phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 


 
=======  =======
 
 
 
 
 
 
BIÊN BẢN BÌNH XÉT THI ĐUA
NĂM HỌC 2017 - 2018
 
 
Tổ nhà trẻ - MG 3T + 4T
                              Trường MN mai sao
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
th¸ng 9 n¨m 2015

Phßng GD&§T Chi L¨ng
Tr­êng MÇm non x· H÷u Kiªn
=======  =======
 
 
 
 
 
 

 
KÕ ho¹ch thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2015 -2016
 
 
 
 
 
 
  Hä vµ tªn :
  Chøc vô :  Gi¸o viªn MÇm non
§¬n vÞ:       Tr­êng MÇm non x· H÷u Kiªn
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phßng GD&§T Chi L¨ng
 
=======  =======
 
 
 
 

 
 
 
Gi¸o ¸n quyÓn 1
(Tõ tuÇn       ®Õn tuÇn     )
 
 
 
 
 
  Hä vµ tªn :
  Chøc vô :  Gi¸o viªn MÇm non
§¬n vÞ:      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, n¨m 2015 – 2016
 
 
Phßng GD&§T Chi L¨ng
 
=======  =======
 
  
 
 
 
Gi¸o ¸n quyÓn 4
(Tõ tuÇn       ®Õn tuÇn     )
 
 
 
 
 
  Hä vµ tªn :
  Chøc vô :  Gi¸o viªn MÇm non
§¬n vÞ:      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H÷u Kiªn, n¨m 2015 – 2016
 
 
Phßng GD&§T Chi L¨ng
 
=======  =======
 
  
 
 
 
 
Gi¸o ¸n quyÓn 3
(Tõ tuÇn       ®Õn tuÇn     )
 
 
 
 
 
  Hä vµ tªn :
  Chøc vô :  Gi¸o viªn MÇm non
§¬n vÞ:      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-05-05 15:53:20 | Thể loại: Mầm | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.50 M | File type: doc
lần xem

giáo án phat trien tinh cam tham mi 4 tuoi, Mầm. =======  ======= BIÊN BẢN BÌNH XÉT THI ĐUA NĂM HỌC 2017 - 2018 Tổ nhà trẻ - MG 3T + 4T Trường MN mai sao th¸ng 9 n¨m 2015 Phßng GD&§T Chi L¨ng Tr­êng MÇm non x· H÷u Kiªn =======  ======= KÕ ho¹c

https://tailieuhoctap.com/giaoanmam/phat-trien-tinh-cam-tham-mi-4-tuoi.u6o50q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác