TKB buoi 2 năm 2017-2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

PHÒNG GD - ĐT  QUỲNH PHỤ
TR­ƯỜNG THCS AN LỄ
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018
Thực hiện tuần học ôn đầu năm
 
 
THø TIÕT 6A
6B
6C
7A
7B
7C
8A
8B
8C
9A
9B
2
1
V¨n - H­êng
V¨n - Hång
V¨n - H­êngb
To¸n - Hiªn
Anh - Bich
To¸n - H»ng
V¨n - Th¶o
Anh - Thu
To¸n - Doanh
Anh - V.Anh
To¸n - Lu©n
2
V¨n - H­êng
To¸n - Hiªn
V¨n - H­êngb
V¨n - Hång
To¸n - H»ng
Anh - Bich
To¸n - Doanh
Anh - Thu
V¨n - Thanh
Anh - V.Anh
To¸n - Lu©n
3
1
V¨n - H­êng
To¸n - Hiªn
Anh - V.Anh
V¨n - Hång
To¸n - H»ng
Anh - Bich
V¨n - Th¶o
To¸n - Thµnh
To¸n - Doanh
V¨n - Thanh
Anh - Thu
2
V¨n - H­êng
To¸n - Hiªn
Anh - V.Anh
V¨n - Hång
To¸n - H»ng
Anh - Bich
V¨n - Th¶o
To¸n - Thµnh
To¸n - Doanh
V¨n - Thanh
Anh - Thu
4
1
To¸n - Lu©n
Anh - V.Anh
To¸n - Hiªn
Anh - Bich
V¨n - ThiÖt
To¸n - H»ng
To¸n - Doanh
To¸n - Thµnh
Anh - Thu
V¨n - Thanh
V¨n - H­êngb
2
To¸n - Lu©n
Anh - V.Anh
To¸n - Hiªn
Anh - Bich
V¨n - ThiÖt
To¸n - H»ng
To¸n - Doanh
To¸n - Thµnh
Anh - Thu
V¨n - Thanh
V¨n - H­êngb
5
1
Anh - Bich
To¸n - Hiªn
Anh - V.Anh
V¨n - Hång
V¨n - ThiÖt
To¸n - H»ng
V¨n - Th¶o
To¸n - Thµnh
Anh - Thu
To¸n - Doanh
V¨n - H­êngb
2
Anh - Bich
V¨n - Hång
Anh - V.Anh
To¸n - Hiªn
V¨n - ThiÖt
To¸n - H»ng
V¨n - Th¶o
Anh - Thu
V¨n - Thanh
To¸n - Doanh
V¨n - H­êngb
6
1
Anh - Bich
Anh - V.Anh
To¸n - Hiªn
V¨n - Hång
To¸n - H»ng
V¨n - ThiÖt
Anh - Thu
V¨n - Th¶o
V¨n - Thanh
To¸n - Doanh
To¸n - Lu©n
2
To¸n - Lu©n
Anh - V.Anh
To¸n - Hiªn
Anh - Bich
To¸n - H»ng
V¨n - ThiÖt
Anh - Thu
V¨n - Th¶o
V¨n - Thanh
To¸n - Doanh
V¨n - H­êngb
7
1
To¸n - Lu©n
V¨n - Hång
V¨n - H­êngb
To¸n - Hiªn
Anh - Bich
V¨n - ThiÖt
To¸n - Doanh
V¨n - Th¶o
V¨n - Thanh
Anh - V.Anh
Anh - Thu
2
V¨n - H­êng
V¨n - Hång
V¨n - H­êngb
To¸n - Hiªn
Anh - Bich
V¨n - ThiÖt
Anh - Thu
V¨n - Th¶o
To¸n - Doanh
Anh - V.Anh
To¸n - Lu©n

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PHÒNG GD - ĐT  QUỲNH PHỤ
TR­ƯỜNG THCS AN LỄ
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018
Thực hiện tuần 3
 
 
 
THỨ
TIẾT
6A
6B
6C
7A
7B
7C
8A
8B
8C
9A
9B
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
1
Anh - Bich
Anh - V.Anh
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Toán - Hằng
Văn - Thiệt
Văn - Thảo
Toán - Thành
 
Toán - Doanh
 
2
Anh - Bich
Anh - V.Anh
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Toán - Hằng
Văn - Thiệt
Văn - Thảo
Toán - Thành
 
Toán - Doanh
 
5
1
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Văn - H­ờngb
Toán - Hiền
Văn - Thiệt
Anh - Bich
 
Văn - Thảo
Toán - Doanh
Anh - V.Anh
 
2
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Văn - H­ờngb
Toán - Hiền
Văn - Thiệt
Anh - Bich
 
Văn - Thảo
Toán - Doanh
Anh - V.Anh
 
6
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
1
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
Anh - V.Anh
Văn - H­ồng
Anh - Bich
Toán - Hằng
Văn - Thảo
Toán - Thành
 
Toán - Doanh
 
2
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
Anh - V.Anh
Văn - H­ồng
Anh - Bich
Toán - Hằng
Văn - Thảo
Toán - Thành
 
Toán - Doanh
 

 
Các phòng Bồi giỏi
THỨ
TIẾT
Nhạc
TV
202
Tin
Phòng TT
201
8A
8B
8C
9A
9B
 
 
Lí 9
Anh 9
Sinh 9
Sử 9
Địa
 
Văn 9
 
Văn 9
 
Toán 9

 
                                                                                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 

 
PHÒNG GD - ĐT  QUỲNH PHỤ
TR­ƯỜNG THCS AN LỄ
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018
Thực hiện tuần 4+5
 
 
 
THỨ
TIẾT
6A
6B
6C
7A
7B
7C
8A
8B
8C
9A
9B
2
1
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
Anh - V.Anh
Toán - Hiền
Toán - Hằng
Anh - Bich
Văn - Thảo
Toán - Thành
 
Toán - Doanh
 
2
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
Anh - V.Anh
Toán - Hiền
Toán - Hằng
Anh - Bich
Văn - Thảo
Toán - Thành
 
Toán - Doanh
 
3
1
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Văn - H­ờngb
Toán - Hiền
Anh - Bich
Văn - Thiệt
 
Văn - Thảo
Toán - Doanh
 
 
2
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Văn - H­ờngb
Toán - Hiền
Anh - Bich
Văn - Thiệt
 
Văn - Thảo
Toán - Doanh
 
 
4
1
Văn - Hư­ờng
Anh - V.Anh
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Toán - Hằng
Anh - Bich
 
Toán - Thành
 
Toán - Doanh
 
2
Văn - Hư­ờng
Anh - V.Anh
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Toán - Hằng
Anh - Bich
 
Toán - Thành
 
Toán - Doanh
 
5
1
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Văn - H­ờngb
Anh - Bich
Văn - Thiệt
Toán - Hằng
 
Văn - Thảo
Toán - Doanh
Anh - V.Anh
 
2
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Văn - H­ờngb
Anh - Bich
Văn - Thiệt
Toán - Hằng
 
Văn - Thảo
Toán - Doanh
Anh - V.Anh
 
6
1
 
 
 
 
 
 
Văn - Thảo
Toán - Thành
nghề
Toán - Doanh
 
2
 
 
 
 
 
 
Văn - Thảo
Toán - Thành
nghề
Toán - Doanh
 
7
1
Anh - Bich
Toán - Trang
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Văn - Thiệt
Toán - Hằng
Văn - Thảo
 
 
Anh - V.Anh
 
2
Anh - Bich
Toán - Trang
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Văn - Thiệt
Toán - Hằng
Văn - Thảo
 
 
Anh - V.Anh
 

 
Các phòng Bồi giỏi
THỨ
TIẾT
Nhạc
TV
202
Tin
Phòng TT
201
8A
8B
8C
9A
9B
 
 
Lí 9
Anh 9
Sinh 9
Sử 9
Địa
 
Văn 9
 
Văn 9
 
Toán 9

 
                                                                                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 

 
PHÒNG GD - ĐT  QUỲNH PHỤ
TR­ƯỜNG THCS AN LỄ
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018
Thực hiện tuần 6
 
 
 
THỨ
TIẾT
6A
6B
6C
7A
7B
7C
8A
8B
8C
9A
9B
2
1
 
 
 
 
 
 
Nghề
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Văn - H­ờngb
Toán - Hiền
Văn - Thiệt
Anh - Bich
Văn - Thảo
Toán - Thành
Toán - Doanh
Anh - V.Anh
 
2
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Văn - H­ờngb
Toán - Hiền
Văn - Thiệt
Anh - Bich
Văn - Thảo
Toán - Thành
Toán - Doanh
Anh - V.Anh
 
4
1
 
 
 
 
 
 
 
Nghề
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
1
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
Anh - V.Anh
Anh - Bich
 
Toán - Hằng
Nghề
Văn - Thảo
 
Toán - Doanh
 
2
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
Anh - V.Anh
Anh - Bich
 
Toán - Hằng
 
Văn - Thảo
 
Toán - Doanh
 
6
1
 
 
 
 
Anh - Bich
 
 
Nghề
Nghề
 
 
2
 
 
 
 
Anh - Bich
 
 
 
 
 
 
7
1
Anh - Bich
Anh - V.Anh
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Toán - Hằng
Văn - Thiệt
Văn - Thảo
Toán - Thành
 
Toán - Doanh
 
2
Anh - Bich
Anh - V.Anh
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Toán - Hằng
Văn - Thiệt
Văn - Thảo
Toán - Thành
 
Toán - Doanh
 
CN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PHÒNG GD - ĐT  QUỲNH PHỤ
TR­ƯỜNG THCS AN LỄ
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018
Thực hiện từ tuần 8
 
 
 
THỨ
TIẾT
6A
6B
6C
7A
7B
7C
8A
8B
8C
9A
9B
2
1
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
 
Văn - H­ồng
 
 
Văn - Thảo
Toán - Thành
 
 
 
2
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
 
Văn - H­ồng
 
 
Văn - Thảo
Toán - Thành
 
 
 
3
1
Anh - Bich
Anh - V.Anh
Văn - H­ờngb
Toán - Hiền
Văn - Thiệt
Toán - Hằng
Toán-Luân
Văn - Thảo
Toán - Doanh
Văn-Thanh
Anh-Thu
2
Anh - Bich
Anh - V.Anh
Văn - H­ờngb
Toán - Hiền
Văn - Thiệt
Toán - Hằng
Toán-Luân
Văn - Thảo
Toán - Doanh
Văn-Thanh
Anh-Thu
4
1
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Anh - V.Anh
Anh - Bich
Toán - Hằng
Văn - Thiệt
Anh-Thu
Toán - Thành
Văn-Thanh
Toán - Doanh
Văn-Hườngb
2
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Anh - V.Anh
Anh - Bich
Toán - Hằng
Văn - Thiệt
Anh-Thu
Toán - Thành
Văn-Thanh
Toán - Doanh
Văn-Hườngb
5
1
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
 
Văn - H­ồng
 
 
Nghề
Văn - Thảo
 
 
Toán-Luân
2
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
 
Văn - H­ồng
 
 
 
Văn - Thảo
 
 
Toán-Luân
6
1
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Văn - H­ờngb
Toán - Hiền
Anh - Bich
Văn - Thiệt
Văn - Thảo
Nghề
Anh-Thu
Anh - V.Anh
Toán-Luân
2
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Văn - H­ờngb
Toán - Hiền
Anh - Bich
Toán - Hằng
Văn - Thảo
 
Anh-Thu
Anh - V.Anh
Toán-Luân
7
1
Văn - Hư­ờng
Anh - V.Anh
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Văn - Thiệt
Anh - Bich
Toán-Luân
Anh-Thu
Văn-Thanh
Toán - Doanh
Văn-Hườngb
2
Văn - Hư­ờng
Anh - V.Anh
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Toán - Hằng
Anh - Bich
Toán-Luân
Anh-Thu
Toán - Doanh
Văn-Thanh
Văn-Hườngb
CN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PHÒNG GD - ĐT  QUỲNH PHỤ
TR­ƯỜNG THCS AN LỄ
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018
Thực hiện từ tuần 9+10
 
 
 
THỨ
TIẾT
6A
6B
6C
7A
7B
7C
8A
8B
8C
9A
9B
2
1
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
 
Văn - H­ồng
 
 
Văn - Thảo
Nghề
 
 
Toán-Luân
2
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
 
Văn - H­ồng
 
 
Văn - Thảo
 
 
 
Toán-Luân
3
1
Anh - Bich
Văn - H­ồng
Anh - V.Anh
Toán - Hiền
Văn - Thiệt
Toán - Hằng
Anh-Thu
Văn - Thảo
Toán - Doanh
Văn-Thanh
Văn-Hườngb
2
Anh - Bich
Văn - H­ồng
Anh - V.Anh
Toán - Hiền
Văn - Thiệt
Toán - Hằng
Anh-Thu
Văn - Thảo
Toán - Doanh
Văn-Thanh
Văn-Hườngb
4
1
Toán - Trang
Anh - V.Anh
Văn - H­ờngb
Anh - Bich
Toán - Hằng
Văn - Thiệt
Toán-Luân
Toán - Thành
Văn-Thanh
Toán - Doanh
Anh-Thu
2
Toán - Trang
Anh - V.Anh
Toán - Hiền
Anh - Bich
Toán - Hằng
Văn - Thiệt
Toán-Luân
Toán - Thành
Văn-Thanh
Toán - Doanh
Anh-Thu
5
1
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
 
 
 
 
Nghề
Văn - Thảo
 
 
Toán-Luân
2
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
 
 
 
 
 
Văn - Thảo
 
 
Toán-Luân
6
1
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Văn - H­ờngb
Toán - Hiền
Anh - Bich
Văn - Thiệt
Văn - Thảo
Toán - Thành
Anh-Thu
Anh - V.Anh
Toán-Luân
2
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Văn - H­ờngb
Toán - Hiền
Anh - Bich
Văn - Thiệt
Văn - Thảo
Toán - Thành
Anh-Thu
Anh - V.Anh
Toán-Luân
7
1
 
 
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Văn - Thiệt
Anh - Bich
Toán-Luân
Anh-Thu
Văn-Thanh
Toán - Doanh
Văn-Hườngb
2
 
 
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Toán - Hằng
Anh - Bich
Toán-Luân
Anh-Thu
Toán - Doanh
Văn-Thanh
Văn-Hườngb
CN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PHÒNG GD - ĐT  QUỲNH PHỤ
TR­ƯỜNG THCS AN LỄ
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018
Thực hiện từ tuần 11
 
 
 
THỨ
TIẾT
6A
6B
6C
7A
7B
7C
8A
8B
8C
9A
9B
2
1
 
 
 
 
 
 
 
Nghề
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Anh - V.Anh
Anh - Bich
Văn - Thiệt
Toán - Hằng
Anh-Thu
Văn - Thảo
Toán - Doanh
Văn-Thanh
Văn-Hườngb
2
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
Anh - V.Anh
Anh - Bich
Văn - Thiệt
Toán - Hằng
Anh-Thu
Văn - Thảo
Toán - Doanh
Văn-Thanh
Văn-Hườngb
4
1
Anh - Bich
Anh - V.Anh
Văn - H­ờngb
Toán - Hiền
Toán - Hằng
Văn - Thiệt
Toán-Luân
Toán - Thành
Văn-Thanh
Toán - Doanh
Anh-Thu
2
Anh - Bich
Anh - V.Anh
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Toán - Hằng
Văn - Thiệt
Toán-Luân
Văn - Thảo
Văn-Thanh
Toán - Doanh
Anh-Thu
5
1
 
 
 
 
 
 
Nghề
 
 
 
Toán-Luân
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toán-Luân
6
1
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Anh - Bich
Văn - Thiệt
Toán-Luân
Toán - Thành
Anh-Thu
Anh - V.Anh
Văn-Hườngb
2
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Anh - Bich
Toán - Hằng
Văn - Thảo
Toán - Thành
Anh-Thu
Anh - V.Anh
Văn-Hườngb
7
1
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Văn - H­ờngb
Toán - Hiền
Văn - Thiệt
Anh - Bich
Văn - Thảo
Anh-Thu
Văn-Thanh
Toán - Doanh
Toán-Luân
2
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Văn - H­ờngb
Toán - Hiền
Toán - Hằng
Anh - Bich
Văn - Thảo
Anh-Thu
Toán - Doanh
Văn-Thanh
Toán-Luân
CN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PHÒNG GD - ĐT  QUỲNH PHỤ
TR­ƯỜNG THCS AN LỄ
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018
Thực hiện từ tuần 12
 
 
 
THỨ
TIẾT
6A
6B
6C
7A
7B
7C
8A
8B
8C
9A
9B
2
1
 
 
 
 
 
 
 
Nghề
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Anh - Bich
Toán - Hằng
Văn-Hườngb
Anh-Thu
Văn - Thảo
Toán - Doanh
Văn-Thanh
Toán-Luân
2
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Anh - Bich
Văn-Hườngb
Toán - Hằng
Anh-Thu
Văn - Thảo
Toán - Doanh
Văn-Thanh
Toán-Luân
4
1
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Anh - V.Anh
Toán - Hiền
Anh - Bich
Toán - Hằng
Toán-Luân
Toán - Thành
Anh-Thu
Toán - Doanh
Văn-Hườngb
2
Văn - Hư­ờng
Văn - H­ồng
Anh - V.Anh
Toán - Hiền
Anh - Bich
Toán - Hằng
Toán-Luân
Văn - Thảo
Anh-Thu
Toán - Doanh
Văn-Hườngb
5
1
 
 
 
 
 
 
Nghề
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
1
Anh - Bich
Toán - Trang
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Toán - Hằng
Văn-Hườngb
Toán-Luân
Toán - Thành
Văn-Thanh
Anh - V.Anh
Anh-Thu
2
Anh - Bich
Toán - Trang
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Toán - Hằng
Văn-Hườngb
Văn - Thảo
Toán - Thành
Văn-Thanh
Anh - V.Anh
Anh-Thu
7
1
Toán - Trang
Anh - V.Anh
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Văn-Hườngb
Anh - Bich
Văn - Thảo
Anh-Thu
Văn-Thanh
Toán - Doanh
Toán-Luân
2
Toán - Trang
Anh - V.Anh
Văn - H­ồng
Toán - Hiền
Văn-Hườngb
Anh - Bich
Văn - Thảo
Anh-Thu
Toán - Doanh
Văn-Thanh
Toán-Luân
CN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 

 
 
 
PHÒNG GD - ĐT  QUỲNH PHỤ
TR­ƯỜNG THCS AN LỄ
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018
Thực hiện từ tuần 16
 
 
 
THỨ
TIẾT
6A
6B
6C
7A
7B
7C
8A
8B
8C
9A
9B
2
1
 
 
 
 
 
 
 
Nghề
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
1
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Anh - Bich
Toán - Hằng
Văn-Hườngb
Anh-Thu
Văn - Thảo
Toán - Doanh
Văn-Thanh
Toán-Luân
2
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Anh - Bich
Văn-Hườngb
Toán - Hằng
Anh-Thu
Văn - Thảo
Toán - Doanh
Văn-Thanh
Toán-Luân
4
1
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Anh - V.Anh
Toán - Hiền
Anh - Bich
Toán - Hằng
Toán-Luân
Toán - Thành
Anh-Thu
Toán - Doanh
Văn-Hườngb
2
Văn - Hư­ờng
Văn - H­ồng
Anh - V.Anh
Toán - Hiền
Anh - Bich
Toán - Hằng
Toán-Luân
Văn - Thảo
Anh-Thu
Toán - Doanh
Văn-Hườngb
5
1
 
 
 
 
 
 
Nghề
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
1
Anh - Bich
Toán - Trang
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Toán - Hằng
Văn-Hườngb
Toán-Luân
Toán - Thành
Văn-Thanh
Anh - V.Anh
Anh-Thu
2
Anh - Bich
Toán - Trang
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Toán - Hằng
Văn-Hườngb
Văn - Thảo
Toán - Thành
Văn-Thanh
Anh - V.Anh
Anh-Thu
7
1
Toán - Trang
Anh - V.Anh
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Văn-Hườngb
Anh - Bich
Văn - Thảo
Anh-Thu
Văn-Thanh
Toán - Doanh
Toán-Luân
2
Toán - Trang
Anh - V.Anh
Văn - H­ồng
Toán - Hiền
Văn-Hườngb
Anh - Bich
Văn - Thảo
Anh-Thu
Toán - Doanh
Văn-Thanh
Toán-Luân
CN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 

 
PHÒNG GD - ĐT  QUỲNH PHỤ
TR­ƯỜNG THCS AN LỄ
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018
Thực hiện từ tuần 18
 
 
 
THỨ
TIẾT
6A
6B
6C
7A
7B
7C
8A
8B
8C
9A
9B
2
1
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Anh - V.Anh
Toán - Hiền
Toán - Hằng
Anh - Bich
Toán-Luân
Văn - Thảo
Anh-Thu
Văn-Thanh
Văn-Hườngb
2
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Anh - V.Anh
Toán - Hiền
Toán - Hằng
Anh - Bich
Toán-Luân
Văn - Thảo
Anh-Thu
Văn-Thanh
Văn-Hườngb
3
1
Toán - Trang
Anh - V.Anh
Văn - H­ồng
Anh - Bich
Văn-Hườngb
Toán - Hiền
Văn - Thảo
Toán - Thành
Toán - Doanh
Văn-Thanh
Anh-Thu
2
Toán - Trang
Anh - V.Anh
Văn - H­ồng
Anh - Bich
Văn-Hườngb
Toán - Hiền
Văn - Thảo
Toán - Thành
Toán - Doanh
Văn-Thanh
Anh-Thu
4
1
Toán - Trang
Văn - H­ồng
 
 
Anh - Bich
Văn-Hườngb
 
 
Văn-Thanh
 
 
2
Văn - Hư­ờng
Văn - H­ồng
 
 
Anh - Bich
Văn-Hườngb
 
 
Văn-Thanh
 
 
5
1
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
 
 
Toán - Hằng
 
Văn - Thảo
Toán - Thành
 
Toán - Doanh
Toán-Luân
2
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
 
 
Toán - Hằng
 
Văn - Thảo
Toán - Thành
 
Toán - Doanh
Toán-Luân
6
1
Anh - Bich
Toán - Trang
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Toán - Hằng
 
Toán-Luân
Anh-Thu
Toán - Doanh
Anh - V.Anh
Văn-Hườngb
2
Anh - Bich
Toán - Trang
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Toán - Hằng
 
Toán-Luân
Anh-Thu
Toán - Doanh
Anh - V.Anh
Văn-Hườngb
7
1
Toán - Trang
Anh - V.Anh
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Văn-Hườngb
Anh - Bich
Anh-Thu
Văn - Thảo
Văn-Thanh
Toán - Doanh
Toán-Luân
2
Toán - Trang
Anh - V.Anh
Văn - H­ồng
Toán - Hiền
Văn-Hườngb
Anh - Bich
Anh-Thu
Văn - Thảo
Văn-Thanh
Toán - Doanh
Toán-Luân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CN
 
Bồi Sinh8
Bồi Anh 6
Bồi Văn 6
Bồi Toán 6
Bồi Toán 7
Bồi Anh 7
Bồi Địa 8
Bồi Anh8
Bồi Toán 8
Bồi Văn 8
Bồi Văn7, sử8

 
                                                                                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PHÒNG GD - ĐT  QUỲNH PHỤ
TR­ƯỜNG THCS AN LỄ
THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018
Thực hiện từ tuần 19
 
 
 
THỨ
TIẾT
6A
6B
6C
7A
7B
7C
8A
8B
8C
9A
9B
2
1
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Anh - V.Anh
Anh - Bich
Văn-Hườngb
Toán - Hiền
Anh-Thu
Văn - Thảo
Toán - Doanh
Văn-Thanh
Toán-Luân
2
Toán - Trang
Văn - H­ồng
Anh - V.Anh
Anh - Bich
Văn-Hườngb
Toán - Hiền
Anh-Thu
Văn - Thảo
Toán - Doanh
Văn-Thanh
Toán-Luân
3
1
Anh - Bich
Anh - V.Anh
Văn - H­ồng
Toán - Hiền
Toán - Hằng
Văn-Hườngb
Văn - Thảo
Toán - Thành
Văn-Thanh
Toán - Doanh
Anh-Thu
2
Anh - Bich
Anh - V.Anh
Văn - H­ồng
Toán - Hiền
Toán - Hằng
Văn-Hườngb
Văn - Thảo
Toán - Thành
Văn-Thanh
Toán - Doanh
Anh-Thu
4
1
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Anh - Bich
 
Toán-Luân
Anh-Thu
Toán - Doanh
Anh - V.Anh
Văn-Hườngb
2
Văn - Hư­ờng
Toán - Trang
Toán - Hiền
Văn - H­ồng
Anh - Bich
 
Toán-Luân
Anh-Thu
Toán - Doanh
Anh - V.Anh
Văn-Hườngb
5
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-03-11 22:34:37 | Thể loại: Mầm non | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.51 M | File type: doc
lần xem

giáo án TKB buoi 2 năm 2017-2018, Mầm non. PHÒNG GD - ĐT QUỲNH PHỤ TR­ƯỜNG THCS AN LỄ THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI HAI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017-2018 Thực hiện tuần học ôn đầu năm THø TIÕT 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 2 1 V¨n - H­êng V¨n - Hång V¨n -

https://tailieuhoctap.com/giaoanmamnon/tkb-buoi-2-nam-2017-2018.xgiz0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khácgiáo án liên quan