TRƯỜNG THPT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008- 2009 Đ A MÔN HÓA HỌC 10 ( CƠ BẢN )
Thời gian: 60 phút

NỘI DUNG ĐỀ

Câu 1: ( 2điểm ) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau và cho biết
nguyên tố đó là kim loại , phi kim hay khí hiếm .
a/ Ar ( z=18) c/ Cl (z = 17 )
b/ Ca ( z = 20 ) d/ O ( z = 8 )
Câu 2 :( 1,5điểm ) Cation R+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2S2 2P6
a/ Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố R
b/ Xác định vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn
c/ Em biết gì về cáu tạo nguyên tử của nguyên tố R
Câu 3: (1,5điểm ) Giải thích sự hình thành liên kết ion trong phân tử KCl
Câu 4 :( 2điểm ) Lập phương trình hóa học cho phản ứng oxi hóa - khử theo sơ đồ sau:
a/ Fe + HNO3   Fe (NO3 )3 + NO +H2O
b/ H2S + O2  S + H2O
Câu 5:(1điểm ) Viết công thức electron . công thức cấu tạo của các phân tử sau:
a/ NH3 b/ HCl
Câu 6:( 2điểm) Tổng số hạt proton ,nơ tron và electron trong nguyên tử một nguyên tố là 13 . Xác định số khối của nguyên tử nguyên tố trên .

Hết

Phụ chú :Cho phép học sinh sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học