Giao an dien tu Bai thu hoach hoc chinh tri he Dot 2 nam 2019

  • 04/12/2019 10:22:40
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: doc , dung lượng : 0.04 M, số trang : 1 ,tên

Chi tiết

TRƯỜNG THCS MỸ HỘI
TỔ TOÁN-LÝ-CN-TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mỹ Hội, ngày 04 tháng 12 năm 2019


BÀI THU HOẠCH
Học chính trị đợt 2 năm 2019


- Họ và tên: Hoàng Quốc Khánh.
Qua tìm hiểu chuyên đề 2 và chuyên đề 3 lớp bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức của cán bộ quản lý và giáo viên đợt 2 năm 2019. Tôi tâm đắc nhất Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 – 2025”. Vì khi thực hiện đề án sẽ làm thay đổi nhận thức về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, học viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.
Để đề án Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019 – 2025 đạt kết quả cao, là giáo viên, bản thân tôi cùng với học sinh ý thức tuân thủ pháp luật, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống như văn hóa xếp hàng nơi công cộng, triển khai nguyên tắc tự giáo dục (tự phục vụ) trong các hoạt động liên quan (thư viện, căn tin, trực nhật...) và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo để rèn luyện phẩm chất nhân ái, tôn trọng, sống đoàn kết và có trách nhiệm với mọi người xung quanh.
Bên cạnh, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; phương pháp trải nghiệm sáng tạo, các hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa của người học; giáo dục kiến thức pháp luật, giáo dục công dân; phát huy vai trò hướng dẫn về ứng xử văn hóa của học sinh khóa trên, đội ngũ cán bộ lớp, chi Đội đối với các học sinh khóa sau.
Hằng năm, tổ chức các hoạt động thi đua xây dựng trường học văn hóa, văn hóa ứng xử, thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh; khuyến khích học sinh, học viên tham gia tuyên truyền về trường học văn hóa, những hành vi ứng xử đẹp, phê phán hành vi chưa đẹp; tăng cường giáo dục, định hướng, giáo dục kỹ năng sống để học sinh, học viên sử dụng có trách nhiệm và hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội trong học tập, rèn luyện, hướng nghiệp, khởi nghiệp, giải trí lành mạnh và thể hiện ứng xử văn hóa trong môi trường mạng Internet, các mạng xã hội; thực hiện nghiêm túc Luật An ninh mạng.
Định kỳ tổ chức bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn về năng lực ứng xử văn hóa cho đội ngũ cán bộ Liên đội. Thường xuyên cập nhật tài liệu, xây dựng các chuyên đề về giáo dục văn hóa ứng xử cung cấp cho các bộ chỉ huy Đội, qua đó xây dựng đội ngũ chỉ huy Đội gương mẫu, có lòng tự trọng, nhân cách và lối sống văn hóa.
Ngoài ra, tôi luôn tự học, tự rèn luyện để nâng cao kỹ năng trong chuyên môn, giảng dạy, nâng cao trình độ theo quy định, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, giữ đoàn kết nội bộ, học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp, nhiệt tình trong công tác, chấp hành tốt sự phân công của lãnh đạo, tìm những sáng kiến hay góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện để “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá một cách thực chất theo hướng đi sâu vào phát triển năng lực cho học sinh. Xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành. Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm phòng, chống tình trạng “bạo lực học đường”; tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước. Tăng cường giáo dục ý thức đạo đức cho HS bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của nhà trường, gia đình, đoàn thể và toàn xã hội góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường cũng như

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ