Giáo án kỹ năng sống lơp5

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Gi¸o dôc kÜ n¨ng sèng líp 5

TuÇn 11
Chñ ®Ò 1
KÜ n¨ng giao tiÕp ë n¬i c«ng céng (TiÕt 1)
    I.Môc tiªu
-Lµm vµ hiÓu ®­îc néi dung bµi tËp 1,2 vµ ghi nhí.
-RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng giao tiÕp n¬i c«ng céng.
-Gi¸o dôc cho häc sinh cã ý thøc gi÷ trËt tù n¬i c«ng céng vµ biÕt nh­êng ®­êng, nh­êng chç cho ng­êi giµ vµ trÎ em.
    II.§å dïng
 Vë bµi tËp thùc hµnh kÜ n¨ng sèng líp 5.
    III.C¸c ho¹t ®éng
   1.KiÓm tra bµi cò
   2.Bµi míi
       2.1 Ho¹t ®éng 1:Xö lÝ t×nh huèng
  Bµi tËp 1:
  - Gäi häc sinh nªu yªu cÇu cña bµi tËp .
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:ë n¬i c«ng céng chóng ta kh«ng ®­îc nãi c­êi to, g©y ån µo, kh«ng chen lÊn, x« ®Èy nhau.
 2.2 Ho¹t ®éng 2:øng xö v¨n minh
  Bµi tËp 2:
  - Gäi mét häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp .
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 +Tranh 1: §
 +Tranh 2: S
 +Tranh 3: §
 +Tranh 4: §
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:ë n¬i c«ng céng ph¶i biÕt nh­êng ®­êng, nh­êng chç cho ng­êi giµ, trÎ nhá vµ phô n÷ cã thai.
          ? VËy ë n¬i c«ng céng chóng ta cÇn cã hµnh vi øng xö thÕ nµo cho lÞch sù?
   -2 HS tr¶ lêi.
 *Ghi nhí:ë n¬i c«ng céng chóng ta cÇn gi÷ trËt tù, kh«ng c­êi nãi ån µo, ®i l¹i nhÑ nhµng, kh«ng chªn lÊn, x« ®Èy, nh­êng ®­êng, nh­êng chç cho ng­êi giµ, em nhá vµ phô n÷ cã thai.
IV.Cñng cè- dÆn dß
 ? Chóng ta võa häc kÜ n¨ng g× ?
 -VÒ chuÈn bÞ bµi tËp  cßn l¹i.

TuÇn 12
Chñ ®Ò 1
KÜ n¨ng giao tiÕp ë n¬i c«ng céng(TiÕt 2)
    I.Môc tiªu
  -Lµm vµ hiÓu ®­îc néi dung bµi tËp 3
  -RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng giao tiÕp n¬i c«ng céng vµ øng xö v¨n minh.
  -Gi¸o dôc cho häc sinh cã ý thøc t«n träng ng­êi giµ vµ lÞch sù n¬i c«ng céng.
    II.§å dïng
 Vë bµi tËp thùc hµnh kÜ n¨ng sèng líp 5.
    III.C¸c ho¹t ®éng
   1.KiÓm tra bµi cò
   2.Bµi míi
      2.1 Ho¹t ®éng 1: Xö lÝ t×nh huèng
  Bµi tËp 3:
  - Gäi mét häc sinh ®äc t×nh huèng cña bµi tËp vµ c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän ®Ó tr¶ lêi.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
  *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Khi ®i trªn xe buýt ph¶i biÕt nh­êng chç ngåi cho cô giµ, em bÐ vµ phô n÷ cã thai.Ph¶i cã th¸i ®é, lêi nãi lÞch sù khi lµm phiÒn ng­êi kh¸c.
  2.2 Ho¹t ®éng 2: §ãng vai
   *T×nh huèng 1:
   -Sè ng­êi: C¸c thµnh viªn trong tæ.
   -Vai: cô giµ, em bÐ vµ c¸c ng­êi ngåi trªn xe.
   *T×nh huèng 2:
   -Sè ng­êi tham gia: C¸c thµnh viªn trong tæ.
   -Ph©n vai: Mét sè ng­êi ngåi xem phim vµ mét sè em nhá muèn ®i nhê vµo trong.
   *HS c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
   * GV kÕt luËn chung
IV.Cñng cè- dÆn dß
 ? Chóng ta võa häc kÜ n¨ng g× ?
-VÒ chuÈn bÞ bµi sau.

 
TuÇn 13
Chñ ®Ò 2
KÜ n¨ng óng phã víi c¨ng th¼ng (TiÕt 1)
    I.Môc tiªu
-Lµm vµ hiÓu ®­îc néi dung bµi tËp 1,2,4 & Ghi nhí
-RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng øng phã víi c¨ng th¼ng.
-Gi¸o dôc cho häc sinh cã ý thøc øng phã c¨ng th¼ng tÝch cùc.
    II.§å dïng
Vë bµi tËp thùc hµnh kÜ n¨ng sèng líp 5.
    III.C¸c ho¹t ®éng
   1.KiÓm tra bµi cò
  2.Bµi míi
       2.1 Ho¹t ®éng 1:Xö lÝ t×nh huèng.
  Bµi tËp 1: Nh÷ng t×nh huèng g©y c¨ng th¼ng.
 
  - Gäi mét häc sinh ®äc t×nh huèng cña bµi tËp vµ c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän ®Ó tr¶ lêi.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Trong cuéc sèng hµng ngµy lu«n tån t¹i t×nh huèng g©y c¨ng th¼ng, t¸c ®éng ®Õn con ng­êi.
  Bµi tËp 2:T©m tr¹ng khi c¨ng th¼ng.
  - Gäi mét häc sinh ®äc t×nh huèng cña bµi tËp vµ c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän ®Ó tr¶ lêi.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Khi bÞ c¨ng th¼ng g©y cho con ng­êi phÇn lín c¶m xóc tiªu cùc, ¶nh h­ëng kh«ng tèt tíi søc khoÎ.
            2.2 Ho¹t ®éng 2:Gi¶i quyÕt t×nh huèng.
  Bµi tËp 4:Nh÷ng c¸ch øng phã tÝch cùc vµ tieu c­ch khi c¨ng th¼ng.
  - Gäi mét häc sinh ®äc t×nh huèng cña bµi tËp vµ c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän ®Ó tr¶ lêi.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
        *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Khi gÆp t×nh huèng g©y c¨ng th¼ng chóng ta cÇn biÕt øng phã mét c¸ch tÝch cùc, cã hiÖu qu¶, phï hîp víi ®iÒu kiÖn b¶n th©n.
* Ghi nhí: ( Trang 11)
IV.Cñng cè- dÆn dß
 ? Chóng ta võa häc kÜ n¨ng g× ?
-VÒ chuÈn bÞ bµi tËp tiÕp theo.

 
TuÇn 15
Chñ ®Ò 2
KÜ n¨ng øng phã víi c¨ng th¼ng (TiÕt 2)
 
    I.Môc tiªu
-Lµm vµ hiÓu ®­îc néi dung bµi tËp 3,5.
-RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng øng phã víi c¨ng th¼ng.
-Gi¸o dôc cho häc sinh cã ý thøc øng phã c¨ng th¼ng tÝch cùc.
    II.§å dïng
Vë bµi tËp thùc hµnh kÜ n¨ng sèng líp 5.
    III.C¸c ho¹t ®éng
   1.KiÓm tra bµi cò
   2.Bµi míi
          2.1 Ho¹t ®éng 1:Xö lÝ t×nh huèng
  Bµi tËp 3:øng phã trong t×nh huèng bÞ c¨ng th¼ng
  - Gäi mét häc sinh ®äc 3 t×nh huèng cña bµi tËp vµ c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän ®Ó tr¶ lêi.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.( mçi nhãm th¶o luËn 1 t×nh huèng)
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Trong t×nh huèng bÞ c¨ng th¼ng, chóng ta cÇn biÕt øng phã tÝch cùc.
            2.2 Ho¹t ®éng 2:Lùa chän t×nh huèng.
  Bµi tËp 5:Phßng tr¸nh tõ xa c¸c t×nh huèng g©y c¨ng th¼ng.
  - Gäi mét häc sinh ®äc t×nh huèng cña bµi tËp vµ c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän ®Ó tr¶ lêi.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Chóng ta cÇn biÕt phßng tr¸nh ®Ó kh«ng r¬i vµo tr¹ng th¸i c¨ng th¼ng.
IV.Cñng cè- dÆn dß
 ? Chóng ta võa häc kÜ n¨ng g× ?
-VÒ chuÈn bÞ bµi tËp  cßn l¹i.

 
TuÇn 17
Chñ ®Ò 3
KÜ n¨ng hîp t¸c (T1)
    I.Môc tiªu
-Lµm vµ hiÓu ®­îc néi dung bµi tËp 2, 3, 1 & Ghi nhí
-RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng hîp t¸c ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc.
-Gi¸o dôc cho häc sinh cã ý thøc cïng hîp t¸c.
    II.§å dïng
Vë bµi tËp thùc hµnh kÜ n¨ng sèng líp 5.
    III.C¸c ho¹t ®éng
  1.KiÓm tra bµi cò
   2.Bµi míi
        2.1 Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vµ ph©n tÝch truyÖn.
  Bµi tËp 2: §äc truyÖn Bã ®òa.
  - Gäi mét häc sinh ®äc truyÖn.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
         *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Hîp t¸c lµ biÕt cïng chung søc ®Ó lµm viÖc mét c¸ch hiÖu qu¶.
  Bµi tËp 3:§äc truyÖn N¨m ngãn tay
  - Gäi mét häc sinh ®äc truyÖn.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Mçi thµnh viªn ®Òu cã nhiÖm vô, ph¶i biÕt cïng hîp t¸c th× mäi viÖc sÏ tèt lµnh.
 2.2 Ho¹t ®éng 2:Trß ch¬i.
  Bµi tËp: Trß ch¬i GhÐp h×nh.
  -GV phæ biÕn c¸ch ch¬i.
  -Häc sinh lËp theo nhãm.( 4 HS)
  -C¸c nhãm ghÐp h×nh thµnh mét h×nh vu«ng.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Trong cuéc sèng, chóng ta ph¶i biÕt cïng nhau hîp søc th× c«ng viÖc sÏ thuËn lîi, tèt ®Ñp.
*Ghi Nhí: ( Trang 17)
IV.Cñng cè- dÆn dß
 ? Chóng ta võa häc kÜ n¨ng g× ?
-VÒ chuÈn bÞ bµi tËp  cßn l¹i.
 

 
TuÇn 18
Chñ ®Ò 3
KÜ n¨ng hîp t¸c (T2)
    I.Môc tiªu
-Lµm vµ hiÓu ®­îc néi dung bµi tËp 6, 4, 5.
-RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng hîp t¸c trong c«ng viÖc.
-Gi¸o dôc cho häc sinh cã ý thøc hîp t¸c.
    II.§å dïng
Vë bµi tËp thùc hµnh kÜ n¨ng sèng líp 5.
    III.C¸c ho¹t ®éng
   1.KiÓm tra bµi cò
   2.Bµi míi
   2.1 Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc theo nhãm.
  Bµi tËp 6:
  - Gäi mét häc sinh ®äc t×nh huèng cña bµi tËp vµ c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän ®Ó tr¶ lêi.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Khi lµm viÖc theo nhãm ph¶i biÕt hîp t¸c.
2.2 Ho¹t ®éng 2:Trß ch¬i
  Bµi tËp 4: Trß ch¬i: C¸ sÊu trªn ®Çm lÇy
  -GV phæ biÕn c¸ch ch¬i.
  -Häc sinh lËp theo nhãm.( 4 HS)
  -C¸c nhãm chó ý ph¶i ®øng gän vµo bê khi cã tiÕng h«.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm lªn thùc hiÖn.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Trong cuéc sèng, chóng ta ph¶i biÕt cïng nhau hîp søc th× c«ng viÖc sÏ thuËn lîi, tèt ®Ñp.
  Bµi tËp 5: VÏ khu«n mÆt c­êi
  -Häc sinh lËp theo nhãm.( 6 HS)
  -C¸c nhãm ®øng thµnh 2 hµng däc.
  -LÇn l­ît tõng ng­êi cña mçi ®éi lªn bÞt m¾t vµ vÏ cho tíi khi hoµn thµnh bµi vÏ.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Trong cuéc sèng, chóng ta ph¶i biÕt cïng nhau hîp søc th× c«ng viÖc sÏ thuËn lîi, tèt ®Ñp.
IV.Cñng cè- dÆn dß
 ? Chóng ta võa häc kÜ n¨ng g× ?
-VÒ chuÈn bÞ bµi tËp  cßn l¹i.

 
TuÇn 19
Chñ ®Ò 4
KÜ n¨ng gi¶i quyÕt m©u thuÉn (T1)
    I.Môc tiªu
-Lµm vµ hiÓu ®­îc néi dung bµi tËp 1, 2, 3 & Ghi nhí.
-RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng gi¶i quyÕt m©u thuÉn.
-Gi¸o dôc cho häc sinh cã ý thøc gi¶i quyÕt m©u thuÉn víi th¸i ®é tÝch cùc, kh«ng dïng b¹o lùc.
    II.§å dïng
Vë bµi tËp thùc hµnh kÜ n¨ng sèng líp 5.
    III.C¸c ho¹t ®éng
  1.KiÓm tra bµi cò
  2.Bµi míi
  2.1 Ho¹t ®éng 1:Trß ch¬i
  Bµi tËp 1:
  - ChuÈn bÞ.
  -GV phæ biÕn c¸ch ch¬i.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm  lªn ch¬i.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn: Trong cuéc sèng ®«i khi sÏ x¶y ra c¸ m©u thuÉn.
  2.2 Ho¹t ®éng 2:Xö lÝ t×nh huèng
 Bµi tËp 2:
      *T×nh huèng 1
  - Gäi mét häc sinh ®äc t×nh huèng 1 cña bµi tËp vµ c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän ®Ó tr¶ lêi.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
    *T×nh huèng 2
- Gäi mét häc sinh ®äc t×nh huèng 2 cña bµi tËp vµ c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän ®Ó tr¶ lêi.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶. -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
     *T×nh huèng 3
- Gäi mét häc sinh ®äc t×nh huèng 3 cña bµi tËp vµ c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän ®Ó tr¶ lêi.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:M©u thuÉn trong cuéc sèng hÕt søc ®a d¹ng vµ th­êng b¾t nguån tõ sù kh¸c nhau vÒ quan ®iÓm.
2.3 Ho¹t ®éng 3:Lùa chän t×nh huèng
  Bµi tËp 3:
  - Gäi mét häc sinh ®äc t×nh huèng cña bµi tËp vµ c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän ®Ó tr¶ lêi.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:§Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉ, chóng ta cÇn gi¶i quyÕt theo h­íng tÝch cùc.
* Ghi nhí: ( Trang21)
IV.Cñng cè- dÆn dß
 ? Chóng ta võa häc kÜ n¨ng g× ?
-VÒ chuÈn bÞ bµi tËp  cßn l¹i.

 
TuÇn 21
Chñ ®Ò 4
KÜ n¨ng gi¶i quyÕt m©u thuÉn (T2)
    I.Môc tiªu
-Lµm vµ hiÓu ®­îc néi dung bµi tËp 4,5
-RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨nggi¶i quyÕt m©u thuÉn.
-Gi¸o dôc cho häc sinh cã ý thøc gi¶i quyÕt m©u thuÉn theo h­íng tÝch cùc.
    II.§å dïng
Vë bµi tËp thùc hµnh kÜ n¨ng sèng líp 5.
    III.C¸c ho¹t ®éng
   1.KiÓm tra bµi cò
   2.Bµi míi
   2.1 Ho¹t ®éng 1: §ãng vai
  Bµi tËp 4:
  - Gäi mét häc sinh ®äc t×nh huèng cña bµi tËp 3 vµ viÕt lêi tho¹i cho t×nh huèng.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.( §ãng vai)
  -§¹i diÖn c¸c nhãm  lªn diÔn.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
*Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:M©u thuÉn th­êng cã ¶nh h­ëng tiªu cùc tíi quan hÖ cña c¸c bªn nªn chóng ta cÇn gi¶i quyÕt m©u thÉn víi th¸i ®é tÝch cùc.
 2.2 Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh
  Bµi tËp 5:
  - Gäi mét häc sinh ®äc c¸c lêi khuyªn.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:§Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn, chóng ta cÇn nhËn thøc ®­îc nguyªn nh©n g©y m©u thuÉn vµ gi¶i quyÕt m©u thuÉn ®ã theo h­íng tÝch cùc.
IV.Cñng cè- dÆn dß
 ? Chóng ta võa häc kÜ n¨ng g× ?
-VÒ chuÈn bÞ bµi tËp  cßn l¹i.

 
TuÇn 23
Chñ ®Ò 5
Kiªn ®Þnh vµ tõ chèi (T1)
    I.Môc tiªu
-Lµm vµ hiÓu ®­îc néi dung bµi tËp 1, 2, 3 & ghi nhí
-RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng kiªn ®Þnh vµ tõ chèi.
-Gi¸o dôc cho häc sinh cã ý thøc kiªn ®Þnh vµ tõ chèi ®óng lóc.
    II.§å dïng
Vë bµi tËp thùc hµnh kÜ n¨ng sèng líp 5.
    III.C¸c ho¹t ®éng
   1.KiÓm tra bµi cò
   2.Bµi míi
   2.1 Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh
  Bµi tËp 1:
  - Gäi mét häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp .
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm 2
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Trong cuéc sèng, chóng ta cÇn biÕt lùa chän c¸c ho¹t ®éng cã Ých, kh«ng tham gia c¸c ho¹t ®éng cã h¹i.
 2.2 Ho¹t ®éng 2: Xö lÝ t×nh huèng
 Bµi tËp 2:
  - Gäi mét häc sinh ®äc c¸c t×nh huèng cña bµi tËp vµ c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän ®Ó tr¶ lêi.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm 4.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Chóng ta cÇn lùa chän c¸c ph­¬ng ¸n tÝch cùc ®Ó gi¶i quyÕt t×nh huèng.
 2.3 Ho¹t ®éng 3: Hoµn thµnh cuéc ®èi tho¹i
 Bµi tËp 3:
  - Gäi mét häc sinh ®äc t×nh huèng cña bµi tËp vµ c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän ®Ó tr¶ lêi.
  -Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n.
  -§¹i diÖn mét sè em tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c HS kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Chóng ta cÇn biÕt tõ chèi nh÷ng t×nh huèng tiªu cùc.
* Ghi nhí: ( Trang 25)
IV.Cñng cè- dÆn dß
 ? Chóng ta võa häc kÜ n¨ng g× ?
-VÒ chuÈn bÞ bµi tËp  cßn l¹i.

 
TuÇn 25
Chñ ®Ò 5
Kiªn ®Þnh vµ tõ chèi (T2)
    I.Môc tiªu
-Lµm vµ hiÓu ®­îc néi dung bµi tËp 4, 5.
-RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng kiªn ®Þnh vµ tõ chèi.
-Gi¸o dôc cho häc sinh cã ý thøc kiªn ®Þnh vµ tõ chèi ®óng lóc.
    II.§å dïng
    Vë bµi tËp thùc hµnh kÜ n¨ng sèng líp 5.
    III.C¸c ho¹t ®éng
   1.KiÓm tra bµi cò
   2.Bµi míi
   2.1 Ho¹t ®éng 1: §ãng vai
  Bµi tËp 4:
  - Gäi mét häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm 2.
  - C¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:
  Bµi tËp 5:
  - Gäi mét häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp vµ c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän ®Ó tr¶ lêi.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm 4.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Chóng ta cÇn lùa chän c¸c c©u tõ chèi sao cho phï hîp.
IV.Cñng cè- dÆn dß
 ? Chóng ta võa häc kÜ n¨ng g× ?
-VÒ chuÈn bÞ bµi tËp  cßn l¹i.

 
TuÇn 27
Chñ ®Ò 6
Gi¸ trÞ cña t«i (T1)
    I.Môc tiªu
-Lµm vµ hiÓu ®­îc néi dung bµi tËp 1, 3 & Ghi nhí.
-RÌn cho häc sinh  hiÎu ®­îc gi¸ trÞ cña b¶n th©n.
-Gi¸o dôc cho häc sinh cã ý thøc x¸c ®Þnh ®óng c¸c gi¸ trÞ cña b¶n th©n, b¶o vÖ c¸c gi¸ trÞ ®ã, ®ång thêi biÕt t«n träng gi¸ trÞ cña ng­êi kh¸c.
    II.§å dïng
Vë bµi tËp thùc hµnh kÜ n¨ng sèng líp 5.
    III.C¸c ho¹t ®éng
  1.KiÓm tra bµi cò
  2.Bµi míi
  2.1 Ho¹t ®éng 1: Lùa chän
  Bµi tËp 1:T­ëng t­îng
  - Gäi mét häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp .
  -Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n.
  -§¹i diÖn c¸c HS tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c HS kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
*Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Chóng ta cÇn cã nh÷ng ®Þnh h­íng cho ®óng cho mäi suy nghÜ vµ hµnh ®éng.
 2.2 Ho¹t ®éng 2 :§Þnh h­íng
 Bµi tËp 3: Gi¸ trÞ cña t«i
  - Gäi mét häc sinh ®äc t×nh huèng cña bµi tËp vµ c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän ®Ó tr¶ lêi.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
*Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Chóng ta cÇn x¸c ®Þnh ®óng gi¸ trÞ cña b¶n th©n, b¶o vÖ c¸c gi¸ trÞ ®ã.
* Ghi nhí: ( Trang 28)
IV.Cñng cè- dÆn dß
 ? Chóng ta võa häc kÜ n¨ng g× ?
-VÒ chuÈn bÞ c¸c bµi tËp  cßn l¹i.
 
 

 
TuÇn 29
Chñ ®Ò 6
Gi¸ trÞ cña t«i (T2)
    I.Môc tiªu
-Lµm vµ hiÓu ®­îc néi dung bµi tËp 2.
-RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ cña m×nh.
-Gi¸o dôc cho häc sinh cã ý thøc x¸c ®Þnh ®óng gi¸ trÞ cña b¶n th©n.
    II.§å dïng
Vë bµi tËp thùc hµnh kÜ n¨ng sèng líp 5.
    III.C¸c ho¹t ®éng
   1.KiÓm tra bµi cò
   2.Bµi míi
  Bµi tËp 2: Ch©n dung cña t«i
  - Gäi mét häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp .
  -Häc sinh suy nghÜ vµ lµm viÖc c¸ nh©n.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Mçi ng­êi cã nh÷ng nguþen väng kh¸c nhau nh­ng cÇn ph¶i cã chuÈn mùc ®¹o ®øc ®óng ®¾n.
IV.Cñng cè- dÆn dß
 ? Chóng ta võa häc kÜ n¨ng g× ?
-VÒ chuÈn bÞ c¸c bµi tËp  cßn l¹i.

 
TuÇn 31
Chñ ®Ò 7
KÜ n¨ng lËp kÕ ho¹ch (T1)
    I.Môc tiªu
-Lµm vµ hiÓu ®­îc néi dung bµi tËp 1,2,3 & ghi nhí.
-RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng lËp kÕ ho¹ch trong c¸c c«ng viÖc.
-Gi¸o dôc cho häc sinh cã ý thøc biÕt lËp kÐ ho¹ch sao cho lÞch tr×nh phï hîp ®Ó tiÕn hµnh c«ng viÑc ®­îc thuËn lîi.
    II.§å dïng
   Vë bµi tËp thùc hµnh kÜ n¨ng sèng líp 5.
    III.C¸c ho¹t ®éng
  1.KiÓm tra bµi cò
  2.Bµi míi
  2.1 Ho¹t ®éng 1: Xö lÝ t×nh huèng
  Bµi tËp 1:
  - Gäi mét häc sinh ®äc t×nh huèng cña bµi tËp vµ c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän ®Ó tr¶ lêi.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm 2.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Ph¶i cã kÕ ho¹ch cô thÓ cho c«ng viÖc ®Ó thuËn lîi trong khi lµm.
  2.2 Ho¹t ®éng 2:Lùa chän
Bµi tËp 2:
  - Gäi mét häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp vµ c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän ®Ó tr¶ lêi.
  -Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n.
  -§¹i diÖn HS tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c HS kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
*Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Chóng ta cnnf biÕt lùa chän nh÷ng ho¹t ®éng quan träng ®Ó ­u tiªn cho c«ng viÖc.
  2.3 Ho¹t ®éng 3 : LËp kÕ ho¹ch
Bµi tËp 3:
  - Gäi mét häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp .
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm 2.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Chóng ta cÇn cã kÕ ho¹ch cô thÓ cho c«ng viÖc hµng ngµy.
* Ghi nhí: ( Trang 34)
IV.Cñng cè- dÆn dß
 ? Chóng ta võa häc kÜ n¨ng g× ?
-VÒ chuÈn bÞ c¸c bµi tËp  cßn l¹i.

TuÇn 33
Chñ ®Ò 7
KÜ n¨ng lËp kÕ ho¹ch (T2)
    I.Môc tiªu
-Lµm vµ hiÓu ®­îc néi dung bµi tËp 4,5,6.
-RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng lËp kÕ ho¹ch trong c¸c c«ng viÖc.
-Gi¸o dôc cho häc sinh cã ý thøc biÕt lËp kÐ ho¹ch sao cho lÞch tr×nh phï hîp ®Ó tiÕn hµnh c«ng viÑc ®­îc thuËn lîi.
    II.§å dïng
Vë bµi tËp thùc hµnh kÜ n¨ng sèng líp 5.
    III.C¸c ho¹t ®éng
  1.KiÓm tra bµi cò
  2.Bµi míi
  2.1 Ho¹t ®éng 1:LËp kÕ ho¹ch
  Bµi tËp 4:
  - Gäi mét häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp .
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm 4.
-LËp kÕ ho¹ch ®Ó lµm tê b¸o t­êng.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Muèn hoµn thµnh c«ng viÖc ®­îc tèt, chóng ta cµn biÕt lËp kÕ ho¹ch cho tõng bé phËn vµ cô thÓ cho tõng ho¹t ®éng.
  2.2 Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh c¸ nh©n
 Bµi tËp 5:
  - Gäi mét häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp .
  -Häc sinh .
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
*Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Hµng tuÇn chóng ta cÇn cã kÕ ho¹ch cô thÓ cho tõng ngµy c¸c ho¹t ®éng sao cho phï hîp.
  2.3 Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh theo nhãm
 Bµi tËp 6:
  - Gäi mét häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp .
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm vµ lËp kÕ ho¹ch cô thÓ cho c«ng viÖc nhãm m×nh lùa chän.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Khi lËp kÕ ho¹ch chóng ta cÇn l­u x¸c ®Þnh môc tiªu cô thÓ vµ x¸c ®Þnh biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã.
IV.Cñng cè- dÆn dß
 ? Chóng ta võa häc kÜ n¨ng g× ?
-VÒ chuÈn bÞ c¸c bµi tËp  cßn l¹i.

TuÇn 34
Chñ ®Ò 8
 KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lÝ th«ng tin (T1)
    I.Môc tiªu
-Lµm vµ hiÓu ®­îc néi dung bµi tËp 1,2,4 & ghi nhí.
-RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng khai th¸c vµ xö lÝ th«ng tin.
Gi¸o dôc cho häc sinh cã ý thøc häc hái vµ t×m hiÓu vÒ thÕ giíi xung quanh.
    II.§å dïng
Vë bµi tËp thùc hµnh kÜ n¨ng sèng líp 5.
    III.C¸c ho¹t ®éng
  1.KiÓm tra bµi cò
  2.Bµi míi
  2.1 Ho¹t ®éng 1: Ho¹t ®éng nhãm
  Bµi tËp 1 : Trß ch¬i: Nhµ b¸o t×m ng­êi næi tiÕng
  - Gäi mét häc sinh ®äc c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm vµ ch¬i thö.
  - C¸c nhãm lªn ch¬i.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
*Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Muèn t×m ra ng­êi næi tiÕng nhanh chãng th× nhµ b¸o ph¶i biÕt khai th¸c th«ng tin cho hîp lÝ.
 2.2 Ho¹t ®éng 2: Lùa chän t×nh huèng
 Bµi tËp 2:
  - Gäi mét häc sinh ®äc t×nh huèng cña bµi tËp vµ c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän ®Ó tr¶ lêi.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Khi lùa chän c¸c ph­¬ng ¸n, chóng ta ph¶i biÕt ®­îc chän c¸ch ®ã sÏ cã lîi g×.
2.3 Ho¹t ®éng 3:
  Bµi tËp 4:
  - Gäi mét häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp.
   -Häc sinh ®äc c¸c tõ khãa c¸c bµi häc ë tr­êng.
 
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:
* Ghi nhí: ( trang 40)
IV.Cñng cè- dÆn dß
 ? Chóng ta võa häc kÜ n¨ng g× ?
-VÒ chuÈn bÞ c¸c bµi tËp  cßn l¹i.

TuÇn 35
Chñ ®Ò 8
 KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xö lÝ th«ng tin (T2)
 
    I.Môc tiªu
-Lµm vµ hiÓu ®­îc néi dung bµi tËp 5,3,6,7.
-RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng khai th¸c vµ xö lÝ th«ng tin.
- Gi¸o dôc cho häc sinh cã ý thøc häc hái vµ t×m hiÓu vÒ thÕ giíi xung quanh.
    II.§å dïng
Vë bµi tËp thùc hµnh kÜ n¨ng sèng líp 5.
    III.C¸c ho¹t ®éng
  1.KiÓm tra bµi cò
  2.Bµi míi
  2.1 Ho¹t ®éng 1: Xö lÝ th«ng tin
  Bµi tËp 5:
  - Gäi mét häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp vµ c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän ®Ó tr¶ lêi.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc: 
  Bµi tËp 3:
  - Gäi mét häc sinh ®äc th«ng tin cña bµi tËp vµ c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän ®Ó tr¶ lêi.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 *Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:
 2.2 Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh
 Bµi tËp 6:
  - Gäi mét häc sinh ®äc t×nh huèng cña bµi tËp vµ c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän ®Ó tr¶ lêi.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
 2.3 Ho¹t ®éng 3: Pháng vÊn
 Bµi tËp 7:
  - Gäi mét häc sinh ®äc yªu cÇu cña bµi tËp.
  -Häc sinh th¶o luËn theo nhãm 2.
  -§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶.
  -C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt vµ bæ sung.
*Gi¸o viªn chèt kiÕn thøc:Chóng ta cÇn l­u ý khi pháng vÊn cÇn biÕt khai th¸c vµ xö lÝ th«ng tin cho tèt.
IV.Cñng cè- dÆn dß
 ? Chóng ta võa häc kÜ n¨ng g× ?
-VÒ chuÈn bÞ c¸c bµi tËp  cßn l¹i.
 

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2015-07-08 18:33:22 | Thể loại: Toán học | Lần tải: 60 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.11 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án kỹ năng sống lơp5, Toán học. Gi¸o dôc kÜ n¨ng sèng líp 5 TuÇn 11 Chñ ®Ò 1 KÜ n¨ng giao tiÕp ë n¬i c«ng céng (TiÕt 1) I.Môc tiªu -Lµm vµ hiÓu ®­îc néi dung bµi tËp 1,2 vµ ghi nhí. -RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng giao tiÕp n¬i c«ng cé

https://tailieuhoctap.com/giaoantoanhoc/giao-an-ky-nang-song-lop5.js7a0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác