Ôn tập về hình học

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
To¸n
TiÕt 168:   «n tËp vÒ h×nh häc
           A-Môc tiªu:
           -Cñng cè vÒ c¸ch nhËn biÕt , x¸c ®Þnh gãc vu«ng, trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.
          - Cñng cè c¸ch tÝnh chu vi h×nh tam gi¸c, tø gi¸c, h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng.
          B-§å dïng:
         -B¶ng phô- PhiÕu HT
        C-C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1/Tæ chøc:
2/LuyÖn tËp:
*Bµi 1:
-§äc ®Ò vµ tù lµm bµi?
-Gäi HS ch÷a bµi.
 
-V× sao M lµ trung ®iÓm cña ®o¹n AB?
-V× sao ®o¹n ED l¹i cã trung ®iÓm lµ N?
-X¸c ®Þnh trung ®iÓm cña ®o¹n  AE b»ng c¸ch nµo ?
-X¸c ®Þnh trung ®iÓm cña ®o¹n  MN  b»ng c¸ch nµo ?
*Bµi 2: -§äc ®Ò?
-H×nh tam gi¸c ABC cã chu vi lµ bao nhiªu?
 
 
-NhËn xÐt, ch÷a bµi.
*Bµi 3: BT yªu cÇu g×?
-Muèn tÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt ta lµm ntn?
-Gäi 1HS ch÷a bµi
Tãm t¾t
ChiÒu dµi : 125 m
ChiÒu réng : 68m
Chu vi          :..m?
-ChÊm bµi, nhËn xÐt.
*Bµi 4: HD t­¬ng tù bµi 3
-Lµm thÕ nµo ®Ó tÝnh ®­îc c¹nh h×nh vu«ng? V× sao?
Tãm t¾t
ChiÒu dµi   : 60 m
ChiÒu réng : 40 m
C¹nh HV :.. m?
 
-ChÊm bµi, nhËn xÐt
3/Cñng cè:
-Nªu c¸ch tÝnh chu vi h×nh tam gi¸c, HCN, HV?
-DÆn dß: ¤n l¹i bµi.
-H¸t
 
 
-Dïng ª ke ®Ó KT gãc vu«ng
-Dïng thø¬c kÎ ®Ó x¸c ®Þnh trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.
-V× M n»m gi÷a A vµ B , AM = BM
-V× N n»m gi÷a E vµ D , EN  = ND
-LÊy ®iÓm H n»m gi÷a A vµ E sao cho AH = HE
 
-LÊy ®iÓm I n»m gi÷a M vµ N sao cho IM = IN
 
-§äc
-Chu vi tam gi¸c ABC lµ:
35 + 26 + 40 = 101(m)
§¸p sè : 101 m
 
-TÝnh chu vi HCN
-HS nªu
-Líp lµm vë
Bµi gi¶i
Chu vi m¶nh ®Êt lµ:
( 125 + 68 ) x 2 = 386 ( m)
§¸p sè: 386 m
 
 
-Ta lÊy chu vi HCN chia 4. V× chu vi HCN b»ng chu vi h×nh vu«ng
Bµi gi¶i
Chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ:
( 60 + 40) x 2 = 200(m)
C¹nh h×nh vu«ng lµ:
200 : 4 = 50(m)
§¸p sè: 50m.
 
-HS nªu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2016-04-28 16:00:08 | Thể loại: Toán học 3 | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
lần xem

giáo án Ôn tập về hình học, Toán học 3. To¸n TiÕt 168: «n tËp vÒ h×nh häc A-Môc tiªu: -Cñng cè vÒ c¸ch nhËn biÕt , x¸c ®Þnh gãc vu«ng, trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng. - Cñng cè c¸ch tÝnh chu vi h×nh tam gi¸c, tø gi¸c, h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng.

https://tailieuhoctap.com/giao-an/on-tap-ve-hinh-hoc.i8yk0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác