Giao an day ky nang song

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG
 
Chủ đề 1: Kỹ năng tự phục vụ
 
 
I. Mục tiêu:
  - Giúp HS hiểu: KN là việc mình cần thực hiện hằng ngày trong cuộc sống.  
  - Rèn cho HS có kỹ năng tự lập trong sinh hoạt hằng ngày để thích nghi tốt trong cuộc sống.             
II. Chuẩn bị:
  - Tài liệu kỹ năng sống lớp 4.
III. Cách tiến hành:
a)    Giới thiệu về tài liệu và yêu cần thực hiện của tiết học.
b)    Hướng dẫn HS làm bài tập:
 
 
 
Tiết 1: Bài tập 1 – Bài tập 2 ( Tr. 4 )
 
Bài tập 1. Xử lí tình huống
 
- HS đọc thầm tình huống. Một HS đọc to cả lớp theo dõi.
  - HS thảo luận nhóm đôi để chọn đáp án.
  - HS nêu ý kiến về cách xử lí của bản thân.
  - HS khác nhận xét bổ sung ý kiến.
  - GV nhận xét, chốt ý đúng
 
 
 
 
Bài tập 2: Giải quyết tình huống
 
  - HS nêu tình huống cần giải quyết.
  - HS nêu ý kiến về hướng giải quyết tình huống.
  - HS khác nhận xét bổ sung.
  - GV nhận xét chốt ý đúng.
 
 
 
 
 
Tiết 2: Bài tập 3 ( Tr. 5 )
 
Bài tập 3: Thực hành theo nhóm:
 
  - HS tập trung theo nhóm. Tự đọc nội dung yêu cầu của bài tập.
  - GV nhắc lại yêu cầu.
  - HS tự làm việc theo nhóm để hoàn thành bài tập.
  - Đại diện các nhóm nêu kết quả của nhóm mình.
  - Lớp nhận xét, đánh giá.
 
 
Tiết 3: Bài tập 4 – Bài tập 5 ( Tr. 6 )
 
Bài tập 4: Xử lí tình huống
 
  - HS thảo luận nhóm đôi để chọn đáp án.
  - HS nêu ý kiến về cách xử lí của bản thân.
  - HS khác nhận xét bổ sung ý kiến.
  - GV nhận xét, chốt ý đúng.
 
 
 
 
Bài tập 5: Đánh số tranh
 
  - HS nêu yêu cầu của bài tập.
  - HS quan sát tranh, suy nghĩ và thực hiện bài tập.
  - HS nêu kết quả bài làm; HS khác nhận xét.
   c) Củng cố, dặn dò:
    GV cho HS đọc phần Ghi nhớ.
IV. Đánh giá kết quả chủ đề 1:
  - GV nêu nhận xét đánh giá kết quả HS thực hiện chủ đề 1.
  - Lưu ý HS cách thực hiện những kĩ năng theo hướng tích cực.
 
 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề 2: Kỹ năng giao tiếp với bạn bè và mọi người
 
 
I. Mục tiêu:
  - Giúp HS biết: Lịch sự trong giao tiếp là việc mình cần thực hiện hằng ngày trong cuộc sống.  
  - Rèn cho HS có kỹ năng giao tiếp phù hợp trong từng tình huống cụ thể trong cuộc sống biết quan tâm đến mọi người, bênh vực kẻ yếu; biết động viên an ủi và giúp đỡ , chia sẻ với bạn bè có cảnh buồn hoặc khó khăn.
  - Biết xử lịch sự khi đến chơi nhà người khác hoặc có khách đến chơi nhà minhfxx  - Biết lựa chọn lời nói nhẹ nhàng để không làm tổn thương lòng tự trọng của người khác.             
II. Chuẩn bị:
  - Tài liệu kỹ năng sống lớp 4.
III. Cách tiến hành:
c)     GV nêu yêu cần thực hiện của tiết học.
d)    Hướng dẫn HS làm bài tập:
 
Tiết 4: Bài tập 1 – Bài tập 3 ( Tr. 8, 10 )
 
Bài tập 1. Ba người cùng nói một lúc
 
  - HS đọc thầm tình huống. Một HS đọc to cả lớp theo dõi.
  - HS thảo luận nhóm đôi để nêu ý kiến đáp án.
  - HS nêu ý kiến về kết quả của câu chuyện và cách xử lí của bản thân.
  - HS khác nhận xét bổ sung ý kiến.
  - GV nhận xét, chốt ý đúng
 
 
                      Bài tập 3: Thực hành cá nhân:
 
  - HS tự đọc nội dung yêu cầu của bài tập.
  - GV nhắc lại yêu cầu.
  - HS tự làm việc để hoàn thành bài tập.
  - Đại diện các nhóm nêu kết quả của nhóm mình.
  - Lớp nhận xét, đánh giá.
 
 
 
 
 
 
Tiết 5: Bài tập 2 ( Tr. 9 )
 
Bài tập 2: Trò chơi “Truyền tin bí mật”
 
  - HS nêu yêu cầu của trò chơi.
  - Chia nhóm và tiến hành trò chơi.
  - GV công bố kết quả của trò chơi.
  - HS nêu ý kiến về hướng giải quyết tốt nhất trong mỗi câu hỏi.
  - HS khác nhận xét bổ sung.
  - GV nhận xét chốt ý đúng.
 
 
Tiết 6: Bài tập 4 ( Tr. 11 )
 
 
Bài tập 4: Giao tiếp không lời
 
  - HS thảo luận nhóm đôi để chọn đáp án.
  - HS nêu ý kiến về tâm trạng của mỗi người ứng với từng tranh.
  - HS khác nhận xét bổ sung ý kiến.
  - GV nhận xét, chốt ý đúng.
 
 
Tiết 7: Bài tập 5 – Bài tập 6 ( Tr. 12 )
 
Bài tập 5: Cảm thông chia sẻ
 
  - HS nêu yêu cầu của bài tập.
  - HS quan sát tranh, suy nghĩ và thực hiện bài tập.
  - HS nêu kết quả bài làm; HS khác nhận xét.
 
 
Bài tập 6: Hãy nhớ lại
 
  - HS thảo luận cặp đôi để cho nhau nghe những khó khan trong cuộc sống và đã quan tâm , chia sẻ, giúp đỡ mình.
  - Một số cặp lên báo cáo kết quả.
  - HS các nhóm khác nhận xét bổ sung ý kiến.
  + Nêu cảm xúc của em lúc đó?
  - GV nhận xét, chốt ý đúng.
 
 
THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG
 
Chủ đề 2: Kỹ năng giao tiếp với bạn bè và mọi người
 
I. Mục tiêu:
  - Giúp HS biết: Lịch sự trong giao tiếp là việc mình cần thực hiện hằng ngày trong cuộc sống.  
  - Rèn cho HS có kỹ năng giao tiếp phù hợp trong từng tình huống cụ thể trong cuộc sống biết quan tâm đến mọi người, bênh vực kẻ yếu; biết động viên an ủi và giúp đỡ , chia sẻ với bạn bè có cảnh buồn hoặc khó khăn.
  - Biết xử lịch sự khi đến chơi nhà người khác hoặc có khách đến chơi nhà minhfxx  - Biết lựa chọn lời nói nhẹ nhàng để không làm tổn thương lòng tự trọng của người khác.             
II. Chuẩn bị:
  - Tài liệu kỹ năng sống lớp 4.
III. Cách tiến hành:
Tiết 8: Bài tập 7 ( Tr. 13 )
 
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
  + Khi được người khác quan tâm giúp đỡ nên làm gì?
  - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
  - GV nhận xét
3. Bài mới:
  a) Giới thiệu bài:
  - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
  b) Nội dung bài:
  - Hướng dẫn HS làm bài tập:
                                           Bài tập 7: Xử lí tình huống
* Tình huống 1:
  - HS nêu yêu cầu của bài tập.
  - HS quan sát tranh, thảo luận theo cặp.
  - Các cặp lên báo cáo kết quả.
  - HS khác nêu ý kiến của nhóm mình.  HS khác nhận xét.
  - GV nhận xét, chốt ý đúng.
  * Tình huống 2:
  - HS nêu yêu cầu của bài tập.
  - HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm bàn.
  - HS nêu ý kiến về cách xử lí của bản thân.
  - HS khác nêu ý kiến của nhóm mình.  HS khác nhận xét.
  - GV nhận xét, chốt ý đúng.
  c) Củng cố, dặn dò:
- GV cho HS đọc phần Ghi nhớ.
THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG
 
Chủ đề 2: Kỹ năng giao tiếp với bạn bè và mọi người
 
 
 
Tiết 9 : Bài tập 8 – Bài tập 9 (Tình huống 1)
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
  + Khi bạn em gặp cảnh buồn hoặc khó khăn em làm NTN?
  - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
  - GV nhận xét
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
  - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
  b) Nội dung bài:
  - Hướng dẫn HS làm bài tập
 
 
Bài tập 8. Ứng xử khi đến nhà người khác
 
 
  - HS nêu yêu cầu của bài tập. Một HS đọc to cả lớp theo dõi.
  - HS thảo luận cặp đôi để chọn đáp án và ghi vào vở.
  - HS nêu ý kiến về kết quả của bài làm .
  - HS khác nhận xét bổ sung ý kiến.
  - GV nhận xét, chốt ý đúng
 
 
Bài tập 9: Đóng vai – Tình huống 1
 
- HS nêu yêu cầu của bài tập.
  - Chia nhóm và phân vai .
  - HS thảo luận theo cặp để nhập vai xử lí tình huống.
  - HS nêu ý kiến về hướng giải quyết tốt nhất trong tình huống đó.
  - HS khác nhận xét bổ sung.
  - GV nhận xét chốt ý đúng.
  c) Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học - dặn dò chuẩn bị tiết sau.
 
 
 
THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG
 
Chủ đề 2: Kỹ năng giao tiếp với bạn bè và mọi người
 
Tiết 10 : Bài tập 9 (Tình huống 2; 3; 4)
 
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
  + Khi đến nhà bạn chơi, bạn có đồ chơi điện tử mà em thích, em sẽ làm gì?
  - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
  - GV  nhận xét
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
  - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
  b) Nội dung bài:
  - Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài tập 9: Đóng vai ( Tình huống 2; 3; 4 )
  - HS nêu yêu cầu của bài tập.
  -  GV giao nhiệm vụ : Mỗi tổ chuẩn bị đóng vai cho một tình huống.
  *Tổ 1:  Tình huống 2
  - HS nêu yêu cầu tình huống của nhóm mình.
  - Chia nhóm và phân vai .
  - HS thảo luận theo cặp để nhập vai xử lí tình huống.
  - HS nêu ý kiến về hướng giải quyết tốt nhất trong tình huống đó.
  - HS khác nhận xét bổ sung.
  - GV nhận xét chốt ý đúng.
   *Tổ 2: Tình huống 3
  - HS nêu yêu cầu tình huống của nhóm mình.
  - Chia nhóm và phân vai .
  - HS thảo luận theo cặp để nhập vai xử lí tình huống.
  - HS nêu ý kiến về hướng giải quyết tốt nhất trong tình huống đó.
  - HS khác nhận xét bổ sung.
  - GV nhận xét chốt ý đúng.
  *Tổ 3: Tình huống 4 
  - HS nêu yêu cầu tình huống của nhóm mình.
  - Chia nhóm và phân vai .
  - HS thảo luận theo cặp để nhập vai xử lí tình huống.
  - HS nêu ý kiến về hướng giải quyết tốt nhất trong tình huống đó.
  - HS khác nhận xét bổ sung.
  - GV nhận xét chốt ý đúng.
  c) Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học - dặn dò chuẩn bị tiết sau.
 
THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG
 
Chủ đề 2: Kỹ năng giao tiếp với bạn bè và mọi người
 
 
Tiết 11: Bài tập 10 ( Tr. 15)
 
 
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
  + Khi đến nhà bạn chơi, em cần cư xử ntn khi bà bạn bị ốm?
  - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
  - GV  nhận xét
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
  - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
  b) Nội dung bài:
  - Hướng dẫn HS làm bài tập:
 
 
Bài tập 10: Ứng xử khi nhà có khách
 
 
- HS tự đọc nội dung yêu cầu của bài tập.
  - GV nhắc lại yêu cầu.
  - HS thảo luận theo cập để ghi ra những việc nên làm và việc không nên làm khi nhà có khách.
  - Đại diện các nhóm nêu kết quả của nhóm mình.
  - Lớp nhận xét, đánh giá.
  + Nhà em đã khi nào có khách tới chơi mà bố mẹ em vắng nhà chưa?
  + Khi đó em đã ứng xử NTN? Kết quả của hành vi đó ra sao?
  + Khi có khách đến nhà mà bố mẹ em ở nhà thì em ứng xử ra sao?
  + Chúng ta cần chú ý gì khi có khách đén chơi nhà mình trong mỗi tình huống trên?
  - HS nêu ý kiến về hướng giải quyết tốt nhất trong tình huống đó.
  - HS khác nhận xét bổ sung.
  - GV nhận xét chốt ý đúng.
 
 c) Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học - dặn dò chuẩn bị tiết sau.
 
 
 
THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG
 
Chủ đề 2: Kỹ năng giao tiếp với bạn bè và mọi người
 
Tiết 12: Bài tập 11; 12 ( Tr. 16)
 
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
  + Khi nhà có khách đến chơi, em cần có thái độ ứng xử ntn?
  - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
  - GV  nhận xét
3. Bài mới:
   a) Giới thiệu bài:
  - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
  b) Nội dung bài:
  - Hướng dẫn HS làm bài tập:
 
Bài tập 11: Đóng vai
  - HS đọc yêu cầu của bài tập.
  - GV chia nhóm để HS chuẩn bị đóng vai:
                                                                      Nhóm 1( tình huống 1)
                                         Nhóm 2( Tình huống 2)
                                                                      Nhóm 3 ( Tình huống 3)
  - Các nhóm nêu yêu cầu của tình huống do nhóm mình chuẩn bị đóng HS thảo luận theo nhóm để phân vai và nhập vai .
  - HS các nhóm trình bày tình huống của nhóm mình.
  - HS nhóm khác nhận xét bổ sung ý kiến.
  - GV nhận xét, chốt ý đúng.
 
Bài tập 12: Nói cách khác
  - HS nêu yêu cầu của bài tập.
  - HS nêu các câu nói không hay.
  - GV hệ thống lên bảng
  - HS chọn cách nói khác dễ nghe hơn cho mỗi câu nói trên.
  - HS khác nhận xét, bổ sung.
  - HS nêu ý kiến về hướng giải quyết tốt nhất trong tình huống đó.
  - HS khác nhận xét bổ sung.
  - GV nhận xét chốt ý đúng.
 
 c) Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học - dặn dò chuẩn bị tiết sau.
  
THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG
 
Chủ đề 2: Kỹ năng giao tiếp với bạn bè và mọi người
 
Tiết 13: Bài tập 13; 14 ( Tr. 17; 18)
 
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
  + Khi nói chuyện đến người khác chúng ta cần có cách nói ntn để mọi người cảm thấy không bị tổn thương?
  - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
  - GV  nhận xét
3. Bài mới:
  a) Giới thiệu bài:
  - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
  b) Nội dung bài:
  - Hướng dẫn HS làm bài tập:
 
 
Bài tập 13: Giao tiếp hiệu quả
  - HS nêu yêu cầu của bài tập
  - HS thảo luận nhóm đôi để chọn đáp án.
  - HS nêu ý kiến về cách xử lí của bản thân.
  - HS khác nhận xét bổ sung ý kiến.
  - GV nhận xét, chốt ý đúng.
 
 
Bài tập 14: Tự đánh giá kĩ năng giao tiếp của bản thân
  - HS nêu yêu cầu của bài tập.
  - HS làm việc độc lập để tự đánh giá về kĩ năng giao tiếp của mình sau khi học chủ đề 2.
  - HS nêu kết quả bài làm; HS khác nhận xét.
  - GV tổng hợp kết quả tự đánh giá của HS.
  - GV công bố kết quả HS đạt được.
 
c) Củng cố, dặn dò:
    GV cho HS trả lời một số câu hỏi để hệ thống kĩ năng của chủ đề.
  + Qua chủ đề 2, các em cần chú ý gì khi giao tiếp với bạn bè? khi có khách đến chơi nhà hay khi đến chơi nhà bạn?
 
 
 
THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG
 
Chủ đề 3: Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
 
Tiết 14: Bài tập 1 ( Tr. 19 )
I. Mục tiêu:
  - Giúp HS biết: Lựa chọn phương án tối ưu kịp thời khi xử lí các vấn đề cần thiết trong cuộc sống.  
  - Rèn cho HS có khả năng đưa ra lựa chọn đúng đắn, kịp thời phù hợp trong từng tình huống cụ thể trong cuộc sống .
II. Chuẩn bị:
  - Tài liệu kỹ năng sống lớp 4. Phiếu học tập
III. Cách tiến hành:
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
  + Khi nghe người khác nói chuyện, em cần có thái độ biểu hiện hành vi ntn?
  - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
  - GV  nhận xét
3. Bài mới:
  a) Giới thiệu bài:
  - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
  b) Nội dung bài:
  - Hướng dẫn HS làm bài tập:
 
 
Bài tập 1: Trò chơi : “Cờ ca rô”
 
        * Hoạt động 1: Cùng chơi trò chơi
  - HS đọc phần hướng dẫn chơi.
  - GV chia nhóm chơi và cử người điều khiển.
  - GV hướng dẫn cách chơi.
  - Cho HS chơi thử.
  - HS tiến hành trò chơi.  
  - Dùng cuộc chơi và tuyên bố kết quả.
 
       * Hoạt động 2:  Thảo luận trong nhóm chơi và trả lời câu hỏi
  - HS đại diện các nhóm đưa ra câu trả lời.
  - Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
  - GV chốt ý đúng.
 
  c) Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học - dặn dò chuẩn bị tiết sau.
 
THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG
 
Chủ đề 3: Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
 
 
Tiết 15: Bài tập 2; 3 ( Tr. 20; 21)
 
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
  + Tại sao em cần có quyết định đúng đắn khi lựa chọn nước đi trong trò chơi Cờ ca rô?
  - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
  - GV  nhận xét
3. Bài mới:
  a) Giới thiệu bài:
  - GV nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
  b) Nội dung bài:
  - Hướng dẫn HS làm bài tập:
 
 Bài tập 2: Lựa chọn quyết định tối ưu
 
  - HS đọc thầm nội dung tình huống.
  - 1 HS nêu lại tình huống.
  - GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp về phần sơ đồ xem lựa chọn nào của bạn Nam đạt hiệu quả, kết quả tốt nhất?
  - HS đọc yêu cầu tiếp theo của bài tập và quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi:
  - HS đưa ra ý kiến của mình. HS khác nhận xét.
  - GV nhận xét, chốt ý đúng.
  + Khi gặp một vấn đề khó cần giải quyết, em cần làm gì trước khi đưa ra quyết định?
  - Gv lưu ý HS.
 
Bài tập3: Giải quyết tình huống
  - HS nêu yêu cầu của tình huống.
  - HS quan sát tranh và thảo luận theo cặp.
  - Đại diện một số cặp nêu kết quả của nhóm mình .
  - Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
  - GV nhận xét và đưa ra định hướng đúng đắn.
 
    c) Củng cố, dặn dò:
  - GV nhận xét tiết học.
  - Dặn dò chuẩn bị tiết sau
THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG
 
Chủ đề 3: Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
 
Tiết 16: Bài tập 4 ( Tr. 22 )
 
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
  + Khi gặp tình huống khó khăn cần giải quyết, em cần làm thế nào?
  - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
  - GV  nhận xét
3. Bài mới:
  a) Giới thiệu bài:
  - GV nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
  b) Nội dung bài:
  - Hướng dẫn HS làm bài tập:
 
 
 
Bài tập 4: Đồ vật nào?
 
 
  - GV nêu yêu của hoạt động; chia nhóm; phát phiếu học tập.
  - HS nêu yêu cầu của tình huống.
  - HS thảo luận nhóm theo tổ - Ghi vào phiếu những đồ vật mà nhóm lựa chọn để mang lên đảo.
  - Các nhóm cử đại diện lên trình bày kết quả lựa chọn cảu nhóm mình.
  - Các nhóm khác nêu ý kiến góp ý.
  - GV nhận xét, tuyên dương nhóm có sự lựa chọn tốt nhất.
  - HS đọc phần Ghi nhớ.
 
 
 
  c) Củng cố, dặn dò:
  - GV nhận xét tiết học.
  - Dặn dò chuẩn bị tiết sau
 
 
 
 
 
THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG
 
 
Tiết 17: Ôn tập học kì I
 
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
  - Em đã đưa ra quyết đúng đắn khi có bạn đến rủ đi chơi mà có bài tập chưa làm?
  - HS khác nêu ý kiến, nhận xét.
  - GV  nhận xét
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
  - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
  b) Nội dung bài:
  - Hướng dẫn HS làm bài tập:
  + Trong học kì I em đã được học mấy chủ đề? Đó là những chủ đề nào?
  +  Trong chủ đề 1 em cần nhớ điều gì?
  + Trong chủ đề 2 em cần có kĩ năng gì?
  + Trong chủ đề 3 em cần chú ý điều gì?
  - HS nêu ý kiến.
  - HS khác nhận xét, bổ sung.
  - GV nhận xét – nhắc nhở HS nhũng điều cần chú ý trong mỗi chủ đề.
  - Sau mỗi chủ đề cho HS đọc lại phần ghi nhớ.
  - GV đánh giá kết quả việc thực hiện các chủ đề của HS.  
 
 
  c) Củng cố, dặn dò:
  - GV nhận xét tiết học.
  -  Sơ kết nội dung học kì I
  - Dặn dò chuẩn bị tiết sau ( Học kì II )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG
 
Chủ đề 2: Kỹ năng giao tiếp với bạn bè và mọi người
 
Tiết 12: Bài tập 11; 12 ( Tr. )
 
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
  + Khi đến  người khác quan tâm giúp đỡ nên làm gì?
  - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
  - GV  nhận xét
3. Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
  - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
  b) Nội dung bài:
  - Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài tập 11: Giao tiếp không lời
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2013-08-11 16:17:42 | Thể loại: Lớp 4 | Lần tải: 526 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giao an day ky nang song, Lớp 4. THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG Chủ đề 1: Kỹ năng tự phục vụ I. Mục tiêu: - Giúp HS hiểu: KN là việc mình cần thực hiện hằng ngày trong cuộc sống. - Rèn cho HS có kỹ năng tự lập trong sinh hoạt hằng ngày để thích nghi tốt trong cuộc sống. II. Chuẩn bị: - Tài liệu kỹ năng sống lớp 4. III. Cách tiến hành: a) Giới thiệu về tài liệu và yêu cần thực hiện của tiết học. b) Hướng dẫn HS làm bài tập: Tiết 1: Bài tập 1 – Bài tập 2 ( Tr. 4 ) Bài tập 1. Xử lí tình huống - HS đọc thầm tình huống. Một HS đọc to cả lớp

https://tailieuhoctap.com/giao-an/giao-an-day-ky-nang-song.hlfbzq.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác