Giáo án Tin học 7 HKI chuẩn theo 4 bước

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 

Tuần 1
Ngày soạn: 25/08/2017
Ngày giảng:…................
phÇn I: b¶ng tÝnh ®iÖn tö
TiÕt 1 - Bµi 1: ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh lµ g×?
A. MỤC TIÊU
- Có được khái niệm ban đầu về chương trình bảng tính. Tác dụng của chương trình bảng tính trong tin học.
- Nhận biết được giao diện chính của chương trình bảng tính. Nhập dữ liệu vào bảng tính.
- Nghiêm túc, có tinh thần học hỏi, sáng tạo, tích cực. Hình thành phong cách học tập chuẩn mực.
B. CHUẨN BỊ
I. Giáo viên: Máy chiếu, bảng tính mẫu cho HS quan sát
II. Học sinh: Xem trước nội dung bài mới trước khi đến lớp.
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
I. Tổ chức
Sĩ số: Lớp 7A:……………….., Lớp 7B:……………….., Lớp 7C:………………..
II. Kiểm tra: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV – HS
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu về bảng và nhu cầu xử lý thông tin dạng bảng
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS hoạt động nhóm trong 15 phút:
- Nhóm 1: Trong nhà trường, những số liệu của môn học nào thường trình bày dưới dạng bảng? Việc trình bày đó có tác dụng gì
- Nhóm 2: Tìm hiểu ví dụ 1 (SGK/3) và nhận xét?
- Nhóm 3: Tìm hiểu ví dụ 2 (SGK/4) và nhận xét?
- Nhóm 4: Tìm hiểu ví dụ 3 (SGK/4) và nhận xét?
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các nhóm khi gặp khó khăn
- HS: thảo luận thống nhất câu trả lời
* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: gọi đại diện các nhóm trình bày câu trả lời
- HS: lắng nghe và bổ sung ý kiến
* Đánh giá kết quả hoạt động
- GV: nhận xét, đánh giá
- HS: thống nhất câu trả lời và ghi bài vào vở
1. Bảng tính và nhu cầu xử lý bảng
Chương trình bảng tính: là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng biểu đồ biểu diện trực quan các số liệu có trong bảng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 
 


 

Hoạt động 2: Tìm hiểu về chương trình bảng tính:
- Quan sát hình 5 SGK và nhận xét về cách trình bày nội dung.
- Quan sát và trả lời.
- Chương trình bảng tính có khả năng lưu giữ và xử lí nhiều dạng dữ liệu khác nhau, trong đó có dữ liệu số và dữ liệu dang văn bản.
Giải thích thêm về một số đặc điểm chung của chương trình bảng tính
Ích lợi của chương trình bảng tính là gì?
 
 
 
 
2. Chương trình bảng tính
* Một số đặc điểm chung của chương trình bảng tính:
- Màn hình làm việc: dữ liệu trình bày dưới dạng bảng.
- Dữ liệu: xử lí nhiều dạng dữ liệu khác nhau, trong đó có dữ liệu số và dữ liệu dạng văn bản.
- Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn: các tính toán được thực hiện tự động. Khi dữ liệu thay đổi, các ô tính liên quan được cập nhật tự động.
- Sắp xếp và lọc dữ liệu: có thể sắp xếp và lọc dữ liệu theo những tiêu chí khác nhau.
- Tạo biểu đồ: có các công cụ vẽ biểu đồ để minh họa trực quan cho dữ liệu.
IV. Củng cố
- Nêu 1 ví dụ mà dữ liệu được trình bày dưới dạng bảng?
V. HDVN
- Học bài, làm bài tập SGK/9.
                                             
Tuần 1
Ngày soạn: 25/08/2017
Ngày giảng:…...............
TiÕt 2 - Bµi 1: ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh lµ g×?
A. MỤC TIÊU
- Có được khái niệm ban đầu về chương trình bảng tính. Tác dụng của chương trình bảng tính trong tin học.
- Nhận biết được giao diện chính của chương trình bảng tính. Nhập dữ liệu vào bảng tính.
- Nghiêm túc, có tinh thần học hỏi, sáng tạo, tích cực. Hình thành phong cách học tập chuẩn mực.
B. CHUẨN BỊ
I. Giáo viên: Máy chiếu, bảng tính mẫu cho HS quan sát
II. Học sinh: Xem trước nội dung bài mới trước khi đến lớp.
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
I. Tổ chức
Sĩ số: Lớp 7A:……………….., Lớp 7B:……………….., Lớp 7C:………………..
II. Kiểm tra: Kết hợp trong giờ dạy.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV - HS
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu về màn hình làm việc của chương trình bảng tính:
- GV: cho HS quan sát giao diện chương trình bảng tính Excel
3. Màn hình làm việc của chương trình bảng tính
Ngoài các bảng chọn, thanh công cụ và nút lệnh giống như ở chương trình soạn thảo văn bản Word, giao diện này còn có
1

 
 


 

? Cho biết giao diện gồm những thành phần cơ bản nào?
- HS: quan sát hình và trả lời câu hỏi
- GV: ngoài các bảng chọn, thanh công cụ và nút lệnh giống như ở chương trình soạn thảo văn bản Word, giao diện này còn có thêm thành phần gì?
- HS: thanh công thức, bảng chọn data, trang tính.
- GV: nhận xét và giải thích chức năng của từng thành phần.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về cách nhập dữ liệu vào trang  tính:
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS hoạt động nhóm trong 20 phút:
- Tìm hiểu thao tác chọn 1 ô tính và cách đưa dữ liệu vào ô tính đó.
- Cách sửa dữ liệu ô tính và thực hiện sửa dữ liệu
- Thao tác di chuyển giữa các ô tính
- Cách gõ chữ Việt trên trang tính
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các nhóm khi gặp khó khăn
- HS: thảo luận thống nhất câu trả lời
* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: gọi đại diện các nhóm trình bày câu trả lời
- HS: lắng nghe và bổ sung ý kiến
* Đánh giá kết quả hoạt động
- GV: nhận xét, đánh giá
- HS: thống nhất câu trả lời và ghi bài vào vở
thêm:
- Thanh công thức: nhập công thức, hiển thị dữ liệu
- Bảng chọn data (dữ liệu): gồm các lệnh để xử lí dữ liệu.
- Trang tính: gồm các cột và hàng, giao giữa cột và hàng là một ô.
 
 
 
4. Nhập dữ liệu vào trang tính:
a) Nhập và sửa dữ liệu:
- Nháy chuột vào một ô của trang tính và nhập dữ liệu vào từ bàn phím. Thao tác nháy chọn một ô gọi là kích hoạt ô tính.
- Để sửa dữ liệu của một ô: nháy đúp chuột vào ô đó và thực hiện việc sửa dữ liệu như trong soạn thảo văn bản.
b) Di chuyển trên trang tính:
- Sử dụng phím mũi tên trên bàn phím.
- Sử dụng chuột và các thanh cuộn.
c) Gõ chữ Việt:
- Sử dụng các chương trình hỗ trợ gõ : Vietkey, Unikey, ...
- Hai kiểu gõ chữ Việt phổ biến hiện nay là kiểu TELEX và kiểu VNI
IV. Củng cố
- Hệ thống lại toàn bộ kiến thức.
- Nêu khái niệm về chương trình bảng tính? Chức năng chính của chương trình bảng tính là gì?
V. HDVN
- Học bài và làm các bài tập còn lại trong SGK.
- Đọc trước bài mới.
 
Ngày.....tháng.....năm 2017
DuyÖt tæ chuyªn m«n
 
 
 
 
1

 
 


 

Tuần 2
Ngày soạn: 1/9/2017
Ngày giảng:…...............
TiÕt 3 - Bµi thùc hµnh 1: lµm quen víi excel
A. MỤC TIÊU
- Böôùc ñaàu laøm quen vôùi chöông trình baûng tính. Taùc duïng cuûa chöông trình baûng tính trong tin hoïc.
- Nhaän bieát ñöôïc giao dieän chính cuûa chöông trình baûng tính. Nhaäp cho ñöôïc döõ lieäu vaøo baûng tính.
- Nghiêm túc, có tinh thần học hỏi, sáng tạo, tích cực. Hoaøn thaønh toát noäi dung thöïc haønh.
B. CHUẨN BỊ
I. Giáo viên
 Phòng máy tính
II. Học sinh
 Sách giáo khoa, vở ghi….
 Xem trước nội dung bài mới trước khi đến lớp.
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
I. Tổ chức
Sĩ số: Lớp 7A:………………..
  Lớp 7B:………………..
  Lớp 7C:………………..
II. Kiểm tra:
 Kết hợp trong giờ dạy.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV - HS
Nội dung
Hoạt động 1: Khởi động chương trình
- Höôùng daãn hoïc sinh khôûi ñoäng chöông trình.
- Laøm theo höôùng daãn.
- Höôùng daãn hoïc sinh löu keát quaû vaø thoaùt khoûi Excel.
- Thöïc haønh.
 
Hoạt động 2: Lưu kết quả và thoát khỏi Excel
- GV: Gọi HS nhắc lại cách lưu văn bản trong Word?
- HS trả lời và lên thực hiện mẫu
- GV: hướng dẫn cho HS cách lưu kết quả trong Excel
- HS chú ý lắng nghe
- GV: Gọi HS nhắc lại cách kết thúc phiên làm việc trong Word?
1. Khôûi ñoäng Excel
Để khởi động Excel, em thực hiện theo các cách sau:
C1: Nháy chuột ở biểu tượng trên màn hình khởi động của Windows
C2: Nháy chuột trên biểu tượng đã được gắn lên Thanh công việc của màn hình Windows
2. Lưu kết quả và thoát khỏi Excel
- Löu : File -> Save
1

 
 


 

- HS nhắc lại và thực hiện mẫu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập 1
- Tìm ñieåm khaùc nhau giöõa maøn hình Word vaø Excel.
- HS khởi động Excel và thực hiện theo các yêu cầu của bài
- Quan sát và nhận xét
- Höôùng daãn thöïc haønh.

+ Chọn thư mục để lưu
+ Gõ tên tệp
+ Nháy Save
- Đóng trang tính (vẫn làm việc với Excel)
File  Close
- Kết thúc phiên làm việc với Excel
Nháy nút hoặc File  Exit
* Bài 1: Khởi động Excel
- Lieät keâ caùc ñieåm khaùc nhau giữa màn hình Word và Excel.
- Mở và quan sát một vài dải lệnh
- Kích hoạt 1 ô tính, thực hiện di chuyển trên trang tính
IV. Củng cố
- Ô tính đang được kích hoạt có khác gì so với những ô tính khác?
- Chức năng của chương trình bảng tính là gì?
V. HDVN
- Xem trước nội dung bài tập 2, 3.
                                             
Tuần 2
Ngày soạn: 1/9/2017
Ngày giảng:…..............
TiÕt 4 - Bµi thùc hµnh 1: lµm quen víi excel
A. MỤC TIÊU
- Böôùc ñaàu laøm quen vôùi chöông trình baûng tính. Taùc duïng cuûa chöông trình baûng tính trong tin hoïc.
- Nhaän bieát ñöôïc giao dieän chính cuûa chöông trình baûng tính. Nhaäp cho ñöôïc döõ lieäu vaøo baûng tính.
- Nghiêm túc, có tinh thần học hỏi, sáng tạo, tích cực. Hoaøn thaønh toát noäi dung thöïc haønh.
B. CHUẨN BỊ
I. Giáo viên: Phòng máy tính
II. Học sinh
1

 
 


 

 Sách giáo khoa, vở ghi….
 Xem trước nội dung bài mới trước khi đến lớp.
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
I. Tổ chức
Sĩ số: Lớp 7A:………………..
  Lớp 7B:………………..
  Lớp 7C:………………..
II. Kiểm tra:
 Kết hợp trong giờ dạy.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV - HS
Nội dung
Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập 2:
- Höôùng daãn nhaäp döõ lieäu vào bảng tính
- Quan sát và nhận xét.
+ Khi nhấn Enter kết thúc nhập dữ liệu thì ô được kích hoạt tiếp theo ở đâu?
+ Khi nhấn phím em hãy quan sát kết quả nhập dữ liệu và ô được kích hoạt tiếp theo và cho nhận xét
Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 3:
- GV: Höôùng daãn nhaäp döõ lieäu.
- HS: Thöïc hieän theo höôùng daãn.
- Taïo baûng tính theo maãu
- Thöïc haønh.
* Bài 2:
- Nhập dữ liệu vào 1 ô và nhấn Enter để kết thúc nhập.
- Nhập dữ liệu vào 1 ô và gõ 1 trong các phím
+ Tab            + Phím mũi tên
+ Esc             + Nháy chuột lên ô khác
 
 
 
* Bài 3:
- Nhaäp döõ lieäu vaøo baûng

- Hoàn thành các yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn học sinh thực hiện thao tác lưu và thoát khỏi Excel
IV. Củng cố
- Kiểm tra bài thực hành của các nhóm
- Chỉ ra những lỗi sai và cách khắc phục những lỗi thường gặp.
V. HDVN
- Xem trước bài mới: Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
 
Ngày.....tháng.....năm 2017
DuyÖt tæ chuyªn m«n
 
 
 
1

 
 


 

Tuần 3
Ngày soạn: 9/9/2017
Ngày giảng:….............
TiÕt 5 - Bµi 2: c¸c thµnh phÇn chÝnh vµ d÷ liÖu
trªn trang tÝnh
A. MỤC TIÊU
- Tìm hieåu veà baûng tính, khaû naêng xöû lí döõ lieäu baûng tính. Bieát ñöôïc caùc thaønh phaàn chính treân trang tính.
- Nhaän bieát baûng tính, trang tính ñöôïc kích hoaït. Nhaän bieát ñöôïc caùc thaønh phaàn chính treân trang tính.
- Nghiêm túc, có tinh thần học hỏi, sáng tạo, tích cực.
B. CHUẨN BỊ
I. Giáo viên: Giáo án, SGK....
II. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi….
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
I. Tổ chức
Sĩ số: Lớp 7A:………………..
  Lớp 7B:………………..
  Lớp 7C:………………..
II. Kiểm tra: Kết hợp trong giờ dạy.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV - HS
Nội dung
Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu bảng tính:
- GV: Giôùi thieäu baûng tính.
- HS: lắng nghe và ghi nhớ
- Höôùng daãn phaân bieät trang tính ñang ñöôïc kích hoaït vaø trang tính khoâng ñöôïc kích hoaït.
- Chuù yù quan saùt vaø phaân bieät theo höôùng daãn.
- Quan saùt hình 1.12 cho biết trang tính soá maáy ñöôïc kích hoaït?
- Höôùng daãn caùch kích hoaït moät trang tính.
 ?Tröôùc khi thöïc hieän thao taùc vôùi moät trang tính ta phaûi thöïc hieän thao taùc gì?
- HS: Kích hoạt trang tính
Hoạt động 2: Tìm hiểu các thành phần chính trên trang tính:
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS hoạt động nhóm trong 15 phút:
- Nhắc lại một số thành phần chính của trang tính trong bài học trước?
1. Bảng tính
- Moät baûng tính coù nhieàu trang tính. Các trang tính được phân biệt bằng tên, ngầm định là Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3

- Trang tính ñöôïc kích hoaït coù nhaõn maøu traéng, teân trang vieát baèng chöõ ñaäm.
- Ñeå kích hoaït trang tính , em nhaùy chuoät vaøo nhaõn trang töông öùng.
 
2. Các thành phần chính trên trang tính
- Hoäp teân: Hieån thò ñòa chæ oâ ñöôïc choïn.
VD: A1
1

 
 


 

- Tìm hiểu thêm một số thành phần khác trên trang tính và cho biết tác dụng của những thành phần đó: Hộp tên, khối ô, địa chỉ khối ô, thanh công thức.
- Để thực hiện chọn một khối ô, em cần thực hiện những thao tác nào
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các nhóm khi gặp khó khăn
- HS: thảo luận thống nhất câu trả lời
* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: gọi đại diện các nhóm trình bày câu trả lời
- HS: lắng nghe và bổ sung ý kiến
* Đánh giá kết quả hoạt động
- GV: nhận xét, đánh giá
- HS: thống nhất câu trả lời và ghi bài vào vở
 

- Khoái oâ: Laø nhoùm caùc oâ lieàn keà nhau taïo thaønh hình chöõ nhaät.
VD: Khối A1:C4
- Thanh coâng thöùc: cho bieát noäi dung cuûa oâ ñang ñöôïc kích hoaït.
                          Thanh công thức
 
* Chuù yù: Neáu khoâng nhìn thaáy thanh coâng thöùc coù theå laøm hieän noù baèng caùch: View --> Formula Bar.
IV. Củng cố
- Heä thoáng laïi kieán thöùc: caùc thaønh phaàn chính treân trang tính.
V. HDVN
- Hoïc baøi vaø laøm baøi taäp trong SGK. Xem tröôùc mục 3, 4 của bài.  
                                             
Tuần 3
Ngày soạn: 9/9/2017
Ngày giảng:….............
TiÕt 6 - Bµi 2: c¸c thµnh phÇn chÝnh vµ d÷ liÖu
trªn trang tÝnh
A. MỤC TIÊU
- Tìm hieåu veà baûng tính, khaû naêng xöû lí döõ lieäu baûng tính. Bieát ñöôïc caùc thaønh phaàn chính treân trang tính. Bieát ñöôïc döõ lieäu trong trang tính.
- Nhaän bieát vaø choïn ñöôïc caùc ñoái töôïng treân trang tính. Nhaäp ñöôïc döõ lieäu vaøo baûng tính.
- Nghiêm túc, có tinh thần học hỏi, sáng tạo, tích cực.
B. CHUẨN BỊ
I. Giáo viên: Giáo án, SGK...
II. Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi….
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
I. Tổ chức
1

 
 


 

Sĩ số: Lớp 7A:………………..
  Lớp 7B:………………..
  Lớp 7C:………………..
II. Kiểm tra: Kết hợp trong giờ dạy.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV- HS
Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu về dữ liệu trên trang tính:
- Coù theå nhaäp caùc daïng döõ lieäu khaùc nhau nhö soá, kí töï, thôøi gian,... vaøo caùc oâ cuûa trang tính.
- Giôùi thieäu döõ lieäu daïng soá: Döõ lieäu daïng soá laø döõ lieäu ñöôïc trình baøy döôùi daïng caùc con soá, soá aâm, soá döông, tyû leä phaàn traêm. Thoâng thöôøng döõ lieäu soá trong trang tính ñöôïc caên leà phaûi.
- Giôùi thieäu döõ lieäu kí töï: Döõ lieäu kí töï laø caùc chöõ caùi, chöõ soá, vaø caùc kí hieäu. Döõ lieäu kí töï thoâng thöôøng ñöôïc caên leà traùi.
Hoạt động 2: Hướng dẫn cách chọn đối tượng trên trang tính:
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS hoạt động nhóm trong 15 phút:
- Thao tác chọn một ô tính
- Thao tác chọn một hàng
- Thao tác chọn một cột
- Thao tác chọn một khối ô
- Thao tác chọn nhiều ô, hàng, cột, khối
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các nhóm khi gặp khó khăn
- HS: thảo luận thống nhất câu trả lời
* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: gọi đại diện các nhóm trình bày câu trả lời
- HS: lắng nghe và bổ sung ý kiến
* Đánh giá kết quả hoạt động
- GV: nhận xét, đánh giá
- HS: thống nhất câu trả lời và ghi bài vào vở
3. Dữ liệu trên trang tính
 
a) Döõ lieäu soá:
Döõ lieäu soá laø caùc soá 0, 1, 2, ..9 vaø daáu döông (+), daáu aâm(-), daáu phaàn traêm (%).
VD: 120, -134, 50%
- Ở chế độ ngầm định, dữ liệu số được căn thẳng lề phải trong ô tính.
b) Döõ lieäu kí töï:
- Döõ lieäu daïng kí töï laø daõy caùc chöõ caùi, chöõ soá, kí hieäu.
VD: Hoten, diemthi
- Ở chế độ ngầm định, dữ liệu kí tự được căn thẳng lề trái
 
4. Chọn các đối tượng trên trang tính
- Choïn một oâ: Ñöa troû chuoät tôùi oâ ñoù vaø nhaùy chuoät

Ô B5 được chọn
- Choïn moät haøng: Nhaùy chuoät taïi nuùt teân haøng.

- Choïn moät coät: Nhaùy chuoät taïi nuùt teân coät.
1

 
 


 

 

- Choïn moät khoái oâ: Keùo thaû chuoät töø moät oâ ôû goùc ñeán oâ ôû goùc ñoái dieän.

* Chuù yù: Ñeå choïn nhieàu khoái oâ, nhieàu haøng, nhieàu coät khaùc nhau ta giöõ theâm phím Ctrl vaø choïn laàn löôït.
IV. Củng cố
- Heä thoáng laïi kieán thöùc: Neâu caùch choïn oâ, khoái oâ, haøng, coät, trang tính.
V. HDVN
- Học bài cũ và làm bài tập trong SGK.
 
 
Ngày ... tháng.... năm 2017
Duyệt tổ chuyên môn
 
 
 
 
                                             
Tuần 4
Ngày soạn: 14/9/2017
Ngày giảng:…...............
TiÕt 7 - Bµi thùc hµnh 2: lµm quen víi c¸c kiÓu d÷ liÖu
trªn trang tÝnh
A. MỤC TIÊU
- Laøm quen vôùi chöông trình baûng tính, trang tính vaø caùc thaønh phaàn chính vaø caùc ñoái töôïng treân trang tính. Môû vaø löu baûng tính.
- Phaân bieät ñöôïc caùc kieåu döõ lieäu khaùc nhau vaøo oâ tính. Choïn thaønh thaïo caùc ñoái töôïng treân trang tính.
- Nghiêm túc, có tinh thần học hỏi, sáng tạo, tích cực. Hoaøn thaønh toát noäi dung thöïc haønh.
B. CHUẨN BỊ
I. Giáo viên: Phòng máy tính.
1

 
 


 

II. Học sinh
  Sách giáo khoa, vở ghi….
  Xem trước nội dung bài mới trước khi đến lớp.
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
I. Tổ chức
Sĩ số: Lớp 7A:………………..
  Lớp 7B:………………..
  Lớp 7C:………………..
II. Kiểm tra
 Kết hợp trong giờ thực hành.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của GV - HS
Nội dung
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS hoạt động cá nhân trên máy tính:
- Thực hiện thao tác mở một bảng tính
- Thực hiện thao tác lưu bảng tính với tên khác
- Làm bài tập 1, 2
* Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các nhóm khi gặp khó khăn
- HS: thực hiện các nội dung thực hành
* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV: gọi 1 – 2 HS thực hiện các nội dung của bài thực hành
- HS: quan sát và nhận xét
* Đánh giá kết quả hoạt động
Lấy nội dung 1 và 4 của bài tập 2, thực hiện kiểm tra, đánh giá lấy điểm kiểm tra thực hành 15 phút
- Điểm 9, 10: Thực hiện tốt các nội dung
- Điểm 5, 6, 7, 8: Thực hiện được nội dung thực hành, còn mắc một số lỗi
- Điểm dưới 5: Thực hiện chưa tốt các nội dung thực hành
a) Mở bảng tính
- Mở bảng tính mới: Vào File  New
- Mở bảng tính có sẵn:
+ Mở thư mục chứa file và nháy đúp chuột vào file để mở
+ Vào File  Open, chọn thư mục, chọn file để mở
b) Lưu bảng tính với một tên khác
Vào bảng chọn File  Save As
* Bài 1: Tìm hiểu các thành phần chính trên trang tính
- Hàng, cột, ô, hộp tên, thanh công thức, tên trang tính
- Nháy chuột kích hoạt các ô tính và quan sát sự thay đổi ở hộp tên
- Nhập dữ liệu và quan sát sự thay đổi trên thanh công thức. So sánh dữ liệu ở ô và thanh công thức
- Gõ = 5+7 vào một ô và ấn Enter. Chọn lại ô và so sánh dữ liệu trong ô và thanh công thức
* Bài 2: Thực hành chọn các đối tượng trên trang tính
- Chọn 1 ô, 1 hàng, 1 cột, 1 khối và quan sát sự thay đổi của hộp tên
- Chọn cả ba cột A, B, C
- Chọn 1 đối tượng bất kì rồi nhấn phím Ctrl và chọn tiếp 1 đối tượng khác không liền kề
- Nháy chuột ở hộp tên và nhập B100, A:A, A:C, 2:2, 2:4, B2:D6, nhấn Enter
IV. Củng cố
- Yêu cầu học sinh thực hiện lại một số thao tác cơ bản.
- Chỉnh sửa một số sai sót mà học sinh mắc phải.
1

 
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-08-26 21:38:02 | Thể loại: Tin học 7 | Lần tải: 213 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 20.62 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án Tin học 7 HKI chuẩn theo 4 bước, Tin học 7. Tuần 1 Ngày soạn: 25/08/2017 Ngày giảng:…................ phÇn I: b¶ng tÝnh ®iÖn tö TiÕt 1 - Bµi 1: ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh lµ g×? A. MỤC TIÊU - Có được khái niệm ban đầu về chương trình bảng tính. Tác

https://tailieuhoctap.com/giao-an/giao-an-tin-hoc-7-hki-chuan-theo-4-buoc.e7l10q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan