Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcDANH MỤC
Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học - môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học

(Kèm theo Thông tư số /2009/TT-BGDĐT ngày /7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số thứ tự
Mã
thiết bị
Tên thiết bị
Mô tả chi tiết
Đối tượng sử dụng
Dùng cho lớp
Ghi chú

Học sinh
Giáo viênA
Tranh, ảnh


1
THTK1001
Bộ xương
Tranh câm, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
x
x
2

10 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.

2
THTK1002
Hệ cơ
Tranh câm, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
x
x
2

7 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.

3
THTK1003
Cơ quan tiêu hóa
Tranh câm, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
x
x
2

10 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.

4
THTK1004
Sự tiêu hóa thức ăn ở khoang miệng, dạ dày, ruột non, ruột già
Tranh câm, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
x
x
2


5
THTK1005
Cơ quan hô hấp
Tranh câm, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
x
x
3

5 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.

6
THTK1006
Cơ quan tuần hoàn
Tranh câm, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
x
x
3

2 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.

7
THTK1007
Cơ quan bài tiết nước tiểu
Tranh câm, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
x
x
3

5 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.

8
THTK1008
Cơ quan thần kinh
Tranh câm, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu và 7 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
x
x
3

7 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.

9
THTK1009
Sơ đồ vòng tuần hoàn
Tranh câm, kích thước (790x540)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
x
x
3

7 thẻ cài tranh, kích thước (30x80)mm, in một màu, trên giấy couché có định lượng 150g/m2, cán láng OPP mờ.

10
THTK1010
Một số cơ quan trực tiếp tham gia quá trình trao đổi chất của cơ thể người với môi trường
Tranh câm, kích thước (540x790)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché có định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
x
x
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-08-29 15:31:28 | Thể loại: THÔNG TIN THAMKHẢO | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.16 M | File type: doc
lần xem

giáo án Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học, THÔNG TIN THAMKHẢO. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcDANH MỤCThiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học - môn Tự nhiên và Xã hội, môn Khoa học(Kèm theo Thông tư số /2009/

https://tailieuhoctap.com/giao-an/thong-tu-ban-hanh-danh-muc-thiet-bi-day-hoc-toi-thieu-cap-tieu-hoc.5xpruq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác