Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
1
 

TUAÀN 29
Thöù hai
 
Moân
Teân baøi daïy
Giaûm taûi
GDMT
GDKNS
Taäp ñoïc
Ñöôøng ñi Sa Pa
 
 
 
Toaùn
Luyeän taäp chung
 
 
 
Ñaïo ñöùc
Toân troïng luaät giao thoâng ( T2 )
 
 
x
Khoa hoïc
Thöïc vaät caàn gì ñeå soáng ?
 
 
x
SHDC
 
 
 
 
Thöù ba
 
Moân
Teân baøi daïy
Giaûm taûi
GDMT
GDKNS
LTVC
MRVT : Du lòch – Thaùm hieåm
 
x
 
Toaùn
Tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ cuûa ….
 
 
 
Chính taû
Nghe vieát : Ai nghó ra caùc chöõ soá 1;2;3;4….?
 
 
 
Keå chuyeän
Ñoâi caùnh cuûa ngöïa traéng
 
x
 
Thöù tö
 
Moân
Teân baøi daïy
Giaûm taûi
GDMT
GDKNS
Taäp ñoïc
Traêng ôi … töø ñaâu ñeán
 
 
 
TLV
Luyeän taäp toùm taét tin töùc
 
 
x
Toaùn
Tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ cuûa ….
 
 
 
Ñòa lyù
Ngöôøi daân vaø hoaït ñoäng SX ôû ÑB DHMT(TT)
 
 
 
 
 
Thöù naêm
Moân
Teân baøi daïy
Giaûm taûi
GDMT
GDKNS
LTVC
Giöõ pheùp lòch söï khi baøy toû yeâu caàu …
 
 
x
Toaùn
Luyeän taäp
 
 
 
Khoa hoïc
Nhu caàu nöôùc cuûa thöïc vaät
 
 
x
Kó thuaät
Laép caùi noâi ( Tieát 1)
 
 
 
Thöù saùu
 
Moân
Teân baøi daïy
Giaûm taûi
GDMT
GDKNS
TLV
Caáu taïo baøi vaên mieâu taû con vaät
 
 
 
Lòch söû
Quang Trung ñaïi phaù quaân Thanh naêm 1789
 
 
 
Toaùn
Luyeän taäp chung
 
 
 
SHTT
Sinh hoaït taäp theå
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Moân  : Taäpđoïc       
                               Baøi:  Ñöôøng ñi Sa Pa   I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:                                                   
1  Bieát ñoïc dieãn caûm moät ñoaïn trong baøi vôùi gioïng nheï nhaøng tình caûm;böôùc ñaàu bieát nhaán gioïng caùc töø ngöõ gôïi taû.
2- Hieåu yù nghóa cuûa cuûa baøi: Ca ngôïi veû ñeïp ñoäc ñaùo cuûa Sa Pa, theå hieän tình caûm yeâu meán tieát tha cuûa taùc giaû ñoái vôùi caûnh ñeïp cuûa ñaát nöôùc ( traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi thuoäc hai ñoaïn cuoái baøi).
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
 - GV : Tranh minh hoaï baøi taäp ñoïc, baûng phuï ghi saün ñoaïn vaên caàn luyeän
- HS  : SGK, Taäp hoïc.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
 1.Khôûi ñoäng
2.Kieåm tra baøi cuõ
3.Baøi môùi
a/ Giôùi thieäu baøi:
* Hoaït ñoäng 1 : Luyeän ñoïc
-Yeâu caàu HS tieáp noái nhau ñoïc töøng ñoaïn .
- HS tìm töø ñoïc deã sai.
Höôùng daãn HS giaûi nghóa töø môùi.
- Goïi HS ñoïc toaøn baøi.
- GV ñoïc maãu.
 
  * Hoaït ñoäng 2 :Tìm hieåu baøi
- Goïi HS ñoïc baøi vaø keát hôïp traû lôøi caâu hoûi:
+ Haõy mieâu taû nhöõng ñieàu em hình dung ñöôïc veà caûnh vaø ngöôøi theå hieän trong ñoaïn 1?
 
+ Em haõy neâu nhöõng ñieàu em hình dung ñuôïc khi ñoïc ñoaïn vaên taû caûnh moät thò traán treân ñöôøng ñi Sa Pa?
 
+ Em haõy mieâu taû ñieàu em hình dung ñöôïc veà caûnh ñeïp Sa Pa?
 
+ Vì sao taùc giaû goïi Sa Pa laø “ Moùn quaø taëng dieäu kì” cuûa thieân nhieân?
+ Baøi vaên theå hieän tình caûm cuûa taùc giaû ñoái vôùi caûnh ñaïp Sa Pa nhö theá naøo?
* Hoaït ñoäng 3 : Höôùng daãn ñoïc dieãn caûm vaø hoïc thuoäc loøng.
GV ñoïc maãu. Cho luyeän ñoïc theo caëp
- Goïi 2 em tieáp noái nhau ñoïc .
- Toå chöùc cho HS thi ñoïc.
 
Höôùng daãn HS HTL ñoaïn 3. Caùc em ñoïc töøng caâu, sau ñoù raùp laïi.
Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
4/ Cuûng coá - Daën doø:
-         Yeâu caàu HS neâu noäi dung baøi.
Cho HS quan saùt moät soá caûnh ñeïp cuûa ñaát nöôùc.
*Giaùo duïc HS bieát yeâu meán vaø baûo veä veû ñeïp cuûa thieân nhieân ñaát nöôùc.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Daën HS veà nhaø tieáp tuïc HTL ñoaïn 3.
Chuaån bò baøi: Traêng ôi …. Töø ñaâu ñeán?
 
Haùt vui
 
 
 
 
-  HS ñoïc noái tieáp töøng ñoaïn. ( ñoïc 3 löôït)
- HS luyeän ñoïc töø khoù.
HS giaûi nghóa töø.
- 2 HS ñoïc toaøn baøi.
- Laéng nghe.
 
Ñoïc thaàm vaø traû lôøi caâu hoûi.
Thaûo luaän nhoùm ñoâi.
+ Du khaùch leân Sa Pa coù caûm giaùc nhö ñi trong nhöõng ñaùm maây traéng boàng beành, ñi giöõa nhöõng thaùc traéng xoaù … lieåu ruõ.
+ Caûnh phoá huyeän raát vui, röïc rôõ saéc maøu: naéng vaøng hoe, nhöõng em beù Hô moâng, Tu dí. Phuø laù….
+ Ngaøy lieân tuïc ñoåi muøa, taïo neân böùc tranh phong caûnh raát laï: Thoaét caùi laù vaøng rôi…. Hieám quí.
+ Vì phong caûnh Sa Pa raát ñeïp. Vì söï ñoåi muøa trong moät ngaøy cuûa Sa Pa
+ Taùc giaû ngöôõng moä, haùo höùc tröôùc caûnh ñeïp Sa Pa. Taùc giaû ca ngôïi Sa Pa.
 
 
- Luyeän ñoïc theo caëp.
- 2 HS luyeän ñoïc.
- HS thi ñoïc dieãn caûm. Chia thaønh 2 ñoäi
Moãi ñoäi 1 HS thi ñoïc.
HS HTL ñoaïn 3. HS luyeän ñoïc theo caëp.
 
 
 
 
 
 
 
Moân  : Toaùn
                           Baøi:  Luyeän taäp chung  I/ Muïc tieâu caàn ñaït:
1 Vieát ñöôïc tæ soá cuûa hai ñaïi löôïng cuøng loaïi.
2 Giaûi ñöôïc baøi toaùn Tìm hai soá khi bieát toång vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù.
Baøi1a,b ; baøi 3,4 ( HS caàn laøm)
II/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
1.Khôûi ñoäng: Haùt vui
2.Kieåm tra baøi cu:õ    HS söûa baøi taäp :  GV cho 2 HS söûa baøi.
GV nhaän xeùt + ghi ñieåm.
3.Baøi môùi:
* Giôùi thieäu baøi vaø ghi ñeà baøi
  Hoaït ñoäng 1:  
     Nhaèm ñaït muïc tieâu 1.
       Hoaït ñoäng löïa choïn: Quan saùt,  vieát .
     Hình thöùc toå chöùc : caù nhaân ( baøi  1 ) , nhoùm ñoâi  ( baøi 2 ).
 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
MONG ÑÔÏI ÔÛ HOÏC SINH
* Baøi taäp 1:  GV yeâu caàu HS ñoïc BT
-HS laøm vaøo baûng con, keát hôïp HS leân baûng thöïc hieän.
a/ a= 3, b = 4.
 
b/ a = 5 m, b = 7 m.
 
c/ a = 12 kg, b = 3 kg.
 
d/ a = 6l, b = 8l
-GV goïi HS nhaän xeùt .
Baøi taäp 2: GV treo baûng phuï leân baûng vaø hoûi BT yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
-Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo phieáu BT theo caëp.
-GV chöõa baøi vaø cho ñieåm HS
-GV chöõa baøi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
 
 
 
 
tæ soá 
Tæ soá
Tæ soá = 4
Tæ soá
Tìm hai soá khi bieát toång vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù.
HS thaûo luaän theo caëp.
 
 
 
  Hoaït ñoäng 2:  
     Nhaèm ñaït muïc tieâu 2.
       Hoaït ñoäng löïa choïn: Luyeän taäp – Thöïc haønh.
     Hình thöùc toå chöùc : caù nhaân ( baøi  3 ) , nhoùm 4 ( baøi 4 ).
 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
MONG ÑÔÏI ÔÛ HOÏC SINH
* Baøi taäp 3:  HS ñoïc ñeà baøi toaùn
-GV hoûi: Baøi toaùn thuoäc daïng toaùn gì?
-Toång cuûa hai soá ñoù laø bao nhieâu?
-Haõy tìm tæ soá cuûa hai soá ñoù.
-Goïi HS laøm baøi vaøo vôû vaø 1 HS leân baûng laøm.
-GV chöõa baøi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
Baøi taäp 4: Töông töï GV cho HS laøm baøi vaøo vôû .
-2 nhoùm leân baûng laøm.
-GV söûa baøi vaø chaám ñieåm.
* Cuûng coá – daën doø:
- Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ laøm.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
 
HS ñoïc ñeà baøi.
Tìm hai soá khi bieát toång vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù.
 
HS traû lôøi.
3/ Ñaùp soá: Soá thöù nhaát 135; Soá thöù hai 945.
 
HS laøm baøi vaøo vôû .
4/ Ñaùp soá: chieàu daøi: 75m ; chieàu roäng 50 m
III/ Ñoà duøng daïy hoïc:
- GV : phieáu baøi taäp ,SGK....
  - HS  : SGK, Taäp hoïc.
 
 
 
  Moân  : Khoa hoïc
                  Baøi: Thöïc vaät caàn gì ñeå soáng ?  
I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
1-Neâu ñöôïc nhöõng yeáu toá caàn duy trì cuûa söï soáng cuûa thöïc vaät: nöôùc , chaát khoaùng, khoâng khí vaø aùnh saùng .
* GDKNS: - Kó naêng laøm vieäc nhoùm.
- Kó naêng quan saùt, so saùnh coù ñoái chöùng ñeå thaáy söï phaùt trieån khaùc nhau cuûa caây trong nhöõng ñieàu kieän khaùc nhau.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
   - GV : Caùc hình minh hoaï
    - HS  : SGK, Taäp hoïc .
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
1.Khôûi ñoäng
2.Kieåm tra baøi cuõ
3.Baøi môùi
a/ Giôùi thieäu baøi:
*HOAÏT ÑOÄNG1:  Trình baøy caùch tieán haønh thí nghieäm thöïc vaät caàn gì ñeå soáng.
-GV neâu vaán ñeà: Thöïc vaät caàn gì ñeå soáng?
-GV kieåm tra vaø giuùp ñôõ caùc nhoùm laøm vieäc.
-GV yeâu caàu ñaïi dieän moät vaøi nhoùm nhaéc laïi coâng vieäc caùc em ñaõ laøm vaø traû lôøi caâu hoûi: Ñieàu kieän soáng cuûa caây 1, 2, 3, 4, 5 laø gì?
-GV höôùng daãn HS laøm phieáu ñeå theo doõi söï phaùt trieån cuûa caùc caây ñaäu:
* Keát luaän: Muoán bieát caây caàn gì ñeå soáng, ta coù theå laøm thí nghieäm baèng caùch troàng caây trong ñieàu kieän soáng thieáu töøng yeáu toá. Rieâng caây ñoái chöùng phaûi ñaûm baûo ñöôïc cung caáp taát caû moïi yeáu toá caàn cho caây soáng.
*HOAÏT ÑOÄNG 2: Döï ñoaùn keát quaû cuûa thí nghieäm.
+ Trong 5 caây ñaäu treân, caây naøo soáng vaø phaùt trieån bình thöôøng? Taïi sao?
+ Nhöõng caâu khaùc seõ nhö theá naøo ? Vì lí do gì maø nhöõng caây ñoù phaùt trieån khoâng bình thöôøng vaø coù theå cheát raát nhanh?
* GDKNS: Haõy neâu nhöõng ñieàu kieän ñeán caây soáng vaø phaùt trieån bình thöôøng?
- GV keát luaän: Nhö muïc caàn bieát SGK.
*Cuûng coá - daën doø:
-          Nhaän xeùt tieát hoïc.
Daën HS veà hoïc baøi.
 
 
 
 
           PHIEÁU THEO DOÕI THÍ NGHIEÄM
    Ngaøy baét ñaàu:
 
Ngaøy
Caây 1
Caây 2
Caây 3
Caây 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp theo maãu
- HS nhaéc laïi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS traû lôøi.
 
 
 
 
                   Moân  : Luyeän töø vaø caâu     
          Baøi: MRVT : Du lòch – Thaùm hieåm I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
1-Hieåu caùc töø ngöõ Du lòch – Thaùm hieåm ( BT1, BT2); böôùc ñaàu bieát yù nghóa caâu tuïc ngöõ ôû BT3; bieát choïn teân soâng cho tröôùc ñuùng vôùi lôøi giaûi caâu ñoá trong BT4.
*GDMT: Giaùo duïc HS bieát baûo veä muui tröôøng nôi du lòch vaø thaùm hieåm .
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
  - GV : Tranh minh hoïa ,  caùc troø chôi.
  - HS : SGK, Taäp hoïc, giaáy khoå to, buùt daï.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
 1.Khôûi ñoäng
2.Kieåm tra baøi cuõ
3.Baøi môùi
a/ Giôùi thieäu baøi:
* Hoaït ñoäng 1 :Höôùng daãn luyeän taäp
- Cho HS ñoïc baøi taäp 1.
- GV giao vieäc: Caùc em ñoïc kó ñeà baøi vaø choïn yù ñuùng trong 3 yù a, b, c ñaõ cho ñeå traû lôøi.
- Cho HS trình baøy yù kieán.
- GV nhaän xeùt choát laïi yù ñuùng: YÙ b: Du lòch laø ñi chôi xa ñeå nghæ ngôi, ngaém caûnh.
- Cho HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 2 cho HS laøm töông töï nhö BT1.
Baøi taäp3: HS ñoïc yeâu caàu BT
- Cho HS laøm baøi
- HS trình baøy .
- GV nhaän xeùt choát yù: Ñi moät ngaøy ñaøng hoïc moät saøng khoân. Nghóa laø: Ai ñöôïc ñi nhieàu nôi seõ môû roäng taàm hieåu bieát, seõ khoân ngoan  tröôûng thaønh hôn.
- Baøi taäp 4: HS ñoïc yeâu caàu BT
- GV giao vieäc: Chia lôùp thaønh caùc nhoùm, laäp toå troïng taøi, neâu yeâu caàu BT, phaùt giaáy cho caùc nhoùm.
- Cho HS laøm baøi.
- Cho HS thi traû lôùi nhanh: GV cho 2 nhoùm thi traû lôøi nhanh. - Cho caùc nhoùm  daùn lôøi giaûi leân baûng lôùp..
- GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng.
* GDMT: Chuùng ta caàn baûo veä moâi tröôøng nôi du lòch vaø thaùm hieåm.
* Cuûng coá – daën doø:
GV nhaän xeùt tieát hoïc.
Daën HS veà hoïc baøi.
 
 
 
 
 
* Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm vaø caû lôùp .
- Lôøi giaûi ñuùng: YÙ c: Thaùm hieåm laø thaêm doø, tìm hieåu nhöõng nôi xa laï, khoù khaên coù theå nguy hieåm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a/ Soâng Hoàng
b/ Soâng Cöûu Long
c/ Soâng caàu
h/ Soâng Tieàn, soâng Haäu.
d/ Soâng Lam
i/ Soâng Baïch Ñaèng
e/ Soâng Maõ ; g/ Soâng Ñaùy
 
 
 
   Moân  : Toaùn      
Baøi: Tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ cuûa hai soá ñoù I/ Muïc tieâu caàn ñaït:
1-Reøn kó naêng thöïc hieän veõ sô ñoà .
2-Bieát caùch giaûi baøi toaùn tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ cuûa hai soá ñoù.
Baøi1 ( HS caàn laøm)
II/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
1.Khôûi ñoäng: Haùt vui
2.Kieåm tra baøi cu:õ    HS söûa baøi taäp :  GV cho 2 HS söûa baøi.
GV nhaän xeùt + ghi ñieåm.
3.Baøi môùi:
* Giôùi thieäu sbaøi vaø ghi ñeà baøi
  Hoaït ñoäng 1:  
     Nhaèm ñaït muïc tieâu 1.
       Hoaït ñoäng löïa choïn: Quan saùt,  vieát .
     Hình thöùc toå chöùc : caù nhaân.
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
MONG ÑÔÏI ÔÛ HOÏC SINH
 *Baøi toaùn 1: GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi toaùn.
+ Baøi toaùn cho ta bieát gì?
+ Baøi toaùn hoûi gì? ( tìm hai soá)
- GV neâu: Baøi toaùn cho bieát hieäu vaø tæ soá roài yeâu caàu chuùng ta tìm hai soá, döïa vaøo ñaëc ñieåm naøy neân chuùng ta goïi ñaây laø baøi toaùn tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ soá cuûa chuùng.
- GV toùm taét sô ñoà ñoaïn thaúng vaø höôùng daãn HS giaûi.
 
 
 
 
Baøi taäp 2: GV goïi HS ñoïc ñeà baøi toaùn
-          Baøi toaùn thuoäc daïng toaùn gì?
-          Hieäu cuûa hai soá ñoù laø bao nhieâu?
-          Tæ soá cuûa hai soá ñoù laø bao  nhieâu?
Goïi 1 HS leân baûng giaûi.
Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt.
 HS ñoïc ñeà baøi
- Bieát hieäu cuûa hai soá laø 24; tæ soá=
 
 
HS traû lôøi.
-Caû lôùp giaûi vaøo vôû nhaùp.
GIAÛI
Theo sô ñoà , hieäu soá phaàn baèng nhau laø:
5– 3 = 2 ( phaàn)
Soá beù laø: 24 : 2 x 3 = 36
Soá lôùn laø: 36 + 24 = 60
Ñaùp soá: soá beù: 36 ; soá lôùn: 60
1 ñoïc baøi toaùn.
HS traû lôøi.
-Caû lôùp tính vaøo vôû nhaùp, neâu keát quaû, lôùp nhaän xeùt.
Ñaùp soá: Chieàu daøi: 28 m; chieàu roäng: 16 m
 
Hoaït ñoäng 2:  
     Nhaèm ñaït muïc tieâu 2.
       Hoaït ñoäng löïa choïn:Luyeän taäp – Thöïc haønh .
     Hình thöùc toå chöùc : caù nhaân ( baøi 1 ) , nhoùm ñoâi  ( baøi 2 ).
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
MONG ÑÔÏI ÔÛ HOÏC SINH
* Baøi toaùn 1: GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi toaùn.
+ Baøi toaùn cho ta bieát gì? ( bieát hieäu cuûa hai soá laø 85; tæ soá= )
+ Baøi toaùn thuoäc daïng gì? vì sao em bieát?
- Goïi HS neâu caùc böôùc giaûi.
- GV toùm taét sô ñoà ñoaïn thaúng vaø höôùng daãn HS giaûi.
 
 
 
 
 
 
 
*Baøi taäp 2: GV goïi HS ñoïc ñeà baøi toaùn
-          Baøi toaùn thuoäc daïng toaùn gì?
-          Hieäu cuûa hai soá ñoù laø bao nhieâu?
-          Tæ soá cuûa hai soá ñoù laø bao  nhieâu?
 
Goïi caùc nhoùm trình baøy.
* Cuûng coá – daën doø:
Chuaån bò caùc baøi taäp tieáp theo
Nhaän xeùt tieát hoïc .
 
 1 HS ñoïc ñeà baøi toaùn.
 
 
 
HS traû lôøi.
 
-Caû lôùp tính vaøo vôû, lôùp nhaän xeùt.
Giaûi
Hieäu soá phaàn baèng nhau laø:
7-     3 = 5 ( phaàn)
Soá thöù nhaát laø:
                       123 : 3 x 2 = 82
Soá lôùn laø:
82 + 123 = 205
Ñaùp soá: Soá thöù nhaát 82 ; Soá thöù hai: 205
1 HS ñoïc ñeà baøi toaùn.
 
HS traû lôøi.
HS thaûo luaän nhoùm ñoâi.
Giaûi
Ñaùp soá: con: 10 tuoåi ; meï : 35 tuoåi.
 
III/ Ñoà duøng daïy hoïc:
- GV : Phieáu hoïc taäp ,SGK ...
- HS  : SGK, Taäp hoïc.
 
 Moân  : Chính taû    
               Baøi:  Ai nghó ra caùc chöõ soá 1;2;3;4… I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
-          Nghe vieát ñuùng chính taû, trình baøy ñuùng baøi baùo caùo ngaén coù caùc chöõ soá . caùc chöõ coù aâm ñaàu hoaëc vaàn
-          Laøm ñuùng BT3( keát hôïp ñoïc laïi maãu chuyeän sau khi hoaøn chænh BT).
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
- GV : Baøi chính taû , ngöõ lieäu ...            
 - HS  : SGK, Taäp hoïc. HS
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
1.Khôûi ñoäng
2.Kieåm tra baøi cuõ
3.Baøi môùi
a/ Giôùi thieäu baøi:
* Hoaït ñoäng 1  * Giôùi thieäu baøi:
-GV ñoïc maãu ñoaïn vieát baøi Ai nghó ra caùc chöõ soá 1, 2, 3
-HS ñoïc thaàm ñoaïn vaên vaø tìm töø ngöõ khoù vieát trong vieát vaøo baûng con: A- raäp, Baùt- ña, Aán Ñoä, quoác vöông, truyeàn baù.
-HS gaáp saùch laïi .GV ñoïc töøng caâu cho HS vieát vaøo vôû.
-GV ñoïc laïi HS soaùt loãi .
-HS trao ñoåi cheùo vôû nhau KT loãi.
-GV chaám ñieåm moät soá vôû.
-Nhaän xeùt chung.
* Hoaït ñoäng 2  LUYEÄN TAÄP.
-GV yeâu caàu HS ñoïc BT 2a.
-GV giao vieäc
-Cho HS laøm baøi
-HS trình baøy keát quaû.
-GV nhaän xeùt+ Choát laïi lôøi giaûi ñuùng:
+ Aâm tr coù theå gheùp ñöôïc vôùi taát caû caùc vaàn ñaõ cho.
+ Aâm ch cuõng gheùp ñöôïc vôùi taát caû caùc vaàn ñaõ cho.
-GV nhaän xeùt + khaúng ñònh caùc caâu HS ñaët ñuùng.
Baøi taäp 3: GV yeâu caàu HS ñoïc .
-Cho HS laøm baøi. GV gaén leân baûng 3 tôø giaáy ñaõ vieát saün BT.
- HS leân baûng trình baøy.
- GV nhaän xeùt choát laïi baøi ñuùng: Nhöõng tieáng thích hôïp caàn ñieàn vaøo oâ troáng laø: ngheách, chaâu, keát, ngheät, traàm. trí.
* Cuûng coá – daën doø:
Veà nhaø vieát laïi nhöõng töø ñaõ vieát sai.
-          Nhaän xeùt tieát hoïc.
 
 Haùt vui
 
 
 
 
-Caû lôùp theo doõi SGK
Tìm töø ngöõ khoù vieát trong vieát vaøo baûng con.
 
-HS tieán haønh vieát.
 
 
 
 
- HS laøm baøi vaøo VBT.
 
- HS trình baøy.
 
 
 
 
 
 
HS laøm baøi nhoùm ñoâi
 
 
 
 
 
-Veà nhaø chuaån bò baøi tieáp theo .
                                                            
   Moân  : Keå chuyeän    
                Baøi: Ñoâi caùnh cuûa ngöïa traéng  
I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
-          Döïa vaøo lôøi keå cuûa GV vaø tranh minh hoa (SGK)ï, keå laïi töøng ñoaïn vaø keå noái tieáp toaøn boä caâu chuyeän Ñoâi caùnh cuûa ngöïa traéng  roõ raøng ñuû yù (BT1).
-          Bieát trao ñoåi vôùi caùc baïn veà yù nghóa caâu chuyeän (NT2).
*GDMT: HS bieát yeâu quí caùc loaøi vaät hoang daõ.
  II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
     - GV : Ñeà baøi vieát saün treân baûng lôùp.
     - HS  : SGK, Taäp hoïc, ñoà chôi
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
1.Khôûi ñoäng
2.Kieåm tra baøi cuõ
3.Baøi môùi
a/ Giôùi thieäu baøi:
* Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi:
-GV keå laàn 1  gioïng keå chaäm raõi, nheï nhaøng.
-GV keå laàn 2, vöøa keå, vöøa chæ vaøo tranh minh hoaï, keát hôïp giaûi nghóa töø khoù.
* Höôùng daãn HS KC, trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän.
-GV yeâu caàu HS ñoïc nhieäm vuï cuûa baøi KC trong SGK.
-Keå töøng ñoaïn, keå toaøn boä caâu chuyeän.
-Keå chuyeän trong nhoùm.
-Thi keå chuyeän tröôùc lôùp:
+ Moät vaøi nhoùm thi keå töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän theo tranh.
+ Moät vaøi HS thi keå toaøn boä caâu chuyeän.
-Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt.
 
* Hoaït ñoäng 2 Tìm hieåu noäi dung caâu chuyeän:
-Caâu chuyeän khuyeân moïi ngöôøi phaûi nhö theá naøo?
 
* GDMT: Neùt ngaây thô ñaùng yeâu cuûa Ngöïa Traéng .Töø ñoù chuùng ta coù yù thöùc baûo veä caùc loaøi vaät hoang daõ.
* Cuûng coá – daën doø:
- Keå laïi truyeän ñaõ nghe cho ngöôøi thaân nghe.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
 
 Haùt vui
 
 
 
 
 
-HS quan saùt tranh, ñoïc thaàm.
-HS laéng nghe.
 
 
 
 
-3 HS laàn löôït keå
 
-Moät vaøi nhoùm keå
2 HS thi keå.
-HS phaùt bieåu yù kieán
caû lôùp boå sung
 
 
-Ñi cho bieát ñoù bieát ñaây. ÔÛ nhaø vôùi meï bieát ngaøy naøo khoân.
 
                                                                                               
 
 
 
    Moân  : Taäp ñoïc      
           Baøi: Traêng ôi … töø ñaâu ñeán ? I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
1.Bieát ñoïc dieãn caûm moät ñoaïn thô vôùi gioïng nheï nhaøng, tình caûm, böôùc ñaàu bieát ngaét nhòp ñuùng caùc doøng thô.
2.Hieåu noâïi dung: Tình caûm yeâu meán, gaén boù cuûa nhaø thô ñoái vôùi traêng vaø thieân nhieân ñaát nöôùc.. ( traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong SGK thuoäc 3,4 khoå thô) .
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
- GV : Tranh minh hoaï, baûng phuï ghi saün ñoaïn vaên caàn luyeän ñoïc.
 - HS  : SGK, Taäp hoïc.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
 1.Khôûi ñoäng
2.Kieåm tra baøi cuõ: Ñöôøng ñi Sa Pa.
Goïi 3 HS ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi.
GV nhaän xeùt + ghi ñieåm.
3.Baøi môùi
a/ Giôùi thieäu baøi:
*Hoaït ñoäng 1 : Luyeän ñoïc
- Goïi 1 HS ñoïc toaøn baøi.
- Goïi 4 HS tieáp noái nhau ñoïc töøng ñoaïn cuûa baøi (3 löôït HS ñoïc) .
- Goïi HS ñoïc phaàn chuù giaûi.
- Goïi HS ñoïc toaøn baøi.
- GV ñoïc maãu.
* Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu baøi
- HS ñoïc thaàm 2 khoå thô ñaàu vaø traû lôøi caâu hoûi:
+ Trong 2 khoå  thô ñaàu, traêng ñöôïc so saùnh vôùi nhöõng gì? (Traêng hoàng nhö  quaû chín; nhö maéc caù)
+ Vì sao taùc giaû  nghó  traêng ñeán töø caùnh ñoàng xa, töø bieån xanh?
 
+ Baøi thô theå hieän tình caûm cuûa taùc giaû ñoái vôùi queâ höông ñaát nöôùc nhö theá naøo?
*  Hoaït ñoäng 3 : Ñoïc dieãn caûm
- Goïi 4 HS tieáp noái nhau ñoïc .
- Giôùi thieäu khoå thô caàn luyeän ñoïc.
- Toå chöùc cho HS thi ñoïc dieãn caûm.
* Cuûng coá – daën doø:
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Daën HS veà nhaø HTL baøi thô.
 Haùt vui
 
 
 
 
 
 
- 1 HS ñoïc toaøn baøi.
- 4  HS tieáp noái nhau ñoïc.
 
- 1 HS ñoïc thaønh tieáng.
- 2 HS ñoïc toaøn baøi.
- Laéng nghe.
* Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm
- Nghe Aêng-gioân-ra thoâng baùo nghóa quaân saép heát ñaïn neân ra ngoaøi chieán luyõ ñeå nhaët ñaïn, giuùp nghóa quaân coù ñaïn chieán ñaáu….
 
Vì traêng hoàng nhö moät quaû chín treo lô löûng tröôùc nhaø. Traêng ñeán töø bieån xanh vì traêng troøn nhö maéc caù, khoâng bao giôø chôùp mi.
- Raát yeâu traêng, töï haøo veà queâ höông ñaát nöôùc.
 
 
- 4 HS ñoïc.
- HS luyeän ñoïc dieãn caûm
                                                         
 
 
TẬP LÀM VĂN
 
      Baøi: Luyeän taäp toùm taét tin töùc
I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
Bieát toùm taét moät tin ñaõ cho baûn tin ñaõ toùm taét ( BT1, BT2); böôùc ñaàu bieát töï tìm tin treân baùo thieáu nhi vaø toùm taét tin baèng moät vaøi caâu (BT3)
*GDKNS:- Tìm vaø xöû lí thoâng tin, phaân tích ñoái chieáu.
- Ra quyeát ñònh: tìm kieám caùc löïa choïn.
- Ñaûm nhaän traùch nhieäm.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
  -  GV :  Ngöõ lieäu .....                                                   .           
  -  HS : SGK, Taäp hoïc
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
 1.Khôûi ñoäng
2.Kieåm tra baøi cuõ
3.Baøi môùi
a/ Giôùi thieäu baøi:
* Hoaït ñoäng 1 Höôùng daãn HS luyeän taäp
*Baøi taäp 1: Cho HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp, trao ñoåi theo nhoùm cuøng baïn ñeå traû lôøi caâu hoûi.
-GV nhaän xeùt vaø choát laïi : Coù theå duøng caùc caâu ôû ñoaïn a, b ñeå keá baøi. Keát baøi ôû ñoaïn a, noùi ñöôïc tình caûm cuûa ngöôøi taû ñoái vôùi caây. Keát baøi ôû ñoaïn b, neâu ñöôïc lôïi ích cuûa caây vaø tình caûm cuûa ngöôøi taû ñoái vôùi caây.
*Baøi taäp 2: GV kieåm tra HS ñaõ chuaån bò ôû nhaø ñeå laøm toát BT naøy nhö theá naøo. GV daùn tranh, aûnh moät soá caây leân baûng.
-Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi, suy nghó vaø traû lôøi caâu hoûi SGK ñeå hình thaønh caùc yù cho moät keát baøi môû roäng. GV nhaän xeùt goùp yù.
*Baøi taäp 3: GV neâu yeâu caàu vaø nhaéc hoïc sinh :
+Vieát keát baøi theo kieåu môû roäng döïa treân daøn yù traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa BT2.
+Vieát keát baøi taû moät loaøi caây khoâng truøng vôùi loaøi caây em seõ choïn vieát ôû baøi taäp 4 ñeå khoûi laëp laïi.
-Cho HS vieát ñoaïn vaên, tieáp noái nhau ñoïc ñoaïn keát baøi tröôùc lôùp. GV nhaän xeùt khen nhöõng HS vieát baøi hay.
*GDKNS: Bieát löïa choïn vaø phaân tích ñoái chieáu ñuùng.
*Baøi taäp 4
-Cho HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. Tieán haønh vieát ñoaïn vaên. Sau ñoù cuøng baïn trao ñoåi goùp yù cho nhau.
GV nhaän xeùt chaám ñieåm nhöõng ñoaïn hay.
* Cuûng coá – daën doø:
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Daën HS veà nhaø vieát laïi cho hoaøn chænh.
 
 Haùt vui
 
 
 
 
 
-Taäp trung nhoùm 4 ñeå thaûo luaän, sau ñoù neâu keát quaû thaûo luaän, lôùp nhaän xeùt.
-Caû lôùp laéng nghe
 
 
 
 
-HS chuaån bò cho kieåm tra.
 
 
-Caû lôùp suy nghó traû lôøi, lôùp nhaän xeùt boå sung.
 
 
-Caû lôùp laéng nghe
 
 
 
-Caû lôùp vieát vaø ñoïc tröôùc lôùp baøi vieát cuûa mình. Lôùp nhaän xeùt boå sung.
 
 
 
-HS laøm vieäc caù nhaân sau ñoù laøm vieäc nhoùm ñoâi. Ñoïc ñoaïn vieát , lôùp nhaän xeùt cho ñieåm.
-Caû lôùp laéng nghe.
 
                                           
 
     Moân  : Toaùn      
          Baøi:  Luyeän taäp     I/ Muïc tieâu caàn ñaït:
1 Giaûi toaùn veà tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù.
 Baøi 1 , 2 (HS caàn laøm)
II/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
1.Khôûi ñoäng: Haùt vui
2.Kieåm tra baøi cu:õ    HS söûa baøi taäp :  GV cho 2 HS söûa baøi.
GV nhaän xeùt + ghi ñieåm.
3.Baøi môùi:
* Giôùi thieäu baøi vaø ghi ñeà baøi
  Hoaït ñoäng 1:  
     Nhaèm ñaït muïc tieâu 1.
       Hoaït ñoäng löïa choïn: Thöïc haønh, vieát .
     Hình thöùc toå chöùc : caù nhaân ( baøi 1 ) , nhoùm ñoâi  ( baøi 2 ).
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
MONG ÑÔÏI ÔÛ HOÏC SINH
* Baøi taäp 1: GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi vaø töï laøm baøi. Sau ñoù, chöõa baøi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
 
 
 
 
 
 
*Baøi 2: GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà toaùn
Em haõy neâu caùc böôùc giaûi.
GV goïi HS leân baûng chöõa baøi.
 
 
 
 
-          GV nhaän xeùt cho ñieåm.
* Cuûng coá – daën doø:
- Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ laøm .
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
HS ñoïc ñeà baøi.
HS laøm vaøo vôû. 1 HS leân baûng söûa baøi.
Baøi giaûi
Theo sô ñoà, hieäu soá phaàn baèng nhau laø:
3 – 1 = 2 ( phaàn)
Soá beù laø: 85 : 5 x 3 = 51
                 Soá lôùn laø: 51 + 85 = 136
Ñaùp soá:  51  ; 136
1 HS ñoïc ñeà toaùn.
HS neâu caùc böôùc giaûi.
HS thaûo luaän nhoùm ñoâi.
Baøi giaûi
Theo sô ñoà, hieäu soá phaàn baèng nhau laø:
5        - 3 = 2 ( phaàn)
Soá boùng ñeøn maøu laø: 250 : 2 x 5 = 625( boùng)
Soá boùng ñeøn traéng laø:650 – 250 =  375 ( boùng)
Ñaùp soá:  625 boùng; 375 boùng.
III/ Ñoà duøng daïy hoïc:  - GV : Phieáu baøi taäp .
                                        - HS  : SGK, Taäp hoïc.
                                                                            
 
 
  Moân  : Ñòa lí     
Baøi: Ngöôøi daân vaø HÑSX ôû ÑB duyeân haûi mieàn Trung ( tieáp theo) I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
          Neâu ñöôïc moät soá hoaït ñoäng saûn xuaát chuû yeáu cuûa ngöôøi daân ôû ÑBDH mieàn Trung.
     -  Hoaït ñoäng du lòch ôû ÑBDH mieàn Trung raát phaùt trieån.
     -  Caùc nhaø maùy khu coâng nghieäp phaùt trieån ngaøy caøng nhieàu ôû ÑBDH mieàn Trung : nhaø maùy ñöôøng, nhaø maùy ñoùng môùi, söûa chöõa taøu thuyeàn .
    * GDMT: HS hieåu ñöôïc moâi tröôøng thieân gaén lieàn vôùi hoaït ñoäng soáng cuûa con ngöôøi.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
               - GV : Tranh, hình trong SGK.
               - HS : SGK, Taäp hoïc. Söu taàm tranh aûnh .
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
 * Hoaït ñoäng 1 : Hoaït ñoäng du lòch ôû ÑB DHMT
- GV treo löôït ñoà ÑB DHMT, yeâu caàu HS quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi: Caùc daûi ÑB DHMTnaèm ôû vò trí naøo so vôùi bieån? Vò trí naøy coù thuaän lôïi gì veà du lòch?
- Yeâu caàu HS leân baûng giôùi thieäu veà tranh, aûnh baõi bieån maø mình söu taàm ñöôïc.
Hoaït ñoäng 2: Phaùt trieån coâng nghieäp
- Hoûi HS: ÔÛ vò trí ven bieån, ÑB DHMT coù theå phaùt trieån loaïi ñöôøng giao thoâng naøo?
- GV giôùi thieäu: ÑB DHMT coøn phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp mía ñöôøng.
Hoaït ñoäng 3: Leã hoäi ÑB DHMT
- GV giôùi thieäu: Ngöôøi daân ôû ÑB DHMT cuõng coù raát nhieàu leã hoäi truyeàn thoáng goùp phaàn thu huùt khaùch du lòch.
- Yeâu caàu HS ñoïc saùch vaø vaän duïng hieåu bieát cuûa mình keå teân caùc leã hoäi noåi tieáng ôû vuøng ÑB DHMT.
- Yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm
Leã hoäi Thaùp Baø
Hoaït ñoäng leã
Hoaït ñoäng hoäi
 
 
 
 
* Cuûng coá – daën doø:
* GDMT: Vì sao ñoàng duyeân haûi mieàn Trung thöôøng hay bò luõ luït ?
GV keát luaän + giaùo duïc HS.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
 
 
 
 
 
- HS quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi.
 
 
 
- HS leân baûng giôùi thieäu.
 
 
 
- Giao thoâng ñöôøng bieån.
 
 
- HS laéng nghe.
- HS tìm hieåu, traû lôøi: Leã hoäi Thaùp Baø, leã hoäi caù OÂng...
 
- HS hoaït ñoäng nhoùm vaø laøm baøi vaøo phieáu.
 
 
HS traû lôøi.
 
 
Hoïc thuoäc baøi
                            
 
 
                           Moân  : Luyeän töø vaø caâu    
            Baøi: Giöõ pheùp lòch söï khi baøy toû yeâu caàu I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
1.Hieåu theá naøo laø lôøi yeâu caàu, ñeà nghò lòch söï (ND ghi nhôù)
2. Böôùc ñaàu bieát noùi lôøi yeâu caàu , ñeà nghò lòch söï ( BT2,muïc III) phaân bieät ñöôïc lôøi yeâu caàu , ñeà nghò lòch söï ,vaø lôøi yeâu caàu ñeà nghò khoâng giöõ ñuôïc pheùp lòch söï ; böôùc ñaàu bieát ñaët caâu khieán phuø hôïp vôùi tình huoáng giao tieáp cho tröôùc ( BT4)
*GDKNS:-Giao tieáp: öùng xöû, theå hieän söï caûm thoâng.
- Thöông löôïng.
- Ñaët muïc tieâu.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
- GV : Tranh aûnh noùi veà moät söï duõng caûm .
- HS  : SGK, Taäp hoïc.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
 1.Khôûi ñoäng
2.Kieåm tra baøi cuõ
3.Baøi môùi
a/ Giôùi thieäu baøi:
Hoaït ñoäng 1 :  - HS ñoïc yeâu caàu BT 1,2, 3, 4
+ Tìm nhöõng caâu neâu yeâu caàu, ñeà gnhò trong maãu chuyeän ñaõ ñoïc.
+ Em haõy neâu nhaän xeùt veà caùch neâu caàu cuûa hai baïn Huøng vaø Hoa.
BT1: Cho HS trình baøy yù kieán.
- GV nhaän xeùt choát laïi yù ñuùng:
yù b: Lan ôi, cho tôù möôïn caùi buùt!
yù c: Lan ôi, caäu coù theå cho tôù möôïn caùi buùt ñöôïc khoâng?
Baøi taäp 2: Caùch tieán haønh nhö baøi taäp 1
-          Lôøi giaûi ñuùng: Caùch traû lôøi b, c, d laø caùch traû lôøi ñuùng. YÙ c, d laø caùch traû lôøi hay hôn.
Baøi taäp 3 : HS ñoïc yeâu caàu BT
-          Cho HS laøm baøi
-          HS trình baøy.
-          -GV nhaän xeùt, choát laïi yù ñuùng:
a/ Caâu: Lan ôi, cho tôù veà vôùi! Laø lôøi noùi lòch söï
Caâu: Cho ñi nhôø moät caùi! Laø caâu baát lòch söï
b/  Caâu: Chieàu nay, chò ñoùn em nheù! . laø caâu noùi lòch söï
Caâu: Chieàu nay, chò phaûi ñoùn em ñaáy! Laø caâu noùi khoâng lòch söï, coù tính baét buoäc
c/ Caâu: Ñöøng coù maø noùi nhö theá? Caâu theå hieän söï khoâ khan, meänh leänh.
Caâu: Theo tôù caäu khoâng neân noùi nhö theá!
*GDKNS: Giaùo duïc HS bieát theå hieän söï caûm thoâng. Bieát noùi lôøi yeâu caàu, ñeà nghò lòch söï ñoái vôùi moïi ngöôøi.
* Cuûng coá- daën doø:
Nhaän xeùt tieát hoïc.
  Haùt vui
 
 
 
-Taäp trung nhoùm 4 thaûo luaän , neâu keát quaû, lôùp nhaän xeùt.
 
-Caû lôùp laéng nghe.
 
 
 
-Caû lôùp theo doõi, ñaët caâu, lôùp nhaän xeùt boå sung.
 
-Caû lôùp theo doõi, laøm vaøo vôû baøi taäp neâu keát quaû, lôùp nhaän xeùt
 
 
 
-HS suy nghó vaø neâu keát quaû, lôùp nhaän xeùt
 
 
 
 
-Caù nhaân ñaët caâu, lôùp nhaän xeùt boå sung.
 
 
                                                     
 
    Moân  : Toaùn      
       Baøi:  Luyeän taäp     I/ Muïc tieâu caàn ñaït:
1 Giaûi ñöôïc baøi toaùn veà tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù.
2-Bieát neâu baøi toaùn veà tìm hai soá khi bieát hieäu vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù.
  Baøi 1,3,4 (HS caàn laøm)
II/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
1.Khôûi ñoäng: Haùt vui
2.Kieåm tra baøi cu:õ    HS söûa baøi taäp :  GV cho 2 HS söûa baøi.
GV nhaän xeùt + ghi ñieåm.
3.Baøi môùi:
* Giôùi thieäu baøi vaø ghi ñeà baøi
  Hoaït ñoäng 1:  
     Nhaèm ñaït muïc tieâu 1, 2.
       Hoaït ñoäng löïa choïn: Quan saùt,  vieát .
     Hình thöùc toå chöùc : caù nhaân ( baøi1, 3 ) , nhoùm ñoâi  ( baøi 4 ).
 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
MONG ÑÔÏI ÔÛ HOÏC SINH
 * Baøi taäp 1: GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi vaøtöï laøm baøi. Sau ñoù, chöõa baøi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
 
 
 
 
 
Baøi taäp 3: GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi toaùn.
-          GV höôùng daãn HS tìm hieåu baøi toaùn.
-          HS  laøm baøi vaøo vôû.
-          GV chaám moät soá vôû HS
-          1 HS leân baûng söûa baøi
 
 
 
* Baøi taäp 4: GV yeâu caàu HS ñoïc sô ñoà baøi toaùn.
-          Qua sô ñoà baøi toaùn, em cho bieáùt baøi toaùn thuoäc daïng toaùn gì?
-          Hieäu cuûa hai soá laø bao nhieâu?
* Cuûng coá- daën doø:
- Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ laøm .
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
HS laøm baøi vaøo vôû. 1 HS leân baûng söûa baøi.
Baøi giaûi
Theo sô ñoà, hieäu soá phaàn baèng nhau laø:
3 – 1 = 2 ( phaàn)
Soá beù laø: 30 : 2 x 3 = 15
Soá lôùn laø: 15 + 30 = 45
Ñaùp soá:  15  ; 45
HS ñoïc ñeà baøi.
Baøi giaûi
Theo sô ñoà, hieäu soá phaàn baèng nhau laø:
                       4- 1 = 3( phaàn)
Soá gaïo neáp coù laø : 540 : 3 = 180 ( kg)
Soá gaïo teû coù laø : 180 + 540 =720 ( kg)
Ñaùp soá:  Gaïo neáp:180 kg
               Gaïo teû:720kg
HS ñoïc ñeà baøi.
HS traû lôøi
HS thaûo luaän nhoùm ñoâi vaøo phieáu BT.
HS ñaët ñeà toaùn. Sau ñoù giaûi laøm.
Ñaùp soá: Cam : 34 caây ; Döùa: 204 caây
 
 III/ Ñoà duøng daïy hoïc:
- GV : Phieáu baøi taäp .
- HS  : SGK, Taäp hoïc.
 
                                                              Moân  : Khoa hoïc     
                     Baøi: Nhu caàu nöôùc cuûa thöïc vaät I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
1 Bieát moãi loaøi thöïc vaät, moãi giai ñoaïn phaùt trieån cuûa thöïc vaät coù nhu caàu veà chaát khoaùng khaùc nhau.
* GDKNS: - Kó naêng hôïp taùc trong nhoùm nhoû.
- Kó naêng trình baøy saûn phaåm thu thaäp ñöôïc vaø caùc thoâng tin veà chuùng.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
- GV : Caùc hình minh hoaï
- HS  : SGK, Taäp hoïc….
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
1.Khôûi ñoäng
2.Kieåm tra baøi cuõ
3.Baøi môùi
a/ Giôùi thieäu baøi:
* HOAÏT ÑOÄNG 1: Tìm hieåu nhu caàu nöôùc cuûa caùc loaøi thöïc vaät khaùc nhau:
- Phaân loaïi caùc nhoùm caây theo nhu caàu veà nöôùc.
* Caùch tieán haønh: coù maáy böôùc
* Keát luaän:  Caùc loaøi caây khaùc nhau coù nhu caàu veà nöôùc khaùc nhau. Coù caây öa aåm, coù caây chòu ñöôïc khoâ haïn.
* HOAÏT ÑOÄNG 2: Tìm hieåu nhu caàu veà nöôùc cuûa moät caây ôû nhöõng giai ñoaïn phaùt trieån khaùc nhau vaø öùng duïng trong troàng troït.
- Neâu öùng duïng trong troàng troït veà nhu caàu nöôùc cuûa caây.
- GV yeâu caàu HS quan saùt caùc hình trang 117 SGK vaø traû lôøi caâu hoûi:
+ Vaøo giai ñoaïn naøo caây luùa caàn nhieàu nöôùc ?
- GV cho HS tìm theâm ví duï khaùc chöùng toû cuøng moät caây, ôû nhöõng giai ñoaïn phaùt trieån khaùc nhau seõ caàn löôïng nöôùc khaùc nhau vaø öùng duïng nhöõng hieåu bieát ñoù trong troàng troït.
 
- Neáu HS khoâng bieát hoaëc bieát ít. GV cung caáp cho HS theâm ví duï:
* GDKNS:Giaùo duïc HS bieát  trình baøy saûn phaåm thu thaäp ñöôïc vaø caùc thoâng tin veà chuùng.
* Keát luaän: Cuøng moät caây, trong giai ñoaïn phaùt trieån khaùc nhau caàn nhöõng löôïng nöôùc khaùc nhau.
-  Bieát nhu caàu veà nöôùc cuûa caây ñeå coù cheá ñoä töôùi vaø tieâu nöôùc hôïp lí cho töøng loaïi caây vaøo töøng thôøi kì phaùt trieån cuûa moät caây môùi coù theå ñaït ñöôïc naêng suaát cao.
* Cuûng coá- daën doø:
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
 Haùt vui
 
 
 
 
 
Böôùc 1: Hoaït ñoäng theo nhoùm nhoû
Böôùc 2: Hoaït ñoäng caû lôùp.
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Caây luùa caàn nhieàu nöôùc vaøo luùc: luùa môùi caáy, ñeû nhaùnh, laøm ñoøng. Nhöng ñeán giai ñoaïn luùa chín, caây laïi caàn ít nöôùc neân phaûi thaùo nöôùc ra.
+ Caây aên quaû, luùc coøn non caàn ñöôïc töôùi nöôùc ñaày ñuû ñeå caây lôùn nhanh; khi quaû chín caàn ít nöôùc hôn.
+ Ngoâ, mía cuõng caàn töôùi ñuû nöôùc vaø ñuùng luùc .
+ Vöôøn rau, vöôøn hoa caàn ñöôïc töôùi ñuû nöôùc thöôøng xuyeân.
 
                                                           
 
Moân  :  Kó thuaät
               Baøi:   Laép caùi noâi (tieát 1 )  
I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
1- Choïn ñuùng vaø ñuû ñöôïc caùc chi tieát ñeå laép xe noâi.
2- Laép ñöôïc xe noâi theo maãu. Xe chuyeån ñoäng ñöôïc.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
- GV : Boä laép gheùp.
- HS  : SGK, Taäp hoïc, boä laép gheùp.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
1.Khôûi ñoäng
2.Kieåm tra baøi cuõ
3.Baøi môùi
a/ Giôùi thieäu baøi:
Hoaït ñoäng 1 : GV höôùng daãn quan saùt vaø nhaän xeùt maãu
- Cho HS quan saùt maãu xe noâi ñaõ laép saün.
- GV höôùng daãn HS quan saùt kó töøng boä phaän vaø traû lôøi caâu hoûi:
+ Ñeå laép ñöôïc xe noâi, caàn bao nhieâu boä phaän?
- GV neâu taùc duïng cuûa xe noâi trong thöïc teá: haèng ngaøy, chuùng ta thöôøng thaáy caùc em beù naèm hoaëc ngoài trong xe noâi vaø ngöôøi lôùn ñaåy xe cho caùc em ñi daïo chôi.
  Hoaït ñoäng 2. GV höôùng daãn thao taùc KT
a)     GV höôùng daãn HS choïn caùc chi tieát theo SGK
- GV cuøng HS choïn töøng loaïi chi tieát trong SGK cho ñuùng, ñuû.
- Xeáp caùc chi tieát ñaõ choïn vaøo naép hoäp theo töøng loaïi chi tieát.
b)     Laép töøng boä phaän
-Laép tay keùo.
- Laép giaù ñôõ truïc baùnh xe.
-Laép thaønh ñôõ giaù ñôõ truïc baùnh xe.
- laép thaønh xe vôùi mui xe.
- Laép truïc baùnh xe.
- HS traû lôøi caâu hoûi trong SGK, GV nhaän xeùt, boå sung.
- Goïi 2 HS laép truïc baùnh xe theo thöù töï caùc chi tieát.
  c) Laép xe noâi.
- GV laép xe noâi theo qui trình trong SGK.
   d) Höôùng daãn HS thaùo rôøi caùc chi tieát.
  * Cuûng coá- daën doø:
-  Chuaån bò baøi sau
  Nhaän xeùt  tieát hoïc.
 
 
 
 
 
- HS quan saùt.
 
 
 + Caàn 5 boä phaän: tay keùo, thanh ñôõ baùnh xe, giaù ñôõ baùnh xe, thaønh xe vôùi mui xe, truïc baùnh xe.
 
 
 
 
 
- HS choïn chi tieát xeáp vaøo naép hoäp.
 
 
 
 
 
 
 
- HS traû lôøi caâu hoûi.
- 2 HS leân laép truïc baùnh xe.
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Moân  : Taäp laøm vaên     
             Baøi: Caáu taïo baøi vaên mieâu taû con vaät I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
1-Nhaän bieát ñöôïc ba phaàn ( môû baøi , thaân baøi , keát baøi) cuûa baøi vaên mieâu taû con vaät ( ND ghi nhôù).
2-Bieát vaän duïng nhöõng hieåu bieát veà caáu taïo baøi vaên  taû con vaät ñeå laäp daøn yù taû moät con vaät nuoâi trong nhaø ( muïc III).
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
- GV :Tranh phoùng to trong SGK....
- HS : SGK, Taäp hoïc.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
 1.Khôûi ñoäng
2.Kieåm tra baøi cuõ
3.Baøi môùi
a/ Giôùi thieäu baøi:
* Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu baøi:  Trong tieát hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em naém ñöôïc caáu taïo cuûa moät baøi vaên mieâu taû con vaät, bieát vaän duïng nhöõng hieåu bieát treân ñeå laäp daøn yù cho moät baøi vaên mieâu taû con vaät.
- Cho HS ñoïc yeâu caàu BT
GV giao vieäc
HS laøm baøi
HS trình baøy
GV nhaän xeùt choát laïi:
+ Môû baøi: ( Ñoaïn 1) Giôùi thieäu con meøo seõ ñöôïc taû trong baøi.
+ Thaân baøi: ( ñoaïn 2. 3): Taû hình daùng con meøo, taû hoaït ñoäng, thoùi quen cuûa con meøo.
+ Keát luaän ( Ñoaïn 4): Neâu caûm nghó veà con meøo.
- Töø baøi vaên con meøo Hoang, em haõy neâu nhaän xeùt veà caáu taïo cuûa baøi vaên mieâu taû con vaät.
- GV nhaän xeùt, choát laïi( Ghi nhôù).
- HS ñoïc phaàn ghi nhôù.
* Hoaït ñoäng 2 LUYEÄN TAÄP-
- HS ñoïc yeâu caàu BT
- GV giao vieäc: Caùc em caàn chon vaät nuoâi trong nhaø vaø laäp daøn yù chi tieát veà vaät nuoâi ñoù.
- Cho HS laøm baøi, phaùt giaáy cho 2 HS laøm ñeå daùn leân
 
 
 
 
baûng.
- HS trình baøy.
- GV nhaân xeùt choát laïi vaø khen nhöõng HS laøm daøn yù toát.
* Cuûng coá- daën doø: - Nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt vui
 
 
 
2 HS laàn löôït ñoïc
HS laéng nghe. laøm tieát tröôùc.
 
 
1 HS to.
HS thaûo luaän nhoùm.
 
Phaùt bieåu yù kieán.HS khaùc boå sung.
 
 
 
 
 
 
HS laéng nghe. 
2 HS nhaéc laïi.
 
 
 
1 HS ñoïc to, caû lôùp laéng nghe.
HS quan tranh aûnh con vaät vaø laøm baøi.
2 HS leân baûng trình baøy.
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Moân  : Lòch söû     
Baøi:  Quang Trung ñaïi phaù quaân Thanh naêm 1789 I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
1-Döïa vaøo löôïc ñoà töôøng thuaät sô löôïc veà vieäc Quang Trung ñaïi phaù quaân Thanh , chuù yù caùc traän tieâu bieåu : Ngoïc Hoài , Ñoáng Ña.
II/ Ñoà duøng daïy hoïc:
- GV : Tranh minh hoïa phoùng to .
- HS : SGK, Taäp hoïc.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
1.Khôûi ñoäng
2.Kieåm tra baøi cuõ
3.Baøi môùi
a/ Giôùi thieäu baøi:
*HOAÏT ÑOÄNG 1: Vì sao Quang Trung tieán quaân ra Baéc?
+ Vì sao Nguyeãn Hueä tieán quaân ra Baéc?
+ Khi quaân Thanh sang xaâm löôïc nöôùc ta, Nguyeãn Hueä ñaõ laøm gì?
- GV treo baûn ñoà VN, chæ ñòa danh Hueá vaø noùi yù nghóa vieäc Nguyeãn Hueä leân ngoâi Hoaøng ñeá.
*HOAÏT ÑOÄNG 2: Quang Trung chæ huy quaân Taây Sôn ñaïi phaù quaân Thanh nhö theá naøo?
-          GV yeâu caàu HS ñoïc töø “ ngaøy 20……chaïy veà phöông Baéc”
-          GV phaùt phieáu hoïc taäp cho HS vaø yeâu caàu ñieàn nhöõng söï kieän lòch söû vaøo caùc moác thôøi gian cho phuø hôïp.
Sau khi HS laøm BT , GV cho HS thaûo luaän nhoùm ñoâi keå cho nhau nghe veà cuoäc ñaïi phaù quaân Thanh, HS döïa vaøo phieáu hoïc taäp vaø SGK keå.
GV nhaän xeùt + boå sung.
*HOAÏT ÑOÄNG 3: Keát quaû cuûa cuoäc ñaïi thaéng quaân Thanh.
- Haõy nhaéc laïi keát quaû traän ñaùnh
- HS trình baøy keát quaû.
- Quaân ta toaøn thaéng nhôø tinh thaàn quyeát taâm vaø söï taøi gioûi cuûa vua Quang Trung.
*HOAÏT ÑOÄNG 4: Troø chôi ñoá vui lòch söû.
* Cuûng coá- daën doø:
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
 Haùt vui
 
 
 
 
 
- Möôïn côù nhaø Leâ, sang xaâm löôïc nöôùc ta
-Leân ngoâi Hoaøng ñeá laáy hieäu Quang Trung, chuaån bò ra Baéc ñaùnh quaân Thanh
 
 
* Hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng nhoùm
PHIEÁU HOÏC TAÄP
Ñieàn caùc söï kieän lòch söû sao cho phuø hôïp
20 thaùng chaïp Maäu Thaân 1788…..
Ñeâm muøng 3 thaùng gieâng naêm kæ daäu 1789….
Môø saùng muøng 5 teát naêm kæ daäu….
HS leân chæ löôïc ñoà vaø keå laïi traän ñaùnh.
Caû lôùp nhaän xeùt.
HS keå laïi toaøn boä dieãn bieán traän ñaùnh.
 
   
Vaøi HS nhaéc laïi.
HS trình baøy.
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
  Moân  : Toaùn      
                 Baøi: Luyeän taäp chung I/ Muïc tieâu caàn ñaït:
1- Giaûi ñöôïc baøi toaùn tìm hai soá khi bieát toång ( hieäu) vaø tæ soá cuûa hai soá ñoù.
Baøi 1,2 ( HS caàn laøm )
II/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
1.Khôûi ñoäng: Haùt vui
2.Kieåm tra baøi cu:õ    HS söûa baøi taäp :  GV cho 2 HS söûa baøi.
GV nhaän xeùt + ghi ñieåm.
3.Baøi môùi:
* Giôùi thieäu baøi vaø ghi ñeà baøi
  Hoaït ñoäng 1:  
     Nhaèm ñaït muïc tieâu 1.
       Hoaït ñoäng löïa choïn: Quan saùt,  vieát .
     Hình thöùc toå chöùc : nhoùm ñoâi  ( baøi 1 ), caù nhaân ( baøi 2 ).
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
MONG ÑÔÏI ÔÛ HOÏC SINH
Baøi 1: Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng:
Yeâu caàu HS laøm baøi theo nhoùm ñoâi vaøo phieáu BT.
Goïi vaøi nhoùm trình baøy.
GV yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân lôùp.
 
 
 
Baøi 2: Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi toaùn.
- HS neâu tæ soá cuûa hai soá ñoù.
- GV nhaän xeùt, sau ñoù yeâu caàu HS laøm baøi.
GV chöõa baøi cuûa HS ttreân baûng lôùp, sau ñoù nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
 
 
Baøi taäp 3: GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi toaùn
+Baøi toaùn cho em bieát nhöõng gì?
+ Muoán tính soá  kg gaïo moãi loaïi ta laøm theá naøo?
+ Laøm theá naøo tính ñöôïc soá kg gaïo trong moãi tuùi? Vaäy ñaàu tieân chuùng ta caàn tính gì?
GV goïi HS leân baûng laøm, sau ñoù nhaän xeùt vaø cho ñieåm.
* Cuûng coá- daën doø:
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
1 HS ñoïc ñeà baøi.
Hieäu hai soá
Tæ soá cuûa hai soá
Soá beù
Soá lôùn
15

30
45
36

12
48
Baøi giaûi
Vì giaûm soá thöù nhaát ñi 10 laàn thì ñöôïc soá thöù hai neân soá thöù nhaát gaáp 10 laàn soá thöù 2.
Theo sô ñoà , hieäu soá phaàn baèng nhau laø:
10 – 1 =9 ( phaàn)
Soá thöù hai laø: 738 : 9 = 82
Soá thöù nhaát laø: 82 = 738 = 820
Ñaùp soá:  820 ; 82
1 HS ñoïc ñeà toaùn
HS traû lôøi
 
 
-          HS laøm baøi vaøo vôû.
Ñaùp soá:  Gaïo neáp: 100 kg ; gaïo teû : 120 kg
 
III/ Ñoà duøng daïy hoïc:          - GV :Phieáu hoïc taäp .
                                                - HS : SGK, Taäp   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                                                           Sinh hoaït taäp theå      
 
I/ YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT:
               1 . Giaùo duïc HS coù yù thöùc trong hoïc taäp.
               2 . Reøn  HS coù neà neáp, traät töï trong giôø hoïc, nghieâm tuùc trong giôø hoïc.                            
               3 . Coù keá hoaïch hoïc taäp, boài döôõng HS gioûi, reøn HS yeáu. 
II/ Chuaån bò:
              - GV : Trang trí baûng lôùp cho tieát sinh hoaït.Chuaån bò noäi dung.
               - HS : Toå tröôûng, lôùp tröôûng chuaån bò baùo caùo.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
 
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC
1)Ñaùnh giaù tình hình tuaàn qua:
- Yeâu caàu caùc toå tröôûng baùo caùo nhöõng vieäc laøm ñöôïc cuûa toå trong tuaàn qua
- Laàn löôït töøng toå tröôûng baùo caùo:
+ Toå 1:
+ Toå 2:
+ Toå 3:
+ Toå 4:
Lôùp tröôûng baùo caùo tình hình chung cuûa lôùp.
- GV yeâu caàu HS caû lôùp ñoùng goùp yù kieán.
- GV nhaän xeùt, tuyeân döông toå thöïc hieän toát.
2) Phöông höôùng tuaàn tôùi:
- Qui ñònh veà taäp saùch cuûa HS.
- Nhaéc nhôû HS tham gia ñoùng tieàn baùo ñoäi vaø quyõ ñoäi .
-OÅn ñònh neà neáp hoïc taäp .
- Tieáp tuïc vaän ñoäng HS tham thu gom giaáy vuïn.
  Keát luaän:
+ Lôùp tröôûng, lôùp phoù caàn toå chöùc cho lôùp thöïc hieän toát nhieäm vuï cuûa lôùp mình.
 
 
 
 
- Laàn löôït töøng toå baùo caùo.
 
 
 
 
 
-          YÙ kieán ñoùng goùp cuûa HS.
 
 
 
 
 
- Caû lôùp laéng nghe ñeå thöïc hieän tuaàn sau cho toát .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2015-04-20 19:06:58 | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 23 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.19 M | File type: doc
lần xem

giáo án Tuần 29. Trăng ơi... từ đâu đến?, Tiếng Việt. 1 TUAÀN 29 Thöù hai Moân Teân baøi daïy Giaûm taûi GDMT GDKNS Taäp ñoïc Ñöôøng ñi Sa Pa Toaùn Luyeän taäp chung Ñaïo ñöùc Toân troïng luaät giao thoâng ( T2 ) x Khoa hoïc Thöïc vaät caàn gì ñeå soáng

https://tailieuhoctap.com/giaoantiengviet/tuan-29-trang-oi-tu-dau-den.pj08zq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác