GIÁO ÁN THEO MẪU TẬP HUẤN MỚI 2019

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 
 

Tiết 1. TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP.
 
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Làm quen với khái niệm tập hợp bằng cách lấy các ví dụ về tập hợp, nhận biết được một đối tượng cụ thể  hay không thuộc một tập hợp cho trước.
2. Kỹ năng:
  - Biết dùng các thuật ngữ tập hợp,phần tử của tập hợp, biết sử dụng các kí hiệu ,,
  - Đếm đúng số phần tử của một tập hợp hữu hạn .
3. Thái độ: Trung thực, cẩn thận, hợp tác.
4. Năng lực – Phẩm chất:
a) Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực hợp tác,
b) Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II.CHUẨN BỊ:
1 - GV:  Máy chiếu, phấn màu, thước thẳng.   
2 - HS :   Bảng nhóm .
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
1. Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành
2. Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, động não
IV. TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Hoạt động khởi động
* Tổ chức lớp:                  * Kiểm tra bài cũ:   (Kiểm tra đồ dùng học tập của HS)
2.Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động của GV- HS
Nội dung cần đạt
Giới thiệu về chương trình toán 6 và yêu cầu của môn học
GV: Giới thiệu chương trình toán 6, yêu cầu của môn học, các đồ dùng cần thiết khi học môn toán 6.
- Yêu cầu về sách vở
HS : Nghe
GV: Giới thiệu tiết học "Tập hợp. Phần tử của tập hợp"
HS : Lấy sách, vở, bút ghi bài                   
 
1
 


 
 

Hoạt động 1: 1. Các ví dụ
Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình,luyện tập thực hành
Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não
GV: Cho HS quan s¸t  h×nh 1 SGK råi giíi thiÖu tËp hîp c¸c ®å vËt (s¸ch, bót) ®Æt trªn bµn
- Yªu cÇu HS t×m c¸c ®å vËt trong líp häc ®Ó lÊy vÝ dô vÒ tËp hîp ?
GV: LÊy tiÕp hai vÝ dô trong SGK.
(?) Yªu cÇu HS lÊy vÝ dô vÒ tËp hîp ?
 
 
 
 
- Tập hợp HS lớp 6A
- Tập hợp bàn, ghế trong phòng học lớp 6A
 
 
 
- Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4
- Tập hợp các chứ cái a, b, c.
Hoạt động 2: Cách viết và kí hiệu
Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành
Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, động não
GV:- Giíi thiÖu c¸ch ®Æt tªn tËp hîp b»ng nh÷ng ch÷ c¸i in hoa
- Giíi thiÖu c¸ch viÕt tËp hîp A c¸c sè tù nhiªn nhá h¬n 4
 
- Giíi thiÖu phÇn tö cña tËp hîp
 
 
- Giíi thiÖu kÝ hiÖu ; vµ c¸ch ®äc, yªu cÇu HS ®äc.
 
GV: Treo b¶ng phô
Bµi tËp: H·y ®iÒn sè hoÆc kÝ hiÖu thÝch hîp vµo « trèng (GV treo b¶ng phô)
 
3        A   ;   5         A   ;             A    
 
HS: Lµm bµi tËp trªn b¶ng phô
GV: Giíi thiÖu tËp hîp B gåm c¸c ch÷ c¸i a; b; c.
(?) Y/c HS t×m c¸c phÇn tö cña tËp hîp B
 
 
 
 
 
- §Æt tªn tËp hîp b»ng ch÷ c¸i in hoa.
 
- Gäi A lµ tËp hîp c¸c sè tù nhiªn nhá h¬n 4.
Ta viÕt:
A = {0; 1; 2; 3} hay A = {3; 1; 2; 0}; …
C¸c sè 0; 1; 2; 3 lµ c¸c phÇn tö cña tËp hîp A
+ KÝ hiÖu:
 
1 A ®äc lµ 1 thuéc A
hoÆc 1 lµ phÇn tö cña A
5 A ®äc lµ 5 kh«ng thuéc A
  hoÆc 5 kh«ng lµ phÇn tö cña A
 
Bµi tËp
 
3          A   ;   5           A   ;             A     
 
 
- Gäi B lµ tËp hîp c¸c ch÷ c¸i a, b, c
   B = {a, b, c} hay B = {b, a, c}
 
1
 


 
 

 
GV: Yªu cÇu HS lµm bµi tËp
 
 
 
 
GV: Giíi thiÖu chó ý
?§Ó ph©n biÖt gi÷a hai phÇn tö trong hai tËp hîp sè vµ ch÷ c¸i cã g× kh¸c nhau?
HS: Hai c¸ch:
C1: liÖt kª tÊt c¶ c¸c phÇn tö cña tËp hîp A = {0; 1; 2; 3}
 
C2: ChØ ra tÝnh chÊt ®Æc tr­ng cña c¸c phÇn tö ®ã
GV: ChØ ra c¸ch viÕt kh¸c cña tËp hîp dùa vµo tÝnh chÊt ®Æc tr­ng cña c¸c phÇn tö x cña tËp hîp A ®ã lµ x N vµ x
      A = {x N / x
(?) VËy ®Ó viÕt tËp hîp A c¸c sè tù nhiªn nhá h¬n 4 ta cã thÓ viÕt theo nh÷ng c¸ch nµo?
HS: Tr¶ lêi
GV: §ã còng chÝnh lµ 2 c¸ch ®Ó viÕt mét tËp hîp
GV: Giíi thiÖu c¸ch minh ho¹ tËp hîp ë h×nh 2
Bµi tËp: §iÒn c¸c sè hoÆc kÝ hiÖu thÝch hîp vµo « trèng:
 
a          B   ;  0          B   ;               B     
 
* Chó ý: (SGK)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ng­êi ta cßn minh häa tËp hîp b»ng mét vßng kÝn (H2-SGK), trong ®ã mçi phÇn tö cña tËp hîp ®­îc biÓu diÔn bëi mét dÊu chÊm bªn trong vßng kÝn ®ã.
 
3.Hoạt động luyện tập
1
 


 
 

Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành
Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, động não
GV: Chia líp thµnh 2 nhãm (2 d·y bµn); 1 nhãm lµm ?1; 1 nhãm lµm bµi tËp 1 (SGK)
HS: Ho¹t ®éng nhãm
Nhãm 1: Lµm ?1
Nhãm2: lµm Bµi tËp 1 (SGK)
GV: NhËn xÐt, bæ sung
- Yªu cÇu 1HS lªn b¶ng lµm ?2
HS: Lµm
GV: L­u ý v× mçi phÇn tö chØ liÖt kª 1 lÇn nªn tËp hîp ®ã lµ ®óng
GV: Yªu cÇu HS lªn b¶ng lµm BT 2
(?) Yªu cÇu HS sö dông c¸ch minh ho¹ hai tËp hîp ë bµi tËp 1 vµ 2 b»ng vßng trßn kÝn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?1:   D = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}
hoÆc D = {x N / x
         2 D      ;    10   D
Bµi tËp 1 (SGK)
C1: A = {9; 10; 11; 12; 13}
C2: A = {x N/ 8
       12 A  ;   16   A
 
?2: {N, H, A, T, R, G}
 
Bµi tËp2(SGK):
B = {T, O, A, N, H, C}
        
4.Hoạt động vận dụng
          - GV yêu cầu hs đọc kĩ đề bài 5(sgk/6), sau đó làm bài. GV gọi  hs lên bảng làm.
           - Hs làm bài 5 trên bảng Kết quả :

          - Đố em : liệt kê tập hợp các bạn trong lớp cùng tháng sinh với em .Viết tập hợp đó bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử của tập hợp.
5 Hoạt động tìm tòi, mở rộng
Về nhà làm:
Viết các tập hợp sau bằng hai cách: Liệt kê các phần tử của tập hợp và chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử.
a)Tập hợp A gồm các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10
1
 


 
 

b)Tập hợp B các số tự nhiên lẻ lớn hơn 3 và nhỏ hơn 10
-         Học bài theo SGK, lấy thêm ví dụ về tập hợp
-         BTVN: 3; 4; 5 / SGK/6
                     3; 4;5;8;9;10 /SBT/6;7
    - Nghiên cứu bài: Tập hợp các số tự nhiên
 
…………………………………………………………..
 
 
 
Ngày soạn:       /8/2017
Ngày giảng:       /8/2017
                                                                                                                                                                                                                  
Tiết 2.  TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN.
I.MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Biết được tập hợp các số tự nhiên,tính chất các phép tính trong tập hợp các số tự nhiên
2. Kỹ năng:
   -   Đọc và viết được các số tự nhiên đến lớp tỉ.
   -  Sắp xếp được các số tự nhiên theo thứ tự tăng hoặc giảm.
   -  Biết sử dụng các kí hiệu =,>, và .
3. Thái độ: Trung thực, cẩn thận, hợp tác, yêu toán học.
4. Năng lực – Phẩm chất:
a) Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực hợp tác,
b) Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II.CHUẨN BỊ:
1 - GV:  Máy chiếu, phấn màu, thước thẳng.   
2 - HS :  Bảng nhóm, ôn tập về số tự nhiên ở tiểu học.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
1. Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành
2. Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, động não
IV. TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Hoạt động khởi động
* Tổ chức lớp:                 
* Kiểm tra bài cũ:
*Câu hỏi:
HS1) Cho ví dụ về tập hợp. Nêu chú ý về cách viết tập hợp.
Bài tập: Cho các tập hợp:   A =  {Cam, táo}
1
 


 
 

                                            B =  {Ổi, cam, chanh}
Dùng các kí hiệu để ghi các phần tử: Thuộc A và thuộc B; Thuộc A và không thuộc B.
HS2) Nêu các cách viết 1 tập hợp: Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 3 và nhỏ hơn 10 bằng 2 cách. Hãy minh học tập hợp A bằng hình vẽ.
   *Đáp án
HS1) Các phần tử của tập hợp được đặt trong 2 dấu ngoặc nhọn cách nhau bởi dấu chấm phẩy " ; " ( nếu phần tử là số) hoặc dấu phẩy " , " ( nếu phần tử là chữ).
- Mỗi phần tử được liệt kê 1 lần, thứ tự liệt kê tuỳ ý.           
Bài tập: Cho A =  {Cam, táo}      ; B =  {Ổi, cam, chanh}
+ Cam A và Cam B
+ Táo A và táo B.     
HS2 ) Để viết 1 tập hợp thường có 2 cách:
- Liệt kê các phần tử của tập hợp.
- Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.     
     Bài tập: C1: A =  {4; 5; 6; 7; 8; 9} ;  C2:  A = { x N / 3
Minh hoạ tập hợp:

HS: Nhận xét câu trả lời và bài làm của bạn.
GV: Nhận xét, đánh giá và cho điểm
ĐVĐ: Ở tiểu học các em đã được biết (tập hợp) các số 0; 1; 2; .... là các số tự nhiên. Trong bìa học hôm nay các em sẽ được biết tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N. Tập hợp N và N* có gì khác nhau? Và mỗi tập hợp gồm những phần tử nào? Để hiểu được vấn đề đó chúng ta cùng nghiên cứu bài hôm nay.
2. Hoạt động hình thành kiến thức:
Hoạt động của GV- HS
Nội dung cần đạt
Hoạt động 1: 1. Tập hợp N và N*
Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, luyện tập thực hành
Kĩ thuật: đặt câu hỏi, động não
GV: Ở tiểu học ta đã biết các số 0,1,2 …là các số tự nhiên. ở bài trước ta đã biết tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là N
-  Y/c HS làm bài tập
HS: Lên bảng
 
 
 
* C¸c sè 0, 1, 2, 3, … lµ c¸c sè tù nhiªn. TËp hîp c¸c sè tù nhiªn ®­îc kÝ hiÖu lµ N
 
Bµi tËp: H·y ®iÒn kÝ hiÖu hoÆc vµo chç trèng: 
1
 


 
 

 
 
 
GV:Hãy chỉ ra một số phần tử của tập N
- Nhắc lại cách biểu diễn số tự nhiên trên tia số. VD các số 0; 1; 2
HS: Lên bảng
GV: Các điểm biểu diễn số 0; 1; 2 được gọi là điểm 0; điểm 1; điểm 2
(?) Hãy biểu diễn điểm 4; 5
HS: Biểu diễn điểm 4, 5
GV: Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm trên tia số. Điểm biểu diễn số tự nhiên a là điểm a.
 
GV: Hãy nghiên cứu SGK và cho biết tập N* là gì? 
HS: là tập hợp số tự nhiên khác 0
GV nêu kí hiệu
(?) Hãy viết tập N* theo hai cách.
HS: Viết
GV: Y/c HS làm:
Bài tập: Hãy điền kí hiệu hoặc vào chỗ trống:
  5         N*                 5          N

  0         N*                  0         N
HS: Lªn b¶ng    
  2        N                          N
 
* C¸c sè 0,1,2,3,…lµ c¸c phÇn tö cña N

 
 
 
* Mçi sè tù nhiªn ®­îc biÓu diÔn bëi mét ®iÓm trªn tia sè. §iÓm biÓu diÔn sè tù nhiªn a lµ ®iÓm a.
 
* TËp hîp c¸c sè tù nhiªn kh¸c 0 ®­îc kÝ hiÖu lµ N*
 
 
           N*= {1; 2; 3; 4; 5; …}
           N*=  {x N / x 0}
 
 
Bµi tËp:
  5         N*                 5          N

  0         N*                  0           N  
 
Hoạt động 2: 2. Thứ tự trong tập hợp số tự nhiên
Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, luyện tập thực hành
Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, động não
 
GV: Gọi 1HS đọc mục a SGK. GV chỉ trên tia số.
 
(?) Trên tia số điểm biểu diễn số lớn hơn so với điểm biểu diễn số nhỏ hơn như thế nào?
HS: Điểm biểu diễn số nhỏ hơn ở bên tr

         Tr¸i        3       ph¶i  
 
 
 
* Trªn tia sè ®iÓm biÓu diÔn sè nhá h¬n ë bªn tr¸i ®iÓm biÓu diÔn sè lín h¬n
 
 
1
 


 
 

ái điểm biểu diễn số lớn hơn
Củng cố: Điền kí hiệu >, ào ô vuông cho đúng:

   3          9                15          7
 
 
GV: Giới thiệu kí hiệu ;
(?) Yêu cầu HS đọc  a 3
                                b 5
HS:  §äc
GV: Cho HS lµm bµi tËp
 
 
(?) Yªu cÇu HS ®äc môc b, c SGK
HS:  §äc
GV: H·y t×m sè liÒn sau, liÒn tr­íc cña 9
T×m hai sè tù nhiªn liªn tiÕp trong ®ã cã mét sè lµ 7
HS: Sè liÒn sau cña 9 lµ 10
        Sè liÒn tr­íc cña 9 lµ 8
  7 vµ 8 (hoÆc 6 vµ 7) lµ hai sè tù nhiªn liªn tiÕp
GV: Yªu cÇu HS lµm ?
HS: Lµm
GV: Trong c¸c sè tù nhiªn, sè nµo nhá nhÊt, sè nµo lín nhÊt? V× sao?
HS: Tr¶ lêi
 
GV: NhÊn m¹nh: TËp hîp sè tù nhiªn cã v« sè phÇn tö
(?) Yªu cÇu HS ®äc môc d, e SGK
HS: ®äc
 
 
Bµi tËp: §iÒn kÝ hiÖu >,
 
3          9                15          7
 
* ViÕt a b chØ a
   ViÕt b a chØ b > a hoÆc b = a
 
 
Bµi tËp:    ViÕt tËp hîp
         A = {x N / 5 x 8}
b»ng c¸ch liÖt kª c¸c phÇn tö
   Gi¶i:      A = { 5; 6; 7; 8}
 
 
 
 
 
 
 
 
 ?    28  ,  29 ,  30
       99 , 100, 101
+ Sè 0 lµ sè tù nhiªn nhá nhÊt
+ Kh«ng cã sè tù nhiªn lín nhÊt. V× bÊt k× sè tù nhiªn nµo còng cã sè liÒn sau lín h¬n nã.
 
 
3.Hoạt động Luyện tập
1
 


 
 

Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành
Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, động não
GV: Y/c HS lµm BT 7
- Chia líp thµnh 3 nhãm lµm c©u a, b, c
- §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. GV bæ sung
HS: Ho¹t ®éng nhãm. §¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi
 
 
GV:Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi
(?) Yªu cÇu 2HS lªn b¶ng lµm , mçi em mét c¸ch
HS: §äc ®Ò bµi, 2HS lªn b¶ng lµm
GV: Chèt l¹i kiÕn thøc cña bµi
 
 
 
 
Bµi tËp 7-SGK
a) A = {x N  / 12
    A = { 13; 14; 15 }
 
b) B = { x N* /  x
    B = { 1; 2; 3; 4 }
c) C = {x N  / 13 x 15}
    C = { 13; 14 ; 15 }
 Bµi tËp 8-SGK
 
C1: A = { x N  /  x 5}
C2: A = { 0; 1; 2; 3; 4; 5}
 
4.Hoạt động vận dụng
- Hiện nay trong một số siêu thị hay của hàng, chúng ta thường gặp các kí hiệu 10K,20K...trong bảng giá các mặt hàng. Chẳng hạn, một món hàng nào đó có giá        50 000 đồng thì có thể viết tắt là 50K.Em đã nhìn thất cách kí hiệu này bào bao giờ chưa?
- Thầy cô giáo nhận xét và ghi nhận kết quả học tập cuả hs
5.Hoạt động tìm tòi,mở rộng
     - GV cho hs làm bài tập 6 (sgk/7).
     - Một hs trả lời miệng bài tập 6 (sgk/7) :
       a) Số tự nhiên liền sau mỗi số 17 ; 99 ; a (với a N) lần lượt là : 18 ; 100 ; a + 1.
        b) Số tự nhiên liền trước mỗi số 35 ; 1000 ; b (với b N* ) lần lượt là : 34 ; 999 ;
b - 1.
     - GV nhận xét, cho điểm. Kết quả bài tập
*  Học lý thuyết theo SGK
-  BTVN:8, 9, 10 – SGK- 8;     17, 18, 19, 20- SBT-9;10
-  Đọc trước bài: Ghi số tự nhiên
 
………………………………………………………….
 
      Ngày soạn:       /8/2017
                Ngày giảng:       /8/2017
                                                                                                                                                                                                              
Tiết 3.  GHI SỐ TỰ NHIÊN
1
 


 
 

 
I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: Hiểu thế nào là hệ thập phân, phân biệt số và chữ số trong hệ thập phân. Hiểu số trong hệ thập phân, giá trị của mỗi chữ số trong một số thay đổi theo vị trí.
2. Kỹ năng:
      -  Viết được các số tự nhiên trong hệ thập phân.
      -  Biết đọc và viết các số La mã không vượt quá 30.
3. Thái độ:
      -  Thái độ trung thực, cẩn thận, hợp tác nhóm.
      -  Thấy rõ ưu điểm của hệ thập phân trong việc ghi số và tính toán.
4. Năng lực – Phẩm chất:
a) Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực tự quản lí, năng lực hợp tác,
b) Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ
II.CHUẨN BỊ:
1 - GV:  Bảng phụ, phấn màu,máy chiếu
2 - HS :  Bảng nhóm, ôn tập về cách ghi số tự nhiên.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
1. Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành
2. Kĩ thuật: Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, động não
IV. TỔ CHỨC CÁC HOAT ĐỘNG DẠY HỌC
1.Hoạt động khởi động
* Tổ chức lớp:                 
* Kiểm tra bài cũ:
*Câu hỏi
- Viết tập hợp N và tập hợp N*. Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

- Viết tập hợp A các số tự nhiên x mà 
Viết tập hợp B các số tự nhiên không vượt quá 6 bằng 2 cách. Sau đó biểu diễn các phần tử của nó trên tia số. Đọc tên các điểm ở bên trái điểm 3 trên tia số. Có số tự nhiên nào nhỏ nhất hay không ? Có số tự nhiên nào lớn nhất hay không ?
*Đáp án và biểu điểm:
-   
1
 


 
 

+) Bài tập:   
+)    (2 đ)
- Hoặc   
                                                                                              
 
+) Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất, không có số tự nhiên nào lớn nhất  
+) Bài tập 10 (Sgk - 8):  4601; 4600; 4599  
                                        a +2; a + 1; a        
HS: Nhận xét bài của bạn, cho điểm.
GV: Nhận xét, đánh giá lại, cho điểm.
*ĐVĐ: TB?: Đọc các số tự nhiên sau: 1234; 908; 50.
Để viết các số tự nhiên sử dụng chữ số nào ghi được mọi số tự nhiên. Ở hệ thập phân giá trị của mỗi chữ trong 1 số thay đổi theo vị trí như thê nào chúng ta xét bài hôm nay.
2. Hoạt động hình thành kiến thức:
Hoạt động của GV- HS
Nội dung cần đạt
Hoạt động 1: Số và chữ số
Phương pháp: Đàm thoại, thuyết trình, luyện tập thực hành
Kĩ thuật: đặt câu hỏi, động não
GV: Hãy cho ví dụ về một số tự nhiên
HS: Cho ví dụ
GV:  Dùng mười chữ số(0, 1, 2, 3, …, 9) để ghi số tự nhiên
(?) Vậy một số tự nhiên có khác với một chữ số không?
HS: Có.Một số tự nhiên có thể gồm nhiều chữ số hoặc 1 chữ số.GV:  Một số tự nhiên có thể có một, hai, ba, … chữ số
- Lấy ví dụ tr8 SGK, chỉ rõ số đó có mấy chữ số:    7; 53; 321; 5415
 
GV: Giới thiệu số trăm, chữ số hàng trăm của số 5415
(?) Hãy tìm số trục, chữ số hàng chục c
 
 
+ Với 10 chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ta ghi được mọi số tự nhiên.
 
 
 
 
 
+ Một số tự nhiên có thể có một, hai, ba, … chữ số.
+ Ví dụ: 7 là số có một chữ số
              53 là số có hai chữ số
              321 là số có ba chữ số
              5415 là số có bốn chữ số
 
 
1
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-02-24 17:50:49 | Thể loại: Số học 6 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 1.95 M | File type: doc
lần xem

giáo án GIÁO ÁN THEO MẪU TẬP HUẤN MỚI 2019, Số học 6. Tiết 1. TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP. I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Làm quen với khái niệm tập hợp bằng cách lấy các ví dụ về tập hợp, nhận biết được một đối tượng cụ thể hay không thuộc một tập hợp cho

https://tailieuhoctap.com/giaoansohoc6/giao-an-theo-mau-tap-huan-moi-2019.iwi40q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác