nội dung 2: 30 tiết
   Bồi dưỡng nội dung 2 theo Công văn Số: 374/KH-PGD&ĐT  ngày 08 tháng 8 năm 2018 của phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hoá về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2018-2019.
(theo kế hoạch phần trên).
 
   Giáo viên tự bồi dưỡng, bồi dưỡng tập trung theo tổ/ nhóm chuyên môn theo kế hoạch hướng dẫn.
  100% Giáo viên năm bắt được nội dung bồi dưỡng để vận dụng vào quản lý và giảng dạy.
  Tập hợp viết thu hoạch ND2.
 
 
 
Tháng 12/2018 đến tháng 4/2019
 
Nội dung 3: 60 tiết
      Bồi dưỡng 04 mô đun  theo đăng ký của từng giáo viên như kế hoạch ở phần trên.
  Giáo viên tự bồi dưỡng, bồi dưỡng tập trung toàn trường, liên trường, toàn huyện theo kế hoạch hướng dẫn.
 
  100% giáo viên năm bắt được nội dung bồi dưỡng để vận dụng vào quản lý và giảng dạy.
  Tập hợp viết thu hoạch ND3
 
1

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-08-26 22:48:21 | Thể loại: Toán học 7 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.30 M | File type: doc
lần xem

giáo án KẾ HOẠCH BDTX 2018-2019( CHINH LẠI), Toán học 7. TRƯỜNG THCS MAI HÓA TỔ: Toán - Lý - Tin CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mai Hóa, ngày 23 tháng 8 năm 2018 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019 C

https://tailieuhoctap.com/giaoantoanhoc7/ke-hoach-bdtx-2018-2019-chinh-lai.b8l10q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan