Giáo án cả năm theo 5 hđ

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

THẦY CÔ XIN LH SO 0916226557 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

Week: 1
Period: 1
                Period 1:  Introduction
 Preparing date:16/8/2018
Teaching date
I.Objectives.
1.Knowledge
By the end of the lesson, Ss will be able to know about the book Tieng Anh 6
-         book map
-         Parts of a unit
-         How to study vocab , stucture.
-         The importance of English
2.Skill: Listening ,speaking ,reading ,writing
3.Attitudes: Students love more lesson
4. Competence and quality:
 4.1. Competence:
 - General  capacity:self-learning ability, communication capacity, capacity to use language, cooperation capacity, ….
 - Specilized capacity:English language ability, develop self capacity, …
 4.2. Quality: Love family and country, willing to participate in social activities, live humanty, cooperate with people around, …
II.Preparation:
1, Teacher's: text book, teacher’s book, sub-boards, pictures, cues
.2, Students': text book, note book, chalks, pensIII.Procedures  
1. Warm-up:
 T: Chatting : Ask ss some questions in Vietnamese
    +  What is the weather like today ?
+  How do you feel about this new school ?
+ Do you like English?
 Ss: Answer
2. New lesson.
1

 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0916226557 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

a.  Structure of English 6:
-  S¸ch TiÕng Anh 6 gåm 16 ®¬n vÞ bµi häc víi 16 chñ ®iÓm ®­îc ph¸t triÓn tõ 6 chñ ®iÓm lín vµ ®­îc chia nhá theo c¸c môc. Mçi phÇn t­¬ng øng víi mét néi dung cã liªn quan ®Õn chñ ®iÓm chung cña bµi häc.
- Mçi bµi häc trong tiÕng Anh 6 ®­îc ph¸t triÓn theo c¸c b­íc:
Giíi thiÖu bµi häc -  giíi thiÖu ng÷ liÖu míi - luyÖn tËp - vËn dông vµ cñng cè. Tr×nh tù c¸c b­íc trªn gÊn liÒn víi c¸c kü n¨ng nghe - nãi - ®äc - viÕt.
-         Sau 3 bµi häc cã 1 phÇn Grammar Practice vµ 1 bµi kiÓm tra 45’
-         Cuèi s¸ch lµ phÇn tæng kÕt ng÷ ph¸p vµ tõ v÷ng c¶ n¨m häc
b. Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh
-         C¶ n¨m: 3 tiÕt x 35 tuÇn = 105
-         Häc kú I:  3 tiÕt x 18 tuÇn = 54 tiÕt
-         Häc kú II: 3 tiÕt x 17 tuÇn = 51 tiÕt
 
c.  Some common language.
Thank you : c¶m ¬n
Sitdown : ngåi xuèng
Stand up: ®øng lªn
Lisen to me : l¾ng nghe t«i
Don't talk in class : kh«ng ®­îc nãi chuyÖn trong líp
May I go out : xin phÐp ra ngoµi
May I come in : xin phÐp vµo líp
d. Some a
eviations
Noun      =   N  ( danh tõ)
Ve
     =  V   ( ®éng tõ )
Object =  O   ( t©n ng÷ )
Adjective      =  Adj  ( tÝnh tõ )
Subject        =   S      ( chñ ng÷ )
1

 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0916226557 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

Adve
        =  Adv  (tr¹ng tõ )
3. §Æc ®iÓm m«n häc
-         Xoay quanh 6 chñ ®iÓm lín:
     + You and me     + Nature
     + Education     + Recreation
     + Community                   + People and places
 
4. Alphabet
A               F                  K                       P                          U
B               G                  L     Q   V
C               H                 M     R   W
D               I                   N     S   X
E                J         O     T   Y      Z    
5. Giíi thiÖu c¸ch häc TiÕng Anh
a. Trªn líp:
-         TrËt tù l¾ng nghe gi¸o viªn gi¶ng bµi, h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn.
-         RÌn luyÖn vµ giao tiÕp b»ng TiÕng Anh trong giê häc TiÕng Anh, h¹n chÕ sö dông TiÕng ViÖt.
-         M¹nh d¹n ph¸t ©m chuÈn, thùc hµnh nãi nhiÒu.
b. Häc ë nhµ
-         Häc bµi cò: häc tõ vùng, ng÷ ph¸p cña bµi häc tr­íc.
-         §äc l¹i bµi khãa nhiÒu lÇn ®Ó nhí tõ vùng.
-         Tù lÊy vÝ dô sö dông cÊu tróc ng÷ ph¸p ®· häc.
-         Lµm nhiÒu bµi tËp n©ng cao.
-         ChuÈn bÞ bµi häc tiÕp theo. (Tra tõ vùng cña bµi häc, ®äc tr­íc bµi häc ph¸t triÓn 4 kü n¨ng: nghe, nãi, ®äc, viÕt)
-         Giao tiÕp víi kh¸ch n­íc ngoµi nÕu cã c¬ héi.
 
6. Production : Prepare Test
1

 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0916226557 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

 
   -------------------------------------------------------------
 
 
Week: 1
Period: 2
         TEST (45')
 
Preparing date: 16/8/2018                                                                      
Teaching date:
I.Objectives.
1.Knowledge
    -To check their knowledge they have learn in the primary school.
    -Students know how to do the test.
2.Skill: Listening ,speaking ,reading ,writing
3.Attitudes: Students love more lesson
4. Competence and quality:
 4.1. Competence:
 - General  capacity:self-learning ability, communication capacity, capacity to use language, cooperation capacity, ….
 - Specilized capacity:English language ability, develop self capacity, …
 4.2. Quality: Love family and country, willing to participate in social activities, live humanty, cooperate with people around, …
II.Preparation:
1, Teacher's: text book, teacher’s book, sub-boards, pictures, cues
.2, Students': text book, note book, chalks, pens
III..  Procedures  
    *Warm up
*Test
Question 1(3 points)
          Chọn đáp án đúng
1.This ................Lan.( is, am, are)
1

 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0916226557 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

2. what ..............your name?
    ................name is Hoa.( is-your/ is-my)
3. Where ................. you live?
      I ..................in An Tao.(does-live/ do-live)
  4. ………….. there any fish in the bowl? ( Is/ Are/ Do)
       Question 2(3 points)
        Sắp xếp cac từ sau thành c©u hoàn chỉnh:
1. is/ there/ book/ a//
……………………………………………………………………..
2. sing/ can/ I//
……………………………………………………………………….
3. am/ a/ I/ cook//
…………………………………………………………………….
4. are/ how old/ you//?
…………………………………………………………………….
5. those/ pens/ are//
……………………………………………………………………..
6. How many/ you/ do/ pens/ have?
…………………………………………………………………….
      Question 3(4 points)
         Trả lêi c¸c c©u hỏi sau về bản th©n
1. What your name?
………………………………………………………………………………..
2. How are you?
…………………………………………………………………………………….
3. How old are you?
…………………………………………………………………………………
4. Where do you live?
1

 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0916226557 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

………………………………………………………………………………….
5. How many people are there in your family?
…………………………………………………………………………………….
6. What’s your father ‘s name?
………………………………………………………………………………
7. What ‘s your mother’s name?
………………………………………………………………………………….
8. Are there any yard near your house?
……………………………………………………………………………………
      Answer Key:
           Question 1(3,0) 0,5 point for each right word
  1. is
2. is-My
3. do-live
4. Is
          Question 2(3,0) 0,5 points for each sentence.
1. There is a book.
2. I can sing.
3.I am a cook.
4. How old are you?
5. Are those pens?
  6. How many pens do you have?
          Question 3(4,0) 0,5 points for each sentence.
1.My name is........
2. I am fine, thanks.
3.I am ...............year old.
4. I live in Thong Kenh.
5. There are …….. people in my family.
1

 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0916226557 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

6. His name…..
  7. Her name……..
8. Yes, there are (No, there aren't)
   * Teacher collects the test.
   3.Production:
-Learn the words and the models  by heart.
-Prepare  "Unit 1"
--------------------------------------------------------------
 
Week: 1
Period: 3
       Unit 1 : Greetings
Lesson 1: A. Hello   (A1-4)
 
 Preparing date: 16/8/2018                                                                      
Teaching date:
I.Objectives.
1.Knowledge
By the end of the lesson , Ss will be able to:
 + Greet each other , say " Hi, Hello", introduce name .
 + Help ss have skills to study and practice.
 + Make ss feel self- confident when they introduce about themselves
2.Skill: Listening ,speaking ,reading ,writing
3.Attitudes: Students love more lesson
4. Competence and quality:
 4.1. Competence:
 - General  capacity:self-learning ability, communication capacity, capacity to use language, cooperation capacity,…
 - Specilized capacity:English language ability, develop self capacity,..
 4.2. Quality: Love family and country, willing to participate in social activities, live humanty, cooperate with people around,…
II.Preparation:
1

 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0916226557 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

1, Teacher's: text book, teacher’s book, sub-boards, pictures, cues
.2, Students': text book, note book, chalks, pens
III.Procedures  
 
Teacher’s & Students’ activities
Contents
 
1.Warm-up:
- T: Ask Ss to look at the picture page 10 and give their ideas about greetings .
 + How do you greet each other in Vietnam ?
  - T: Request ss to look at the picture and answer the questions
 Ss:Answer
2.Presentation 
-T- M: Play game, practising, discussion group, technical present….
-C & Q: Co-operation, communication, self- study, using language…
* Act 1: How to greet each other
- T: Ask Ss to look at the picture in the Sts’ books and tell about the situation in the picture.
Ss: Discuss sthing about the pictures.
- T presents vocabulary and let ss practise
* Let ss play a game: "What and where"
- T: Prepare some cards about newwords. Guide the way to play.
Ss: Listen and play with two groups.
I. Warm-up:
 - T: Ask Ss to look at the picture page 10 and give their ideas about greetings .
 + How do you greet each other in Vietnam ?
  - T: Request ss to look at the picture and answer the questions
 Ss:Answer
II- Vocabulary:
 
 
+ Greeting (n):  lêi chµo
+ Hello:            xin chµo
+ Hi:     
+ Name (n):      tªn
+ I:                    t«i, tí,anh ,em....
+ My :              cña t«i, cña tí...
+ is = am:         th× , lµ
+ I am = I`m:    t«i lµ
+ My name is : tªn t«i lµ
 
 
1

 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0916226557 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

- T: Check and comment the winner.
- T:  Notice the differences between Hello and Hi.
Ss: Take notes if necessary.
* Act 2: How to introduce name.
- T. uses the pictures in the book and sets the scene to Øntoduce name.
- T: Ask: How many ways can we use to introduce name ?
Ss: Give their ideas.
->  Concept check:form, meaning, use,
pronunciation.
- T: Introduce short form .
Ss: Copy down.
 
 
 
 
3.Practice 
-T- M: Play game, practising, discussion group, technical present….
-C & Q: Co-operation, communication, self- study, using language…
T. uses the picture in the book and sets the scene to build dialogue.
Ss: pairwork.
- T: Aks ss to role play Nam , Ba … to repeat the sentences .
Ss: Roleplay.
 
* What and where
 
 
 
 
 
 
III- Model sentence:
Eg: My name is Hung.
       I`m Hung.
 
 
 
 
 
* Notes: Short form :
                 I am = I’m
                My name is = My name’s
IV- Practice:
1/ Say "hello, hi" to your classmates
A: Hello.
B: Hi.
2/Dialogue build.
                 Lan Nga
 
a. Lan: Hello! __  __ Lan.
    Nga: Hello! I __ Nga.
1

 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0916226557 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

Greet and introduce the name.
   -T:  Ask ss to greet each other and introduce their name .
Ss :Practice with a partner.
- T: Call some pairs to practise in front of the class.
Ss: Talk in pairs before class.
- T: Comment if necessary.
4.Further practice
-T- M: Play game, practising, discussion group, technical present….
-C & Q: Co-operation, communication, self- study, using language…
- Ask Ss to look at the workbook and do Exercise 1 (p. 2 – workbook) individually.
Ex1 : a) I am Hoa. / I’m Hoa.
b) Mai
c) Minh
d) Nam
e) Thu
f) Linh
- Ask Ss to work in four groups and do Exercise 2 (p. 2 – workbook)
- Call some Ss to write the sentences on the board.
a) Hello. My name’s ….
b) Hi. My … … … .
c) Hi. … … …. … .
d) Hello. … … … Huy.
b. Ba: Hello! My name’s Ba.
    Nam: Hi! __ __ Nam.
3/Practice:
Eg   P1 : Hello
        P2 : Hi
        P1 : I’m Hoa .
        P2 : My name is Linh .
 
 
V. Exercises
Exercise 1 (p. 4)
b) I am Mai. / I’m Mai.
c) I am Minh. / I’m Minh.
d) I am Nam. / I’m Nam.
e) I am Thu. / I’m Thu.
f) I am Linh. / I’m Linh.
Exercise 2 (p4)
a)     Hello. My names’ Nga.
b)    Hi. My name is Phong.
c)     Hi. My name is Chi.
d)    Hello. My name is Huy.
 
 
 
 
 
 
 
1

 
 


THẦY CÔ XIN LH SO 0916226557 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN
 

5.Production
 - Learn by heart all the new words and the structure.
 - Practice say “hello, hi” to every body and introduce your name.
 - Do exercise 1 and 2 in workbook.
 - Prepare: Unit 1: Lesson 2: A5-8.
 
 
 
VI.Homework:
 - Learn by heart all the new words and the structure.
 - Practice say “hello, hi” to every body and introduce your name.
 - Do exercise 1 and 2 in workbook.
 - Prepare: Unit 1: Lesson 2: A5-8.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Week: 2
Period:4
Unit 1 (cont)
Lesson 2:  A5-7
 
 Preparing date:  21/8/2018                                                                         
Teaching date
I.Objectives.
1.Knowledge
- By the end of the lesson, Ss will be able to:
 +  Ask about health  greeting  and say “ thank you ”
 + Practice asking and answering about health. 
1

 
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-11-12 23:04:57 | Thể loại: Tiếng Anh 6 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.49 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án cả năm theo 5 hđ, Tiếng Anh 6. THẦY CÔ XIN LH SO 0916226557 ĐỂ CÓ TRỌN BỘ GIÁO ÁN Week: 1 Period: 1 Period 1: Introduction Preparing date:16/8/2018 Teaching date I.Objectives. 1.Knowledge By the end of the lesson, Ss will be able t

https://tailieuhoctap.com/giaoantienganh6/giao-an-ca-nam-theo-5-hd.l3120q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác