Tuần 1. Tiết 1
Ngày soạn: 10/8/2017 TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM

I. Mục tiờu bài học
1. Kiến thức:
+ Thấy được hai bộ phận hợp thành của VHVN: VHDG và VH viết.
+ Nắm được một cách khái quát tiến trình phát triển của văn học viết.
+ Hiểu được những nội dung thể hiện con người VN trong văn học.
2. Kĩ năng: Nhận diện được nền văn học dân tộc, nêu được các thời kỳ lớn và các giai đoạn cụ thể.
3. Thái độ, phẩm chất: Có thái độ trân trọng đối với di sản văn hoá tinh thần của dân tộc, từ đó biết sống có trách nhiệm, yêu gia đỡnh, quờ hương, đất nước, sống tự chủ.
4. Năng lực hỡnh thành: Từ kiến thức, kĩ năng, thái độ trong bài học góp phần hỡnh thành năng lực cho HS là: năng lực tư duy độc lập, tự trỡnh bày sản phẩm của bản thõn, hợp tác nhóm, tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, cảm thụ văn chương, tự quản bản thân...
II. Bảng mô tả các mức độ nhận thức và năng lực được hỡnh thành
Bảng mụ tả
Nội dung/Chủ đề
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Vận dụng thấp
Vận dụng cao

TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM
- Biết được hai bộ phận hợp thành nền VHDT: VHDG và văn học viết, khái niệm, quá trỡnh phỏt triển.
- Biết được quá trỡnh phỏt triển của VH viết VN qua cỏc thời kỡ phỏt triển.
- Hiểu được con người VN qua văn học.
- Hiểu được đặc điểm của từng thời kỡ phỏt triển của VH viết.
Lấy một tỏc phẩm làm sỏng lờn hỡnh ảnh con người VN trong văn học với các phẩm chất: yêu nước, yêu gia đỡnh, yờu TN, yờu quờ hương, đất nước, nhân ái, bao dung, vị tha, sống có trách nhiệm, sống giàu tự trọng.
- Nhớ lại những cõu chuyện, những lời ru của bà, của mẹ,... mà mỡnh đó từng nghe.
- Tập viết văn nghị luận.

Định hướng năng lực hỡnh thành.
Nhóm năng lực chung:
- Năng lực tư duy động lập, tự trỡnh bày
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
- Năng lực giải quyết vấn đề
Nhóm năng lực chuyên biệt:
- Năng lực sáng tạo, cảm thụ văn chương.

III. KỀ HOẠCH DẠY HỌC
Chuẩn bị của GV và HS:
1.1. Chuẩn bị của GV: Phiếu học tập, STK, SGK, GA
1.2 Chuẩn bị của HS: Soạn bài, một số tác phẩm văn học, truyện dân gian, đồ dùng học tập.
2. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
2.1. Hoạt động khởi động 3’
a. Mục tiờu:Tạo khụng khớ hào hứng cho lớp học
b. Hỡnh thức: Lớp phú HT giới thiệu một học sinh đọc một số tác phẩm văn học?
VD: những câu thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ:
Tụi yờu truyện cổ nước tôi
Vừa nhõn hậu lại vừa tuyệt vời sõu xa
Thương người rồi mới thương ta
Yờu nhau cỏch mấy nỳi xa cũng tỡm
Ở hiền thỡ lại gặp hiền
Người ngay lại gặp người tiên độ trỡ
Bài thơ Sang thu- Hữu Thỉnh.
Cho đến những câu ca dao này:
“Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa”
c. Tiến trỡnh thực hiện.
Từ đó cho biết tác phẩm nào thuộc VHDG, tỏc phẩm nào thuộc VH viết?
- HS chuẩn bị, cỏ nhõn trả lời, học sinh nhận xột và giỏo viờn nhận xột khỏi quỏt và dẫn vào bài học.
2.2.HOẠT ĐỘNG 2: HèNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI 35’
2.2.1. Cỏc bộ phận hợp thành nền VHVN
a. Mục tiêu: hiểu được hai bộ phận hợp thành VHVN.
b. Hỡnh thức: Cỏ nhõn
c. Tiến trỡnh thực hiện
HĐ của G –H
ND kiến thức cần đạt
ĐHPTNL

+ GV: VHVN gồm mấy bộ phận lớn?
PP Thảo luận nhúm

+ GV: Chia lớp làm 2 nhúm:
Nhúm 1: Tỡm hiểu về VHDG
GV: Trình bày những nét cơ bản về văn học dân gian?

Nêu các thể loại văn học dân gian?

Văn học dân gian có những đặc trưng gì?

Nhúm 2: Tỡm hiểu về VHV

GV: Thế nào là văn học viết, trình bày những đặc diểm cơ bản của văn học viết?

Nêu hệ thống thể loại của văn học viết?
GV: Viết một số chữ Hán, Nôm