Giáo án cả năm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

TiÕt 1                            mét sè hiÓu biÕt vÒ søc bÒn
 
Ngµy so¹n: 10/ 8/ 2017
 
Ngµy d¹y
T¹i líp
SÜ sè häc sinh
V¾ng
 
9
 
 
 
 
 
 
 
1. Môc tiªu
a.KiÕn thøc
- Häc sinh biÕt mét sè kh¸i niÖm vÒ søc bÒn.
b.KÜ n¨ng
- BiÕt vËn dông khi häc thÓ dôc vµ tù tËp.
c. Th¸i ®é
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt trong tËp luyÖn, kh«ng dïng bia r­îu , thuèc l¸ vµ c¸c chÊt kÝch thÝch kh¸c.
d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh
-  N¨ng lùc lËp kÕ ho¹ch tËp luyÖn h»ng ngµy.
2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn
b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: vë ghi chÐp
3.TiÕn tr×nh d¹y häc
 
néi dung
®Þnh l­îng
ph­¬ng ph¸p
 
I. PhÇn më ®Çu
- NhËn líp
- Phæ biÕn néi dung
 
II. PhÇn c¬ b¶n
* Mét sè hiÓu biÕt cÇn thiÕt
- Søc bÒn lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ chèng l¹i mÖt mái khi häc tËp, lao ®éng hay tËp luyÖn thÓ dôc thÓ thao kÐo dµi.
- Søc bÒn gåm cã søc bÒn chung vµ søc bÒn chuyªn m«n :
+ Søc bÒn chung lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ khi thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nãi chung trong mét thêi gian dµi.
 
 
 
2 ph
 
 
 
40 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV kiÓm tra sÜ sè líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
 
 
 
- GV hái : thÕ nµo lµ søc bÒn ?
- HS tr¶ lêi
- GV  giíi thiÖu vÒ søc bÒn.gi¶ng gi¶i cho HS hiÓu.
 
- HS lÊy vÝ dô
 
 
 
 
 
1

 


 
+ Søc bÒn chuyªn m«n lµ kh¶ n¨ng cña c¬ thÓ khi thùc hiÖn chuyªn s©u mét ho¹t ®éng lao ®éng hay bµi tËp thÓ thao trong thêi gian dµi
Ví dụ khả năng leo núi, bơi lội, chạy 10km, 20km, 42,...
 
III. PhÇn kÕt thóc
- NhËn xÐt
- DÆn dß
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc
- GV nh¾c nhë HS mang giÇy cho tiÕt häc sau
 
 
4. Rót kinh nghiÖm. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
TiÕt 2            ch¹y ng¾n - ch¹y bÒn
 
Ngµy so¹n: 10/ 8/ 2017
 
Ngµy d¹y
T¹i líp
SÜ sè häc sinh
V¾ng
 
9
 
 
 
 
 
 
 
1. Môc tiªu
a. KiÕn thøc
- Ch¹y ng¾n:Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn ®øng mÆt,vai, l­ng h­íng ch¹y xuÊt ph¸t. BiÕt ch¬i trß ch¬i chạy tiếp sức.
- Ch¹y bÒn: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c th¶ láng håi tÜnh.
b. KÜ n¨ng
- Ch¹y ng¾n: Häc sinh thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ®øng mÆt,vai, l­ng h­íng ch¹y xuÊt ph¸t.
- Ch¹y bÒn: Häc sinh thùc hiÖn ®­îc ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
c. Th¸i ®é
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt khi tËp luyÖn.
d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh.
- N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.
1

 


2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: cßi.
b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: GiÇy thÓ thao
3. TiÕn tr×nh d¹y häc
 
néi dung
®Þnh l­îng
ph­¬ng ph¸p
I. PhÇn më ®Çu
- NhËn líp
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phæ biÕn néi dung
 
+) Khëi ®éng:
- Ch¹y nhÑ nhµng
 
- Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng
+ Tay, l­ên,ngùc, vÆn m×nh, ch©n, l­ng bông
+ Ðp ngang - däc
+ Xoay c¸c khíp
 
 
 
 
 
 
 
 
II. PhÇn c¬ b¶n
1. Ch¹y ng¾n
- ¤n tËp
+ §øng mÆt, vai, l­ng h­íng ch¹y xuÊt ph¸t.
 
 
 
 
8ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200m
 
4x8nhÞp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV
 
                             (GV)
 
               
               
               
               
- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
 
- HS ch¹y thµnh 1 hµng däc xung quanh s©n tr­êng
- §éi h×nh khëi ®éng
                                                                                                                                                                 
 
                                            (GV)                                                 
 
 
 
                                                   
 
 
- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp tr­ëng.
- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng ®óng ®éng t¸c.                  
 
 
- §éi h×nh tËp luyÖn
 
 
 
 
 
 
1

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trß ch¬i: Chạy tiếp sức
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ch¹y bÒn
- Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
+ Nam: 400m
+ N÷: 350m
 
III. PhÇn kÕt thóc
-Th¶ láng
 
 
 
 
 
 
 
 
- NhËn xÐt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10ph
 
 
 
 
7 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                    
               
                                         (GV)  
 
 
 
 
 
- GV quan s¸t h­ìng dÉn HS tËp luyÖn
- GV ®iÒu khiÓn trß ch¬i, nh¾c nhë HS ch¬i ®óng luËt
 
                   
                     10m 
     
     
 
    GV
 
 
- HS ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh.
- GV nh¾c nhë HS ch¹y ®óng tèc ®é.
 
 
- §éi h×nh th¶ láng
 
(GV)
 
                        
                        
                        
                    
 
- HS dån hµng.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc.
 
 
4. Rót kinh nghiÖm
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….
1

 


TiÕt 3            ch¹y ng¾n - ch¹y bÒn
 
Ngµy so¹n: 17/ 8/ 2017
 
Ngµy d¹y
T¹i líp
SÜ sè häc sinh
V¾ng
 
9
 
 
 
 
 
 
 
1. Môc tiªu
a. KiÕn thøc
- Ch¹y ng¾n:Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn t­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t. Trß ch¬i “ ch¹y con thoi tiÕp søc”
- Ch¹y bÒn: Häc sinh biÕt ®­îc hiÖn t­îng cùc ®iÓm vµ c¸ch kh¾c phôc
b. KÜ n¨ng
- Ch¹y ng¾n: Häc sinh  thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng t­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t.
- Ch¹y bÒn: Häc sinh thùc hiÖn ®­îc ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
c. Th¸i ®é
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt khi tËp luyÖn.
d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh
-  N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.
2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Cßi.
b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: GiÇy thÓ thao
3. TiÕn tr×nh d¹y häc
 
néi dung
®Þnh l­îng
ph­¬ng ph¸p
I. PhÇn më ®Çu
- NhËn líp
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phæ biÕn néi dung
 
+) Khëi ®éng:
-         Ch¹y nhÑ nhµng
 
 
8ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200m
 
 
 
- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV
 
                             (GV)
 
               
               
               
               
- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
 
- HS ch¹y thµnh 1 hµng däc xung quanh s©n tr­êng
 
1

 


 
-         Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng
+ Tay, l­ên,ngùc, vÆn m×nh, ch©n, l­ng bông
+ Ðp ngang - däc
+ Xoay c¸c khíp
 
 
 
 
 
 
 
 
II.PhÇn c¬ b¶n
1.Ch¹y ng¾n
- ¤n tËp:
+T­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trß ch¬i: Chạy tiếp sức con thoi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4x8 nhÞp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 ph
 
30m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- §éi h×nh khëi ®éng
                                                                                                                                                              
 
                                            (GV)                                                 
 
 
 
                                                   
 
 
- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp tr­ëng.
- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng ®óng ®éng t¸c.                  
 
 
- §éi h×nh tËp luyÖn
 
             
            
                           XP
                                             (GV)  
 
 
 
 
 
                                                 §Ých
 
- GV quan s¸t h­ìng dÉn HS tËp luyÖn
 
- GV ®iÒu khiÓn trß ch¬i, nh¾c nhë HS ch¬i ®óng luËt
 
                    
                     10m 
     
     
    GV
 
 
 
 
1

 


 
2. Ch¹y bÒn
- Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
+ Nam: 400m
+ N÷: 350m
 
III. PhÇn kÕt thóc
-Th¶ láng
 
 
 
 
 
 
 
 
- NhËn xÐt
 
10ph
 
 
 
 
7 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh.
- GV nh¾c nhë HS ch¹y ®óng tèc ®é.
 
 
- §éi h×nh th¶ láng
 
(GV)
 
                        
                        
                        
                    
 
- HS dån hµng.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc.
 
 
 
4. Rót kinh nghiÖm
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
 
TiÕt 4                          ch¹y ng¾n - ch¹y bÒn
 
Ngµy so¹n: 17/ 8/ 2017
 
Ngµy d¹y
T¹i líp
SÜ sè häc sinh
V¾ng
 
9
 
 
 
 
 
 
 
1. Môc tiªu
a. KiÕn thøc
- Ch¹y ng¾n: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn t­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t, ngåi mÆt h­íng ch¹y xuÊt ph¸t. Trß ch¬i “ ch¹y ®uæi”
- Ch¹y bÒn: Häc sinh biÕt c¸ch ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
b. KÜ n¨ng
- Ch¹y ng¾n: Häc sinh  thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng t­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t, ngåi mÆt h­íng ch¹y xuÊt ph¸t.
- Ch¹y bÒn: Häc sinh thùc hiÖn ®­îc ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
1

 


c. Th¸i ®é
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt khi tËp luyÖn.
d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh
-  N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.
2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Cßi, cê.
b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: GiÇy thÓ thao.
3. TiÕn tr×nh d¹y häc
 
néi dung
®Þnh l­îng
ph­¬ng ph¸p
I. PhÇn më ®Çu
- NhËn líp
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phæ biÕn néi dung
 
+) Khëi ®éng:
-         Ch¹y nhÑ nhµng
 
-         Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng
+ Tay, l­ên,ngùc, vÆn m×nh, ch©n, l­ng bông
+ Ðp ngang - däc
+ Xoay c¸c khíp
 
 
 
 
 
 
 
 
II. PhÇn c¬ b¶n
1. Ch¹y ng¾n
- ¤n tËp:
+ T­ thÕ s½n sµng xuÊt ph¸t
+  Ngåi mÆt h­íng ch¹y xuÊt ph¸t
8ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200m
 
4x8nhÞp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 ph
 
30m
 
 
- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV
 
                             (GV)
 
               
               
               
               
- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc.
 
- HS ch¹y thµnh 1 hµng däc xung quanh s©n tr­êng.
- §éi h×nh khëi ®éng.
                                                                                                                                                           
 
                                            (GV)                                                 
 
 
 
                                                   
 
 
- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp tr­ëng.
- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng ®óng ®éng t¸c.                  
 
 
 
- §éi h×nh tËp luyÖn
 
1

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trß ch¬i: Chạy ®uæi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ch¹y bÒn
- Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
+ Nam: 400m
+ N÷: 350m
 
III. PhÇn kÕt thóc
-Th¶ láng
 
 
 
 
 
 
 
 
- NhËn xÐt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10ph
 
 
 
 
7 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
            
                           XP
                                             (GV)  
 
 
 
 
 
                                                 §Ých
 
- GV quan s¸t h­ìng dÉn HS tËp luyÖn
- GV ®iÒu khiÓn trß ch¬i, nh¾c nhë HS ch¬i ®óng luËt
 
                           
 
 
                           
 
(GV)  
 
- HS ch¹y theo ®Þa h×nh quy ®Þnh.
- GV nh¾c nhë HS ch¹y ®óng tèc ®é.
 
 
- §éi h×nh th¶ láng
 
(GV)
 
                        
                        
                        
                    
 
- HS dån hµng.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc.
 
 
4. Rót kinh nghiÖm
1

 


 
TiÕt 5                          bµi thÓ dôc - ch¹y ng¾n
 
Ngµy so¹n: 24/ 8/ 2017
 
Ngµy d¹y
T¹i líp
SÜ sè häc sinh
V¾ng
 
9
 
 
 
 
 
 
 
1. Môc tiªu
a. KiÕn thøc
- Bµi thÓ dôc: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c tõ nhÞp 1- 10.
- Ch¹y ng¾n: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, t¹i chç ®¸nh tay.
b. KÜ n¨ng
- Bµi thÓ dôc: Häc sinh thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng c¸c ®éng t¸c tõ nhÞp 1- 10.
- Ch¹y ng¾n: Häc sinh thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, t¹i chç ®¸nh tay.
c. Th¸i ®é
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt khi tËp luyÖn.
d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh
-  N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.
2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Cßi, cê.
b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: GiÇy thÓ thao.
3. TiÕn tr×nh d¹y häc
 
néi dung
®Þnh l­îng
ph­¬ng ph¸p
 
I. PhÇn më ®Çu
- NhËn líp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phæ biÕn néi dung
 
 
8ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV
                    
                 (GV)
 
 
               
               
               
               
- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc.
 
1

 


 
+) Khëi ®éng:
- Ch¹y nhÑ nhµng
 
-Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng
 
+ Tay, l­ên,ngùc, vÆn m×nh, ch©n, l­ng bong.
+ Ðp ngang - däc.
+ Xoay c¸c khíp.
 
 
 
 
 
 
 
 
II. PhÇn c¬ b¶n
1. Bµi thÓ dôc
- Häc tõ nhÞp 1- 10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ch¹y ng¾n
- ¤n tËp
+ Ch¹y b­íc nhá
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi
+ Ch¹y ®¹p sau
+ T¹i chç ®¸nh tay
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200m
 
4x8nhÞp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS ch¹y thµnh 1 hµng däc xung quanh s©n tr­êng.
- §éi h×nh khëi ®éng .                                                                                                                                                               
          
                                        (GV)                                               
 
 
 
 
 
 
 
- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp tr­ëng.
- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng ®óng ®éng t¸c.                  
 
 
 - §éi h×nh tËp luyÖn
 
(GV)
 

   


- GV thùc hiÖn mÉu ®éng t¸c cho HS quan s¸t
- HS tËp luyÖn theo nhãm nam, n÷
 
- §éi h×nh tËp luyÖn
 




             (GV)   
                                           
 
 
- GV quan s¸t h­ìng dÉn HS tËp luyÖn
 
 
1

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-05-29 16:14:58 | Thể loại: Thể dục 9 | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 1.08 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án cả năm, Thể dục 9. TiÕt 1 mét sè hiÓu biÕt vÒ søc bÒn Ngµy so¹n: 10/ 8/ 2017 Ngµy d¹y T¹i líp SÜ sè häc sinh V¾ng 9 1. Môc tiªu a.KiÕn thøc - Häc sinh biÕt mét sè kh¸i niÖm vÒ søc bÒn. b.KÜ n¨ng - BiÕt vËn dông khi häc

https://tailieuhoctap.com/giao-an/giao-an-ca-nam.o1z00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác