on tap ve hinh hoc

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Tieát 11
Toaùn
OÂN TAÄP VEÀ HÌNH HOÏC
I/ MUÏC TIEÂU -Tính ñöôïc ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc, chu vi hình tam giaùc, chu vi hình töù giaùc
Hs thöïc hieän Baøi 1,2,3
-Yeâu thích moân toaùn, töï giaùc laøm baøi.
II/ Chuaån bò:
 GV: Baûng phuï.
 HS: VBT, baûng con.
III/ HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC:  
 1.OÅn ñònh lôùp:haùt
2.Kieåm tra baøi cuõ :
- Kieåm tra caùc baøi taäp ñaõ giao veà nhaø cuûa tieát 10.
- Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
3.Baøi môùi:
Hoaït ñoäng 1: HS laøm vaøo vở
Baøi 1 :
- Goïi 1 Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi:
+ Ñöôøng gaáp khuùc ABCD coù maáy ñoaïn thaúng, ñoù laø nhöõng ñoaïn thaúng naøo? Haõy neâu ñoä daøi cuûa töøng ñoaïn thaúng?
+ Muoán tính ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc ta laøm nhö theá naøo?
-Goïi 1 HS leân laøm baûng phuï, HS caû lôùp laøm baøi vaøo vôû BT.
 
 
 
- Gv nhaän xeùt.
-GV yeâu caàu Hs ñoïc baøi 1b).
+ Hình tam giaùc MNP coù maáy caïnh, ñoù laø nhöõng caïnh naøo? Haõy neâu ñoä daøi töøng caïnh.
+ Muoán tìm chu vi cuûa moät hình ta laøm theá naøo?
- GV yeâu caàu Hs laøm vaøo vở. Moät Hs leân baûng laøm baøi.
 
 
-Gv nhaän xeùt,cho ñieåm.
  Hoaït ñoäng 2: HS laøm vaøo vôû
Baøi 2:
- Goïi 1 Hs ñoïc yeâu caàu của ñeà baøi:
 
 
 
                                      
 
- Yeâu caàu Hs neâu caùch ño ñoä daøi ñoaïn thaúng cho tröôùc, sau ñoù tính chu vi hình chöõ nhaät ABCD.
 
 
 
- Goïi 1 em leân baûng ño ñoä daøi  vaø ghi keát quaû roài tính chu vi hình chöõ nhaät ABCD,caû lôùp laøm vaøo vôû.
 
 
                                                  
 
 
 
- Gv nhaän xét,cho ñieåm.
Hoaït ñoäng 3: HS neâu mieäng
Baøi 3:
- Gv yeâu caàu Hs ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi:
- Gv yeâu caàu Hs quan saùt hình, Gv höôùng daãn ñaùnh soá thöù töï cho töøng phaàn
-Trong hình beân coù bao nhieâu hình vuoâng,coù bao nhieâu hình tam giaùc?
 
-GV nhaän xeùt.    
    4. Toång keát – daën doø.
-Yeâu caàu HS veà nhaø luyeän taäp theâm veà caùc hình ñaõ hoïc, veà chu vi caùc hình, ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc .
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
-Chuaån bò baøi: OÂn taäp veà giaûi toaùn.
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tính ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc ABCD
+ Goàm coù 3 ñoaïn thaúng: AB =34cm, BC=12cm, CD=40cm.
 
+Ta tính toång ñoä daøi caùc caïnh cuûa ñöôøng gaáp khuùc ñoù.
-Hs thực hiện:
                     Giải
 a)Ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc ABCD laø:
              34 + 12 + 40 = 86 (cm)
                Ñaùp soá 86 cm.
-HS nhận xét
 
+Coù ba caïnh: MN=34cm, NP=12cm, PM=40cm.
+Ta  tính toång ñoä daøi caùc caïnh cuûa hình ñoù.
-Hs töï giaûi vaøo  vở.Moät Hs leân baûng laøm baøi
               Giải
        Chu vi hình tam giaùc MNP:
         34 + 12 + 40 = 86 (cm)
        Ñaùp soá: 86 cm.
-Hs nhaän xeùt. söûa baøi
 
 
-Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi hình chữ nhật ABC
            A                           B
 
 
             D                          C
+ Ta đặt thước lên đoạn thẳng cần đo sao cho : điểm 0 của cây thước trùng với điểm đầu tiên của đoạn thẳng  rồi lần đến điểm cuối cùng, điểm cuối cùng trùng với  vạch số ở ngay vị trí đó ta nói độ dài đoạn thẳng là số đó.
-Hs thực hiện:
      Chu vi hình chöõ nhaät ABCD laø:
             3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm).
                Ñaùp soá 10 cm.
       A               3cm         B
 
   2cm                              2cm
 
        C               3cm               D
Hs nhận xét
 
 
 
+ Coù 5 hình vuoâng.
+ Coù 6 hình tam giaùc
-Hs nhaän xeùt.
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2014-04-16 12:04:03 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 19 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

giáo án on tap ve hinh hoc, Toán học. Tieát 11 Toaùn OÂN TAÄP VEÀ HÌNH HOÏC I/ MUÏC TIEÂU -Tính ñöôïc ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc, chu vi hình tam giaùc, chu vi hình töù giaùc Hs thöïc hieän Baøi 1,2,3 -Yeâu thích moân toaùn, töï giaùc laø

https://tailieuhoctap.com/giaoantoanhoc/on-tap-ve-hinh-hoc.evtszq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác