Giao an dien tu TKB LAN 1 HKII

  • 3 months ago
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: xls , dung lượng : 0.09 M, số trang : 4 ,tên

Chi tiết

Giáo viên Mai Đình Bình Giáo viên Nguyễn Thanh Phong
Có tác dụng từ ngày Có tác dụng từ ngày
Buổi sáng Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8B - Ngoại ngữ 9A - Ngoại ngữ 8B - Ngoại ngữ 1 9C - Toán 9B - Toán 9D - Toán 9C - Toán
2 8C - Ngoại ngữ 2 9D - Toán 9D - Toán 9B - Toán 9C - Toán
3 8D - Ngoại ngữ 9A - Ngoại ngữ 3 9A - Toán 9A - Toán
4 8C - Ngoại ngữ 8D - Ngoại ngữ 8A - Ngoại ngữ 7A - GDCD 8B - Ngoại ngữ 4 9B - Toán 9B - Toán 9C - Toán
5 8D - Ngoại ngữ 8A - Ngoại ngữ 8A - Ngoại ngữ 8C - Ngoại ngữ 5 9D - Toán 9A - Toán 9A - Toán 9A - Sinh hoạt

Giáo viên Tô Thị Thủy Giáo viên Phạm Thái Hòa
Có tác dụng từ ngày Có tác dụng từ ngày
Buổi sáng Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7A - Ngoại ngữ 7B - Ngoại ngữ 7B - Ngoại ngữ 1
2 7B - Ngoại ngữ 7C - Ngoại ngữ 2
3 7D - Ngoại ngữ 9C - Ngoại ngữ 7C - Ngoại ngữ 7A - Ngoại ngữ 7D - Ngoại ngữ 3
4 7D - Ngoại ngữ 9C - Ngoại ngữ 7A - Ngoại ngữ 4
5 9C - Ngoại ngữ 7C - Ngoại ngữ 7B - Sinh hoạt 5

Giáo viên Đoàn Thị Hồng Vân Giáo viên Nguyễn Thị Mỹ
Có tác dụng từ ngày Có tác dụng từ ngày
Buổi sáng Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6B - Ngoại ngữ 6C - Ngoại ngữ 6B - Ngoại ngữ 1 8C - Toán 8B - Toán 8C - Toán 8A - Toán
2 6A - Ngoại ngữ 9B - Ngoại ngữ 9D - Ngoại ngữ 6A - Ngoại ngữ 2 8B - Toán 8D - Toán 8C - Toán 8A - Toán 8B - Toán
3 9D - Ngoại ngữ 6C - Ngoại ngữ 6D - Ngoại ngữ 6D - Ngoại ngữ 9D - Ngoại ngữ 3 8B - Toán 8D - Toán 8A - Toán 8D - Toán
4 6A - Ngoại ngữ 6C - Ngoại ngữ 6B - Ngoại ngữ 9B - Ngoại ngữ 4 8A - Toán 8D - Toán 8C - Toán
5 9B - Ngoại ngữ 6D - Ngoại ngữ 5

Giáo viên Nguyễn Trường Giang Giáo viên Lê Quang Dũng
Có tác dụng từ ngày Có tác dụng từ ngày
Buổi sáng Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9A - Văn học 1 7D - Toán
2 9C - Văn học 9C - Văn học 9A - Văn học 2 7D - Công nghệ 7D - Toán 7A - Toán 7A - Toán 7B - Toán
3 9A - Văn học 9C - Văn học 9B - Văn học 9B - Văn học 3 7D - Toán 7A - Toán 7D - Toán 7C - Toán
4 9A - Văn học 9C - Văn học 9B - Văn học 9B - Văn học 4 7C - Toán 7A - Toán 7B - Toán 7B - Toán
5 9B - Văn học 9A - Văn học 9C - Văn học 5 7C - Toán 7B - Toán 7C - Toán 7D - Công nghệ

Giáo viên Nguyễn Quỳnh Hương Giáo viên Nguyễn Thị Thanh Thúy
Có tác dụng từ ngày Có tác dụng từ ngày
Buổi sáng Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6C - Văn học 6B - Văn học 6A - Văn học 1 6A - GDCD 6A - Toán 6D - Toán
2 6C - Văn học 6C - Văn học 6B - Văn học 6B - Văn học 2 6D - Toán 6A - Toán 6A - Toán 6B - Toán
3 6A - Văn học 3 6B - GDCD 6B - Toán 6A - Toán 6C - Toán
4 6A - Văn học 8A - GDCD 6C - Văn học 6B - Văn học 4 6B - Toán 6C - Toán 6D - Toán 6B - Toán 6C - Toán
5 6A - Văn học 8C - GDCD 6C - Sinh hoạt 5 6D - Toán 6C - Toán

Giáo viên Lê Thị Thanh Hân Giáo viên Trương Văn Thủy
Có tác dụng từ ngày Có tác dụng từ ngày
Buổi sáng Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7A - Văn học 9D - Văn học 1 9A - Công nghệ 9D - Vật lý 9D - Vật lý 9B - Vật lý
2 7A - Văn học 7A - Văn học 2 8A - Vật lý 9A - Vật lý
3 7A - Văn học 7C - Văn học 7C - Văn học 3 8C - Vật lý 9D - Công nghệ 9C - Vật lý 9C - Vật lý
4 9D - Văn học 7C - Văn học 9D - Văn học 7C - Văn học 4 8D - Vật lý 9B - Vật lý 8B - Vật lý 9A - Vật lý
5 9D - Văn học 9D - Văn học 7C - Sinh hoạt 5 8B - Công nghệ 9C - Công nghệ 9B - Công nghệ 8B - Công nghệ
Giáo viên Phạm Vân Trang Giáo viên Bùi Thị Huyền Vi
Có tác dụng từ ngày Có tác dụng từ ngày
Buổi sáng Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7B - Văn học 6D - Văn học 7B - Văn học 1 8A - Công nghệ 8C - Công nghệ 8C - Công nghệ
2 6D - Văn học 7B - Văn học 6D - Văn học 7B - Văn học 2 7A - Vật lý 8D - Công nghệ 8D - Công nghệ 6D - Vật lý
3 7D - Văn học 3 6B - Vật lý 6A - Vật lý
4 7D - Văn học 7D - Văn học 7B - GDCD 6D - Văn học 4 6C - Vật lý 7D - Vật lý
5 7D - Văn học 7D - GDCD 6D - Sinh hoạt 5 8A - Công nghệ 7C - Vật lý 7B - Vật lý 8A - Sinh hoạt

Giáo viên Lương Thị Phượng Giáo viên Trần Thanh Nha
Có tác dụng từ ngày Có tác dụng từ ngày
Buổi sáng Buổi sáng
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ