Mẫu đăng ký học tập phong các Bác Hồ 2013

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
ĐẢNG BỘ HUYỆN KIÊN LƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THPT BA HÒN

Kiên lương, ngày 09 tháng 05 năm 2013
BẢN ĐĂNG KÝ
Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách
quần chúng, dân chủ, nêu gương


- Họ và tên: …………………………………………………………………
- Chức vụ: ……………………………………………………………………
- Nhiệm vụ được phân công: Chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của chi bộ và điều hành các công việc trong công tác giáo dục của nhà trường
Thực hiện Kế hoạch số …. KH/CB , ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Chi bộ trường THPT Ba Hòn “về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương” nay tôi đăng ký thực hiện cụ thể như sau:
I. Phần 1: Những khuyết điểm của bản thân và biện pháp khắc phục
Ưu điểm.
1- Phong cách quần chúng:
+ Luôn thực hiện tốt quy định những điều đảng viên không được làm, sẵn sàn tham gia các cuộc họp ở địa phương (khi dược mời), luôn sống gần gủi, gắn bó với nhân dân nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ.
+ Trong quá trình thực hiện công việc bản thân luôn đặt lợi ích của tập thể và lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, không đầu cơ, vun vén lợi ích về cho bản thân.
Ngoài ra bản thân tôi không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, không ngừng học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bọc tận tụy, trung thành của nhân dân, …
2- Phong cách dân chủ:
Bản thân luôn thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.
Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tôn trọng và lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp.
Luôn chấp hành tốt sự phân công của tổ chức, luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng nhân dân.
Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.
3-Phong cách nêu gương:
Bản thân tiếp tục thực hiện Quy định 101QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
Tôi luôn phấn đấu làm nhiều việc tốt có lợi cho tổ chức và nhân dân nhằm nêu gương cho học sinh, quần chúng.
Bản thân luôn thực hiện tốt việc nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm về lời nói và việc làm của mình.
Tiếp tục thực hiện tốt chủ đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2012 – 2013 về “nâng cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ”.
Hạn chế.
Bên cạnh những ưu điểm trên thì bản thân tôi so với tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương còn có những hạn chế sau:
Chưa dành nhiều thời gian để gần gủi với phụ huynh học sinh trong các đợt tổ chức họp trong học kỳ , từ đó mời lắng nghe được tâm tư nguyện vọng của phụ huynh để có kế hoạch phù hợp trong giáo dục học sinh .
Trong công tác phê bình và tự phê bình bản thân còn chưa thực sự mạnh dạng.
Biện pháp khắc phục hạn chế.
Với những hạn chế nêu trên bản thân tôi nghiêm túc đề ra biện pháp khắc phục như sau:
Dành nhiều thời gian hơn để gần gũi với giáo viên và học sinh từ đó lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp của đổng nghiệp và đề xuất tâm tư của học sinh trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục trong nhà trường.
Mạnh dạng hơn trong công tác phê bình và tự phê bình.
II. Phần 2: Những nội dung đăng ký phấn đấu làm theo:
Về làm theo phong cách quần chúng
Thực hiện lối sống giản dị , chân thành, hoà đồng với mọi người.
Dành nhiều thời gian hơn để gần gũi với giáo viên và học sinh từ đó lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, của Phụ huynh và tâm tư nguyện vọng của học sinh nâng cao hiệu quả giáo dục.
Về làm theo phong cách dân chủ
Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tôn trọng và lắng nghe ý kiến đóng góp của đồng nghiệp.
Xây dựng đơn vị là tập thể thống nhất và bình đẳng đúng theo pháp luật
Về làm theo phong cách nêu
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2013-06-26 14:05:17 | Thể loại: Ngữ văn | Lần tải: 12 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
lần xem

giáo án Mẫu đăng ký học tập phong các Bác Hồ 2013, Ngữ văn. ĐẢNG BỘ HUYỆN KIÊN LƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT BA HÒN Kiên lương, ngày 09 tháng 05 năm 2013BẢN ĐĂNG KÝLàm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu

https://tailieuhoctap.com/giaoannguvan/mau-dang-ky-hoc-tap-phong-cac-bac-ho-2013.5lb9yq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan