Giáo án cả năm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

TiÕt 1             mét sè hiÓu biÕt vÒ søc nhanh 
 
Ngµy so¹n:10/ 8/ 2017
 
Ngµy d¹y
T¹i líp
SÜ sè häc sinh
V¾ng
 
8
 
 
 
 
 
 
 
1. Môc tiªu
a. KiÕn thøc
- Häc sinh biÕt ®­îc kh¸i niÖm, ph©n lo¹i søc nhanh.
b. KÜ n¨ng
- Häc sinh ph©n biÖt ®­îc mét sè h×nh thøc biÓu hiÖn vÒ søc nhanh.
c. Th¸i ®é
- Häc sinh tù gi¸c, tÝch cùc häc m«n thÓ dôc ë trªn líp vµ tù häc ngoµi giê.
d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh.
- N¨ng lùc vËn ®éng tÝch cùc.
2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn
b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: vë ghi.
3. TiÕn tr×nh d¹y häc
 
néi dung
®Þnh
l­îng
ph­¬ng ph¸p
 
I. PhÇn më ®Çu
- æn ®Þnh líp
- Phæ biÕn néi dung
II. PhÇn c¬ b¶n
*Mét sè hiÓu biÕt cÇn thiÕt
- §Þnh nghÜa:søc nhanh lµ n¨ng lùc thùc hiÖn nhiÖm vô vËn ®éng víi thêi gian ng¾n nhÊt.
- Søc nhanh biÓu hiÖn ba h×nh thøc c¬ b¶n:Ph¶n øng nhanh,tÇn sè ®éng t¸c nhanh vµ thùc hiÖn ®éng t¸c ®¬n nhanh.
+ Ph¶n øng nhanh:
vÝ dô:khi nghe thÊy tÝn hiÖu dõng th× dõng l¹i ngay....
+ TÇn sè ®éng t¸c:
 
 
3 ph
 
 
40 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - GV kiÓm tra sÜ sè líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
 
 
 
- GV: theo em thÕ nµo lµ søc nhanh ?
- GV gi¶ng gi¶i
- HS lÊy vÝ dô minh häa
 
 
 
 
 
 
 
1

 


 
vÝ dô :sè lÇn b­íc ch¹y trong 1s, sè lÇn t©ng cÇu hay nh¶y d©y trong10s,20s...
+ §éng t¸c ®¬n nhanh;
vÝ dô:trong ®¸u vâ,®Êu kiÕm...xuÊt ®ßn nhanh,..
* Ngoµi ra trong ch¹y 100m hay ch¹y cù li ng¾n cßn liªn quan ®Õn:
+ Søc m¹nh tèc ®é.VÝ dô:®¹p ch©n vµo bµn ®¹p khi xuÊt ph¸t
+ Søc bÒn tèc ®é.VÝ dô:khi g¾ng søc ch¹y 10- 20m cuèi tr­íc khi ®Õn ®Ých.
 
III. PhÇn kÕt thóc
- NhËn xÐt
- DÆn dß
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc
- GV nh¾c nhë HS ®i giÇy cho buæi tËp sau.
 
4. Rót kinh nghiÖm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


TiÕt 2          bµi thÓ dôc - ch¹y ng¾n
 
Ngµy so¹n:10/ 8/ 2017
 
Ngµy d¹y
T¹i líp
SÜ sè häc sinh
V¾ng
 
8
 
 
 
 
 
 
 
1. Môc tiªu
a. KiÕn thøc
-  Bµi thÓ dôc: häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c tõ nhip 1 ®Õn nhÞp 8.
-  Ch¹y ng¾n: biÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y b­íc nhá,ch¹y ®¹p sau,ch¹y n©ng cao ®ïi.BiÕt ch¬i mét sè trß ch¬i.
b. KÜ n¨ng
- Bµi thÓ dôc: häc sinh thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c tõ nhÞp 1 ®Õn nhÞp 8.
- Ch¹y ng¾n: thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ch¹y b­íc  nhá,ch¹y n©ng cao ®ïi,ch¹y ®¹p sau.
c. Th¸i ®é
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt trong giê häc, cã tinh thÇn tËp thÓ gióp ®ì b¹n khi tËp luyÖn, thi ®Êu TDTT
d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh.
- N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.
2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Cßi
b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: GiÇy thÓ thao.
3. TiÕn tr×nh d¹y häc
 
néi dung
®Þnh l­îng
ph­¬ng ph¸p
I. PhÇn më ®Çu
- NhËn líp
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phæ biÕn néi dung
 
 
 
8ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV
 
                             (GV)
 
               
               
               
               
- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
 
 
1

 


+) Khëi ®éng:
- Ch¹y nhÑ nhµng
 
- Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng
+ Tay, l­ên,ngùc, vÆn m×nh, ch©n, l­ng bông
+ Ðp ngang - däc
+ Xoay c¸c khíp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. PhÇn c¬ b¶n
1. Bµi thÓ dôc
- Häc tõ nhÞp 1- 8.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Ch¹y ng¾n
* Kh¸i niÖm
- Ch¹y cù ly ng¾n gåm cã:60m, 80m,100m, 200m, 400m.
- «n tËp
 
200m
 
4x8nhÞp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ph
 
 
 
 
20 m
20 m
20 m
 
 
 
 
- HS ch¹y thµnh 1 hµng däc xung quanh s©n tr­êng
- §éi h×nh khëi ®éng                                                                                                                                                         
 
                                            (GV)                                             
 
 
 
 
                                                   
 
 
- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp tr­ëng.
- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng ®óng ®éng t¸c                  
 
 
- §éi h×nh tËp luyÖn
 
(GV)
 
                        
                        
                        
                       
 
- GV thùc hiÖn mÉu ®éng t¸c cho HS quan s¸t.
- HS võa quan s¸t võa tËp luyÖn
- C¸c nhãm tËp luyÖn.GV quan s¸t söa ch÷a ®éng t¸c cho HS.
 
- GV giíi thiÖu c¸c cù li ch¹y ng¾n
- §éi h×nh tËp luyÖn
 
                     
 
                
 
                 
 

 
                    (GV)
1

 


+ Ch¹y b­íc nhá
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi
+ Ch¹y ®¹p sau
 
 
 
 
- Trß ch¬i: Ai nhanh h¬n
 
 
III. PhÇn kÕt thóc
- Th¶ láng
 
 
 
 
 
 
 
 
- NhËn xÐt
 
 
 
 
 
 
7 ph
 
 
- GV h­íng dÉn HS tËp luyÖn.
- GVchia ®éi ch¬i.quan s¸t nh¾c nhë HS ch¬i ®óng luËt.
 
 
- §éi h×nh th¶ láng
 
(GV)
 
                        
                       
                        
                  
 
- HS dån hµng.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc.
 
 
4. Rót kinh nghiÖm
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


 
 
 
 
TiÕt 3                      Bµi thÓ dôc - Ch¹y ng¾n - Ch¹y bÒn
 
Ngµy so¹n:17/ 8/ 2017
 
Ngµy d¹y
T¹i líp
SÜ sè häc sinh
V¾ng
 
8
 
 
 
 
 
 
 
1. Mục tiêu
a. KiÕn thøc
-  Bµi thÓ dôc: häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c tõ nhÞp 1 ®Õn nhÞp 8.
-  Ch¹y ng¾n: biÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y b­íc nhá, ch¹y ®¹p sau, ch¹y n©ng cao ®ïi.Trß ch¬i: ai nhanh h¬n
- Ch¹y bÒn:häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn mét sè ®éng t¸c håi tÜnh sau khi ch¹y.
b. KÜ n¨ng
- Bµi thÓ dôc: häc sinh thùc hiÖn ®­îc c¸c ®éng t¸c tõ nhÞp1 ®Õn nhÞp 8.
- Ch¹y ng¾n: thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ch¹y b­íc  nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau.
- Ch¹y bÒn: häc sinh thùc hiÖn ®­îc ch¹y dÝch d¾c tiÕp søc.
c. Th¸i ®é
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt trong giê häc.
d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh.
- N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.
2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Cßi
b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: GiÇy thÓ thao.
3.TiÕn tr×nh d¹y häc
 
néi dung
®Þnh l­îng
ph­¬ng ph¸p
I. PhÇn më ®Çu
- NhËn líp
 
 
 
 
 
 
8ph
 
 
 
 
 
 
 
 
- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV
 
                             (GV)
 
               
               
               
1

 


 
 
- Phæ biÕn néi dung
 
 
 
+) Khëi ®éng:
-         Ch¹y nhÑ nhµng
 
-         Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng
+ Tay, l­ên,ngùc, vÆn m×nh, ch©n, l­ng bông
+ Ðp ngang - däc
+ Xoay c¸c khíp
 
 
 
 
 
 
 
 
II. PhÇn c¬ b¶n
1.Bµi thÓ dôc
- ¤n tËp:tõ nhÞp 1 ®Õn nhÞp 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Ch¹y ng¾n
- ¤n tËp
+ Ch¹y b­íc nhá
+ Ch¹y n©ng cao ®ïi
+ Ch¹y ®¹p sau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200m
 
4x8nhÞp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
               
- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
 
 
 
- HS ch¹y thµnh 1 hµng däc xung quanh s©n tr­êng
- §éi h×nh khëi ®éng                                                                                                                                                           
 
 
 
 
                                                (GV)                                             
 
                                                   
 
 
- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp tr­ëng.
- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng                        ®óng ®éng t¸c                  
 
 
- §éi h×nh tËp luyÖn
 
(GV)
 
                         
                        
                         
                       
 
- GV quan s¸t h­íng dÉn HS tËp luyÖn
cho vµi HS lµm mÉu ®éng t¸c.
 
 
- §éi h×nh tËp luyÖn
 


              
                     (GV)
 
- GV quan s¸t h­íng dÉn HS tËp luyÖn
 
1

 


 
 
* Trß ch¬i: Ai nhanh h¬n
 
 
 
3.Ch¹y bÒn
- Ch¹y dÝch d¾c tiÕp søc
 
III.PhÇn kÕt thóc
- Th¶ láng
 
 
 
 
 
 
 
 
- NhËn xÐt
 
 
 
 
 
 
7ph
 
 
7 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV chia ®éi ch¬i, h­íng dÉn HS ch¬I nh¾c nhë HS ch¬i ®óng luËt.
 
 
 
- GV chia ®éi ch¬i, h­íng dÉn HS ch¬i nh¾c nhë HS ch¬i ®óng luËt.
 
 
- §éi h×nh th¶ láng
 
(GV)
 
                         
                        
                         
                      
 
- HS dån hµng.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc.
 
 
4. Rót kinh nghiÖm
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 
TiÕt 4        bµi thÓ dôc- ch¹y ng¾n
 
Ngµy so¹n:17/ 8/ 2017
 
Ngµy d¹y
T¹i líp
SÜ sè häc sinh
V¾ng
 
8
 
 
 
 
 
 
 
1. Môc tiªu
a. KiÕn thøc
- Bµi thÓ dôc: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn ®éng t¸c tõ nhÞp 1 ®Õn 17.
- Ch¹y ng¾n: BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng.trß ch¬i: ng­êi thõa thø ba.
b. KÜ n¨ng
1

 


- Bµi thÓ dôc: Häc sinh thùc hiÖn ®­îc tõ  nhÞp 1 ®Õn 17
- Ch¹y ng¾n: Thùc hiÖn ®­îc ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng.trß ch¬i.
c. Th¸i ®é
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt trong giê häc.
d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh.
- N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.
2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Cßi
b. ChuÈn bÞ cña häc sinh: GiÇy thÓ thao.
3. TiÕn tr×nh d¹y häc
 
néi dung
®Þnh l­îng
ph­¬ng ph¸p
I. PhÇn më ®Çu
- NhËn líp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phæ biÕn néi dung
 
+) Khëi ®éng:
- Ch¹y nhÑ nhµng
 
- Thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c khëi ®éng
+ Tay, l­ên,ngùc, vÆn m×nh, ch©n, l­ng bông
+ Ðp ngang – däc
+ Xoay c¸c khíp
 
 
 
 
 
 
 
 
8ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200m
 
4x8 nhÞp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV
 
                             (GV)
 
               
               
               
               
 
- GV nhËn líp phæ biÕn néi dung yªu cÇu bµi häc
 
 
- HS ch¹y thµnh 1 hµng däc xung quanh s©n tr­êng
- §éi h×nh khëi ®éng                                                                                                                                                                
 
 
 
 
                                                (GV)                                             
 
                                                   
 
 
- Líp khëi ®éng theo nhÞp h« cña líp tr­ëng.
- GV quan s¸t nh¾c nhë HS khëi ®éng                        ®óng ®éng t¸c                  
1

 


II. PhÇn c¬ b¶n
1.Bµi thÓ dôc
- ¤n tËp: tõ nhÞp 1 ®Õn nhÞp 8.
- Häc míi: tõ nhÞp 9 ®Õn 17.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ch¹y ng¾n
- ¤n tËp
     + Ch¹y b­íc nhá
     + Ch¹y n©ng cao ®ïi
     + Ch¹y ®¹p sau
+ Ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng
 
 
* Trß ch¬i: Ng­êi thõa thø 3
 
 
 
III. PhÇn kÕt thóc
- Th¶ láng
 
 
 
 
 
 
 
- NhËn xÐt
 
 
15 ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 ph
 
20 m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 ph
 
 
 
- §éi h×nh tËp luyÖn
 
 
(GV)
 
                         
                        
                         
                       
 
 
- Gv thùc hiÖn ®éng t¸c mÉu cho HS
- HS tËp luyÖn
- GV quan s¸t h­ìng dÉn HS tËp luyÖn
 
 
- §éi h×nh tËp luyÖn
 


              
                     (GV)
 
- GV quan s¸t h­íng dÉn HS tËp luyÖn
- GV h­íng dÉn trß ch¬i,nh¾c nhë HS ch¬i ®óng luËt
 
 
- §éi h×nh th¶ láng
 
(GV)
 
                         
                        
                         
                       
- HS dån hµng.GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ giê häc.
 
 
 
4. Rót kinh nghiÖm
1

 


………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………........
 
 
TiÕt 5          bµi thÓ dôc - ch¹y ng¾n - ch¹y bÒn
 
Ngµy so¹n: 24/ 8/ 2017
 
Ngµy d¹y
T¹i líp
SÜ sè häc sinh
V¾ng
 
8
 
 
 
 
 
 
 
1. Môc tiªu
a. KiÕn thøc
- Bµi thÓ dôc: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn ®éng t¸c tõ nhÞp 1 ®Õn 17.
- Ch¹y ng¾n: BiÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng.trß ch¬i ch¹y ®uæi, xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh.
- Ch¹y bÒn: Häc sinh biÕt c¸ch thùc hiÖn ch¹y v­ît ch­íng ng¹i vËt tiÕp søc, ®o m¹ch ®Ó theo dâi søc kháe.
b. KÜ n¨ng
- Bµi thÓ dôc: Häc sinh thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c tõ nhÞp 1 ®Õn 17.
- Ch¹y ng¾n: thùc hiÖn ®­îc ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, ch¹y ®¹p sau, ch¹y ®¸ gãt ch¹m m«ng.trß ch¬i ch¹y ®uæi, xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh.
- Ch¹y bÒn: Häc sinh thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng ch¹y v­ît ch­íng ng¹i vËt tiÕp søc, ®o m¹ch ®Ó theo dâi søc kháe.
c. Th¸i ®é
- Häc sinh cã ý thøc tù gi¸c, kØ luËt.
d. N¨ng lùc cÇn h×nh thµnh.
- N¨ng lùc vËn ®éng, n¨ng lùc thÓ lùc.
2. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh
a. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn : Cßi, cê.
b. ChuÈn bÞ cña häc sinh : GiÇy.
3. TiÕn tr×nh d¹y häc
 
néi dung
®Þnh l­îng
ph­¬ng ph¸p
I. PhÇn më ®Çu
- NhËn líp
 
 
8ph
 
 
 
 
 
- Líp tr­ëng tËp hîp líp,b¸o c¸o sÜ sè cho GV
 
                             (GV)
 
1

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-05-29 16:14:20 | Thể loại: Thể dục 8 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 5.66 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án cả năm, Thể dục 8. TiÕt 1 mét sè hiÓu biÕt vÒ søc nhanh Ngµy so¹n:10/ 8/ 2017 Ngµy d¹y T¹i líp SÜ sè häc sinh V¾ng 8 1. Môc tiªu a. KiÕn thøc - Häc sinh biÕt ®­îc kh¸i niÖm, ph©n lo¹i søc nhanh. b. KÜ n¨ng - Häc sinh ph

https://tailieuhoctap.com/giao-an/giao-an-ca-nam.n1z00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác