Ôn tập về hình học

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Toán
                                    Ôn tập về hình học
I. Muïc tieâu:
- Xaùc ñònh ñöôïc goùc vuoâng, trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng.
- Tính ñöôïc chu vi hình tam giaùc, hình chöõ nhaät, hình vuoâng.
+ Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Baøi 2, Baøi 3, Baøi 4.
- GD tính caån thaän, chính xaùc
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
* Baûng phuï, phaán maøu.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc:
TG
Nội dung
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
5’
 
 
 
1’
 
7’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8’
 
 
 
 
 
 
 
6’
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3’
1. Baøi cuõ:
 
 
2.Ôn tập
a-Giôùi thiệu
b.Luyện tập
Baøi 1:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baøi 2:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baøi 3:
 
 
 
 
 
 
 
Baøi 4:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Toång keát -. Daën doø.
 
-Goïi 1 HS leân baûng söûa baøi 2.
Ba  Hs ñoïc baûng chia 3.
- Nhaän xeùt ghi ñieåm.
- Nhaän xeùt baøi cuõ.
. Giôùi thieäu vaø neâu vaán ñeà.
 
* Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi:
- Gv yeâu caàu Hs töï laøm.
- Gv môøi 1  Hs ñöùng leân ñoïc vaø chæ teân caùc goùc vuoâng. Moät Hs xaùc ñònh trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng MN.
- Gv yeâu caàu Hs nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân baûng.
- Gv nhaän xeùt, choát laïi:
* Gv môøi 1 Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi:
- Gv yeâu caàu Hs neâu caùch tính chu vi hình tam giaùc, hình töù giaùc, hình chöõ nhaät, hình vuoâng.
- Môøi 3 Hs leân baûng söûa baøi. Caû lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt, choát laïi:
a)  Chu vi hình tam giaùc ABC laø:
12 + 12 + 12 = 36 (cm)
Ñaùp soá: 36 cm.
b)Chu vi hình vuoâng MNPQ laø: 9 x 4 = 36 (cm)
Ñaùp soá: 36 cm.
* Gv môøi 1 Hs yeâu caàu ñeà baøi.
- Yeâu caàu Hs nhaéc laïi caùch tính chu vi hình vuoâng.
- Môøi 2  Hs leân baûng söûa baøi. Caû lôùp laøm vaøo vôû
- Gv nhaän xeùt, choát laïi.
a) Chu vi hình vuoâng
25 x 4 = 100 (cm)
Ñaùp soá: 100cm
*Môøi 1 Hs yeâu caàu ñeà baøi.
- Gv yeâu caàu Hs nhaéc laïi caùch tính chu vi chöõ nhaät, caïnh hình vuoâng.
 
 
 
 
- Gv môøi 2  Hs leân baûng söûa baøi. Caû lôùp laøm vaøo vôû.
- Gv nhaän xeùt, choát laïi.Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Veà taäp laøm laïi baøi.
Chuaån bò baøi: Ôân taäp veà hình hoïc.
-Học sinh lên bảng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
-HS caû lôùp laøm baøi  vaøo vôû.
-Hai  Hs leân baûng söûa baøi.
+ Trong hình beân coù 7 goùc vuoâng.
+ M laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng BC.
+ N laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng ED
 
-Hs nhaän xeùt.
 
 
-Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
-Hs nhaéc laïi.
 
-HS caû lôùp laøm baøi  vaøo vôû.
-Ba Hs leân baûng söûa baøi.
-Hs nhaän xeùt baøi cuûa baïn.
c) Chu vi hình chöõ nhaät laø:
(10 + 8) x 2 =16 (cm)
Ñaùp soá: 36 cm.
Hs söûa baøi ñuùng vaøo vôû.
 
 
-Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
-Hs caû lôùp laøm vaøo vôû. Hai  em leân baûng söûa baøi.
 
b)  Chieàu roäng hình chöõ nhaät laø:
100 : 2 – 36 = (14 cm)
Ñaùp soá 14 cm.
-Hs ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
-HS nhaéc laïi.
 
 
 
 
 
 
-Hs caû lôùp laøm vaøo vôû. Goïi HS leân baûng söûa baøi.
  Chu vi HCN laø:
(60 + 40) x 2 = 200 (m)
  Caïnh hình vuoâng laø:
    200 : 4 = 50 (m)
                         Ñaùp soá: 50 m
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2016-05-10 10:14:19 | Thể loại: Lớp 3 | Lần tải: 7 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
lần xem

giáo án Ôn tập về hình học, Lớp 3. Toán Ôn tập về hình học I. Muïc tieâu: - Xaùc ñònh ñöôïc goùc vuoâng, trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng. - Tính ñöôïc chu vi hình tam giaùc, hình chöõ nhaät, hình vuoâng. + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1, Ba

https://tailieuhoctap.com/giaoanlop3/on-tap-ve-hinh-hoc.i2al0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác