Mẫu viết bảng đăng ký học tập và làm theo Bác năm 2014

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG ĐÔNG HỒ
CHI BỘ THCS ĐÔNG HỒ 1 – TH CỪ ĐỨT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đối với viên chức không là đảng viên:
PHÒNG GD&ĐT TX HÀ TIÊN
TRƯỜNG THCS ĐÔNG HỒ 1
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
BẢN ĐĂNG KÝ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,chuyên đề năm 2014
Họ và tên: ...................................................................
Chức vụ:......................................................................
Đơn vị công tác:..........................................................
1.Chức trách nhiệm vụ được giao (nêu rõ được giao những nhiệm vụ gì theo đúng phân công chuyên môn và theo vị trí việc làm):................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.Liên hệ nội dung chuyên đề, đăng ký thực hiện năm 2014 của cá nhân:            a.Về khuyết điểm, hạn chế của cá nhân (nêu rõ qua tiếp thu chuyên đề bản thân tự thấy mình còn những hạn chế, khuyết điểm nào, ví dụ: chưa nắm rõ hết chức trách nhiệm vụ của mình, bản thân khi thực hiện nhiệm vụ còn mức trách nhiệm chứ chưa ở mức có tinh thần trách nhiệm; khi được phân công nhiệm vụ còn đùn đẩy trách nhiệm; có một việc mới chỉ nói chứ chưa gắng sức làm;....Nêu một cách cụ thể để làm cơ sở cho phần b):................................................................................................................................................................................................................................................................................................            b.Nội dung đăng ký thực hiện chuyên đề năm 2014:         -Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm: (nêu cụ thể từng nội dung phấn đấu ví dụ như: tìm hiểu nắm vững nội dung công việc được giao; Nghiên cứu nắm vững quan điểm, chủ trương về những vấn đề có liên quan đến công việc mình phụ trách; Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao, không đợi nhắc nhở, không thoái thác, đùn đẩy trách nhiệm;....)................................................................................................................................................................................................................................................................................................          -Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân: (nêu cụ thể ví dụ như: Luôn luôn cầu thị, biết lắng nghe, suy nghĩ, chắc lọc những góp ý chân thật, góp ý đúng; Khi góp ý, đóng góp cho đồng nghiệp nhẹ nhàng, lực chọn câu từ để dễ nghe, không gây khó chịu cho đồng nghiệp; Không kiêu ngạo, tự cho mình là giỏi, là biết tất cả, lúc nào cũng đúng; Không ra vẽ quan cách, xa cách đồng nghiệp và học sinh; Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thực thi công việc để làm lợi cho cá nhân; Không ham hố địa vị, quyền hạn,...;...)..............................................................................................................................................................................................................................................................................        - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm: (Nêu rõ ví dụ như: Nghiên cứu kỹ chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật trước khi nói, khi nói phải nói đúng và sai với chủ trương, đường lối, nghị quyết và pháp luật; Không xuyên tạc, cố tình hiểu sai, hiểu lệch, nói sai, nói lệch các chủ trương, nghị quyết, kế hoạch; Nói được thì phải làm được, chỉ nói và yêu cầu người khác khi bản thân mình có thể làm được, làm tốt những việc mình nói; Nói như thế nào thì làm như thế đấy, không nói một đàng, làm một nẻo; Không hứa suông, khi đã hứa với lãnh đạo, với đồng nghiệp, với cha mẹ học sinh, với học sinh,... thì cố gắng thực hiện những việc mình đã hứa;....)..............................................................................................................................................................................................................................................................................
3.Những biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm bản thân và biện pháp thực hiện nội dung đăng ký phấn đấu năm 2014:............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Đông Hồ, ngày       tháng    năm 2014
TM.BAN CHI ỦY       ĐẢNG VIÊN ĐĂNG KÝBÍ THƯ
Đối với viên chức bình thường ghi nơi này:                HIỆU TRƯỞNG       NGƯỜI ĐĂNG KÝ
 
 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 2014-04-22 14:33:01 | Thể loại: Mầm non | Lần tải: 38 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: docx
lần xem

giáo án Mẫu viết bảng đăng ký học tập và làm theo Bác năm 2014, Mầm non. ĐẢNG BỘ PHƯỜNG ĐÔNG HỒ CHI BỘ THCS ĐÔNG HỒ 1 – TH CỪ ĐỨT  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đối với viên chức không là đảng viên: PHÒNG GD&ĐT TX HÀ TIÊN TRƯỜNG THCS ĐÔNG HỒ 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

https://tailieuhoctap.com/giaoanmamnon/mau-viet-bang-dang-ky-hoc-tap-va-lam-theo-bac-nam-2014.e0ctzq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác