Khung phân phối chương trình THCS, THPT năm học 2009 - 2010 Tất cả các môn

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 7608 /BGDĐT-GDTrH
V/v: Khung PP chương trình Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2009
THCS, THPT năm học 2009-2010
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo
Để thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2009-2010, Bộ GDĐT hướng dẫn việc thực hiện Khung phân phối chương trình các môn học, hoạt động giáo dục của cấp trung học cơ sở (THCS) và cấp trung học phổ thông (THPT) như sau:
A. VỀ KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GDĐT
I. Về đổi mới cách phân phối chương trình
1. Mục đích, yêu cầu
a) Mục đích:
Tăng cường phân cấp quản lý thực hiện Chương trình giáo dục THCS và THPT, tăng tính chủ động cho các địa phương trong việc tổ chức dạy học cho phù hợp với các loại hình trường học (công lập, ngoài công lập), trình độ học sinh và đặc điểm địa lí, kinh tế - xã hội của các vùng miền.
b) Yêu cầu:
Bảo đảm sự thống nhất cần thiết trong việc tổ chức thực hiện mục tiêu giáo dục các cấp học, kế hoạch thời gian năm học, thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình và đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của học sinh.
2. Nội dung của Khung phân phối chương trình
Khung phân phối chương trình (KPPCT) mỗi cấp học do Bộ GDĐT ban hành gồm 2 phần: (A) Hướng dẫn sử dụng PPCT; (B) Khung PPCT.
Từ năm học 2007-2008, Bộ GDĐT chỉ ban hành KPPCT quy định thời lượng cho từng phần Chương trình (chương, bài học, môđun, chủ đề, ...), trong đó quy định thời lượng luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kỳ.
Thời lượng quy định tại KPPCT áp dụng cho những trường chỉ học 1 buổi/ngày, thời lượng dành cho kiểm tra là không thay đổi, thời lượng dành cho các hoạt động khác là quy định tối thiểu. Tiến độ thực hiện Chương trình đến thời điểm kết thúc học kỳ I và kết thúc năm học là quy định thống nhất cho tất cả các trường THCS, THPT trong cả nước.
II. Những điểm cần chú ý về KPPCT cấp THCS
1. Thời lượng dạy học tự chọn
Thời lượng dạy học tự chọn ở tất cả các lớp của cấp THCS là 2 tiết/tuần, tổ chức dạy học chung cho cả lớp (các trường tự chủ về kinh phí có thể chia lớp thành nhóm nhỏ hơn nhưng vẫn phải bảo đảm thời lượng dạy học).
2. Sử dụng thời lượng dạy học tự chọn
Sử dụng thời lượng dạy học tự chọn THCS theo 1 trong 2 cách sau đây:
a) Chọn 1 trong 3 môn học, hoạt động giáo dục: Tin học, Ngoại ngữ 2, Nghề phổ thông với thời lượng 2 tiết/tuần (trong đó Ngoại ngữ 2 có thể bố trí vào 2 tiết dạy học tự chọn này hoặc bố trí ngoài thời lượng dạy học 6 buổi/tuần).
b) Dạy học các chủ đề nâng cao (CĐNC), chủ đề bám sát (CĐBS):
- CĐNC: Các Sở GDĐT tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu CĐNC, dùng cho cấp THCS (tài liệu CĐNC sử dụng cho cả giáo viên và học sinh) và quy định cụ thể PPCT dạy học các CĐNC cho phù hợp với mạch kiến thức của môn học đó. Các Phòng GDĐT đôn đốc, kiểm tra việc dạy học các CĐNC.
- CĐBS: Dạy học tự chọn bám sát là để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kỹ năng, không bổ sung kiến thức nâng cao mới cho học sinh. Hiệu trưởng các trường THCS chủ động lập Kế hoạch dạy học các CĐBS theo hướng dẫn của các Phòng GDĐT (chọn môn học; ấn định số tiết/tuần cho từng môn, tên bài dạy) cho từng lớp, kế hoạch này ổn định trong từng học kỳ, trên cơ sở đề nghị của các tổ trưởng chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm lớp. Giáo viên chuẩn bị kế hoạch bài dạy CĐBS với sự hỗ trợ của tổ chuyên môn. Các trường THCS cần ưu tiên dành thời lượng dạy học tự chọn 2 tiết/tuần của các lớp ở cấp THCS để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kỹ năng của một số môn học.
III. Những điểm cần chú ý về KPPCT cấp THPT
1. Các môn học tự chọn của cấp THPT
a) Môn học tự chọn nâng cao của ban Cơ bản:
Có 2 cách tổ chức dạy học môn học tự chọn nâng cao của ban Cơ bản: Dạy học theo sách giáo khoa nâng cao hoặc dạy học theo sách giáo khoa chuẩn
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2009-09-03 22:37:17 | Thể loại: Ngữ văn | Lần tải: 104 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.82 M | File type: doc
lần xem

giáo án Khung phân phối chương trình THCS, THPT năm học 2009 - 2010 Tất cả các môn, Ngữ văn. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7608 /BGDĐT-GDTrH V/v: Khung PP chương trình Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2009 THCS, THPT năm học 2009-2010 Kín

https://tailieuhoctap.com/giaoannguvan/khung-phan-phoi-chuong-trinh-thcs-thpt-nam-hoc-2009-2010-tat-ca-cac-mon.uihsuq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan