hop dong gv tin học

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
 

PHÒNG GD&ĐT PHÙ CÁTTRƯỜNG TH SỐ 2 CÁT TÀI
 
Số: 201/HĐ-CT2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc       
         Cát Tài, ngày 01 tháng 9 năm 2017
HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
 
 Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 Quốc hội ban hành Bộ Luật lao động;
Căn cứ Luật viên chức số 58/2010 QH12 Quốc hội ban hành Luật viên chức;
Căn cứ  Hợp đồng số 236/HĐ-PGD&ĐT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của PGD&ĐT Phù Cát về việc Hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
Căn cứ Tờ trình số 193/TTr- HT  ngày 22 tháng 8  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường TH số 2 Cát Tài  về việc phê duyệt PGD&ĐT Phù Cát cho phép cô Nguyễn Thị Hải dạy trước thời hạn nghỉ sinh;
Căn cứ vào Điều 40 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về việc lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh.
Chúng tôi một bên là Ông: Nguyễn Bá Hậu - Chức vụ: Hiệu trưởng
Đại diện cho đơn vị Trường TH số 2 Cát Tài
Địa chỉ: Trường TH số 2 Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Điện thoại: 0932562988
Một bên là Bà: Nguyễn Thị Hải
Sinh ngày 20 tháng  3 năm 1988
Tại Thôn Chánh Danh, xã Cát Tài, huyện Phù Cát
Điện thoại: 0963363757
Trình độ đào tạo: Đại học
Chuyên ngành đào tạo: Tin học
Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng: GV Tin học
Địa chỉ thường trú tại: Thôn Cảnh An, Cát Tài, Phù Cát, Bình Định
Số CMND: 215014318 Cấp ngày 08 tháng 4 năm 2003 tại CA Bình Định.
 Thõa thuận ký hợp đồng làmviệc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng
Thời hạn của Hợp đồng từ ngày 06 tháng 9 năm 2017 đến ngày 21 tháng 10   năm 2017.
Địa điểm làm việc: Trường TH số 2 Cát Tài
Chức vụ: Giáo viên
Nhiệm vụ: Giảng dạy môn Tin học
Điều 2. Chế độ làm việc
 Thời giờ làm việc: Thực hiện theo Thời khóa biểu của nhà trường
Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: Máy chiếu
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của người được ký hợp đồng làm việc
1. Quyền:
- Được hưởng các quyền quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.
- Phương tiện đi lại làm việc: Người được hợp đồng tự lo.

- Tiền lương được hưởng, chức danh nghề nghiệp: 15a 203, Bậc: 1/9
Hệ số lương 2,34/ tháng
Thõa thuận được trả 1lần vào cuối tháng 12/2017 hàng tháng.
- Phụ cấp (nếu có) theo qui định của nhà nước
- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)
- Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH và BHTN  khoán gọn trong lương
- Được hưởng các khoản thưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật.
- Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.
- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
2. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Luật Viên chức.
- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.
- Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
1. Quyền:
- Bố trí, phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của người được hợp đồng.
- Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người được hợp đồng theo quy định của pháp luật về viên chức.
2. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của người được Hợp đồng đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
Điều 5. Điều khoản thi hành
- Hợp đồng làm việc này có hiệu lực từ ngày 06 tháng  9 năm 2017
- Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên không ghi trong Hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.
- Hợp đồng này làm thành 05 bản có giá trị ngang nhau, Nhà trường ký hợp đồng giữ 04 bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 bản có giá trị như nhau.
- Hợp đồng này làm tại  Văn Phòng trường TH số 2 Cát Tài./.
      Người được hợp đồng
 
               HIỆU TRƯỞNG
 

 
   Nguyễn Thị Hải               Nguyễn Bá Hậu

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2017-12-15 13:39:31 | Thể loại: QUYET DINH | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
lần xem

giáo án hop dong gv tin học, QUYET DINH. PHÒNG GD&ĐT PHÙ CÁTTRƯỜNG TH SỐ 2 CÁT TÀI Số: 201/HĐ-CT2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Cát Tài, ngày 01 tháng 9 năm 2017 HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN Căn cứ Bộ

https://tailieuhoctap.com/giao-an/hop-dong-gv-tin-hoc.2xtx0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan