Ôn tập về hình học

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Hä vµ tªn : ........................................................
                         Bµi kiÓm tra cuèi tuÇn 3
To¸n
 Bµi 1 : §óng, sai :
     Mét bao g¹o cã 142 kg, ng­êi ta lÊy ra 37 kg. Hái bao g¹o cßn l¹i bao nhiªu kg ?
           107 kg                                         105 kg                                     110 kg
 Bµi 2 : Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc ®¸p sè ®óng:
Chu vi h×nh tø gi¸c ABCD lµ :
                  A         6 cm            B                      
        4 cm                                                             A. 16 cm
                                            4 cm                         B. 20 cm
         C          6 cm          D                                  C. 18 cm
Bµi 3 : ( + , - )
a) 2         2         2         2 = 8
 
b)  2         2         2         2 = 0
 
c)  2         2         2         2 = 4
 Bµi 4 : Cã 2 bã hoa, mçi bã cã 12 b«ng. Hái:
a) Cã tÊt c¶ bao nhiªu b«ng hoa ?
b) NÕu sè hoa ®ã c¾m ®Òu vµo 6 lä, th× mçi lä cã bao nhiªu b«ng hoa?
 Bµi 5 : Tæng sè tuæi cña «ng, bè vµ ch¸u lµ 125 tuæi. Tæng sè tuæi cña «ng vµ bè lµ 117 tuæi. Tæng sè tuæi cña «ng vµ ch¸u lµ 83 tuæi. TÝnh:
a)     Tuæi cña ch¸u?
b)    Tuæi cña bè?
c)     Tuæi cña «ng?
§¸p ¸n: a) 125 – 117 = 8
               b) 125 – 83 = 42
               c) 83 – 8 = 75 hay 117 – 42 = 75
TiÕng viÖt
1. LuyÖn tõ vµ c©u:
C©u 1 : §iÒn vµo chç chÊm (...)
     DÊu chÊm lµ dÊu dïng ®Ó .............................. c©u. Nã ®­îc ®Æt ë .............................. mét c©u, nghÜa lµ khi diÔn ®¹t ®­îc mét ý t­¬ng ®èi trän vÑn.
C©u 2 : ChÐp l¹i ®o¹n v¨n sau khi ®Æt dÊu chÊm vµo chç thÝch hîp vµ viÕt hoa nh÷ng chç ®Çu c©u:
     SÎ non rÊt yªu b»ng l¨ng vµ bÐ Th¬ nã muèn gióp b«ng hoa nã ch¾p c¸nh, bay vï vÒ phÝa cµnh b»ng l¨ng m¶nh mai nã nh×n kÜ cµnh hoa råi ®¸p xuèng cµnh hoa chao qua chao l¹i sÎ non cè ®øng v÷ng.
§¸p ¸n : Th¬. hoa. mai. xuèng. l¹i .
2. TËp lµm v¨n:
H·y kÓ vÒ gia ®×nh em víi 1 ng­êi b¹n em míi quen.
 
 
 
 
 
 
 
 
TuÇn 3       
                                            Thø  hai  ngµy 24  th¸ng  9  n¨m  2012
 TiÕt 2                                                  Thủ công                                                        
GẤP CON ẾCH
   A/ Mục tiêu :
+ Gấp được con ếch theo quy trình kĩ thuật.
+ Yêu thích gấp hình .
   B/ Đồ dùng dạy học :
- Một mẫu gấp con ếch. Tranh quy trình gấp con ếch, giấy nháp, giấy thủ công, bút màu, kéo.
 C/ Hoạt động dạy học : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh
- Giáo viên nhận xét đánh giá
2.Bài mới:      
 *  Giới thiệu bài:
- Gấp “ Con ếch ".
 * Hướng dẫn quan sát  và nhận xét :
- Cho học sinh quan sát  mẫu một con ếch đã được gấp sẵn và hỏi:
- Con ếch này có đặc điểm và hình dạng như thế nào ?
 
 
 
- Giới thiệu và liên hệ ích lợi của con ếch thật so với con ếch gấp bằng giấy.
Bước 1 :  Gấp cắt tờ giấy hình vuông.
- Gấp đôi tờ giấy hình vuông được hình tam giác. Gấp đôi hình tam giác để lấy dấu giữa, mở ra.
Bước 2: 
 Gấp t¹o hai ch©n tr­íc con Ðch .
-  Gấp hai nửa cạnh đáy về phía trước và phía sau theo đường dấu gấp.
 
 
-Lồng hai ngón tay cái vào trong, kéo sang hai bên được hình tam giác.
-Gấp hai nửa cạnh đáy của hình tam giác theo đường dấu gấp sao cho hai nửa cạnh đáy nằm sát vào đường dấu giữa.
-Gấp hai đỉnh hình vuông vào sao cho hai đỉnh tiếp giáp nhau ở giữa hình, được hai chân trước con ếch.
-Lật hình vừa gấp ra mặt sau, gấp hai cạnh bên của hình tam giác sao cho nếp gấp trùng với hai mép gấp của hai chân trước để lấy nếp,mở ra.
Bước 3:
Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch
-Gấp hai cạnh bên của hình tam giác vào theo đường dấu gấp sao cho mép gấp hai cạnh bên nằm đúng đường nếp gấp.
-Lật ra mặt sau, gấp phần cuối, miết nhẹ.
-Gấp đôi phần vừa gấp, được hai chân sau của con ếch.
- Dùng bút màu sẫm tô hai mắt, được con ếch hoàn chỉnh.
Cách làm con ếch nhảy
Kéo hai chân trước dựng lên để đầu của của ếch hướng lên cao. Dùng ngón tay trỏ đặt vào vào khoảng nửa ô ở giữa nếp phần cuối thân con ếch, miết nhẹ.
- Cho học sinh tập gấp bằng giấy .
 
3) Củng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung bài
- Nhận xét đánh giá tiết  học
- Dặn về nhà học  và làm bài xem trước bài mới
 
- Các tổ trưởng báo cáo về sự chuẩn bị của các tổ viên trong tổ mình .
 
 
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài.
 
- Lớp quan sát  mẫu và nhận xét  theo hướng dẫn của giáo viên
- Có đặc điểm: Gồm có 3 phần là phần đầu, phần thân và phần chân.
- Phần đầu có hai mắt nhọ về phía trước, phần thân rộng phình dần về phía sau và phần chân có hai chân trước và hai chân sau phía dưới bụng ếch.
- Lắng nghe  ích lợi của con ếch thật .
 
- Lớp quan sát.
-  Một học sinh lên chọn và gấp cắt để được một tờ giấy hình vuông
 
 
- Quan sát cách gấp tờ giấy hình vuông thành 2 phần bằng nhau theo đường chéo qua từng bước cụ thể .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Theo dõi giáo viên làm mẫu để tiết sau gấp thành con ếch hoàn chỉnh  .
- Hai em nhắc lại cách gấp con ếch .
Học sinh tập gấp bằng giấy .
 
 
- 2 HS nêu nội dung bài học
 
 
- Chuẩn bị dụng cụ cho tiết sau  đầy đủ để tiết sau thực hành gấp con ếch .
 
2                                       
                                                          Thñ c«ng
 
GẤP CON ẾCH
   A/ Mục tiêu :
+ Gấp được con ếch theo quy trình kĩ thuật.
+ Yêu thích gấp hình .
   B/ Đồ dùng dạy học :
- Một mẫu gấp con ếch. Tranh quy trình gấp con ếch, giấy nháp, giấy thủ công, bút màu, kéo.
 C/ Hoạt động dạy học : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh
- Giáo viên nhận xét đánh giá
2.Bài mới:      
 *  Giới thiệu bài:
- Gấp “ Con ếch ".
 * Hướng dẫn quan sát  và nhận xét :
- Cho học sinh quan sát  mẫu một con ếch đã được gấp sẵn và hỏi:
- Con ếch này có đặc điểm và hình dạng như thế nào ?
 
 
 
- Giới thiệu và liên hệ ích lợi của con ếch thật so với con ếch gấp bằng giấy.
Bước 1 :  Gấp cắt tờ giấy hình vuông.
- Gấp đôi tờ giấy hình vuông được hình tam giác. Gấp đôi hình tam giác để lấy dấu giữa, mở ra.
Bước 2: 
 Gấp t¹o hai ch©n tr­íc con Ðch .
-  Gấp hai nửa cạnh đáy về phía trước và phía sau theo đường dấu gấp.
 
 
-Lồng hai ngón tay cái vào trong, kéo sang hai bên được hình tam giác.
-Gấp hai nửa cạnh đáy của hình tam giác theo đường dấu gấp sao cho hai nửa cạnh đáy nằm sát vào đường dấu giữa.
-Gấp hai đỉnh hình vuông vào sao cho hai đỉnh tiếp giáp nhau ở giữa hình, được hai chân trước con ếch.
-Lật hình vừa gấp ra mặt sau, gấp hai cạnh bên của hình tam giác sao cho nếp gấp trùng với hai mép gấp của hai chân trước để lấy nếp,mở ra.
Bước 3:
Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch
-Gấp hai cạnh bên của hình tam giác vào theo đường dấu gấp sao cho mép gấp hai cạnh bên nằm đúng đường nếp gấp.
-Lật ra mặt sau, gấp phần cuối, miết nhẹ.
-Gấp đôi phần vừa gấp, được hai chân sau của con ếch.
- Dùng bút màu sẫm tô hai mắt, được con ếch hoàn chỉnh.
Cách làm con ếch nhảy
Kéo hai chân trước dựng lên để đầu của của ếch hướng lên cao. Dùng ngón tay trỏ đặt vào vào khoảng nửa ô ở giữa nếp phần cuối thân con ếch, miết nhẹ.
- Cho học sinh tập gấp bằng giấy .
 
3) Củng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung bài
- Nhận xét đánh giá tiết  học
- Dặn về nhà học  và làm bài xem trước bài mới
 
- Các tổ trưởng báo cáo về sự chuẩn bị của các tổ viên trong tổ mình .
 
 
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài.
 
- Lớp quan sát  mẫu và nhận xét  theo hướng dẫn của giáo viên
- Có đặc điểm: Gồm có 3 phần là phần đầu, phần thân và phần chân.
- Phần đầu có hai mắt nhọ về phía trước, phần thân rộng phình dần về phía sau và phần chân có hai chân trước và hai chân sau phía dưới bụng ếch.
- Lắng nghe  ích lợi của con ếch thật .
 
- Lớp quan sát.
-  Một học sinh lên chọn và gấp cắt để được một tờ giấy hình vuông
 
 
- Quan sát cách gấp tờ giấy hình vuông thành 2 phần bằng nhau theo đường chéo qua từng bước cụ thể .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Theo dõi giáo viên làm mẫu để tiết sau gấp thành con ếch hoàn chỉnh  .
- Hai em nhắc lại cách gấp con ếch .
Học sinh tập gấp bằng giấy .
 
 
- 2 HS nêu nội dung bài học
 
 
- Chuẩn bị dụng cụ cho tiết sau  đầy đủ để tiết sau thực hành gấp con ếch .
 
 
 

TuÇn 3
Thø hai ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2013
H­íng dÉn häc
 
TËp ®äc
                                              KiÕn MÑ vµ c¸c con
A/ Mục tiêu:  
-         Biết ngắt nghỉ hơi sau dấu phẩy, dấu chấm, giữa các cụm từ
-         RÌn kÜ n¨ng ®äc hiÓu cho häc sinh
B/ Đồ dùng dạy học : 
    C/ Các hoạt động dạy - học:      
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bµi cò:
- Häc sinh ®äc bµi Côc n­íc ®¸.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt.
 2.Bài mới:                                   
   a) Giới thiệu bµi  :
   b) KÕt nèi
 Luyện dọc tr¬n:  
     - Đọc mẫu toàn bài (giọng rõ ràng, rành mạch, đọc chậm rãi,  nhẹ nhàng…)
 
 
     - §äc tõng c©u
 
     - Tõ khã ®äc:
+ lµ, lín, lóc, lò, l­ît, lªn, lÇn l­ît.
+ nµo, n»m, nµy.
     - Chia bµi thµnh 4 ®o¹n:
§o¹n 1: Tõ ®Çu ®Õn …mÑ yªu con.
§o¹n 2: TiÕp ®Õn...hÕt l­ît.
§o¹n 3: TiÕp ®Õn...®Êy!
§o¹n 4: Cßn l¹i.
-         §äc tõng ®o¹n tr­íc líp.
 
LuyÖn ®äc hiÓu:
* Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 1vµ lµm BT
- KiÕn mÑ cã bao nhiªu con?
- V× sao c¶ ®ªm kiÕn mÑ kh«ng chîp m¾t?
- B¸c có mÌo ®· nghÜ ra c¸ch nµo ®Ó kiÕn mÑ ®ì vÊt v¶?
- Dßng nµo nãi lªn néi dung ý nghÜa c©u chuyÖn?
c)  Thùc hµnh
§ọc lại:
- Giáo viên đọc mẫu một đoạn trong bài yªu cÇu HS ®äc theo nhãm 2.
- Tổ chức thi hai nhóm
- Giáo viên và học sinh bình chọn cá nhân và nhóm đọc hay nhất.                                                                                   
d) Củng cố ho¹t ®éng nèi tiÕp:  
- Dặn dò học sinh về nhà học bài
 
- 2 häc sinh ®äc.
 
 
 
 
 
 
- Lớp theo dõi lắng nghe giáo viên đọc mẫu để nắm được cách đọc đúng của bài văn .
- HS nối tiếp đọc từng câu 2 lÇn trước lớp,
 
- luyện phát âm đúng
 
 
 
 
 
 
- Học sinh đọc nối tiếp đoạn trước lớp .
- Học sinh ®äc toàn bài
 
 
 
§¸p ¸n c.
§¸p ¸n b.
 
§¸p ¸n c.
 
§¸p ¸n b.
 
 
 
- Học sinh lắng nghe giáo viên đọc mẫu
- Các nhóm thi ®äc
 
 
 

 
Tiết 4                                    Sinh ho¹t tËp thÓ
                                                Thi v¨n nghÖ
A/ Mục tiêu:  
-         HS thi móa h¸t theo nhãm .
-         RÌn tÝnh b¹o d¹n cho HS .
B/ Đồ dùng dạy học : 
    C/ Các hoạt động dạy - học:       
 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Phần mở đầu:
- .Phổ biến nội dung yêu cầu bài học .
-Yêu cầu lớp chuÈn mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ
2.Phần cơ bản: 
- GVYC HS th¶o luËn trong nhãm
- Gäi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy tr­íc líp
 
3.Phần kết thúc :
- Giáo viên tuyªn d­¬ng nhãm h¸t hay ,móa dÎo .
- Nhận xét đánh giá tiết học
 
 
 
- HS chuÈn bÞ mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ.
 
 
 
- HS th¶o luËn trong nhãm
- C¸c nhãm thi biÓu diÔn mét sè tiÕt môctù chän
 

                                      Thø   ba   ngµy  25  th¸ng  9  n¨m  2012   Tiết 1:         Toán                               
XEM ĐỒNG HỒ
     A/ Mục tiêu :
          - Học sinh biết xem giờ đồng hồ khi kim phút chỉ từ 1 đến 12. 
    - Củng cố biểu tượng về thời gian.
     B/ Đồ dùng dạy học :
- Mặt đồng hồ để bàn ( loại chỉ có một kim ngắn và một kim dài).
    C/ Hoạt động dạy học : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
  1.Bài cũ :
- Gọi HSlên bảng làm BT1 ( 12 )
- Nhận xét đánh giá.
  2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:  
b) Khai thác:
* Giáo viên tổ chức cho học sinh nêu lại số giờ trong một ngày:
- Một ngày có mấy giờ ?
-  Bắt đầu tính từ mấy giờ và cuối cùng là mấy giờ ?
- Dùng mô hình đồng hồ GV đọc giờ yêu cầu HS quay kim đúng với số giờ GV đọc.
 
- Giới thiệu cho HS về các vạch chia phút.
* Giúp học sinh xem giờ, phút :
- Yêu cầu nhìn vào tranh vẽ đồng hồ trong khung bài học để nêu thời điểm.
- Ở tranh thứ nhất kim ngắn chỉ vị trí nào? Kim dài chỉ ở vị trí nào? Vậy đồng hồ đang chỉ mấy giờ?
- Tương tự yêu cầu học sinh xác định giờ ở hai tranh tiếp theo.
*Muốn xem đồng hồ chính xác, em cần làm gì?
  c) Luyện tập:
-Bài 1:
- Giáo viên nêu bài tập 1.
- Bµi  1  YC g× ?
- §ång hå A kim ngắn chỉ vị trí nào? Kim dài chỉ ở vị trí nào? Vậy đồng hồ A đang chỉ mấy giờ?
Giáo viên yêu cầu học sinh nêu miệng theo nhãm bµn .
- Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2 :
- Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu đề bài
- Bµi 2 YC g× ?
- Yêu cầu lớp cùng thực hiện trên mặt đồng hồ
 
+ Giáo viên nhận xét
Bài 3
– Gọi học sinh đọc yêu cầu bài.
- Bµi  3  YC g× ?
- Yêu cầu HS quan sát các mặt đồng hồ điện tử
- Giới thiệu về cách xem loại đồng hồ này.
- Yêu cầu cả lớp xem và trả lời những câu hỏi tương ứng.
 
 
 
 
- Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 4 :
- Giáo viên gọi học sinh đọc đề
- Bµi  4  YC g× ?
 
- Yêu cầu lớp theo dõi vào mặt đồng hồ điện tử để chọn ra các đồng hồ cùng giờ .Sau ®od gäi 2 HS thi nèi
- Nhận xét bài làm của học sinh
   3) Củng cố - Dặn dò:
* Nhận xét đánh giá tiết học
– Dặn  về nhà tập xem đồng hồ.
 
- HS lên bảng  lµm bài .
- Cả lớp theo dõi, nhận xét.
 
 
 
* Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài
 
- Một ngày có 24 giờ.
- Được tính bắt đầu từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.
- HS quan sát mô hình, rồi quay các kim tới các vị trí:
12 giờ đêm, 8 giờ sáng, 5 giờ chiều (17 giờ), 8 giờ tối (20 giờ ).
- HS lắng nghe để nắm về cách tính phút .
 
 
- Lớp quan sát  tranh trong phần bài học SGK để nêu:
- Kim ngắn chỉ quá vạch số 8 một ít kim dài chỉ đúng vào vạch ghi số 1 nên bây giờ là 8 giờ 5 phút .
- Tranh 2 : 8 giờ 15 phút
- Tranh 3 : 8giờ rưỡi hay 8 giờ 30 phút
- Cần quan sát kĩ vị trí các kim đồng hồ: kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút .
 
 
 
 
- Kim ngắn chỉ  vạch số 4 , kim dài chỉ đúng vào vạch ghi số 1 nên bây giờ là 4 giờ 5 phút .
 
- HS lµm viÖc theo nhãm. §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi .
 
 
- Một em nêu đề bài .
 
- HS thực hành quay kim đồng hồ để có các giờ : 7 giờ 5 phút; 6 rưỡi, 11 giờ 50 phút .
- Học sinh khác nhận xét
 
- Một học sinh nêu yêu cầu bài
 
 
 
 
 
- Cả lớp quan sát hình vẽ các mặt hiện số của đồng hồ để trả lời miệng các câu hỏi của BT:
A/ 5 giờ 20 phút               B/9 giờ 15 phút               
C/ 12 giờ 35 phút             D/ 14 giờ 5 phút
E/ 17 giờ 30 phút              G/21giờ 55 phút
- Cả lớp thao dõi, nhận xét  bài bạn .
 
 
- Một em đọc đề bài .
 
 
- HS nêu kết quả quan sát: Hai đồng hồ buổi chỉ cùng thời gian là:
A – B ; C – G ; D - E
- Cả lớp theo dõi, nhận xét  bài bạn .
 
- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài
- Về nhà học tập xem đồng hồ.
 
                                ................................................................................
Tiết 2                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIẾT 4:  ¢m nh¹c
Bµi ca ®i häc              
                                                           Nhạc và lời: Phan TrÇn B¶ng
I. Môc tiªu 
               - Häc sinh h¸t thuéc lêi  bµi Bµi ca ®i häc .
               - Gi¸o dôc t×nh c¶m g¾n bã víi m¸i tr­êng .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
      Lêi bµi Bµi ca ®i häc .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ: 4’
Quèc ca ViÖt Nam
Nhạcvà lời: V¨n Cao.
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
2.Bài mới: 29’
   a) Giới thiệu bài:
- Hôm nay chúng ta sẽ ôn lêi  bµi
Bµi ca ®i häc
  Nhạc và lời: Phan TrÇn B¶ng
   b) Hướng dẫn «n :
- Ôn tập bài hát  Bµi ca ®i häc
- Tổ chức hướng dẫn học sinh ôn tập hát thuộc lời ca.
- Cho học sinh thực hiện theo dãy, theo nhóm.
- Nhận xét, sửa sai cho học sinh
- Tổ chức cho HS  hát trước lớp theo nhóm, cá nhân.
- Nhận xét đánh giá.
 3. Củng cố - Dặn dß:3’
*Nhận xét đánh giá tiết học
 
- HS  hát trước lớp theo nhóm
 
 
 
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu
 
 
 
 
- Thực hiện theo hướng dẫn.
 
- Thực hiện. bài hát Bµi ca ®i häc theo nhóm.
 
 
, cá nhân
 
- Theo dõi nhận xét lẫn nhau.
- C¶ líp h¸t thuéc lêi  bµi  Bµi ca ®i häc
 
Tiết 3               Đạo đức                         
GIỮ LỜI HỨA 
I. Mục tiêu:
- HS hiểu thế nào là giữ lời hứa.
- HS hiểu vì sao phải giữ lời hứa
- HS biết giữ lời hứa với bạn bè và mọi người.
- HS có thái độ quý trọng những người biết giữ lời hứa và không đồng tình với những người hay thất hứa.
II / C¸c kÜ n¨ng sèn g c¬ b¶n
- Kĩ năng tự tin mình có khả năng thực hiện lời hứa.
- Kĩ năng thương lượng với người khác để thực hiện lời hứa của mình.
- Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm về việc làm của mình
III / C¸c ph­¬ng ph¸p kÜ thuËt d¹y häc tÝch cùc cã thÓ sö dông
- Nãi tù nhñ   -  Tr×nh bµy mét phót – L©p kÕ ho¹ch
IV / Ph­¬ng tiÖn d¹y häc 
- Tranh minh họa truyện "Chiếc vòng bạc" .
- Vở bài tập, phiếu học tập.
- Các tấm bìa nhỏ màu đỏ, xanh, trắng.
V. Các hoạt động:
 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 A- Bài cũ: "Kính yêu Bác Hồ"
+ Xin bạn vui lòng cho biết Bác Hồ còn có những tên gọi nào khác?
 
+ Quê Bác ở đâu?
 
+ Vì sao Thiếu nhi lại yêu quý Bác Hồ?
 
- GV nhận xét
B- Bài mới:
 Hoạt động 1:
Giới thiệu bài. Thảo  luận.
- GV kể chuyện minh họa bằng tranh.
 
 
+ Bác Hồ đã làm gì khi gặp lại em bé sau 2 năm đi xa?
+ Em bé và mọi người trong truyện cảm thấy thế nào trước việc làm của Bác?
 
(*)Qua câu chuyện trên, em có thể rút ra điều gì?
+ Người biết giữ lời hứa sẽ được mọi người đánh giá như thế nào?
 Hoạt động 2:
- Xử lý tình huống 1, 2 SGK
 
 
- GV kết luận.
 Hoạt động 3:
- Tự liên hệ.
- GV nêu yêu cầu liên hệ, GV nhận xét.
- Hướng dẫn thực hành:
 Củng cố - Dặn dò:
-(*)Vì sao chúng ta phải biết giữ lời hứa?
-Nhận xét tiết học
- Nhận xét đánh giá tiết học, tuyên dương, nhắc nhở
 
+  Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh.
+ Ở làng sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
+ Vì Bác Hồ cũng luôn luôn quan tâm, yêu quý các cháu.
 
 
 
 
- Trả lời chuyện "Chiếc vòng bạc".
- Một, 2 HS kể hoặc đọc lại chuyện.
- Thảo luận cả lớp.
+ Mua cho em bé một chiếc vòng bạc.
 
+ Rất cảm động và kính phục.
 
 
(*) Cần phải giữ đúng lời hứa.
 
+ Được mọi người quý trọng.
 
 
1) Chia lớp thành các nhóm.
2) Các nhóm trả lời.
3) Đại diện nhóm trình bày.
4) Trả lời cả lớp.
 
- HS tự liên hệ.
 
 
 
+ Thực hiện giữ lời hứa với bạn bè và mọi người.
 
+ Sưu tầm các gương biết giữ lời hứa của bạn bè trong lớp, trường
 
 
 
                                .....................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ThÓ dôc
      TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG ĐIỂM sè
  A/ Mục tiêu :
- Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số quay phải, quay trái đúng cách. Đi vượt chướng ngại vật thấp.
-Biết cách chơi và tham gia chơi các trò chơi một cách chủ động.
B/ Địa điểm phương tiện :
- Sân bãi chọn nơi thoáng mát, bằng phẳng, vệ sinh sạch sẽ
    - Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi …
C/ Hoạt động dạy học :
                              Nội dung và phương pháp dạy học
Đội hình luyện tập
 1 /Phần mở đầu :
- Giáo viên  nhận lớp phổ biến nội dung tiết học .
- Dưới  sự điều khiển và hướng dẫn của lớp trưởng lớp tập hợp theo giáo viên yêu cầu .
- Hướng dẫn cho học sinh tập hợp, nhắc nhớ nội quy và cho làm vệ sinh nơi tập.
- Yêu cầu lớp Giậm chân tại chỗ và đếm theo nhịp
- Yêu cầu lớp chạy nhẹ nhàng một vòng sân  từ 80 m đến 100 m
- Học sinh giậm chân tại chỗ và đếm
- Trở về chơi trò chơi "Chạy tiếp sức"
 2/Phần cơ bản :
- Yêu cầu lớp tập hợp đội hình hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng, điểm số, quay trái, quay phải, …
- Theo dõi uốn nắn và sửa sai cho một số em thực hiện chưa tốt .
*  Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số
- Giới thiệu và làm mẫu một lần sau đó học sinh làm theo.
- Cho học sinh thi đua giữa các tổ với nhau .
- Chơi trò chơi : “Tìm người chỉ huy"
- Nêu tên trò chơi , cách chơi sau đó cho HS chơi thử 1-2 lần
- Đổi vị trí người chơi.
- Yêu cầu học sinh chơi ý thức tích cực
   3/ Phần kết thúc:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
           
           
         GV
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    H­íng dÉn hoc
To¸n
Xem ®ång hå
¤n tËp gi¶i to¸n
I- Môc tiªu:
- Gióp häc sinh hoµn thµnh bµi tËp cña buæi s¸ng.
- Cñng cè kiÕn thøc c¬ b¶n th«ng qua c¸c bµi tËp.
II- Chuẩn bị :
 Vë Cïng em häc To¸n
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Giíi thiÖu bµi :
2 . Hoµn thµnh bµi tËp buæi s¸ng:
 
    3 .  LuyÖn tËp:
Bµi 1:
- Bµi tËp 1 yªu cÇu g×?
- Yªu cÇu häc sinh quan s¸t mÆt ®ång hå cho biÕt ®ång hå chØ mÊy giê?
 
 
 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt
Bµi 3:
- Bµi tËp 3 cho biÕt g×?
 
- Bµi tËp 3 hái g×?
- Muèn biÕt trong v­ên cã bao nhiªu c©y ta lµm nh­ thÕ nµo?
 
 
 
 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, chèt bµi.
Bµi 4:
- Bµi tËp cho biÕt g×?
 
- Bµi tËp hái g×?
 
 
 
 
 
 
 
 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt.
Bµi 5:
- Bµi tËp 5 cho biÕt g×?
- Bµi tËp 5 yªu cÇu g×?
 
 
 
 
 
 
4. Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn  về nhà học bài
 
- HS tiªp tôc hoµn thµnh bµi buæi s¸ng
 
 
- §ång hå chØ mÊy giê. 
- Häc sinh quan s¸t theo nhãm bµn hái - ®¸p:
a. 7 giê 5 phót.
b. 9 giê 20 phót.
c. 10 giê 15 phót.
 
 
- Sè c©y v¶i, sè c©y nh·n nhiÒu h¬n sè c©y v¶i 94 c©y.
- Cã bao nhiªu c©y nh·n?
- Häc sinh tãm t¾t, gi¶i
 
Bµi gi¶i:
Trong v­ên cã sè c©y nh·n lµ:
654 + 94 = 748 (c©y)
  §¸p sè: 748 c©y.
 
 
- Nhµ Hoa: 472 kg.
  Nhµ Mai: 328 kg.
- Thöa ruéng nhµ Hoa thu ho¹ch ®­îc nhiÒu h¬n bao nhiªu kg?
Bµi gi¶i:
Thöa ruéng nhµ Hoa thu ho¹ch ®­îc nhiÒu h¬n thöa ruéng nhµ Mai sè kg lµ:
472 - 328 = 144 (kg)
  §¸p sè: 144 kg.
 
 
 
- Cho 3 ch÷ sè 4, 3, 7.
- LËp c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau.
   Cã bao nhiªu sè nh­ thÕ?
Bµi gi¶i:
- C¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau lµ:
437, 347, 743, 734, 374, 473
- Cã 6 sè.
 
 

H­íng dÉn hoc
«n Xem ®ång hå
¤n tËp gi¶i to¸n
I- Môc tiªu:
- Gióp häc sinh hoµn thµnh bµi tËp cña buæi s¸ng.
- Cñng cè kiÕn thøc c¬ b¶n th«ng qua c¸c bµi tËp.
II- Chuẩn bị :
 Vë Cïng em häc To¸n
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Giíi thiÖu bµi :
    3 .  LuyÖn tËp:
Bµi 1:
- Bµi tËp 1 yªu cÇu g×?
- Yªu cÇu häc sinh quan s¸t mÆt ®ång hå cho biÕt ®ång hå chØ mÊy giê?
 
 
 
 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt
Bµi 3:
- Bµi tËp 3 cho biÕt g×?
 
- Bµi tËp 3 hái g×?
- Muèn biÕt trong v­ên cã bao nhiªu c©y ta lµm nh­ thÕ nµo?
 
 
 
 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, chèt bµi.
Bµi 4:
- Bµi tËp cho biÕt g×?
 
- Bµi tËp hái g×?
 
 
 
 
 
 
 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt.
Bµi 5:
- Bµi tËp 5 cho biÕt g×?
- Bµi tËp 5 yªu cÇu g×?
 
 
 
 
 
 
4. Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn  về nhà học bài
 
 
 
- §ång hå chØ mÊy giê. 
- Häc sinh quan s¸t theo nhãm bµn hái - ®¸p:
a. 7 giê 5 phót.
b. 9 giê 20 phót.
c. 10 giê 15 phót.
 
 
 
- Sè c©y v¶i, sè c©y nh·n nhiÒu h¬n sè c©y v¶i 94 c©y.
- Cã bao nhiªu c©y nh·n?
- Häc sinh tãm t¾t, gi¶i
 
Bµi gi¶i:
Trong v­ên cã sè c©y nh·n lµ:
654 + 94 = 748 (c©y)
  §¸p sè: 748 c©y.
 
 
- Nhµ Hoa: 472 kg.
  Nhµ Mai: 328 kg.
- Thöa ruéng nhµ Hoa thu ho¹ch ®­îc nhiÒu h¬n bao nhiªu kg?
Bµi gi¶i:
Thöa ruéng nhµ Hoa thu ho¹ch ®­îc nhiÒu h¬n thöa ruéng nhµ Mai sè kg lµ:
472 - 328 = 144 (kg)
  §¸p sè: 144 kg.
 
 
- Cho 3 ch÷ sè 4, 3, 7.
- LËp c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau.
   Cã bao nhiªu sè nh­ thÕ?
Bµi gi¶i:
- C¸c sè cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau lµ:
437, 347, 743, 734, 374, 473
- Cã 6 sè.
 
 
Tiết 2:           Chính tả: (Tập chép)                                 
CHỊ EM
    A/ Mục tiêu:
- Chép và trình bày đúng bài chính tả.
- Làm đúng các bài tập phân biệt tiếng vần dễ ăc / oăc.
- Giáo dục HS rèn chữ viết đẹp biết giữ vở sạch.
    B/ Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ chép bài thơ “ Chị em", Bảng lớp viết nội dung bài tập 2 .              
    C/ Hoạt động dạy - học: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Bài cũ:
- Mời 3 học sinh lên bảng .
- Nhận xét đánh giá.
 
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài
b) Hướng dẫn HS chép bài:
* Hướng dẫn chuẩn bị :
- Đọc bài bài thơ trên bảng phụ. 
- Yêu cầu 2 học sinh đọc lại.
- Yêu cầu học sinh đọc thầm và nêu nội dung bài thơ.
+ Người chị trong bài thơ làm những việc gì?
+ Bài thơ viết theo thể thơ nào ?
 
+ Cách trình bày bài thơ lục bát ntn?
 
+ Các chữ đầu dòng thơ phải viết như thế nào?
- Yêu cầu HS nêu các tiếng khó và viết vào  bảng con
* Yêu cầu HS nhìn vào SGK chép bài vào vở 
- Theo dõi uốn nắn cho học sinh
* Chấm, chữa bài.
c/ Hướng dẫn HS làm bài tập
*BT 2 :
- Treo bảng phụ đã chép sẵn bài tập 2 lên - Gọi học sinh đọc yêu cầu của bài
- Hướng dẫn giúp học sinh hiểu yêu cầu bài.
- Yêu cầu HS làm bài  .
- Tổ chức cho HS thi làm bài trên bảng lớp.
- GV kết luận lời giải đúng.
*Bài 3b:  
-Yêu cầu học sinh làm bài tập 3b.
- Yêu cầu học sinh thực hiện vào s¸ch .
- Gọi HS chữa bài trên bảng lớp.
- GV chốt :      mở - bể - mũi .
  3) Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết  học
- Dặn về học  và xem trước bài mới .
 
- 3em lên bảng viết các từ : thước kẻ , học vẽ ,vẻ đẹp, thi đỗ .
- 2 HS đọc thuộc lòng 19 chữ và tên chữ đã học.
- Lớp lắng nghe giáo viên giới thiệu bài
 
 
- Cả lớp theo dõi giáo viên đọc bài.
- 2 HS đọc lại bài, cả lớp theo dõi trong SGK .
- Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung bài
- Chị trải chiếu, buông màn, quạt cho em ngủ, quét thềm, đuổi gà, ngủ cùng em ...
- Viết theo thể thơ lục bát.(dòng trên 6 chữ, dòng dưới 8 chữ),
- Chữ  đầu của dòng thơ 6 chữ  viết lùi vào cách lề 2 ô , dòng 8 cách  lề 1ô.
- Các chữ  đầu dòng thơ phải viết hoa.
 
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực hiện viết vào bảng con: hát ru, ngoan... 
- Cả lớp nhìn  SGK và chép bài thơ vào vở.
.
- Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm.
 
 
- 2 HS nêu yêu cầu BT.
 
 
 
- Cả lớp làm bài
- 3 HS lên bảng thi làm bài, cả lớp nhận xét.
- ngắc ngứ, ngoắc tay, dấu ngoặc đơn .
 
- 2 HS đọc yêu cầu bài, cả lớp đọc thầm.
- Cả lớp làm .
- 2 HS lên bảng chữa bài, lớp nhận xét.
 
 
- Về nhà viết lại cho đúng những từ đã viết sai, xem lại các BT đã làm.
 
                        Thø n¨m ngµy 26 th¸ng 9 n¨m 2013
Tù nhiªn x· héi
MÁU VÀ CƠ QUAN TUẦN HOÀN
A/ Mục tiêu :
- Sau bài học  học sinh: Chỉ đúng các bộ phận của cơ quan tuần hoàn trên hình vẽ hoạc mô hình. 
- Nêu được chức năng  của cơ quan tuần hoàn: vận chuyển máu đi nuôi các cơ quan của cơ thể.
B/ Đồ dùng dạy học :   Các hình trang 14 và 15 SGK.
C/ Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
-Nêu nguyên nhân dẫn đến bệnh lao phổi ?
-Hằng ngày em phải làm gì để giữ vệ sinh tránh mắc bệnh lao phổi ?
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
2.Bài mới:
*) Giới thiệu bài:
“ Máu và cơ quan tuần hoàn “
 *Hoạt động 1:  quan sát  và thảo luận  .
-Bước 1 :  Làm việc theo nhóm:
- Yêu cầu các nhóm quan sát các hình 1, 2, 3 trang 14 SGK và thảo luận các câu hỏi sau:
- Bạn đã bị đứt tay hay trầy da bao giờ chưa?
- Khi bị đứt tay hay trầy da bạn nhìn thấy gì ở vết thương?
- Khi máu mới bị chảy ra khỏi cơ thể là chất lỏng hay đặc?.
- Quan sát  máu ở hình 2 bạn thấy máu có mấy phần ? Đó là những phần nào ?
 - Huyết cầu đỏ có hình dạng như thế nào?   Có chức năng gì ?
- Cơ quan tuần hoàn có chức năng gì ?
 
Bước 2 :  Làm việc cả lớp
- Gọi đại diện từng nhóm lên trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
- Cả lớp nhận xét  bổ sung .
* Giáo viên kết luận  .
- Máu là một chất láng màu đỏ , gåm cã huyết tương và huyết cầu.
- Cơ quan tuần hoàn có chức năng vận chuyển máu đi nuôi cơ thể .
*Hoạt động 2:    làm việc với SGK.
- Bước 1:   làm việc theo cặp
-Yêu cầu hai em ngồi gần nhau quan sát hình 4  trang 15 SGK, lần lượt 1 bạn hỏi- 1 bạn trả lời các câu hỏi:
- Chỉ trên hình vẽ đâu là tim ? đâu là các mạch máu?
- Dựa vào hình vẽ hãy mô tả tim trong lồng ngực?
- Em hãy chỉ vị trí tim trên lồng ngực của mình ?
-Bước 2 : Làm việc cả lớp
- Giáo viên gọi một số cặp học sinh lên trình bày kết quả thảo luận
* GV kết luận:
Cơ quan tuần hoàn  gồm có tim và các mạch máu
- Bài học SGK
* Hoạt động 3: Chơi trò chơi tiếp sức
- Yêu cầu học sinh cầm phấn mỗi em viết tên một bộ phận trên cơ thể có máu đi qua.
 
 
- GV nhận xét, kết luận và tuyên dương đội thắng cuộc.
  3) Củng cố - Dặn dò:
 
- Hai học sinh lên bảng trả lời câu hỏi
 
 
 
 
 
 
- Cả lớp lắng nghe giới thiệu bài
 
 
- Lớp tiến hành làm việc theo nhóm
 
 
- Học sinh nêu đã có lần bị đứt tay…
 
+ trầy da cã n­íc mµu vµng
+ đứt tay  có máu chảy ra .
- Máu ban đầu mới chảy từ cơ thể ra là một chất lỏng.
- Máu là một chất màu đỏ có hai phần. Đó là huyết tương và huyết cầu.
- Huyết cầu có dạng tròn màu đỏ có chức năng nuôi cơ thể.
- Cơ quan tuần hoàn có chức năng vận chuyển máu đi nuôi cơ thể .
 
- Lần lượt đại diện từng nhóm lên trình bày kết quả thảo luận .
-Lớp theo dõi nhận xét  bổ sung.
 
 
 
 
 
 
 
 
- Từng cặp quan sát  tranh và làm việc
 
-  Học sinh lên chỉ vị trí của tim trên hình vẽ .
- Học sinh dựa vào tranh để mô tả vị trí của tim trong lồng ngực .
 
 
 
- Lần lượt từng cặp học sinh lên trình bày. 
 
 
- Hai em nhắc lại.
 
- Nêu bài học.
 
- Lớp chia thành hai đội có số người bằng nhau lên thực hiện trò chơi tiếp sức: Lần lượt từng em trong mỗi đội lên bảng viết tên 1 bộ phận của cơ thể có các mạch máu đi qua.
 
 
 
Thø s¸u ngµy 27 th¸ng 9 n¨m 2013
Tù nhiªn x· héi
MÁU VÀ CƠ QUAN TUẦN HOÀN
A/ Mục tiêu :
- Sau bài học  học sinh: Chỉ đúng các bộ phận của cơ quan tuần hoàn trên hình vẽ hoạc mô hình. 
- Nêu được chức năng  của cơ quan tuần hoàn: vận chuyển máu đi nuôi các cơ quan của cơ thể.
B/ Đồ dùng dạy học :   Các hình trang 14 và 15 SGK.
C/ Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
-Nêu nguyên nhân dẫn đến bệnh lao phổi ?
-Hằng ngày em phải làm gì để giữ vệ sinh tránh mắc bệnh lao phổi ?
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
2.Bài mới:
*) Giới thiệu bài:
“ Máu và cơ quan tuần hoàn “
 *Hoạt động 1:  quan sát  và thảo luận  .
-Bước 1 :  Làm việc theo nhóm:
- Yêu cầu các nhóm quan sát các hình 1, 2, 3 trang 14 SGK và thảo luận các câu hỏi sau:
- Bạn đã bị đứt tay hay trầy da bao giờ chưa?
- Khi bị đứt tay hay trầy da bạn nhìn thấy gì ở vết thương?
- Khi máu mới bị chảy ra khỏi cơ thể là chất lỏng hay đặc?.
- Quan sát  máu ở hình 2 bạn thấy máu có mấy phần ? Đó là những phần nào ?
 - Huyết cầu đỏ có hình dạng như thế nào?   Có chức năng gì ?
- Cơ quan tuần hoàn có chức năng gì ?
 
Bước 2 :  Làm việc cả lớp
- Gọi đại diện từng nhóm lên trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
- Cả lớp nhận xét  bổ sung .
* Giáo viên kết luận  .
- Máu là một chất láng màu đỏ , gåm cã huyết tương và huyết cầu.
- Cơ quan tuần hoàn có chức năng vận chuyển máu đi nuôi cơ thể .
*Hoạt động 2:    làm việc với SGK.
- Bước 1:   làm việc theo cặp
-Yêu cầu hai em ngồi gần nhau quan sát hình 4  trang 15 SGK, lần lượt 1 bạn hỏi- 1 bạn trả lời các câu hỏi:
- Chỉ trên hình vẽ đâu là tim ? đâu là các mạch máu?
- Dựa vào hình vẽ hãy mô tả tim trong lồng ngực?
- Em hãy chỉ vị trí tim trên lồng ngực của mình ?
-Bước 2 : Làm việc cả lớp
- Giáo viên gọi một số cặp học sinh lên trình bày kết quả thảo luận
* GV kết luận:
Cơ quan tuần hoàn  gồm có tim và các mạch máu
- Bài học SGK
* Hoạt động 3: Chơi trò chơi tiếp sức
- Yêu cầu học sinh cầm phấn mỗi em viết tên một bộ phận trên cơ thể có máu đi qua.
 
 
- GV nhận xét, kết luận và tuyên dương đội thắng cuộc.
  3) Củng cố - Dặn dò:
 
- Hai học sinh lên bảng trả lời câu hỏi
 
 
 
 
 
 
- Cả lớp lắng nghe giới thiệu bài
 
 
- Lớp tiến hành làm việc theo nhóm
 
 
- Học sinh nêu đã có lần bị đứt tay…
 
+ trầy da cã n­íc mµu vµng
+ đứt tay  có máu chảy ra .
- Máu ban đầu mới chảy từ cơ thể ra là một chất lỏng.
- Máu là một chất màu đỏ có hai phần. Đó là huyết tương và huyết cầu.
- Huyết cầu có dạng tròn màu đỏ có chức năng nuôi cơ thể.
- Cơ quan tuần hoàn có chức năng vận chuyển máu đi nuôi cơ thể .
 
- Lần lượt đại diện từng nhóm lên trình bày kết quả thảo luận .
-Lớp theo dõi nhận xét  bổ sung.
 
 
 
 
 
 
 
 
- Từng cặp quan sát  tranh và làm việc
 
-  Học sinh lên chỉ vị trí của tim trên hình vẽ .
- Học sinh dựa vào tranh để mô tả vị trí của tim trong lồng ngực .
 
 
 
- Lần lượt từng cặp học sinh lên trình bày. 
 
 
- Hai em nhắc lại.
 
- Nêu bài học.
 
- Lớp chia thành hai đội có số người bằng nhau lên thực hiện trò chơi tiếp sức: Lần lượt từng em trong mỗi đội lên bảng viết tên 1 bộ phận của cơ thể có các mạch máu đi qua.
 
H­­íng dÉn hoc
«n Xem ®ång hå
I- Môc tiªu:
- Gióp häc sinh hoµn thµnh bµi tËp cña buæi s¸ng.
- Cñng cè kiÕn thøc c¬ b¶n th«ng qua c¸c bµi tËp.
II- Chuẩn bị :
 Vë Cïng em häc To¸n
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. KTBC
- Bµi
- Yªu cÇu 2 häc sinh lµm b¶ng líp
- Gi¸o viªn nhËn xÐt
2. Giíi thiÖu bµi :
3. LuyÖn tËp:
Bµi 1:
- Bµi tËp 1 yªu cÇu g×?
- Yªu cÇu häc sinh quan s¸t ®ång hå råi th¶o luËn nhãm 2.
 
 
 
 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt.
Bµi 2:
- Häc sinh ®äc bµi 2.
 
- Lan b¾t ®Çu häc bµi lóc mÊy giê?
- Häc bµi xong lóc mÊy giê?
- Lan ®· häc bµi trong?
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, chèt bµi.
Bµi 3:
- Yªu cÇu häc sinh khoanh 1/4 sè ng«i sao
- Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh vÏ.
- Cã mÊy hµng? Mçi hµng cã mÊy ng«i sao?
  Cã mÊy cét? Mçi cét cã mÊy ng«i sao?
- §· khoanh 1/4 sè ng«i sao nµo?
- Yªu cÇu häc sinh lµm vë.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, chèt bµi.
 Bµi 4:
Bµi tËp 1 yªu cÇu g×?
 
 
 
 
 
     5. Củng cố - Dặn dò:
*Nhận xét đánh giá tiết học
 
 
 
 
- 2 HS ch÷a bµi
 
 
 
 
 
- Häc sinh th¶o luËn.
 
- C¸c nhãm tr×nh bµy.
a. 8 giê 50 phót.
b. 10 giê 45 phót.
c. 2 giê 30 phót.
 
 
- 2 häc sinh ®äc.
- Quan s¸t ®ång hå ®Ó tr¶ lêi.
7 giê.
8 giê 50 phót.
1 giê 50 phót.
 
 
 
 
Cã 4 hµng, mçi hµng cã 6 ng«i sao.
Cã 6 cét, mçi cét cã 4 ngåi sao.
Khoanh 1 hµng ngang.
 
 
 
- TÝnh
- Cho 3 sè 2, 4, 6.
a) H·y lËp c¸c sè cã 3 ch÷ sè mµ mçi sè kh«ng cã ch÷ sè gièng nhau.
b) TÝnh tæng cña sè lín nhÊt vµ sè bÐ nhÊt trong c¸c sè lËp ®­îc.
- Nhãm 2 th¶o luËn.
- §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi.
 
H­­íng dÉn hoc
«n Xem ®ång hå
I- Môc tiªu:
- Gióp häc sinh hoµn thµnh bµi tËp cña buæi s¸ng.
- Cñng cè kiÕn thøc c¬ b¶n th«ng qua c¸c bµi tËp.
II- Chuẩn bị :
 Vë Cïng em häc To¸n
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. KTBC
- Bµi
- Yªu cÇu 2 häc sinh lµm b¶ng líp
- Gi¸o viªn nhËn xÐt
2. Giíi thiÖu bµi :
3. LuyÖn tËp:
Bµi 1:
- Bµi tËp 1 yªu cÇu g×?
- Yªu cÇu häc sinh quan s¸t ®ång hå råi th¶o luËn nhãm 2.
 
 
 
 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt.
Bµi 2:
- Häc sinh ®äc bµi 2.
 
- Lan b¾t ®Çu häc bµi lóc mÊy giê?
- Häc bµi xong lóc mÊy giê?
- Lan ®· häc bµi trong?
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, chèt bµi.
Bµi 3:
- Yªu cÇu häc sinh khoanh 1/4 sè ng«i sao
- Yªu cÇu häc sinh quan s¸t h×nh vÏ.
- Cã mÊy hµng? Mçi hµng cã mÊy ng«i sao?
  Cã mÊy cét? Mçi cét cã mÊy ng«i sao?
- §· khoanh 1/4 sè ng«i sao nµo?
- Yªu cÇu häc sinh lµm vë.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, chèt bµi.
 Bµi 4:
Bµi tËp 1 yªu cÇu g×?
- GV h­íng dÉn hs thùc hiÖn phÐp tÝnh.
- Yªu cÇu häc sinh lªn b¶ng lµm líp lµm bµi vµo vë
 
 
 
 
 
 
 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, chèt bµi.
 Bµi 5:
Yªu cÇu 2 hs ®äc ®Ò bµi
GV h­íng dÉn häc sinh lµm bµi
- Sè cã ba ch÷ sè gièng nhau nhá nhÊt lµ sè nµo ?
 
 
     5. Củng cố - Dặn dò:
*Nhận xét đánh giá tiết học
 
 
 
 
- 2 HS ch÷a bµi
 
 
 
 
 
- Häc sinh th¶o luËn.
 
- C¸c nhãm tr×nh bµy.
a. 8 giê 50 phót.
b. 10 giê 45 phót.
c. 2 giê 30 phót.
 
 
- 2 häc sinh ®äc.
- Quan s¸t ®ång hå ®Ó tr¶ lêi.
7 giê.
8 giê 50 phót.
1 giê 50 phót.
 
 
 
 
Cã 4 hµng, mçi hµng cã 6 ng«i sao.
Cã 6 cét, mçi cét cã 4 ngåi sao.
Khoanh 1 hµng ngang.
 
 
 
- TÝnh
- HS thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh.
2 hs lªn b¶ng lµm.
 
40 : 5 + 92 =  9 + 92
                   = 101    
32 : 4 + 538 = 8 + 538
                     = 546
16 : 4 x 9 = 4 x 9
                = 36
4 x 6 : 3 = 24 : 3
              = 80
 
- 2 hs ®äc ®Ò bµi
 
- Sè cã ba ch÷ sè gièng nhau nhá nhÊt lµ sè : 111
Bµi gi¶i
Khèi líp 2 cã sè häc sinh lµ:
111 + 19 =130 (häc snh)
               §¸p sè : 130 häc sinh
 
 

                                                          H­íng dÉn hoc
TËp lµm v¨n
ViÕt vÒ ng­êi th©n trong gia ®×nh
I- Môc tiªu:
- Cñng cè kiÕn thøc c¬ b¶n, më réng, n©ng cao kÜ n¨ng viÕt ®¬¹n v¨n cho HS.
- Rèn kĩ  năng viết ®o¹n v¨n kÓ vÒ ng­êi th©n cã sö dông h×nh ¶nh so s¸nh
II- Chuẩn bị : Vë
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Giíi thiÖu bµi :
Tiết Tập làm văn hôm nay, em sẽ viết ®o¹n v¨n kÓ vÒ ng­êi th©n cã sö dông h×nh ¶nh so s¸nh
    2  . LuyÖn tËp
- HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.
- Bµi tËp yªu cÇu g×?
 
- GV h­íng dÉn HS lµm bµi theo gîi ý sau
+Ngöôøi ñoù teân gì ,khoaûng bao nhieâu tuoåi ?
+Ngöôøi ñoù laøm ngheà gì , ôû ñaâu ?
+Tình caûm cuûa em ñoái vôùi ngöôøi ñoù nhö theá naøo ?
+Ngöôøi aáy ñoái vôùi em nhö theá naøo ?
- YCHS lµm vë
- Gọi 1HS khá, giỏi ®äc bµi cña m×nh
- Giáo viên nhận xét rút kinh nghiệm .
- Mời 3 học sinh thi kể.
3- Cñng cè - dÆn dß:
- NhËn xÐt tiÕt häc
 
 
 
 
 
 
 
- Viết ®o¹n v¨n kÓ vÒ ng­êi th©n cã sö dông h×nh ¶nh so s¸nh
 
 
 
 
 
 
 
- Một em khá , giỏi ®äc bµi cña m×nh
- 3 học sinh lên thi kể cho lớp nghe.
- Lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay nhất.
 
H­íng dÉn häc
 
TËp lµm v¨n
«n ViÕt vÒ ng­êi th©n trong gia ®×nh
I- Môc tiªu:
- Cñng cè kiÕn thøc c¬ b¶n, më réng, n©ng cao kÜ n¨ng viÕt ®¬¹n v¨n cho HS.
- Rèn kĩ  năng viết ®o¹n v¨n kÓ vÒ ng­êi th©n cã sö dông h×nh ¶nh so s¸nh
II- Chuẩn bị : Vë
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Giíi thiÖu bµi :
Tiết Tập làm văn hôm nay, em sẽ viết ®o¹n v¨n kÓ vÒ ng­êi th©n cã sö dông h×nh ¶nh so s¸nh
    2  . LuyÖn tËp
- HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.
- Bµi tËp yªu cÇu g×?
 
- GV h­íng dÉn HS lµm bµi theo gîi ý sau
+ Ng­êi th©n tªn g× kho¶ng bao nhiªu tuæi ?
+ Ng­êi ®ã lµm g×, ë ®©u ?
+ T×nh c¶m cña em ®èi víi ng­êi ®ã nh­ thÕ nµo?
+ Ng­êi Êy ®èi víi em nh­ thÕ nµo ?
- YCHS lµm vë
- Gọi 1HS khá, giỏi ®äc bµi cña m×nh
 
- Giáo viên nhận xét rút kinh nghiệm .
- Mời 3 học sinh thi kể.
 
 
3- Cñng cè - dÆn dß:
- NhËn xÐt tiÕt häc
 
 
 
 
 
 
 
- Viết ®o¹n v¨n kÓ vÒ ng­êi th©n cã sö dông h×nh ¶nh so s¸nh
 
 
 
 
 
 
 
- Một em khá , giỏi ®äc bµi cña m×nh
 
- 3 học sinh lên thi kể cho lớp nghe.
- Lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay nhất.
 
 
 
 
 
 
 
Tiết 3                                                LuyÖn viết                                
Bµi  3
   A/ Mục tiêu :
 -LuyÖn viÕt ®óng ,viÕt ®Ñp hai kiÓu ch÷ ®øng vµ ch÷ nghiªng bµi 3 vë: Thùc hµnh luyÖn viÕt líp 3
 B/ Đồ dùng dạy học:
- B¶ng phô
- Vë thùc hµnh luyÖn viÕt líp3
C/ Hoạt động dạy học: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
-YCHS viÕt ch÷ A,¡, ¢.
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
2.Bài mới:
   a) Giới thiệu bài:
- Hôm nay chúng ta sẽ ôn viết chữ hoa B và từ ứng dụng Bµ TriÖu
    b) Hướng dẫn viết trên bảng con :
- Yêu cầu học sinh tìm các chữ hoa B có trong tên riêng?
- Viết mẫu và kết hợp nh¾c lại cách viết từng chữ Bµ TriÖu.
 
  c) Hướng dẫn viết vào vở :
- Nêu yêu cầu viết .
-Nhắc nhớ học sinh về tư thế ngồi viết , cách viết các con chữ  và câu ứng dụng đúng mẫu
  d/ Chấm chữa bài 
- Chấm từ 5- 7 bài học sinh .
- Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm .
 
 e// Củng cố - Dặn dß:
-Yêu cầu học sinh lần lượt nhắc lại cách viết chữ hoa và câu ứng dụng
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học
 
- Líp viÕt b¶ng con
 
 
 
 
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu
 
 
 
- Học sinh theo dõi giáo viên nh¾c lại cách viết từng chữ . .
- 2 HS viết bảng lớp.
- Lớp viết bảng con.
Bµ TriÖu
 
 
 
 
 
 
- Nộp vở lên GV từ 5- 7 em để chấm điểm
 
- Học sinh nêu lại các yêu cầu tập viết chữ hoa và danh từ riêng .
- Về nhà tập viết nhiều lần
 
TiÕt 4 :                                             SINH HOẠT LỚP
 
A. Mục tiêu:
- Giúp HS thấy được những ưu, khuyết điểm trong tuần qua, từ đó có hướng khắc phục.
- Giáo dục HS tinh thần phê bình và tự phê bình.
B. Lên lớp:
1.-  Tổ trưởng đánh giá hoạt động của cả lớp trong tuần 1 (ưu điểm và tồn tại)
           - Lớp trưởng tổng hợp
        2. Ý kiến phản hồi của HS trong lớp
3. Ý kiến của GV:
- Ưu điểm trong tuần:
+ Đi học chuyên cần,đúng giờ, Làm tốt công tác trực nhật. Phong trào học tập khá sôi nổi
+ Vệ sinh cá nhân của một số em rất tốt:
+ Trong lớp đã biết đoàn kết giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ:
- Tồn tại:
+ Một số HS chưa chú ý nghe giảng:.
+ Ch÷ viÕt cßn ch­a ®Ñp
- Công tác tuần 4
+ Khắc phục những nhược điểm trong tuần.
+ Tăng cường việc học ở nhà.,  Tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh trực nhật.
*Hát tập thể.
 
 
 
........................................................................................................................................
 
TuÇn 3              
                                         Thứ  hai  ngày 24 tháng 9  năm 2012  
TiÕt1                                                       chµo cê
 
                              .....................................................................................
Tiết 2+3 :     Tập đọc - Kể chuyện                 
                                                     CHIẾC ÁO LEN
I/ Mục tiêu:  
A/ TËp ®äc       
- Biết ngắt nghỉ hơi sau dấu phẩy, dấu chấm, giữa các cụm từ, bước đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật với lời người dẫn chuyện.
- Hiểu ý nghĩa: Anh em phải biết nhường nhịn, thương yêu lẫn nhau( trả lời được các câu hỏi 1,2,3,4,)
B/ Kể chuyện
-         Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo các gợi ý .
II / C¸c kÜ n¨ng sèn g c¬ b¶n
- Tù nhËn thøc – Lµm chñ b¶n th©n – Giao tiÕp
III / C¸c ph­¬ng ph¸p kÜ thuËt d¹y häc tÝch cùc cã thÓ sö dông
- Tr×nh bµy mét phót – Th¶o luËn nhãm ®«i
IV / Ph­¬ng tiÖn d¹y häc 
- Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn (đoạn 2) cần hướng dẫn  học sinh luyện đọc
V / TiÕn tr×nh d¹y häcạy học :    
                                                           TËp ®äc
         Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
 - Gọi 2 em đọc bài “ Cô gi¸o tí hon “
 - GV nhận xét  ghi điểm
2.Bài mới:
a) Giới  thiệu chủ điểm và bài học :
    Hôm nay,các em chuyển sang chủ đề mới, chủ điểm Mái ấm . Dưới mỗi mái nhà chúng ta đều có một gia đình và những người thân với bao tình cảm ấm áp Truyện Chiếc áo len mở đầu chủ điểm sẽ cho các em biết về tình cảm mẹ con , anh em duới một mái nhà .
   GV giúp các em quan sát tranh minh hoạ về chủ điểm và bài học .
 
 b) KÕt nèi
 Luyện dọc tr¬n:                   
* GV đọc mẫu toàn bài.
- Đọc từng câu trước lớp
 
+ GV theo dõi NX hướng dẫn các em đọc đúng các từ ngữ HS dễ phát âm sai
- GV chia ®o¹n , gọi HS  tiếp nối nhau đọc 4 đoạn
- §o¹n 2 cã tõ bèi rèi , th¸i độ như thế nào gọi là bối rối?
- §o¹n 3 cã tõ th× thµo em hiÓu nãi như thế nào gọi là nói thì thào?
- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm
c) LuyÖn ®äc hiÓu:
* Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 1, 2 , 3, 4 và trả lời câu hỏi:
 
+ Chiếc áo len của bạn Hòa đẹp và tiện lợi như thế nào ?
+Vì sao Lan dỗi mẹ ?
 
+Anh Tuấn nói với mẹ những gì ?
 
+Vì sao Lan ân hận ?
* Yêu cầu đọc thầm toàn bài suy nghĩ để tìm một tên khác cho truyện.
 
- Vì sao Lan lµ c« bÐ ngoan ? Lan ngoan ë chç nµo ?
- Có khi nào em dỗi một cách vô lí không? Sau đó em có nhận ra mình sai và xin lỗi không?
  - Bµi ChiÕc ¸o len gióp em hiÓu ra ®iÒu g× ?      
 
 d) Thùc hµnh
Luyện đọc lại:
- GV đọc mẫu
- Gọi 2HS nối tiếp đọc lại toàn bài .
- Tổ chức các nhóm thi đọc theo vai sao cho giäng ®äc phï hîp .
mẹ : c¶m ®éng , ©u yÕm .
Tuấn ; th× thµo nh­ng m¹nh mÏ .
Lan : nòng nÞu
- Giáo viên bình chọn cá nhân và nhóm đọc hay nhất.
 
- 2 HS lên bảng đọc bài và trả lời theo yêu cầu của GV.
 
 
 
 
 
 
 
- HS quan sát tranh và chú ý lắng nghe.
 
 
- Lớp theo dõi GV đọc mẫu
- HS tiếp nối đọc từng câu trước lớp.
- luyện phát âm các từ: lạnh buốt, lất phất, dỗi mẹ...
- HS nối tiếp đọc 4 đoạn trong bài
 
… lúng túng , không biết làm thế nào .
… (nói)rất nhỏ
- HS đọc từng đoạn trong nhóm.
-- HS  ®äc  nối tiếp đoạn ..
 
* HS đọc thầm lần lượt các đoạn 1, 2 , 3 và 4
- Áo màu vàng có dây kéo ở giữa, có mũ để đội ấm ơi là ấm.
- Vì mẹ nói rằng không thể mua được chiếc áo đắt tiền như vậy.
- Mẹ hãy dành hết tiền …. con mặc áo cũ bên trong.
- Vì Lan đã làm cho mẹ buồn .
- Học sinh tự đặt tên khác cho câu chuyện: “ Mẹ và hai con “ “ Cô bé ngoan “ Tấm lòng của người anh“,…
- Lan ngoan v× Lan ®· nhËn ra m×nh sai  vµ muèn söa ngay khuyÕt ®iÓm .
 
Anh em phải biết nhường nhịn, thương yêu lẫn nhau
 
- HS lắng nghe GV đọc mẫu
- 2HS nối tiếp đọc lại toàn bài.
- Các nhóm tự phân vai (Người dẫn chuyện, mẹ , Tuấn , Lan)
 
 
- 3 nhóm thi đua đọc theo vai.
- Bình chọn cá nhân và nhóm đọc hay
KÓ chuyÖn
 Giáo viên nêu nhiệm vụ
- Trong phần kể chuyện hôm nay các em sẽ dựa vào các câu hỏi gợi ý trong SGK để kể lại từng đoạn trong  truyện "Chiếc áo len " bằng lời kể của em dựa vào lời kể của Lan.
- Gọi HS đọc đề bài và gợi ý, cả lớp đọc thầm.
KÓ chuyÖn theo tranh nhãm nhá
- Kể mẫu đoạn 1.
- Yêu cầu học sinh nhìn SGK đọc gợi ý để kể từng đoạn.
- Yêu cầu 2 học sinh kể mẫu đoạn 1.
Thi kÓ chuyÖn gi÷a hai nhãm
- Yêu cầu từng cặp học sinh tập kể.
-  Gọi học sinh kể trước lớp.
 
- Theo dõi gợi ý nếu có học sinh kể còn lúng túng
 
 
   e ) Củng cố ho¹t ®éng nèi tiÕp:                                                                                   
- Qua câu chuyện em học được điều gì ?
 
- Nhận xét  đánh giá tiết học .
-Dặn dò học sinh về nhà học bài                               
 
 
 
 
- Lắng nghe giáo viên nêu nhiệm vụ của tiết học.
 
 
 
- Quan sát lần lượt dựa vào gợi ý của 4 đoạn truyện, kể chuyện. 
- HS theo dõi..
 
- Từng cặp HS tập kể.
- 4HS nối tiếp nhau kể theo 4 đoạn của câu chuyện .
- Lớp cùng GVnhận xét lời kể của bạn
- Bình chọn bạn kể hay nhất.
 
- Anh em trong gia đình phải biết nhường nhịn, yêu thương và luôn nghĩ tốt về nhau .
 
 
 
 
                            ....................................................................................
 
 
Tiết 4 :      Toán                                  
ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC
  A/ Mục tiêu :
Giúp học sinh ôn về đường gấp khúc và tính độ dài đường gấp khúc. Về tính chu vi  tam giác và tứ giác. Củng cố nhận dạng hình vuông, tứ giác, tam giác qua bài đếm hình
  B/ Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ đã vẽ sẵn các hình như SGK.
 C/ Hoạt động dạy - học : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
- Gọi 2 em  lên bảng làm BT 1 ( 10 ).
- Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới:      
a) Giới thiệu bài:  
- Hôm nay chúng ta cùng ôn tập về hình học.
b) Khai thác:       
 Bài1a: 
Cho học sinh quan sát  hình vẽ
 
- Hãy đọc tên đường gấp khúc ?
- Đường gấp khúc trên có mấy đoạn ?
- Hãy nêu độ dài của mỗi đoạn ?
- Bài toán yêu cầu gì?
- Muèn tính  độ dài đường gấp khúc ta lµm nh­ thÕ nµo ?
- §Ó tr¶ lêi c©u hái vµy c¶ líp lµm vë .
- Yêu cầu lớp làm vào vở.
- Mời 1 HS lên bảng giải
 
 
 
 
- Gọi học sinh nhận xét bài bạn
 
- Vậy muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm như thế nào?
- Giáo viên nhận xét đánh giá
+ C©u tr¶ lêi .
+ PhÐp tÝnh  .
+ §¸p sè .
1b.
Giáo viên treo bảng phụ .
- Gọi 1HSđọc yêu cầu bài 1b .
- Bµi 1b yªu cÇu g× ?
- H×nh tam gi¸c cã mÊy c¹mh ? §ã lµ nh÷ng c¹nh nµo ? Nªu ®é dµi mçi c¹nh ?
§é dµi mçi c¹nh h×nh tam gi¸c biÕt ch­a ?
- VËy muèn tÝnh chu vi hình tam giác MNP ta lµm nh­ thÕ nµo ?
- Yêu cầu HS thực hiện vào vở.
- Goị 1HS lên bảng chữa bài.
 
 
- Từng cặp đổi vở chéo để KT.
- Nhận xét  đánh giá bài làm học sinh .
Bài 2
- Gọi học sinh đọc bài trong sách .
- Bµi 2 yªu cÇu g× ?
- Cho HS dùng thước đo độ dài các cạnh hình chữ nhật.
- Hình chữ nhật cã mÊy c¹nh ? §ã lµ nh÷ng c¹nh nµo ? §é dµi mçi c¹nh ®o ®­îc lµ bao nhiªu ?
- Muèn tính chu vi hình chữ nhật  ABCD ta lµm nh­ thÕ nµo ?
- Yêu cầu lớp thực hiện vào vở
 
 
- Gọi học sinh nhận xét bài bạn
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
 
Bài 3
- Gọi học sinh đọc bài trong sách .
- Bµi 3 yªu cÇu g× ?
- Cho học sinh quan sát  hình vẽ .
- Yêu cầu học sinh đếm số hình vuông và tam giác có trong hình bên .
- Gọi một học sinh nêu miệng.
 
- Yêu cầu cả lớp cùng theo dõi và nhận xét.
+ Nhận xét chung về bài làm của học sinh
  c) Củng cố - Dặn dò:
- Nêu cách  tính chu vi hình tam giác, hình chữ nhật?
* Nhận xét đánh giá tiết học
– Dặn  về nhà học và làm bài tập .
 
2 học sinh lên bảng ch÷a bài .
 
 
 
*Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài
 
 
 
- Quan sát  hình và nêu tên đường gấp khúc  ABCD
 
- Đường gấp khúc này có 3 đoạn
- AB = 34 cm, BC = 12cm, CD = 40cm
- Tính  độ dài đường gấp khúc.
 
 
 
- Cả lớp làm vào vở
- Một học sinh lên bảng giải.
                   Giải
Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
             34 + 12 + 40 = 86 ( cm )
                             Đáp số: 86 cm
- Nhận xét bài bạn .
 
- Ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc đó .
 
 
 
 
 
- Học sinh quan sát  hình vẽ .
- Một học sinh đọc bài tập .
 
 
 
 
 
 
                      Giải
     Chu vi hình tam giác MNP là
            34 + 12 + 40 = 86 (cm)
                            Đ/S: 86 cm
- Nhận xét bài bạn.
 
 
 
 
- HS dựa vào hình vẽ đo độ dài các cạnh rồi tự làm bài.
 
 
 
 
- 1 HS lên bảng chữa bài.
             Giải :
Chu vi hình chữ nhật ABCD là :
          3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm)
                          Đ/S: 10 cm
- Học sinh nhận xét  bài bạn .
 
 
 
- Quan sát  hình vẽ và đếm số hình vuông và hình tam giác có trong hình vẽ:
- Trong hình vẽ bên có: 5 hình vuông và 6 hình tam giác.
- Lớp lắng nghe và nhận xét  bài bạn .
 
 
 
- Hai em nêu cách tính chu vi của hình tam giác , hình hình chữ nhật .
 
- Về nhà học bài và làm bài tập còn lại
\
 
 
..........................................................................................................................................
                                        Thứ  ba   ngày  25  tháng  9  năm 2012
Tiết 1:              Toán                                  
ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN
A/ Mục tiêu :
- Giúp học sinh ôn biết giải bài toán về “nhiều hơn, ít hơn "
- Biết giải bài toán về “Hơn kém nhau một số đơn vị"
B/ Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ đã vẽ sẵn các hình như sách giáo khoa
C/ Các hoạt động dạy học : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
- Gọi 1 HS lên bảng làm bài tập số 1a.
- Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:  
- Hôm nay chúng ta cùng ôn tập về giải toán
b) Khai thác:
  Bài 1:
- Yêu cầu hs nêu bài toán
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Muèn biªt ®éi hai trång ®­îc bao nhªu c©y ta lµm nh­ thÕ nµo ?
- §Ó tr¶ lêi c©u hái nµy yc c¶ líp lµm vë .
- Yêu cầu lớp làm vào vở .
- Gọi 1học sinh giải trên bảng
 
 
 
- Giáo viên nhận xét
+ C©u tr¶ lêi . Ai cã c©u tr¶ lêi kh¸c ?
+ PhÐp tÝnh  .
+ §¸p sè .
- Bài toán thuộc dạng  gì?
Bài 2
- Yêu cầu hs nêu bài toán
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Muèn biÕt Số lít xăng buổi chiều cửa hàng bán được là bao nhiªu ? Yêu cầu lớp làm vào vở .
- Gọi 1học sinh lên bảng giải
 
 
 
 
 
- Giáo viên nhận xét
+ C©u tr¶ lêi . Ai cã c©u tr¶ lêi kh¸c ?
+ PhÐp tÝnh  .
+ §¸p sè .
- Bài toán thuộc dạng  gì?
 
Bài 3
a:  - Yêu cầu hs nêu bài toán
- Cho quan sát  hình vẽ .
+ Hàng trên có mấy quả ?
+ Hàng dưới có mấy quả ?
+ Hàng trên hơn hàng dưới mấy quả ?
+ Ta lµm nh­ thÕ nµo ?
- HDHS: Làm theo mẩu.
b, - Yêu cầu hs nêu bài toán
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Muèn biÕt sè b¹n n÷ nhiÒu h¬n sè b¹n nam lµ bao nhiªu , ta lµm nh­ thÕ nµo ?
- Yêu cầu lớp làm vào vở.
- Gọi 1học sinh lên bảng giải
- Chấm vở 1 số em, nhận xét, chữa bài.
3) Củng cố - Dặn dò:
* Nhận xét đánh giá tiết học
 
Học sinh lên bảng làm BT1a
 
 
 
* Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài
 
 
 
- HS: nêu bài toán
 
 
 
 
 
- Cả lớp làm vào vở .
- Một học sinh lên bảng giải .
- Lớp nhận xét chữa bài.
                           Giải
           Số cây đội 2 trồng được là :   
                 230 + 90 = 320 (cây)    
                          Đ/S  : 320 cây
 
 
- Dạng toán “ nhiều hơn “
 
 
 
 
- Học sinh nêu bài toán
 
 
- Cả lớp làm vào vở .
- Một học sinh lên bảng giải.
                      Giải:
Số lít xăng buổi chiều cửa hàng bán được là:
                635 – 128 = 507(lít)
                         Đáp số: 507 lít xăng
- Lớp nhận xét chữa bài.
 
 
- Dạng toán “ ít hơn “
 
 
- HS: Quan sát hình vẽ sgk  và TLCH.
- Hàng trên có 7 quả .
-  Hàng dưới có 5 quả .
- Hàng trên nhiều hơn hàng dưới 2 quả.
- Lấy 7 quả trừ đi 5 quả bằng 2 quả.
 
 
 
 
 
 
- Cả lớp làm vào vở.
                               Giải :
   Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là:
                   19  – 16  = 3 (bạn)
                                           Đ/S:3 bạn
 
 
                                     ............................................................................
Tiết 2:          Tập đọc                        
QUẠT CHO BÀ NGỦ
  A/ Mục tiêu: 
- Biết ngắt đúng nhịp giữa các dòng thơ,nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ và giữa các khổ thơ.
- Hiểu tình cảm yêu thương,hiếu thảo của bạn nhỏ trong bài thơ đối với bà( trả lời được các câu hỏi trong sgk, thuộc cả bà thơ)
   B/ Chuẩn bị : - Tranh minh họa bài đọc ( SGK).
                                  - Bảng phụ viết khổ thơ 2 để hướng dẫn học sinh luyện đọc .
   C/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 2 học sinh lên bảng đọc nối tiếp kể lại 2 đoạn câu chuyện “ Chiếc áo len "
- Nhận xét đánh giá, ghi điểm .
2.Bài mới:  
a) Giới thiệu bài:
  Tiếp tục chủ đề Mái ấm , bài thơ quạt cho bà ngủ sẽ giúp các em thấy tình cảm của một bạn nhỏ với bà của bạn như thế nào .
b) Luyện đọc:
 1/ GV đọc mẫu bài thơ (giọng vui tươi, dịu dàng, tình cảm).
2/ Hướng dẫn  luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ .
- Yêu cầu HS đọc từng dòng thơ .
 
- Yêu cầu HS tiếp nối đọc từng khổ thơ trước lớp
- Giúp học sinh hiểu nghĩa từng từ ngữ mới trong từng khổ thơ, .
TN : thiu thiu  (đang mơ màng , sắp ngủ )
+ Em hãy đặt câu với từ thiu thiu , mơ màng ?
 
TN : quang (sạch , hết vương víu)
- Yêu cầu đọc từng khổ thơ trong nhóm.
- Yêu cầu 4 nhóm đọc 4 khổ thơ.
- Theo dõi hướng dẫn  HSđọc đúng.
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài.
c) Hướng dẫn tìm hiểu bài:
- Bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì?
- Cảnh vật trong nhà, ngoài vườn như thế nào ?
 
- Bà mơ thấy gì ?
- Vì sao có thể đoán bà mơ như vậy  ?
 
- Qua bài thơ em thấy tình cảm của cháu đối với bà như thế nào?
- Néi dung bµi th¬ nãi lªn ®iÒu g× ?
 
d) Học thuộc lòng bài thơ:
- GV ®äc mÉu . Hướng dẫn  đọc thuộc lòng từng khổ thơ rồi cả bài tại lớp theo phương pháp xoá dần bảng.
- Cho học sinh thi đọc thuộc khổ thơ bằng cách chơi trò chơi nêu chữ đầu của mỗi khổ thơ .
-  Yêu cầu hai em  thi đọc thuộc lòng cả bài thơ .
- Giáo viên theo dõi nhận xét.
  3) Củng cố - Dặn dò:
 
- Hai em đọc bài nối tiếp nhau về câu chuyện và trả lời nội dung của từng đoạn trong câu chuyện “ Chiếc áo len “
 
 
- Lớp theo dõi, giáo viên giới thiệu.
 
 
 
 
- HS lắng nghe GV đọc mẫu.
 
 
- HS nối tiếp đọc mỗi em 2 dòng thơ, luyện đọc các từ  HS phát âm sai.
- Đọc nối tiếp từng khổ thơ trước lớp,
 
 
 
 
- Em bé đã thiu thiu ngủ .
- Em đang mơ màng ngủ bỗng choàng tỉnh dậy vì tiếng động chói tai ngoài sân
- Học sinh đọc từng khổ thơ trong nhóm.
 
- 4 nhóm tiếp nối đọc.
-Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ .
 
- Bạn quạt cho bà ngủ .
- Mọi vật đều im lặng như đang ngủ: ngấn nắng ngủ thiu thiu trên tường, cốc chén nằm im, hoa cam,…
- Mơ tay cháu quạt hương thơm tới.
- Vì cháu đã quạt cho bà rất lâu trước khi bà ngủ...
- Cháu rất hiếu thảo, yêu thương, chăm sóc bà …
Tình cảm yêu thương,hiếu thảo của bạn nhỏ trong bài thơ đối với bà
 
- 4 em đại diện 4 nhóm đọc tiếp nối 4 khổ thơ .
 
- Thi đọc thuộc cả khổ thơ theo hình thức đọc tiếng đầu của khổ thơ.
 
- Thi đọc thuộc cả bài thơ.
 
 
- 3 em nhắc lại nội dung bài
 
 
                                     ...............................................................................
Tiết 3:       Chính tả : (nghe viết)
CHIẾC ÁO LEN
     A/ Mục tiêu :
-    Nghe viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
-  HS làm đúng BT 2 a hoặc b. Điền đúng 9 chữ và tên chữ vào ô trống trong bảng(BT:3)
B/Đồ dùng dạy học :   -Bảng phụ kẻ bảng chữ và tên chữ ở bài tập 3
      C/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Mời 3 học sinh lên bảng .Viết các từ ngữ học sinh thường hay viết sai.
- Nhận xét đánh giá phần kiểm tra bài cũ.
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài
- Bài viết hôm nay các em sẽ nghe viết đoạn 4 của bài “ Chiếc áo len “               
  b) Hướng dẫn nghe viết :
*/ Hướng dẫn chuẩn bị :
- GV đọc mẵu :
- Yêu cầu ba em đọc đoạn 4 bài chiếc áo len.
- Vì sao Lan ân hận ?
 
- Lan mong trời mau sáng để làm gì ?
- Đoạn văn có mấy câu ?
- Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa?
- Lời Lan muốn nói với mẹ được đặt trong dấu gì?
- Hướng dẫn viết tên riêng và các tiếng dễ lẫn, chăn bông, cuộn ,…
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Giáo viên  đọc cho học sinh viết vào vở
- Đọc lại để học sinh tự bắt lỗi và ghi số lỗi ra ngoài lề.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét.
c/ Hướng dẫn làm bài tập
*Bài 2 :
- Giáo viên nêu yêu cầu của bài tập .
- Yêu cầu cả lớp làm  .
- Gọi học sinh khác nhận xét  .
- Giáo viên nhận xét  bài làm học sinh
*Bài 3
- Gọi một em đọc yêu cầu bài 3 .
- Yêu cầu một em lên làm mẫu : gh – giê hát
- Gọi hai học sinh lên làm trên bảng
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vµo s¸ch
- Sau đó cho cả lớp nhìn bảng nhiều em đọc 9 chữ và tên chữ trên bảng.
 
 
 
 
- Giáo viên nhận xét  đánh giá.
- Khuyến khích đọc thuộc lòng tại lớp 9 chữ và tên chữ .
  d) Củng cố - Dặn dò:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học
- Dặn về nhà học và làm bài xem trước bài mới.
 
-3HS lên bảng, cả lớp viết vào bảng con các từ : Gắn bó, nặng nhọc, khăn tay, sà xuống,..
 
 
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài
 
 
 
 
- 3HS đọc lại bài
- Vì Lan đã làm cho mẹ khó xử và không vui .
Để nói với mẹ mua áo cho 2 anh em .
 
- Những chữ trong bài cần viết hoa (Đầu câu và danh từ riêng)
- Lời của Lan muốn nói với mẹ được đặt trong dấu ngoặc kép.
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực hiện viết vào bảng con.
 
- Cả lớp nghe và viết bài  vào vở
- HS nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.
 
 
 
 
 
- HS làm bảng lớp.
- Câu a :
Cuộn tròn, chân thật, chậm trễ.
 
- 2 HS đọc đề bài.
- Một em lên bảng làm mẫu .
 
- Cả lớp làm bài .
- Hai em lên bảng .
- Khi bạn làm xong cả lớp nhìn lên bảng để nhận xét 
- 9 từ cần để điền là:
g – giê; gh – giê hát, gi- giê i ,h– hát, i - i, k- ca, kh- ca hát, l- elờ, m - em mờ …
 
 
 
- 3HS nhắc lại các yêu cầu khi viết chính tả.
- Về nhà học và làm bài tập còn lại.
                                         Thứ  tư  ngày  26  tháng  9  năm 2012
  Tiết 1:            Toán                          
            XEM ĐỒNG HỒ  (TT)
  A/ Mục tiêu :
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào các số từ 1 đến 12 và đọc được theo 2 cách.
  B/ Đồ dùng dạy học:
-  Mặt đồng hồ , đồng hồ để bàn (loại chỉ có một kim ngắn và một kim dài), đồng hồ điện tử.      
   C/ Hoạt động dạy - học: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ : 
 GV vặn kim đồng hồ, gọi HS đọc
giờ - phút tương ứng.
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:  
b) Khai thác:
 Giáo viên tổ chức cho học sinh  xem đồng hồ và nêu thời điểm theo hai cách:
- Vặn kim đồng hồ trên mô hình trùng với số giờ, phút ở hình vẽ SGK
- §ång hå 1 kim ngắn chỉ vị trí nào? Kim dài chỉ ở vị trí nào? Vậy đồng hồ 1 đang chỉ mấy giờ?
- Còn mấy phút nữa thì đến 9 giờ?
- Gọi HS đọc cách 2, GV sửa chữa.
- KL:
Vậy có thể nói: 8 giờ 35 phút hay 9 giờ kém 25 phút đều được.
- Tương tự yêu cầu học sinh xác định giờ ở hai tranh tiếp theo .
 
 
- Củng cố cho học sinh nêu về cách gọi thông thường khi kim dài chưa vượt qua số 6 thì nêu cách 1 nếu kim dài vượt quá số 6 thì nêu cách 2
c) Luyện tập:
Bài 1:
- Yêu cầu tự quan sát mẫu để hiểu yêu cầu của bài.
- §ång hå A kim ngắn chỉ vị trí nào? Kim dài chỉ ở vị trí nào? Vậy đồng hồ A đang chỉ mấy giờ?
-Yêu cầu học sinh tự làm bài.
-Yêu cầu HS trả lời lần lượt theo từng đồng hồ trong tranh rồi chữa bài.
Bài 2 :
- Gọi  học sinh nêu yêu cầu bài
- Bµi 2 yªu cÇu g× ?
-Yêu cầu lớp thực hiện  trên mặt đồng hồ .
- Yêu cầu vài em nêu nêu vị trí kim phút trong từng trường hợp tương ứng.
§ång hå A kim ngắn chỉ vị trí nào? Kim dài chỉ ở vị trí nào? Vậy đồng hồ A đang chỉ mấy giờ?
 
 
- Gọi 1 số cặp HS nhận xét chéo nhau.
- Nhận xét chung về bài làm của học sinh
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 4 :
Xem tranh trả lời câu hỏi.
- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm ba.
+ Nhận xét bài làm của học sinh và tuyên dương các nhóm trả lời tốt.
 
 
 
 
3) Củng cố - Dặn dò:
 
- 3HS đọc giờ, phút theo yêu cầu của GV.
- Cả lớp theo dõi, nhận xét.
 
Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài
 
- Lớp quan sát trên mô hình đồng hồ.
 
 
 
 
 
- 2HS đọc:  8 giờ 35 phút.
- Còn thiếu 25 phút nữa thì đến 9 giờ.
- HS đọc cách 2:     9 giờ kém 25 phút.
 
 
 
- 3 đến 5 HS đọc các thời điểm ở các đồng hồ tiếp theo bằng 2 cách:
+ Tranh 2: 8 giờ 45 phút (9 giờ kém15 phút)
+ Tranh 3: 8 giờ 55 phút  (9 giờ kém 5 phút)
 
 
 
 
 
 
 
- Cả lớp thực hiện làm mẫu ý 1.
 
- Cả lớp tự  làm bài.
- 5 em lần lượt trả lời, cả lớp nhận xét bổ sung.
 
- 2 em nêu đề bài.
 
- Lớp thực hành quay kim đồng hồ bằng bìa để có các giờ tưong ứng như :
 
 
 
 
a/ 3 giờ 15 phút;
b/ 9 giờ kém 10 phút;
c/ 4 giờ kém 5 phút.
- Quan sát  và nhận xét  chéo nhau
 
 
 
 
- Một em nêu yêu cầu bài
- Cả lớp cùng thực hiện theo nhóm ba.
- Quan sát tranh
- Thảo luận - Các nhóm trình bày,
* Ví dụ:
+ H 1: Bạn Minh thức dậy lúc mấy giờ?
+ H 2: Bạn M thức dậy lúc 6 giờ 15 phút
+ H 3: Quay kim đồng hồ đến 6 giờ 15 phút
 
Tiết 2:       Luyện từ và câu           
SO SÁNH - DẤU CHẤM
A/ Mục tiêu :
- Tìm được hình ảnh so sánh trong các câu thơ, câu văn. Nhận biết được các từ  chỉ sự vật so sánh trong (BT2).
- Ôn về dấu chấm: điền đúng dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn và viết hoa đúng chữ đầu câu.
    B/ Đồ dùng dạy học :
- 4 băng giấy khổ to ghi sẵn mỗi ý nội dung bài tập 1, bảng phụ viết sẵn nội dung trong bài tập 3,
    C/ Các hoạt động dạy học : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Bài cũ:
HS đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong các câu sau :
a.Chúng em là măng non của đất nước.
b.Chích bông là bạn của trẻ em .
- Chấmvở 1 số em, nhận xét.
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
- So sánh và ôn về dấu chấm .
b)Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
*Bài 1:
- Yêu cầu đọc thành tiếng bài tập.
 
- Bµi  1  YC g× ?
- GV yêu câu HS gạch ch©n d­íi  những hình ảnh so sánh trong từng câu thơ , câu văn ë s¸ch .
- GV dán lên bảng lớp 4 băng giấy ,  4 HS thi làm bài đúng nhanh , mỗi em cầm bút gạch  nhanh những hình ảnh so sánh trong từng câu thơ , câu văn  .
 
 
 
- Giáo viên nhận xét  chốt lại lời giải đúng .
* Bài 2 :
- Gäi HS ®äc yêu cầu bài tập 2.
- Bµi  2  YC g× ?
- Mời một em  lên bảng làm mẫu 1 câu.
-Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.
- Mời HS lên bảng ghi những từ chỉ sự so sánh trong các câu thơ.
 
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở .
- Giáo viên và lớp theo dõi nhận xét..
*Bài 3
- Yêu cầu HS đọc BT.
- Bµi  3  YC g× ?
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài tập 3
- C¸c em ®· häc mÉu c©u nµo ?
- Muèn ®Æt dÊu chÊm thÝch hîp vµo ®o¹n v¨n ,ta ph¶i dùa vµo c¸c mÉu c©u ®· häc ®Ó hái  vµ t¸ch ra tõng c©u .
VD : + ¤ng t«i vèn lµ g× ?
Cuèi c©u : ¤ng t«i vèn lµ thî gß hµn vµo lo¹i giái  ta ®Æt dÊu g× ?
- Yêu cầu HS làm bài vào vë.
- Gọi 1 học sinh lên bảng làm bài.
 
 
 
- Giáo viên theo dõi và nhận xét.  
 - Đoạn văn có mÊy câu ? cuối mỗi câu ghi dấu g× ? Chữ cái đầu mỗi câu phải viết nh­ thÕ nµo ?       
3) Củng cố - Dặn dò
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới
 
2 học sinh lên bảng làm bài tập
 
Ai là măng non của đất nước?
Chích bông là gì ?
 
 
 
- Lớp lắng nghe giáo viên giới thiệu
 
 
- 2 em đọc thành tiếng yêu cầu bài tập1 trong SGK.
- HS gạch ch©n d­íi  những hình ảnh so sánh trong từng câu thơ , câu văn  . .
 
 
- 4 em đại diện 4 nhóm lên bảng thi làm
- Cả lớp theo dõi, nhận xét, chữa bài.
a/ Mắt hiền sáng tựa vì sao .
b/ Hoa xao xuyến nở như mây từng chùm
c/ Trời là cái tủ ướp lạnh.
    Trời là cái bếp lò nung .
d/ Dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng
 
-1 em  đọc thành tiếng yêu cầu bài tập 2 trong sách giáo khoa.
- 1 H làm bảng làm mẫu.
- Cả lớp làm bài vào vở .
- học sinh lên bảng lên bảng làm bài.
- Lớp theo dõi nhận xét, chốt lại lời giải đúng. (các từ chỉ sự so sánh trong các câu thơ là: tựa – như – là – là  ).
 
 
- Một – hai em đọc yêu cầu đề bài
 
- Cả lớp đọc thầm bài tập 3
- lµ g× ? lµm g× ? nh­ thÕ nµo ?
 
 
 
 
- ¤ng t«i vèn lµ thî gß hµn vµo lo¹i giái 
- dÊu chÊm .
- Lớp thực hiện làm bài vào vë.
- 1 HS chữa bài trên bảng lớp.
Cả lớp nhận xét chốt lại lời giải đúng.
- Ông tôi …loại giỏi. Có lần… đinh đồng. Chiếc búa …tơ mỏng. Ông là…gia đình tôi.
- Đoạn văn có 4 câu ,cuối mỗi câu ghi dấu chấm . Chữ cái đầu mỗi câu phải viết hoa  .
 
- 2 HS nhắc lại những nội dung vừa học.
- Về nhà học bài và xem lại các BT đã làm.
 
 
Thø ba ngµy 24 th¸ng 9 n¨m 2013
Tù nhiªn x· héi
BỆNH LAO PHỔI
 A/ Mục tiêu:
- HS Biết cần tiêm phòng lao, thở không khí trong lành, ăn đủ chất để phòng bệnh lao phổi.
- Nêu được việc nên làm và không nên làm để phòng bệnh lao phổi.
- Giáo dục HS có ý thức cùng với mọi người xung quanh phòng bệnh lao phổi.
B/C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n
- KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ sö dông th«ng tin. Ph©n tÝch vµ xö lý th«ng tin ®Ó biÕt ®­îc nguyªn nh©n vµ t¸c h¹i cña bÖnh lao phæi.
- KÜ n¨ng lµm chñ b¶n th©n
C/ C¸c ph­¬ng ph¸p kÜ thuËt d¹y häc tÝch cùc cã thÓ sö dông
-Th¶o luËn nhãm – Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò  - ®ãng vai
D/ Ph­¬ng tiÖn dạy học:
  -  Tranh  sách giáo khoa (trang 12 và 13  
C/ TiÕn tr×nh dạy học:  : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Bài cũ:
- Nªu các nguyên nhân dẫn đến bệnh đường hô hấp?
- Nêu cách đề phòng  các bệnh đường hô hấp ?
- Gọi 2 học sinh trả lời .
- Nhận xét đánh giá sự chuẩn bị bài của HS.
 
2.Bài mới: 
a) Giới thiệu bài:
b) Kh¸m ph¸:
*Hoạt động 1 : Làm việc với SGK
* Bước 1     Làm việc theo nhóm2
- Cho các nhóm quan sát  hình 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 SGK.
- Yêu cầu học sinh phân ra 1em đọc lời bác sĩ 1em đọc lời bệnh nhân
* Bước 2: Làm việc cả lớp
- Yêu cầu đại diện mỗi nhóm trả lời kết quả vừa thảo luận, mỗi nhóm trình bày một câu.
Nguyªn nh©n g©y ra bÖnh lao phæi lµ g× ?
- Bệnh lao có thể lây từ người bệnh sang người khỏe mạnh qua đường nµo ?
- Ng­êi m¾c bÖnh lao th­êng cã biÓu hiÖn g× ?
 
- BÖnh lao phæi g©y ra t¸c h¹i g× ®èi víi søc khoÎ cña ng­êi bÖnh vµ nh÷ng ng­êi xung quanh ?
- Giáo viên theo dõi và giảng thêm cho học sinh hiểu về nguyên nhân gây ra bệnh lao cũng như tác hại của bệnh này.
 c) KÕt nèi: *Hoạt động 2:
* Bước 1 :  Làm việc theo nhóm:
- Yêu cầu HS quan sát các hình trang 13 SGK và kể ra những việc nên làm và không nên làm để phòng bệnh lao phổi.
*Bước 2 :  Làm việc cả lớp :
- bµi tËp 3 ( 8 )
- Những việc nµo nªn làm ? kh«ng nªn lµm ®Ó phßng bÖnh lao phæi ?
 
- Theo dõi, chốt lại ý đúng.
 
 
 
 
Bước 3       Liên hệ thực tế
- Em và gia đình cần làm việc gì để phòng  tránh bệnh lao phổi ?
 
 
 
* Kết luận : 
Lao là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn lao gây ra, đã có thuốc chữa và phòng bệnh lao, vì vậy trẻ em cần được tiêm phòng lao có thể không bị mắc bệnh này trong suốt cuộc đời.
- Rút ra bài học (SGK)
d)Thùc hµnh
*Hoạt động 3: - Học sinh đóng vai
+ Bước 1:
- Nêu hai tình huống như  SGK.
+ Bước 2:
Trình diễn: Yêu cầu các nhóm lên trình diễn trước lớp.
 
 
 
 
 
* Kết luận :
- Khi có dấu hiệu mắc bệnh, cần đi khám ở bác sĩ, tuân theo các chỉ dẫn của bác sĩ.     
 d) VËn dông:  
- Giáo viên dặn học sinh áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.
- Xem trước bài mới.
 
 
 
 
 
-HS 1: Trả lời về các nguyên nhân dẫn đến bị bệnh đường hô hấp.
-HS 2:Nêu cách đề phòng bị các bệnh đường hô hấp.
 
 
 
 
 
- Quan sát tranh và đứng lên đóng vai bác sĩ và bệnh nhân hỏi và trả lời hình 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 SGK.
 
 
 
 
 
+ do 1 lo¹i vi khuẩn lao gây ra …
 
+ qua đường hô hấp.
 
+ Ho, sèt nhÑ vµo chiÒu , ng­êi gÇy ®i , ¨n kh«ng ngon .
+ Bệnh lao làm cho sức khỏe giảm sút có thể bị chết nếu không chữa kịp thời ,tèn kÐm tiÒn cña…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Những việc làm và hoàn cảnh gây cho ta bị mắc bệnh lao phổi như: Hút thuốc lá, lao động nặng nhọc, sống nơi ẩm thấp
+ Những việc làm và hoàn cảnh giúp tránh bệnh lao phổi: Tiêm phòng bệnh lao khi mới sinh, làm việc vừa sức, nhà ở thoáng mát. Không nên khạc nhổ bừa bãi
- HS tự liên hệ:
 
- Để tránh bị mắc bệnh lao mỗi chúng ta nên: Luôn quét dọn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, không hút thuốc lá, làm việc nghỉ ngơi điều độ, mở cửa cho ánh nắng mặt trời chiếu vào nhà.
 
 
 
 
 
 
- HS nêu bài học (SGK)
 
 
 
 
 
.- Các nhóm thảo luận theo néi dung tranh B¸c sÜ vµ b¸c Ba ( bÖnh nh©n ).
Các nhóm đóng vai B¸c sÜ vµ b¸c Ba
( bÖnh nh©n ), ng­êi dÉn chuyÖn .
- Các nhóm xung phong lên trình diễn trước lớp
- Cả lớp theo dõi, nhận xét- tuyên dương.
 
- Nhiều em nhắc lại.
 
 
- Học sinh về nhà áp dụng những điều đã học vào cuộc sống hàng ngày
- Xem trước bài: Máu và cơ quan tuần hoàn
 
Thø t­ ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2013
Tù nhiªn x· héi
BỆNH LAO PHỔI
 A/ Mục tiêu:
- HS Biết cần tiêm phòng lao, thở không khí trong lành, ăn đủ chất để phòng bệnh lao phổi.
- Nêu được việc nên làm và không nên làm để phòng bệnh lao phổi.
- Giáo dục HS có ý thức cùng với mọi người xung quanh phòng bệnh lao phổi.
B/C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n
- KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ sö dông th«ng tin. Ph©n tÝch vµ xö lý th«ng tin ®Ó biÕt ®­îc nguyªn nh©n vµ t¸c h¹i cña bÖnh lao phæi.
- KÜ n¨ng lµm chñ b¶n th©n
C/ C¸c ph­¬ng ph¸p kÜ thuËt d¹y häc tÝch cùc cã thÓ sö dông
-Th¶o luËn nhãm – Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò  - ®ãng vai
D/ Ph­¬ng tiÖn dạy học:
  -  Tranh  sách giáo khoa (trang 12 và 13  
C/ TiÕn tr×nh dạy học:  : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Bài cũ:
- Nªu các nguyên nhân dẫn đến bệnh đường hô hấp?
- Nêu cách đề phòng  các bệnh đường hô hấp ?
- Gọi 2 học sinh trả lời  .
- Nhận xét đánh giá sự chuẩn bị bài của HS.
 
2.Bài mới: 
a) Giới thiệu bài:
b) Kh¸m ph¸:
*Hoạt động 1 : Làm việc với SGK
* Bước 1     Làm việc theo nhóm2
- Cho các nhóm quan sát  hình 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 SGK.
- Yêu cầu học sinh phân ra 1em đọc lời bác sĩ 1em đọc lời bệnh nhân
* Bước 2: Làm việc cả lớp
- Yêu cầu đại diện mỗi nhóm trả lời kết quả vừa thảo luận, mỗi nhóm trình bày một câu.
Nguyªn nh©n g©y ra bÖnh lao phæi lµ g× ?
- Bệnh lao có thể lây từ người bệnh sang người khỏe mạnh qua đường nµo ?
- Ng­êi m¾c bÖnh lao th­êng cã biÓu hiÖn g× ?
 
- BÖnh lao phæi g©y ra t¸c h¹i g× ®èi víi søc khoÎ cña ng­êi bÖnh vµ nh÷ng ng­êi xung quanh ?
- Giáo viên theo dõi và giảng thêm cho học sinh hiểu về nguyên nhân gây ra bệnh lao cũng như tác hại của bệnh này.
 c) KÕt nèi: *Hoạt động 2:
* Bước 1 :  Làm việc theo nhóm:
- Yêu cầu HS quan sát các hình trang 13 SGK và kể ra những việc nên làm và không nên làm để phòng bệnh lao phổi.
*Bước 2 :  Làm việc cả lớp :
- bµi tËp 3 ( 8 )
- Những việc nµo nªn làm ? kh«ng nªn lµm ®Ó phßng bÖnh lao phæi ?
 
- Theo dõi, chốt lại ý đúng.
 
 
 
 
Bước 3       Liên hệ thực tế
- Em và gia đình cần làm việc gì để phòng  tránh bệnh lao phổi ?
 
 
 
* Kết luận : 
Lao là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn lao gây ra, đã có thuốc chữa và phòng bệnh lao, vì vậy trẻ em cần được tiêm phòng lao có thể không bị mắc bệnh này trong suốt cuộc đời.
- Rút ra bài học (SGK)
d)Thùc hµnh
*Hoạt động 3: - Học sinh đóng vai
+ Bước 1:
- Nêu hai tình huống như  SGK.
+ Bước 2:
Trình diễn: Yêu cầu các nhóm lên trình diễn trước lớp.
 
 
 
 
 
* Kết luận :
- Khi có dấu hiệu mắc bệnh, cần đi khám ở bác sĩ, tuân theo các chỉ dẫn của bác sĩ.     
 d) VËn dông:  
- Giáo viên dặn học sinh áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.
- Xem trước bài mới.
 
 
 
 
 
-HS 1: Trả lời về các nguyên nhân dẫn đến bị bệnh đường hô hấp.
-HS 2:Nêu cách đề phòng bị các bệnh đường hô hấp.
 
 
 
 
 
- Quan sát tranh và đứng lên đóng vai bác sĩ và bệnh nhân hỏi và trả lời hình 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 SGK.
 
 
 
 
 
+ do 1 lo¹i vi khuẩn lao gây ra …
 
+ qua đường hô hấp.
 
+ Ho, sèt nhÑ vµo chiÒu , ng­êi gÇy ®i , ¨n kh«ng ngon .
+ Bệnh lao làm cho sức khỏe giảm sút có thể bị chết nếu không chữa kịp thời ,tèn kÐm tiÒn cña…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Những việc làm và hoàn cảnh gây cho ta bị mắc bệnh lao phổi như: Hút thuốc lá, lao động nặng nhọc, sống nơi ẩm thấp
+ Những việc làm và hoàn cảnh giúp tránh bệnh lao phổi: Tiêm phòng bệnh lao khi mới sinh, làm việc vừa sức, nhà ở thoáng mát. Không nên khạc nhổ bừa bãi
- HS tự liên hệ:
 
- Để tránh bị mắc bệnh lao mỗi chúng ta nên: Luôn quét dọn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, không hút thuốc lá, làm việc nghỉ ngơi điều độ, mở cửa cho ánh nắng mặt trời chiếu vào nhà.
 
 
 
 
 
 
- HS nêu bài học (SGK)
 
 
 
 
 
.- Các nhóm thảo luận theo néi dung tranh B¸c sÜ vµ b¸c Ba ( bÖnh nh©n ).
Các nhóm đóng vai B¸c sÜ vµ b¸c Ba
( bÖnh nh©n ), ng­êi dÉn chuyÖn .
- Các nhóm xung phong lên trình diễn trước lớp
- Cả lớp theo dõi, nhận xét- tuyên dương.
 
- Nhiều em nhắc lại.
 
 
- Học sinh về nhà áp dụng những điều đã học vào cuộc sống hàng ngày
- Xem trước bài: Máu và cơ quan tuần hoàn
 

 
1                                              H­íng dÉn hoc
TËp lµm v¨n
ViÕt vÒ ng­êi th©n trong gia ®×nh
I- Môc tiªu:
- Cñng cè kiÕn thøc c¬ b¶n, më réng, n©ng cao kÜ n¨ng viÕt ®¬¹n v¨n cho HS.
- Rèn kĩ  năng viết ®o¹n v¨n kÓ vÒ ng­êi th©n cã sö dông h×nh ¶nh so s¸nh
II- Chuẩn bị : Vë
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Giíi thiÖu bµi :
Tiết Tập làm văn hôm nay, em sẽ viết ®o¹n v¨n kÓ vÒ ng­êi th©n cã sö dông h×nh ¶nh so s¸nh
    2  . LuyÖn tËp
- HS ®äc yªu cÇu bµi tËp.
- Bµi tËp yªu cÇu g×?
 
- GV h­íng dÉn HS lµm bµi theo gîi ý sau
+Ngöôøi ñoù teân gì ,khoaûng bao nhieâu tuoåi ?
+Ngöôøi ñoù laøm ngheà gì , ôû ñaâu ?
+Tình caûm cuûa em ñoái vôùi ngöôøi ñoù nhö theá naøo ?
+Ngöôøi aáy ñoái vôùi em nhö theá naøo ?
- YCHS lµm vë
- Gọi 1HS khá, giỏi ®äc bµi cña m×nh
- Giáo viên nhận xét rút kinh nghiệm .
- Mời 3 học sinh thi kể.
 
 
3- Cñng cè - dÆn dß:
- NhËn xÐt tiÕt häc
 
 
 
 
 
 
 
- Viết ®o¹n v¨n kÓ vÒ ng­êi th©n cã sö dông h×nh ¶nh so s¸nh
 
 
 
 
 
 
 
- Một em khá , giỏi ®äc bµi cña m×nh
 
- 3 học sinh lên thi kể cho lớp nghe.
- Lớp theo dõi bình chọn bạn kể hay nhất.
                              
                                        Thứ  sáu  ngày 28 tháng  9  năm  2012
Tiết 1:                                                    Thể dục
ÔN ĐỘI HÌNH, ĐỘI  NGŨ, TRÒ CHƠI: "TÌM NGƯỜI CHỈ HUY"
A/ Mục tiêu 
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số
- Ôn động tác  đi đều từ 1 – 4 hàng dọc đi theo vạch kẻ thẳng. Yêu cầu thực hiện động tác  tương đối đúng.
- Chơi trò chơi “ Tìm người chỉ huy “. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động .
B/ Địa điểm phương tiện :
- Sân bãi chọn nơi thoáng mát, bằng phẳng, vệ sinh sạch sẽ
    - Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi …
C/ Hoạt động dạy học :
                              Nội dung và phương pháp dạy học
Đội hình luyện tập
1/ Phần mở đầu :
- G V nhận lớp phổ biến nội dung tiết học .
- HS đứng tại chỗ vừa xoay khớp vừa đếm theo nhịp (từ 1 – 8)
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân từ 100 – 120 m
- Trở về chơi trò chơi “ Chui qua hầm cầu" .
  2/ Phần cơ bản :
- GV yêu cầu lớp ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số .
+ Giáo viên điều khiển cho cả lớp tập luyện â và sửa sai cho HS .
+ Lớp trưởng hô cho lớp thực hiện .
+ Tập luyện theo tổ và thi đua giữa các tổ (tổ nào thực hiện các động tác  đều đẹp và chính xác sẽ được tuyên dương, tổ nào có nhiều bạn sai phải nắm tay nhau vừa đi vừa hát xung quanh lớp .
- Ôn đi đều theo 1 - 4 hàng dọc theo vạch kẻ thẳng.
-Chơi trò chơi : “ Tìm người chỉ huy “
-Giáo viên nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần .
-Học sinh thực hiện chơi trò chơi :”Tìm người chỉ huy “
- Chạy trên sân trường.
     3/Phần kết thúc:
-Yêu cầu học sinh . Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay và hát
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học
 
 
 
 
 
 
         
           
           
           
           
         GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ThÓ dôc
 
ĐỘI HÌNH, ĐỘI  NGŨ, TRÒ CHƠI: "TÌM NGƯỜI CHỈ HUY"
A/ Mục tiêu 
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số
- Ôn động tác  đi đều từ 1 – 4 hàng dọc đi theo vạch kẻ thẳng. Yêu cầu thực hiện động tác  tương đối đúng.
- Chơi trò chơi “ Tìm người chỉ huy “. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tương đối chủ động .
B/ Địa điểm phương tiện :
- Sân bãi chọn nơi thoáng mát, bằng phẳng, vệ sinh sạch sẽ
    - Chuẩn bị còi, kẻ sân cho trò chơi …
C/ Hoạt động dạy học :
                              Nội dung và phương pháp dạy học
Đội hình luyện tập
1/ Phần mở đầu :
- G V nhận lớp phổ biến nội dung tiết học .
- HS đứng tại chỗ vừa xoay khớp vừa đếm theo nhịp (từ 1 – 8)
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân từ 100 – 120 m
- Trở về chơi trò chơi “ Chui qua hầm cầu" .
  2/ Phần cơ bản :
- GV yêu cầu lớp ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số .
+ Giáo viên điều khiển cho cả lớp tập luyện â và sửa sai cho HS .
+ Lớp trưởng hô cho lớp thực hiện .
+ Tập luyện theo tổ và thi đua giữa các tổ (tổ nào thực hiện các động tác  đều đẹp và chính xác sẽ được tuyên dương, tổ nào có nhiều bạn sai phải nắm tay nhau vừa đi vừa hát xung quanh lớp .
- Ôn đi đều theo 1 - 4 hàng dọc theo vạch kẻ thẳng.
-Chơi trò chơi : “ Tìm người chỉ huy “
-Giáo viên nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi thử 1-2 lần .
-Học sinh thực hiện chơi trò chơi :”Tìm người chỉ huy “
- Chạy trên sân trường.
     3/Phần kết thúc:
-Yêu cầu học sinh . Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay và hát
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học
 
 
 
 
 
 
         
           
           
           
           
         GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    ....................................................................................
Tiết 2:                                                      Toán                                     
LUYỆN TẬP
   A/ Mục tiêu 
- Biết xem giờ ( chính xác đến 5 phút)
- Biết xác định 1/2, 1/3 của nhóm đồ vật.
   B/ Đồ dùng dạy - học :
- Đồng hồ, hình trong bài tập 1và 3
    C/ Hoạt động dạy - học:
 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
Bµi 2 (18 )
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:  
“Luyện tập “
b)Hướng dẫn HS làm BT:         
-Bài 1:
Gọi học sinh nêu bài tập .
- Dùng mô hình đồng hồ vặn kim theo các giờ khác nhau và yêu cầu học sinh đọc.
- §ång hå A chØ mÊy giê ? V× sao em biÕt ?
-Yêu cầu lớp theo dõi và tự chữa bài
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2 :
Yêu cầu hs nhìn tóm tắt nêu
- Bµi to¸n cho biÕt g× ?
- Bµi to¸n hái g× ?
- Muèn biÕt tÊt c¶ cã bao nhiªu ng­êi ta lµm nh­ thÕ nµo ?§Ó tr¶ lêi c©u hái nµy c¶ líp làm bài vào vở.
- Gọi 1 em lên bảng chữa bài.
 
- Nhận xét, tuyên dương.
( Cßn cã c©u tr¶ lêi kh¸c, nh­ng phÐp tÝnh chØ lµ 5x4=20 )
Bài 3 
Yêu cầu HS đọc câu hỏi ở SGK, xem hình vẽ rồi trả lời miệng.( nhãm 2 )
3a .Đã khoanh vào  số qu¶ cam trong hình nào  ? V× sao ?
 
- Gọi một học sinh lên bảng chỉ.
 
3b. Đã khoanh vào số bông hoa trong hình nào ? V× sao ?
-Nhận xét  bài học sinh .
GV:
a. Đã khoanh vào  số qu¶ cam trong hình 1 .V× chia 12 qu¶ cam thµnh 3 hµng b»ng nhau , mçi hµng lµ số cam
b.đã khoanh vào số bông hoa trong cả hai hình 3 và 4.V× chia 8 b«ng hoa lµm 2 phÇn b»ng nhau ,mçi phÇn lµ số bông hoa
 
3) Củng cố - Dặn dò:
-Nhận xét đánh giá tiết học
–Dặn  về nhà học và làm bài tập .
 
2 HS quay ®ång hå .
 
Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài
 
 
 
 
- Cả lớp thực hiện quan sát  và trả lời .
 
 
- 3 em đứng tại chỗ nêu số giờ ở đồng hồ giáo viên vặn kim
- 3 Học sinh nhận xét bài bạn.
 
 
 
1thuyÒn : 5 ng­êi
4thuyÒn : .. ng­êi ?
 
 
- Cả lớp thực hiện làm vào vở.
                   Giải
   Số người bốn thuyền có là:
            5 x 4 = 20 (người)
                     Đáp số: 20 người.
 
 
- 2 HS đọc yêu cầu bài.                           
- Lên bảng chỉ vào hình và nêu :
Đã khoanh vào  số qu¶ cam trong hình 1 .V× Hình 1 có 3 hàng đã khoanh vào một hàng vậy đã khoanh vào số cam     
-  đã khoanh vào số bông hoa trong cả hai hình 3 và 4.
- Lớp nhận xét  bài bạn .
 
 
 
 
                                 .................................................................................
Tiết 3:          Tập làm văn      
KỂ VỀ GIA ĐÌNH - ĐIỀN VÀO  GIẤY TỜ IN SẴN
     A/ Mục tiêu :
- HS kể được một cách đơn giản về gia đình mình với bạn mới quen.
-  Viết đúng đơn xin nghỉ học theo mẫu. Biết điền vào giấy tờ in sẵn.
    B/ Đồ dùng dạy - học : - Mẫu đơn, bảng phụ.
     C/ Hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ:
- Giáo viên kiểm tra  vở của học sinh .
- GV nhận xét , ghi điểm
2.Bài mới:  
a/ Giới thiệu bài :
b/ Hướng dẫn làm bài tập :
*Bài 1 :
- Gọi 2 học sinh đọc yêu cầu bài tập (Kể về gia đình em)
-Bài tập yêu cầu gì?
 
-Kể về gia đình là kể những gì?
 
-Kể về gia đình em cho ai ?
-Khi kể em cần xưng hô như thế nào?
-Giúp các em nắm vững yêu cầu của bài :
Kể về gia đình mình cho một người bạn mới (mới quen, mới chuyển trường về..) . các em chỉ cần nói 5 đến 7câu giới thiệu về gia đình của em.
Ví dụ:
Gia đình của em có những ai, làm công việc gì, tính tình thế nào?. Cần xưng hô đúng.
-         Yêu cầu HS tập kể
 
-         HS kể trước lớp
GV nhận xét nội dung, cách kể.
*Bài 2 :
GV nêu yêu cầu của bài
GV treo bảng phụ viết sẵn mẫu đơn
+Đơn xin nghỉ học gồm những nội dung gì?
 
 
 
 
 
 
 
 
+Khi viết Đơn, ở phần lí do nghỉ học, em cần viết như thế nào?
 
+Khi xin phép nghỉ học, em thường hứa như thế nào?
 
-Yêu cầu HS làm miệng
GV nhận xét
-Tổ chức cho HS viết đơn.
 
GV theo dõi, chấm bài 5 HS.
GV nhận xét
c) Củng cố - Dặn dò:
-  Giáo viên nhận xét đánh giá tiết  học
- Nhắc học sinh về cách trình bày một lá đơn
- Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau
 
- 3 HS đọc lại đơn xin vào đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
 
 
 
 
 
- Hai em  đọc yêu cầu BT.
- Kể về gia đình em với một người bạn em mới quen.
-…những người trong gia đình. Công việc của từng người, tính tình của mỗi người..
-…một người bạn mới quen.
-…thân mật: mình, tớ, tôi…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 HS khá kể mẫu
HS tập kể theo nhóm bàn.
5HS kể trước lớp
cả lớp nhận xét
 
- Một học sinh đọc bài tập 2 .
+Quốc hiệu và tiêu ngữ
+Địa điểm và ngày, tháng năm viết đơn.
+Tên của đơn
+Tên của người nhận đơn
+Họ, tên người viết đơn; người viết là học sinh lớp nào.
+LÍ do viết đơn.
+Lí do nghỉ học
+Lời hứa của người viết đơn
+Ý kiến và chữ kí của gia đình HS
+Chữ kí của HS
 
…phải đúng sự thật
 
… chép bài, học bài và làm bài đầy đủ
 
2HS làm miệng trước
 
- Thực hành làm bài
- Ba học sinh đọc lại đơn.
- Lớp theo dõi nhận xét, bổ sung.
 
 
 
- Hai em nhắc lại nội dung bài học.
-Về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết sau :  Nghe kể dại gì mà đổi – điền vào tờ giấy in sẵn
 
 
 
                                ............................................................................
Tiết 4:       Tập viết                             
ÔN CHỮ HOA  B
    I/ Mục tiêu :
- Củng cố về cách viết chữ  hoa B, H, T, viết đúng tên riêng Bố Hạ, và câu ứng dụng.
- Rèn HS viết đúng chữ mẫu, trình bày sạch đẹp.
    II/ Đồ dùng dạy học :
- GV : chữ mẫu B, tên riêng : Bố Hạ và câu tục ngữ trên dòng kẻ ô li.
- HS : Vở tập viết, bảng con, phấn
III/ Các hoạt động :       
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1 . Bài cũ :
-   GV kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh và chấm điểm một số bài.
-   Gọi học sinh nhắc lại từ và câu ứng dụng đã viết ở bài trước.
-   Cho học sinh viết vào bảng con : Âu Lạc, Ăn quả
-   Nhận xét
2. Bài mới:
-  GV nêu mục đích , yêu cầu của tiết học
3.  Hướng dẫn viết chữ  hoa.
a.Luyện viết chữ hoa
+GV viết mẫu , kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ
Quan sát và nêu quy trình viết chữ hoa
 
 
+ Yêu cầu HS đọc tên riêng và câu ứng dụng trong bài.
GV cho HS quan sát tên riêng : Bố Hạ và hỏi:
 
Tìm và nêu các chữ hoa có trong tên riêng ?
-   GV gắn chữ B trên bảng cho học sinh quan sát và nhận xét.
  
+  Chữ  B được viết mấy nét ?
-   GV vừa viết vừa nhắc lại quy trình viết
-   Lần lượt viết từng chữ hoa cỡ nhỏ trên dòng kẻ li ở bảng lớp,
                              
- Giáo viên cho HS viết vào bảng con từng chữ hoa:
    Chữ B hoa cỡ nhỏ : 2 lần
    Chữ H hoa cỡ nhỏ : 1 lần
-   Giáo viên nhận xét.
/*. Luyện viết từ ngữ ứng dụng ( tên riêng)
-   Học sinh đọc tên riêng : Bố Hạ
 Bố Hạ một xã ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, nơi có giống cam ngon nổi tiếng.
-   Treo bảng phụ tên riêng cho học sinh quan sát và nhận xét các chữ cần lưu ý khi viết.

+  Những chữ nào viết hai li rưỡi ?
+  Chữ nào viết một li ?
+  Đọc lại từ ứng dụng
-   GV viết mẫu tên riêng theo chữ cỡ nhỏ trên dòng kẻ li ở bảng lớp, lưu ý cách nối giữa các con chữ.
-  Cho HS viết vào bảng con
-   Nhận xét, uốn nắn về cách viết.
*  Luyện viết câu ứng dụng: 
-   GV cho học sinh đọc câu ứng dụng :
Bầu ơi thương lấy bí cùng
   Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
-   Câu tục ngữ mượn hình ảnh bầu và bí là những cây khác nhau nhưng leo trên cùng một giàn để khuyên chúng ta phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
-   Treo bảng phụ viết sẵn câu tục ngữ cho học sinh quan sát và nhận xét các chữ cần lưu ý khi viết.
+  Câu ca dao có chữ  nào được viết hoa ?
- Yêu cầu học sinh luyện viết trên bảng con
-   Giáo viên nhận xét, uốn nắn
4/ Hướng dẫn HS viết vào vở Tập viết:
-   Yêu cầu :
+  Viết chữ B : 1 dòng cỡ nhỏ
+  Viết các chữ H, T : 1 dòng cỡ nhỏ
+  Viết tên Bố Hạ : 2 dòng cỡ nhỏ
+  Viết câu tục ngữ : 2 lần
-   Gọi 1 HS nhắc lại tư thế ngồi viết
-   Cho học sinh viết vào vở.
-   GV quan sát, nhắc nhở HS ngồi chưa đúng tư thế và cầm bút sai, chú ý hướng dẫn các em viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ, trình bày câu tục ngữ theo đúng mẫu.
* Chấm, chữa bài
-   Nhận xét về các bài đã chấm để rút kinh nghiệm chung.
5. Củng cố – Dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
 
 
 
 
 
-   Học sinh nhắc lại
 
-   Học sinh viết bảng con
 
 
 
 
 
- Các chữ hoa là : B, H, T
- HS viÕt trên bảng con quan sát và nhận xét.
- Nêu quy trình viết.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 4 nét.
-   Học sinh quan sát, lắng nghe.
 
 
 
 
 
 
 
-   Viết bảng con
 
 
 
 
 
-   Cá nhân
 
 
 
 
-   Học sinh quan sát và nhận xét.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS viết vào bảng con
 
 
-     HS trả lời.
 
 
 
 
 
 
 
-   Học sinh theo dõi
 
-  Chữ được viết hoa là Bầu, Tuy
-   Học sinh viết bảng con
- Học sinh quan sát và nhận xét.
 
 
 
 
 
 
 
- Học sinh viết  vào vở.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................................................................................................................
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2015-09-24 22:51:25 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 5 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.59 M | File type: doc
lần xem

giáo án Ôn tập về hình học, Toán học. Hä vµ tªn : ........................................................ Bµi kiÓm tra cuèi tuÇn 3 To¸n Bµi 1 : §óng, sai : Mét bao g¹o cã 142 kg, ng­êi ta lÊy ra 37 kg. Hái bao g¹o cßn l¹i bao nhiªu kg ?

https://tailieuhoctap.com/giaoantoanhoc/on-tap-ve-hinh-hoc.ve2c0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác