QUY CHẾ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2017

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

LĐLĐ HUYỆN THỐNG NHẤT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TH LÊ QUÝ ĐÔN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
          Số: 11 /QĐ.CĐCS                            Gia Kiệm, ngày 04 tháng 01 năm 2017.
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế chỉ tiêu nội bộ
và quy trình kiểm soát chi ngân sách
Công đoàn của CĐCS Lê Quý Đôn
 
- Căn cứ Luật công đòan năm 2012;
- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI;
- Căn cứ Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn;
- Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành Quy định thu,chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn ;
- Căn cứ Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở;
- Căn cứ văn bản hướng dẫn số 1435/HD-TLĐ ngày 30/09/2014 của Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán HCSN trong các đơn vị kế tóan cơ quan công đoàn;.
- Căn cứ định mức dự toán thu chi ngân sách CĐ được LĐLĐ huyện duyệt hàng năm.
BAN CHẤP HÀNH CĐCS LÊ QUÝ ĐÔN
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quy trình kiểm soát thu chi ngân sách CĐ của CĐCS  (Đính kèm bản quy chế).
Điều 2: Quy chế chi tiêu nội bộ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
Điều 3: Cán bộ CNVC-LĐ và ĐVCĐ trong CĐCS chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
                      TM/BCH.CĐCS
Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Như điều 3
- Lưu VT.
 
              Đinh Văn Nhân
 
 
 
 

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
Của BCH.CĐCS LÊ QUÝ ĐÔN
Ban hành kèm theo Quyết định số:  11  /QĐ.CĐCS ngày 04/01/2017.
 
 
CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1: Mục đích xây dựng quy chế:
1. Tạo quyền chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính cho BCH trong việc sử dụng kinh phí qiản lý hành chính được chặt chẽ và hợp lý để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ cấp trên giao.
2. Để sắp xếp tổ chức tinh gọn phát huy hiệu quả cao, sử dụng đúng mục đích, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm trong chi phí quản lý hành chính.
3. Nâng cao hiệu suất lao động, sử dụng kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm hiệu quả, tăng thu nhập hợp pháp chính đáng cho cán bộ công chức viên chức.
4. Thực hiện quyền tự chủ, gắn với trách nhiệm của BCH và CBCNVC-LĐ & ĐVCĐ trong đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của công đoàn cấp trên.
Điều 2: Nguyên tắc thực hiện quy chế
1. Đảm bảo hoàn toàn tốt chỉ tiêu kế hoạch được giao.
2. Sử dụng kinh phí quản lý hành chính đúng mục đích phát huy hiệu quả.
3. Tất cả các khoản chi đảm bảo đúng chế độ, quy định của nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam, phải đảm bảo đầy đủ chứng từ hợp pháp, hợp lệ.
4. Công khai dân chủ và đảm bảo quyền lợi cho tất cả cán bộ CNVC-LĐ và ĐVCĐ trong cơ quan.
5. Quy chế này được thông qua trong BCH và hội nghị cán bộ công chức đơn vị.
6. Chủ tịch là người chịu trách nhiệm quản lý điều hành công tác tài chính công đoàn.
Điều 3: Đối tượng áp dụng quy chế
1. Quy chế này được áp dụng cho tất cả cán bộ CNVC-LĐ & ĐVCĐ trong đơn vị.
2. Tất cả cán bộ CNVC-LĐ & ĐVCĐ trong đơn vị phải thực hiện đúng nội dung của quy chế ban hành.
3. Hàng năm căn cứ chỉ tiêu biên chế, định mức chi phí, quản lý tài chính tại đơn vị. BCH sẽ điều chỉnh các chế độ cho phù hợp.
 
 

CHƯƠNG II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Điều 4: Chế độ chi tiêu
Tất cả các khoản chi của cơ quan luôn tuân thủ theo nguyên tắc: chế độ, định mức, tiêu chuẩn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ do Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định
4.1. Phụ cấp trách nhiệm trong BCH: 30%
- Chi phụ cấp UV.BCH, kế toán, thủ quỹ kiêm nhiệm theo quy định số: 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng LĐLĐ Việt Nam vào ngày cuối cùng của quý.
Cụ thể: Chủ tịch CĐ kiêm nhiệm : 0,2
P. CTCĐ kiêm nhiệm: 0,15
UV.BCH CĐ : 0,14
Kế toán : 0,14
Thủ quỹ: 0,12
4.2. Quản lý hành chính: 9%
1. Sử dụng văn phòng phẩm trong BCH:
- Giấy, mực…phục vụ cho việc in ấn tài liệu cho các hoạt động chung của BCH mở sổ sách theo dõi số lượng sử dụng và quyết toán đầy đủ chứng từ kế toán theo quy định.
- Văn phòng phẩm định mức cho cán bộ công chức viên chức trong cơ quan như: Bút, viết, kim bấm, giấy viết,…
+ Ban Chấp hành: 20.000 đ - 40.000 đ/người/tháng.
+ Kế toán, thủ quỹ:  15.000 đ - 35.000 đ/người/tháng.
Quyết toán theo danh sách vào đầu tháng của mỗi quý.
2. Công tác phí:
Thực hiện theo Quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, vận dụng quy định của địa phương và tình hình thực tế của đơn vị:
- Chủ tịch xem xét cân nhắc từ trường hợp khi cử người trong BCH đi công tác (số ngày, phương tiện đi lại) đảm bảo sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả.
- Đảm bảo công bằng, thực hiện nghiêm luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; nghiêm cấm người đi công tác đóng dấu giấy đi đường cho người không đi công tác.
* Căn cứ để thanh toán: Giấy đi đường phải ghi đầy đủ nội dung theo mẫu và có giấy xác nhận nơi công tác. Giấy triệu tập họp, giấy mời có phê duyệt của Chủ tịch cử đi họp. Đi công tác trong huyện 10km trở lên thanh toán 30.000 đ/lần đi.
Ngoài ra UV.BCH đi công tác ngoài huyện được thanh toán tiền phụ cấp: 50.000 đ/01ngày/01 người.

3. Tiền trà, nước uống:
Mức chi tiền trà nước trong BCH 50.000 đ/tháng và quyết toán theo chứng từ hóa đơn.
4. Báo chí, tài liệu:
BCH đăng ký các loại báo sau: Báo Lao động Đồng Nai, Báo Pháp luật và quyết toán theo hóa đơn.
4. Chế độ Hội nghị:
- Các hội nghị theo quy chế hoạt động, tập huấn cán bộ theo chỉ đạo của tỉnh thực hiện theo quyết định 1311/QĐ-TLĐ ngày 30/09/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về ban hành Quy định tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn cụ thể như sau:
+ Họp BCH hàng tháng: chế độ dự họp: 30.000 đ – 50.000 đ/người, Nước uống: 10.000 đ/người.
+ Đại hội công đòan cơ sở : Trang trí, tài liệu, âm thanh, nước uống… chi theo phát sinh thực tế. Hỗ trợ CĐV tham dự đại hội : không quá 150.000đ/người
5. Chi tiếp khách:
Tiếp khách là một khoản chi tiêu trong quản lý hành chính của cơ quan, để đảm bảo mối quan hệ thiện cảm đơn vị với đoàn khách đến thăm hỏi, trao đổi công tác, hỗ trợ giúp đỡ trong thực thi nhiệm vụ, xây dựng phong trào. BCH được chi tiêu:
- Khách tỉnh (ngoài tỉnh) đến công tác được phép chi tiếp khách 120.000 đ/người/suất.
- Khách các huyện trong tỉnh đến công tác được chi tiếp khách 80.000 đ/người/suất.
(Tiếp khách không được tiếp bằng rượu, bia, thuốc lá, mỗi đoàn chỉ tiếp 1 lần/năm).
4.3 Hoạt động phong trào: 54%
1. Tuyên truyền:
BCH đăng ký các loại báo sau: Báo Lao động Đồng Nai, Báo Pháp luật và quyết toán theo hóa đơn.
2.Chi về hoạt động thi đua:
- Chi hỗ trợ hoạt động thi đua: phát động thi đua, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua do CĐCS phối hợp với nhà trường tổ chức như: Phụ nữ 2 giỏi, thi tìm hiểu pháp luật, thi cán bộ CĐ giỏi, tọa đàm các ngày lễ 20/11, 8/3…
Mức chi: Tuỳ theo tình hình, quy mô tổ chức để có kế hoạch cụ thể, có dự trù thông qua Ban chấp hành công đoàn nhất trí để triển khai.
3. Chi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch
- Chi hỗ trợ hoạt động văn hóa thể thao : Thực hiện theo hướng dẫn số 1833/LĐLĐ ngày 13/12/2016 của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai.
- Chi hỗ trợ du lịch: Phối hợp với nhà trường hỗ trợ tiền ăn cho CĐV không quá 50.000đ/người/ngày
- Chi hỗ trợ các ngày lễ lớn

+ Lễ 30/4, 1/5, 2/9, Tết dương lịch, 8/3, 20/10, giỗ tổ Hùng Vương…
Mức chi tối đa: 200.000đồng/người.
Tối thiểu        :    100.000đồng/người.
4. Chi thăm hỏi, trợ cấp khó khăn:
- Cán bộ CNVC-LĐ, ĐVCĐ đang bị ốm đau, thai sản, tai nạn rủi ro phải nằm điều trị tại bệnh viện được chi thăm hỏi 200.000 - 300.000 đ/lần, một năm không quá 2 lần.
- Cán bộ CNVC-LĐ, ĐVCĐ trong đơn vị bị bệnh hiểm nghèo được trợ cấp 300.000 – 500.000 đ/lần/năm.
- Cán bộ CNVC-LĐ, ĐVCĐ trong đơn vị lập gia đình được chi mừng 300.000đ.
- Cán bộ CNVC-LĐ, ĐVCĐ đang làm việc bị chết, trợ cấp cho gia đình 300.000 - 500.000 đ kèm theo chi phí phúng viếng 150.000 đ (không kể hương hoa).
- Chia tay giáo viên về hưu : 300.000đ/GV
- Mừng sinh nhật CĐV : Tối đa 200.000đ/người
- Cha mẹ, vợ chồng, con của Cán bộ CNVC-LĐ, ĐVCĐ trong đơn vị qua đời được phúng viếng 300.000 – 500.000 đ, trợ cấp 150.000 đ (không kể hương hoa).
- Gia đình Cán bộ CNVC-LĐ, ĐVCĐ gặp khó khăn đột xuất thiên tai, hỏa hoạn, có người thân (bố mẹ đẻ của vợ hoặc chồng, vợ chồng, con) ốm đau dài ngày, tai nạn phải điều trị được trợ cấp 400.000 - 500.000đ/lần/năm.
- Đối với lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, các đơn vị có mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ để thực thi nhiệm vụ. Chủ tịch CĐCS quyết định mức chi thăm hỏi, phúng viếng, không vượt quá mức chi đối với cán bộ công nhân viên chức cơ quan.
- Dịp tết nguyên đán thăm hỏi, tặng quà cho CĐV : 200.000 đ/người( Căn cứ thanh tóan là danh sách ký nhận).
5.Chi động viên, khen thưởng:
- Thưởng giáo viên đạt dạy giỏi trong các hội thi:
+ Cấp trường : Tối đa 100.000đ/người
+ Cấp huyện : Tối đa 200.000đ/người
+ Cấp tỉnh : Tối đa 300.000đ/người
- Thưởng cho đoàn viên được CĐCS khen : 100.000đ/người
- Thường đoàn viên được CĐ cấp trên khen : 200.000đ/người
- Chi tiền thưởng kèm hình thức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trong đơn vị theo quy chế khen thưởng của Tổng LĐLĐVN. ( Khen cuối năm )
- Chi khen thưởng phụ nữ hai giỏi : 200.000đ/người .
- Tổ chức hoạt động nhân ngày quốc tế thiếu nhi và tết trung thu cho con CĐV( chi cho các cháu  có độ tuổi từ 0-14) :  Tối đa 100.000đ/cháu
- Chi hỗ trợ khen thưởng con CNVC-LĐ học giỏi, sống tốt:
        * HS giỏi cuối cấp: 200.000 đ/1 HS
        * Hs giỏi cuối năm: 100.000 đ/1 HS  (từ lớp 1 trở lên).
 

6. Chi khác
        - Giúp đòan viên công đòan các đơn vị khác bị thiên tai, bão lụt, tai nạn, ảnh hưởng chất độc màu da cam… tối đa không quá 200.000đ /trường hợp/năm
 
CHƯƠNG III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 5: Quy định chung.
Hàng năm đơn vị lập dự toán kinh phí, hàng quý sẽ tổng hợp quyết toán với LĐLĐ huyện theo thời gian quy định.
Tạm ứng kinh phí phải có giấy đề nghị có lý do tạm ứng, thời gian thanh toán và được CT.CĐCS phê duyệt.
Tạm ứng phải được thanh toán chậm nhất 5 ngày khi thực hiện xong công việc.
Trường hợp chi ngoài dự toán, đơn vị phải có báo cáo về LĐLĐ huyện chấp thuận mới thực hiện.
Kế toán Công đoàn theo dõi, tổng hợp chính xác chi phí theo đúng nguồn kinh phí.
Nguồn kinh phí thực hiện được thực hiện trong phạm vi dự toán NSCĐ năm 2017 và quyết toán theo quy định hiện hành.
Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công và quy trình kiểm soát chi NSCĐ của BCH Công đoàn được thảo luận công khai, dân chủ trong CBCCVC và được công khai để cán bộ công chức viên chức trong cơ quan nghiêm túc thực hiện./.
 
--------------------------
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2017-12-16 21:59:25 | Thể loại: Tiếng Anh | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
lần xem

giáo án QUY CHẾ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NĂM 2017, Tiếng Anh. LĐLĐ HUYỆN THỐNG NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐCS TH LÊ QUÝ ĐÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 11 /QĐ.CĐCS Gia Kiệm, ngày 04 tháng 01 năm 2017. QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế chỉ tiê

https://tailieuhoctap.com/giao-an/quy-che-cong-doan-co-so-nam-2017.9uux0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan