Giáo án học kì 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Tröôøng THCS Bieân Giôùi                                                                  Naêm hoïc 2016 - 2017

Baøi 1,Tieát : 1                                                                      
Tuaàn 1
Vaên baûn
 
I. Muïc tieâu
             1.Kiến thức:
                - Hs biết: Coát truyeän, nhaân vaät, söï kieän trong ñoaïn trích Toâi ñi hoïc.
               -  HS hiểu: Ngheä thuaät mieâu taû taâm lí treû nhoû ôû tuoåi ñeán tröôøng trong moät vaên baûn töï söï qua ngoøi buùt Thanh Tònh.
             2.Kĩ năng:
               - HS thực hiện được:Ñoïc – hieåu ñoaïn trích töï söï coù yeáu toá mieâu taû vaø bieåu caûm.
              - HS thực hiện thành thạo:Trình baøy nhöõng suy nghó, tình caûm veà moät söï vieäc trong cuoäc soáng cuûa baûn thaân.
              3.Thái độ: - Thói quen - tính cách:Giáo dục tình yêu trường lớp,yêu thầy mến bạn,những người gắn bó với mái trường với quê hương.Giáo dục sự trân trọng những kỉ niệm thơ ấu của mỗi người.    
II. Nội dung học tập:Taâm traïng cuûa nhaân vaät toâi treân ñöôøng cuøng meï tôùi tröôøng                                            
III.  Chuaån bò
      1. GV: chân dung Thanh Tịnh,bảng phụ.
      2. HS:  Đọc và trả lời câu hỏi phần đọc hiểu văn bản.
IV.  Tổ chức các hoạt động học tập
         1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän.
         2. Kieåm tra mieäng :Kiểm tra sách,vở,vở bài soạn của học sinh
         3. Tiến trình bài học: .
              Giôùi thieäu baøi : Trong cuoäc ñôøi moãi con mgöôøi ,nhöõng kæ nieäm tuoåi hoïc troø thöôøng ñöôïc löu giöõ beàn laâu trong trí nhôù .Ñaëc bieät ,caøng ñaùng nhôù hôn laø caùc kyû nieäm ,caùc aán töôïng cuûa ngaøy töïu tröôøng ñaàu tieân .
                                            Ngày đầu tiên đi học
                                            Mẹ dắt tay đến trường
                                            Em vừa đi vừa khóc
  Mẹ dỗ dành yêu thương
                                                                     (Viễn Phương)
Truyeän ngaén “Toâi ñi hoïc” cuûa taùc giaû Thanh Tònh ñaõ dieãn taû caûm xuùc ôû nhaân vaät “toâi” khi hoài töôûng veà “nhöõng kiû nieäm môn man ” cuûa một thời thơ ấy.(GVghi töïa baøi)
 
GV: Ñaëng Thò Hoàng Phieân                                                                           Trang 1


Tröôøng THCS Bieân Giôùi                                                                  Naêm hoïc 2016 - 2017

Baøi 1,Tieát : 1                                                                      
Tuaàn 1
Vaên baûn
 
I. Muïc tieâu
             1.Kiến thức:
                - Hs biết: Coát truyeän, nhaân vaät, söï kieän trong ñoaïn trích Toâi ñi hoïc.
               -  HS hiểu: Ngheä thuaät mieâu taû taâm lí treû nhoû ôû tuoåi ñeán tröôøng trong moät vaên baûn töï söï qua ngoøi buùt Thanh Tònh.
             2.Kĩ năng:
               - HS thực hiện được:Ñoïc – hieåu ñoaïn trích töï söï coù yeáu toá mieâu taû vaø bieåu caûm.
              - HS thực hiện thành thạo:Trình baøy nhöõng suy nghó, tình caûm veà moät söï vieäc trong cuoäc soáng cuûa baûn thaân.
              3.Thái độ: - Thói quen - tính cách:Giáo dục tình yêu trường lớp,yêu thầy mến bạn,những người gắn bó với mái trường với quê hương.Giáo dục sự trân trọng những kỉ niệm thơ ấu của mỗi người.    
II. Nội dung học tập:Taâm traïng cuûa nhaân vaät toâi treân ñöôøng cuøng meï tôùi tröôøng                                            
III.  Chuaån bò
      1. GV: chân dung Thanh Tịnh,bảng phụ.
      2. HS:  Đọc và trả lời câu hỏi phần đọc hiểu văn bản.
IV.  Tổ chức các hoạt động học tập
         1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän.
         2. Kieåm tra mieäng :Kiểm tra sách,vở,vở bài soạn của học sinh
         3. Tiến trình bài học: .
              Giôùi thieäu baøi : Trong cuoäc ñôøi moãi con mgöôøi ,nhöõng kæ nieäm tuoåi hoïc troø thöôøng ñöôïc löu giöõ beàn laâu trong trí nhôù .Ñaëc bieät ,caøng ñaùng nhôù hôn laø caùc kyû nieäm ,caùc aán töôïng cuûa ngaøy töïu tröôøng ñaàu tieân .
                                            Ngày đầu tiên đi học
                                            Mẹ dắt tay đến trường
                                            Em vừa đi vừa khóc
  Mẹ dỗ dành yêu thương
                                                                     (Viễn Phương)
Truyeän ngaén “Toâi ñi hoïc” cuûa taùc giaû Thanh Tònh ñaõ dieãn taû caûm xuùc ôû nhaân vaät “toâi” khi hoài töôûng veà “nhöõng kiû nieäm môn man ” cuûa một thời thơ ấy.(GVghi töïa baøi)
 
GV: Ñaëng Thò Hoàng Phieân                                                                           Trang 1


Tröôøng THCS Bieân Giôùi                                                                  Naêm hoïc 2016 - 2017

Hoaït ñoäng 1  (15p)
-  Höôùng daãn ñoïc vaø tìm hieåu veà caáu truùc , chuù thích vaên baûn
Giaùo vieân hướng dẫn học sinh đọc: Ñoïc gioïng ñeàu, nhoû nheï theo hoài töôûng cuûa nhaân vaät , nhaán maïnh nhöõng chi tieát mieâu taû caûm giaùc
-Ñoïc ñuùng ngöõ ñieäu ñoái thoaïi cuûa nhaân vaät (Vd : baø meï: dòu daøng; Thaày HT: aân caàn)
Giaùo vieân ñoïc moät ñoaïn goïi hoïc sinh ñoïc tieáp ñeán heát -> nhaän xeùt
Hoïc sinh ñoïc chuù thích veà taùc giaû –taùc phaåm .
? Neâu nhöõng neùt chính veà tieåu söû Thanh Tònh ?
-GV:Treo chân dung Thanh Tịnh.
ª… Khoaûng  thôøi gian ñi daïy vôùi nhöõng kyû nieäm veà tröôøng lôùp ,hoïc troø laø nguoàn caûm höùng cho oâng saùng taùc .
? Neùt ñaëc tröng trong buùt phaùp Thanh Tònh ?
ª  Truyeän ít kòch tính ,maø nheï nhaøng ,giaøu chaát thô .
? Haõy keå teân moät vaøi saùng taùc cuûa Thanh Tònh ?
-GV:Hướng dẫn học sinh giải thích từ khó
? Xaùc ñònh theå loaïi vaø neâu xuaát xöù cuûa vaên baûn?
? Phöông thöùc bieåu ñaït chính cuûa vaên baûn laø gì ?
ª Töï söï                                                                             
?Boá cuïc cuûa vaên baûn goàm maáy phaàn ? Caùc yù ñöôïc saép xeáp theo trình töï gì ?.
ª Ba phaàn (GV treo bảng phụ).
a/ Töø ñaàu ……………treân ngoïn nuùi .
  Taâm traïng ,caûm giaùc cuûa nhaân vaät toâi treân con ñöôøng cuøng meï ñe
I.Ñoïc – hieåu chuù thích
1.Đọc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. chú thích:
   a.Tác giả- tác phẩm
Thanh Tònh (1911-1988) queâ ôû ngoaïi thaønh Hueá
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  b.Từ khó:Trang 8,9
  c.Theå loaïi :Truyeän ngaén .
     -Trích trong taäp “ Queâ meï” (1941 ).
 
 
 
 
3.Bố cục:
 
 
 
GV: Ñaëng Thò Hoàng Phieân                                                                           Trang 1


Tröôøng THCS Bieân Giôùi                                                                  Naêm hoïc 2016 - 2017

án tröôøng .
b/ Tieáp theo …………laïi ñöôïc nghæ caû ngaøy nöõa .
   Taâm traïng ,caûm giaùc cuûa toâi khi ñeán tröôøng .
c/ Coøn laïi .
   Toâi ñoùn nhaän giôø hoïc ñaàu tieân .
-> Caùc yù ñöôïc saép xeáp theo trình töï thôøi gian .
? Trong 3 ñoaïn treân ,ñoaïn naøo gôïi caûm xuùc thaân thuoäc , gaàn guõi nhaát trong em? Vì sao ?
ª  (Hoïc sinh töï boäc loä ).
Hoaït ñoäng 2 (20p)
         Ñoïc –hieåu noäi dung vaên baûn
? Nhaân vaät “toâi” nhôù laïi nhöõng kæ nieäm cuûa ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc trong hoaøn caûnh naøo?
ª   Vaøo nhöõng  luùc cuoái thu, ñaây laø thôøi ñieåm töïu tröôøng .(Thôøi gian : buoåi saùng cuoái thu, khoâng gian: treân con ñöôøng laøng daøi vaø heïp).
Giaùo vieân: ñoaïn vaên môû ñaàu vôùi nhöõng hình aûnh thieân nhieân trong treûo:” nhöõng ñaùm maây baøng baïc” , “nhöõng caùnh hoa töôi ” , “baàu trôøi quang ñaõng “ vaø lôøi vaên man maùc chaát thô.
? Hình aûnh naøo gôïi nhöõng aán töôïng saâu saéc trong loøng nhaân vaät “toâi ” ? Vì sao?
Maáy em nhoû ruït teø, nuùp döôùi noùn meï khieán loøng “ toâi” thaáy “ rộân raõ” khi nhôù laïi mình ngaøy aáy cuøng nhöõng kỉ nieäm trong saùng.       
? Taâm traïng “toâi” treân con ñöôøng cuøng meï tôùi tröôøng ñöôïc mieâu taû nhö theá naøo?Chi tieát naøo cho thaáy söï thay ñoåi trong loøng caäu beù
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/  Tìm hieåu vaên baûn
 
1. Tâm trạng của nhân vật “tôi”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Treân con ñöôøng cuøng meï ñeán tröôøng
 
 
 
-Con ñöôøng naøy toâi ñaõ quen ñi laïi laém laàn, nhöng laàn naøy töï nhieân thaáy laï .
GV: Ñaëng Thò Hoàng Phieân                                                                           Trang 1


Tröôøng THCS Bieân Giôùi                                                                  Naêm hoïc 2016 - 2017

?
? Trong caâu vaên: con ñöôøng naøy toâi ñaõ quen ñi laïi laém laàn, nhöng laàn naøy töï nhieân thaáy laï, caûm giaùc “quen” maø “laï”cuûa nhaân vaät “toâi” coù yù nghóa gì?
ª  Daáu hieäu ñoåi khaùc trong tình caûm vaø nhaän thöùc cuûa moät caäu beù ngaøy ñaàu tôùi tröôøng: töï  thaáy nhö ñaõ lôùn leân, con ñöôøng laøng khoâng coøn daøi roäng nhö tröôùc …
Giaùo vieân”Ngaøy ñaàu tieân ñeán tröôøng_ ñoái vôùi “toâi”laø moät ngaøy ñoäng ñaïi, ñaùnh nhôù.Ñieàu naøy ñaõ khieán loøng caäu coù nhieàu thay ñoåi. Caäu thay ñoåi töø trong haøng vi laãn nhaän thöùc : thaáy mình chöõng chaïc, khoâng coøn ra ñoäng thaû dieàu hay noâ ñuøa, loäi soâng, ……… nöõa.
?Chi tieát “toâi khoâng loäi qua soâng thaû dieàu nhö thaèng Quyù vaø khoâng ñi ra ñoàng noâ ñuøa nhö thaèng Sôn nöõa …baùo hieäu ñieàu gì ?
ª  Söï thay ñoåi trong nhaän thöùc cuûa caäu beù töï thaáy mình lôùn leân .
-> Veà söï nghieâm tuùc hoïc haønh .
? Tuy ra veû chöõng chaïc nhö vaäy, nhöng ñoâi luùc caäu beù vaãn coøn  ngaây ngoâ, raát buoàn cöôøi, haõy tìm chi tieát bieåu hieän nhöõng neùt ñaùng yeâu aáy ?       
? Coù theå hieåu ñöôïc ñieàu gì veà nhaân vaät “toâi” quan chi tieát “ghì thaät chaët hai quyeån vôû môùi treân tay vaø muoán thöû söùc mình töïï caàm buùt thöôùc “?
ª  … Coù chí hoïc haønh ngay töø ñaàu, muoán töï mình ñaûm nhieäm hoïc vuï hoïc taäp, muoán ñöôïc chöõng chaïc nhö baïn, khoâng thua keùm baïn …
? Trong nhöõng caûm nhaän môùi meû treân con ñöôøng laøng ñeán tröôøng, nhaân vaät “toâi” ñaõ töï boäc loä ñöùc tính gì cuûa mình?
- Caûnh vaät chung quanh toâi ñeàu thay ñoåi .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Toâi caûm thaáy mình trang troïng ñöùng ñaén .
 
 
 
 
-Toâi baëm tay ghì thaät chaët nhöng moät quyeån vôû cuõng xeäch ra …
-Toâi muoán thöû söùc mình
 
 
GV: Ñaëng Thò Hoàng Phieân                                                                           Trang 1


Tröôøng THCS Bieân Giôùi                                                                  Naêm hoïc 2016 - 2017

ª  Yeâu hoïc, yeâu baïn beø vaø maùi tröôøng queâ höông .
Hoïc sinh thaûo luaän
-GV: Khi nhôù laïi yù nghóa chæ coù ngöôøi thaïo môùi caàm noåi buùt thöôùc, taùc giaû vieát:”YÙ nghóa aáy thoaùng qua trong taâm trí toâi nheï nhaøng nhö moät laøng maây löôùt ngang treân ngoïn nuùi”.
?Haõy phaùt hieän vaø phaân tích yù nghóa cuûa bieân phaùp ngheä thuaät ñöôïc söû duïng trong caâu vaên treân?.
ª   - Ngheä thuaät so saùnh
Kæ nieäm tuổi thơ, đeà cao söï hoïc con ngöôøi.
 
 
 
4.Tổng kết:
        ? Taâm traïng cuûa nhaân vaät toâi treân ñöôøng cuøng meï tôùi  tröôøng nhö theáâ naøo?
        O. Caûnh vaät chung quanh toâi ñeàu thay ñoåi ……..
5. Höôùng daãn hoïc tập
* Đối với bài học ở tiết học này:
- Tóm tắt lại văn bản
-   Hoïc noäi dung phaàn II.1.a
* Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
-   Chuaån bò baøi phaàn coøn laïi:
+ Tâm trạng của nhân vật tôi khi đến trường và khi đón nhận giờ học đầu tiên
V.Phụ lục:
 
 
 
 
 
 
GV: Ñaëng Thò Hoàng Phieân                                                                           Trang 1


Tröôøng THCS Bieân Giôùi                                                                  Naêm hoïc 2016 - 2017

Baøi 1,Tieát  2                                                                              
Tuaàn 1
Vaên baûn
 
 
I .Muïc tieâu
      Giuùp hoïc sinh
 1.Kiến thức:
   - HS biết:Coát truyeän, nhaân vaät, söï kieän trong ñoaïn trích Toâi ñi hoïc.
   - HS hiểu: Ngheä thuaät mieâu taû taâm lí treû nhoû ôû tuoåi ñeán tröôøng trong moät vaên baûn töï söï qua ngoøi buùt Thanh Tònh.
 2.Kĩ năng:
  - HS thực hiện được:Ñoïc – hieåu ñoaïn trích töï söï coù yeáu toá mieâu taû vaø bieåu caûm.
  - HS thực hiện thành thạo:Trình baøy nhöõng suy nghó, tình caûm veà moät söï vieäc trong cuoäc soáng cuûa baûn thaân.
 3.Thái độ:
- Thói quen - tính cách:Giáo dục tình yêu trường lớp,yêu thầy mến bạn, những người gắn bó với mái trường với quê hương.Giáo dục sự trân trọng những kỉ niệm thơ ấu của mỗi người.
II. Nội dung học tập: Taâm traïng cuaû nhaân vaät toâi khi ñeán tröôøng vaø khi ñoùn nhaân giôø hoïc ñaàu tieân
IV. Chuaån bò
         1.Gv : Ảnh minh họa đi học,bảng phụ
         2.Hs : Trả lời câu hỏi theo yêu cầu sgk
V. Tổ chức các hoạt động học tập
    1. OÅn ñònh toå chöùc vaø kieåm dieän
    2. Kieåm tra mieäng
?Nhaân vaät toâi nhôù laïi nhöõng kæ nieäm cuûa ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc trong hoaøn caûnh naøo ?  Hình aûnh naøo gôïi aán töôïng saâu saéc trong loøng nhaân vaät toâi?
O.Mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ…
      ? Khi ñeán tröôøng nhaân vaät “ toâi “ caûm nhaän veà ngoâi tröôøng nhö theá naøo?
   3.Tiến trình bài học: GV giới thiệu bài
Hoạt động1: (35p)
? Caûnh tröôùc saân tröôøng laøng Mó Lí löu laïi trong taâm trí taùc giaû coù gì noåi baäc ?
Hs tìm daãn chöùng cho caùc yù vöøa neâu : Vd tröôùc saân tröôøng laøng Mó Lí daøy ñaëc caû ngöôøi , ngöôøi naøo cuõng saïch seõ göông maët cuõng vui töôi vaø saùng suûa
II/ Tìm hieåu vaên baûn
b/ Khi ñeán tröôøng
 
 
 
 
GV: Ñaëng Thò Hoàng Phieân                                                                           Trang 1


Tröôøng THCS Bieân Giôùi                                                                  Naêm hoïc 2016 - 2017

? Caûnh töôïng ñöôïc nhôù laïi coù yù nghóa gì ?
 - Phaûn aùnh khoâng khí ñặïc bieät cuûa ngaøy hoäi khai tröôøng thöôøng gaëp ôû nöôùc ta.
- Theå hieän tinh thaàn hieáu hoïc cuûa nhaân daân ta
- Boäc loä tình caûm saâu naëng cuûa taùc giaû ñoái vôùi maùi tröôøng tuoåi thô
Giaùo vieân  : Khi chöa ñi hoïc ,nhaân vaät “Toâi “ chæ thaáy ngoâi tröôøng Mó Lí cao raùo vaø saïch seõ hôn caùc nhaø trong laøng . Nhöng laàn ñaàu tôùi tröôøng ,caäu beù laïi thaáy “ Tröôøng Mó Lí troâng vöøa xinh xaén vöøa oai nghieâm nhö caùi ñình laøng Hoaø AÁp
khieán loøng toâi ñaâm lo sôï vaån vô .”
  ? Em hieåu yù nghóa cuûa hình aûnh so saùnh treân nhö theá naøo ?
ª  So saùnh lôùp hoïc vôùi ñình laøng -> nôi thôø cuùng teá leã ,nôi thieâng lieâng ,caát giaáu nhöõng ñieàu bí aån
-> Dieãn taû xuùc caûm trang nghieâm cuûa taùc giaû veà maùi tröôøng
Ñềø cao tri thöùc cuûa con ngöôøi trong tröôøng hoïc …
  ? Khi taû nhöõng hoïc troø nhoû tuoåi laàn ñaàu ñeán tröôøng hoïc, giaû duøng hình aûnh so saùnh naøo ?
ª Hoï nhö con chim non ñöùng beân bôø toå , nhìn quaõng trôøi roäng muoán bay , nhöng coøn ngaäp ngöøng ,e sôï .
? Em ñoïc thaáy nhöõng yù nghóa naøo töø hình aûnh so saùnh aáy ?
ª Mieâu taû sinh ñoäng hình aûnh vaø taâm traïng caùc em nhoû laàn ñaàu tôùi tröôøng hoïc .
Ñeà cao söùc haáp daãn cuûa nhaø tröôøng .
    Theå hieän khaùt voïng bay boång cuûa taùc giaû ñoái vôùi tröôøng hoïc .
? Taâm traïng “Toâi “ luùc nghe thaày goïi teân vaø khi phaûi rôøi baøn tay meï ñeå vaøo lôùp ñöôïc mieâu taû ra sao ?
ª  Nghe goïi ñeán teân ,toâi töï nhieân giaät mình vaø luùng tuùng .
Toâi duùi ñaàu vaøo loøng meï nöùc nôû khoùc theo ….
 
 
-         Raát ñoâng ngöôøi
-         Ngöôøi naøo cuõng ñeïp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Tröôøng vöøa xinh xaén vöøa oai nghieâm .
-Loøng toâi ñaâm ra lo sôï vaån vô .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
->Caûm giaùc ngôõ ngaøng, lo sôï khi saép böôùc sang moät moâi tröôøng khaùc vaø phaûi xa meï, xa nhaø
GV: Ñaëng Thò Hoàng Phieân                                                                           Trang 1


Tröôøng THCS Bieân Giôùi                                                                  Naêm hoïc 2016 - 2017

  Hoïc sinh thaûo luaän
  ? Em nghó gì veà tieáng khoùc cuûa caùc caäu hoïc troø beù nhoû khi  saép haøng ñeå vaøo lôùp trong ñoaïn vaên : Caùc caäu löng leûo nhìn ra saân ,nôi maø nhöõng ngöôøi thaân …. vaøi tieáng thuùt thít ñang ngaäp ngöøng trong coå .
ª Khoùc ,moät phaàn vì lo sôï,moät phaàn vì sung söôùng (laàn ñaàu ñöôïc töï mình hoïc taäp)
-Ñoù laø nhöõng gioït nöôùc maét baùo hieäu söï tröôûng thaønh, …
Giaùo vieân : cuõng nhö caùc baïn, “toâi” töø choã luùng
tuùng ñeán caûm thaáy sôï haõi, bô vô khi phaûi rôøi baøn tay dòu daøng cuûa meï. Nhöõng tieáng khoùc laàn löôït baät ra theo phaûn öùng daây chuyeàn raát hôïp lyù… vì em chöa bao giôø phaûi xa meï nhö luùc naøy
Giaùo vieân chuyeån sang yù c
?Böôùc vaøo lôùp, caùi nhìn ñaàu tieân cuûa nhaân vaät “toâi” ñoái vôùi baïn beø, moïi vaät xung quanh theå hieän tình caûm cuûa caäu nhö theá naøo? “ Toâi “ ñaõ böôùc vaøo giôø hoïc ñaàu tieân trong taâm traïng ra sao?
Giaùo vieân : Ñoaïn vaên dieãn taû raát tinh teá taâm lí treû thô , luùc ñaàu sôï haõi nhöng roài cuõng deã daøng thích nghi vôùi moâi tröôøng môùi , caûm thaáy gaàn guõi vôùi thaày giaùo ,baïn beø ,lôùp hoïc. Vaø “Toâi “ duø ñaõ coù luùc vaãn vô töôûng ñeán nhöõng kæ nieäm ñi baãy chim nhöng khi baét ñaàu giôø hoïc thì raát nghieâm tuùc ,töï tin .
( Baét ñaàu yù thöùc ñöôïc nhöõng thöù ñoù seõ gaén boù thaân thieát vôùi mình baây giôø vaø maõi maõi )
Giaùo vieân : Nhaân vaät toâi caûm nhaän ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc cuûa mình laø theá coøn tình caûm vaø thaùi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c/Khi ñoùn nhaän giôø hoïc ñaàu tieân :
Toâi nhìn baøn gheá …. roài laïm nhaän laø vaät cuûa rieâng
mình .
-Toâi nhìn ngöôøi baïn tí hon ngoài beân toâi … loøng toâi vaãn khoâng thaáy xa laï …
-Toâi voøng tay leân baøn chaêm chæ …
 
 
   Caûm giaùc gaàn guõi vôùi lôùp hoïc , vôùi baïn beø ,töï tin nghieâm tuùc khi böôùc vaøo lôùp hoïc .
 
 
 
 
 
 
 
GV: Ñaëng Thò Hoàng Phieân                                                                           Trang 1


Tröôøng THCS Bieân Giôùi                                                                  Naêm hoïc 2016 - 2017

độ, cöû chæ cuûa nhöõng ngöôøi lôùn ñoái vôùi caùc em beù naøy ra sao ?                                                              
Giaùo vieân chuyeån sang muïc 2
-GV:Treo bảng phụ,câu hỏi thảo luận
? Trình baøy caûm nhaän cuûa em veà thaùi ñoä ,cöû chæ cuûa nhöõng ngöôøi lôùn ñoái vôùi caùc em beù laàn ñaàu tieân ñi hoïc ?
          Hoïc sinh trao ñoåi theo nhoùm nhoû .
- Giaùo vieân : caùc baäc phuï huynh ñeàu chuaån bò chu ñaùo cho con vì ñaây laø laàn ñaàu tieân caùc em ñi hoïc vaø hoï döï leã khai tröôøng baèng moät thaùi ñoä traân troïng ñoái vôùi thaày coâ .  Coøn oâng ñoác –Ngöôøi laõnh ñaïo nhaø tröôøng –laïi raát töø toán , bao dung, luoân voã veà ñoäng vieân caùc em . Thaày giaùo treû daïy hoïc sinh lôùp môùi cuõng chöùng toû laø moät ngöôøi vui tính , giaøu tình thöông yeâu.Chính caùch ñoái xöû cuûa hoï taïo cho caùc em nhöõng aán töôïng toát ñeïp trong ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc cuõng nhö suoát quaõng ñôøi hoïc sinh sau naøy .
  ? Qua taám loøng cuûa caùc baäc phuï huynh vaø thaày
coâ giaùo , chuùng ta nhaän ra traùch nhieäm cuûa ai ñoái vôùi ai ?
  ª Taám loøng yeâu thöông ,tinh thaàn traùch nhieäm cuûa gia ñình vaø nhaø tröôøng ñoái vôùi theá heä töông lai .
   Hoïc sinh thaûo luaän
     ? Trong söï ñan xen cuûa caùc phöông thöùc :
töï söï ,mieâu taû , bieåu caûm ,theo em phöông thöùc
naøo troäi leân ñeå laøm thaønh truyeän ngaén “ Toâi ñi
hoïc “
  ª Bieåu caûm -> truyeän gaàn vôùi thô ,coù söùc truyeàn caûm ñaëc bieät maø nheï nhaøng thaám thía  .
? Em hoïc taäp ñöôïc gì töø ngheä thuaät keå chuyeän cuûa nhaø vaên Thanh Tònh trong truyeän ngaén toâi ñi hoïc
ª Muoán keå chuyeän hay ,caàn coù nhieàu kæ nieäm ñeïp vaø giaøu xuùc caûm.
Giaùo vieân nhaän xeùt-> hoïc sinh ghi nhôù    
 
2. Taám loøng cuûa ngöôøi lôùn daønh cho caùc em .
 
-Meï toâi aâu yeám …
-OÂng ñoác nhìn chuùng toâi vôùi caëp maét hieàn töø vaø caûm ñoäng .
-Thaày giaùo töôi cöôøi nhaãn naïi nhìn chuùng toâi …
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi nhôù (SGK/9)
GV: Ñaëng Thò Hoàng Phieân                                                                           Trang 1


Tröôøng THCS Bieân Giôùi                                                                  Naêm hoïc 2016 - 2017

 
 
 
 
4 .Tổng kết:
? Nhaân vaät “ toâi “ ñoùn nhaän giôø hoïc ñaàu tieân nhö theá naøo ?
O. Toâi voøng tay leân baøn chaêm chæ………
? Caûm xuùc cuûa em ngaøy ñaàu tieân ñi hoïc nhö theá naøo?
O. Hoài hôïp , lo laéng, …..
5. Höôùng daãn hoïc tập: (GV treo bảng phụ)
*Đối với bài học ở tiết học này:
      - Học thuoäc ghi nhôù trang 9, nội dung baøi ghi.
-         Laøm baøi taäp 2/9
* Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
     -    Chuaån bò  baøi  “Caáp ñoä khaùi quaùt cuûa töø ngöõ “
          +Từ ngữ nghĩa rộng,từ ngữ nghĩa hẹp.
V. Phụ Lục:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV: Ñaëng Thò Hoàng Phieân                                                                           Trang 1


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-05-13 20:58:05 | Thể loại: Ngữ văn 8 | Lần tải: 41 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 3.73 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án học kì 2, Ngữ văn 8. Tröôøng THCS Bieân Giôùi Naêm hoïc 2016 - 2017 Baøi 1,Tieát : 1 Tuaàn 1 Vaên baûn I. Muïc tieâu 1.Kiến thức: - Hs biết: Coát truyeän, nhaân vaät, söï kieän trong ñoaïn trích Toâi ñi hoïc. - HS hiểu: N

https://tailieuhoctap.com/giaoannguvan8/giao-an-hoc-ki-2.1mk00q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác