GIÁO ÁN MẪU MỚI 2019 PTNL 5HĐ (đủ năm)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

HỌC KÌ 2
 
TuÇn 20
Ngµy so¹n:1/1/2018                                                      Ngµy d¹y:  9/1/2018
 
TiÕt 19- Bµi 16:     ho¹t ®éng cña nguyÔn ¸i quèc
ë n­íc ngoµi trong nh÷ng n¨m 1919-1925
 
I- Môc tiªu bµi häc
1. KiÕn thøc
 - Hs tr×nh bµy ®­îc nh÷ng ho¹t ®éng cña NguyÔn ¸i Quèc tõ n¨m 1917 ®Õn n¨m 1925, nhÊn m¹nh ®Õn viÖc Ng­êi t×m thÊy con ®­êng cøu n­íc cho c¸ch m¹ng VN, hiÓu râ sù chuÈn bÞ vÒ t­ t­ëng, chÝnh trÞ vµ tæ chøc cho sù thµnh lËp §¶ng.
2. KÜ n¨ng
- RÌn c¸ch ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, so s¸nh c¸c sù kiÖn lÞch sö.
3. Th¸i ®é - Båi d­ìng lßng kh©m phôc, kÝnh yªu chñ tÞch Hå ChÝ Minh.
4. N¨ng lùc, phÈm chÊt
- Tù tin, tù chñ, tù lËp, yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc 
- N¨ng lùc tù häc, n¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, n¨ng lùc tư­ duy s¸ng t¹o, n¨ng lùc hîp t¸c, n¨ng lùc giao tiÕp.
II- ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn: :  Lược đồ Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước. Tài liệu và tranh ảnh về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.
- Häc sinh: Nghiên cứu kênh chữ, kênh hình trong sách giáo khoa vµ tr¶ lời c¸c c©u hái
III. Ph­­¬ng ph¸p vµ kÜ thuËt d¹y häc
- Ph­­¬ng ph¸p: hợp tác( dạy học theo nhóm hoặc hoạt động nhóm), dạy học nêu và giải quyết vấn đề,..
- KÜ thuËt: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm,hợp tác, lắng nghe và phản hồi tích cực, ...
IV. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. Ho¹t ®éng khëi ®éng
* æn ®Þnh tæ chøc
* Kieåm tra bµi cò
* Tổ chức khởi động
 - ChiÕu mét sè h×nh ¶nh vi deo vÒ NguyÔn ¸i Quèc tõ 1911-1918 và hỏi
+ Vi deo gợi cho em biết về nhân vật nào?ở gian đoạn lịch sử nào?
+ Cho hs đoán, nói càng nhiều càng tốt....
2. Ho¹t ®éng h×nh thµnh kiÕn thøc míi
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
Néi dung cÇn ®¹t
H§ 1: NguyÔn ¸i Quèc ë Ph¸p (1917-1923)
- Ph­­¬ng ph¸p:Thảo luận nhóm...
- KÜ thuËt: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm
I- NguyÔn ¸i Quèc ë Ph¸p (1917-1923)
 
 
 
1

 


...
- Năng lực : tự học , tự giải quyết vấn đề, tự đánh giá .tự nhận thức, hợp tác ...
Hoạt động nhóm 5p
Dựa vào thông tin, hình28 trong sgk và sự hiểu biết của em hãy chỉ ra những hoạt động của NAQ ở Pháp ( 1917-1923)? Vai trò của những hoạt động đó?
Từ đó nhận xét con ®­êng cøu n­íc cña NguyÔn ¸i Quèc cã g× míi vµ kh¸c víi líp ng­êi ®i tr­íc ?
Đại diện 1 nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung
Gv nhận xét các hoạt động của hs và chốt kiến thức cơ bản.
 
 
 
 
 
 
 
- N¨m 1919, Ng­êi göi B¶n yªu s¸ch cña nh©n d©n An Nam. lªn héi nghÞ VÐc Xai ®ßi quyÒn tù do, d©n chñ, b×nh ®¼ng vµ quyÒn tù quyÕt cña d©n téc ViÖt Nam.
-> G©y ®­îc tiÕng vang lín.
- Th¸ng 7/1920 ®äc s¬ kh¶o lÇn thø nhÊt luËn c­¬ng vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ thuéc ®Þa cña Lª nin vµ t×m thÊy con ®­êng gi¶i phãng d©n téc- con ®­êng c¸ch m¹ng v« s¶n.
- Th¸ng 12/1920 Ng­êi tham gia §¹i héi cña §¶ng x· héi Ph¸p ë Tua.
-> §¸nh dÊu b­íc ngoÆt trong t­ t­ëng yªu n­íc cña Ng­êi - từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê nin và đi theo cách mạng vô sản
- N¨m 1921 s¸ng lËp Héi Liªn hiÖp c¸c d©n téc thuéc ®Þa.
- N¨m 1922:  ViÕt b¸o Ng­êi cïng khæ.
+ ViÕt bµi cho c¸c b¸o: Nh©n ®¹o, §êi sèng c«ng nh©n
+ ViÕt t¸c phÈm " B¶n ¸n chÕ ®é thùc d©n Ph¸p."
-> Thøc tØnh quÇn chóng ®øng lªn ®Êu tranh
=> Lµ sù chuÈn bÞ vÒ t­ t­ëng- t­ t­ëng cña chñ nghÜa M¸c- Lª nin, lµm tiÒn ®Ò cho giai ®o¹n CM tiÕp theo.
 
H§ 2: NguyÔn ¸i Quèc ë Liªn X« (1923-1924)
- Ph­­¬ng ph¸p:Thảo luận nhóm...
- KÜ thuËt: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm, ...
- Năng lực : tự học , tự giải quyết vấn đề, tự đánh giá .tự nhận thức
II- NguyÔn ¸i Quèc ë Liªn X« (1923-1924)
 
 
 
 
1

 


, hợp tác ...
 
Hoạt động cặp đôi 3p
Tìm thông tin cho các câu hỏi sau
? Tìm nh÷ng ho¹t ®éng cña NguyÔn ¸i Quèc ë Liªn X« ?
? Nh÷ng ho¹t ®éng trªn cã vai trß nh­ thÕ nµo ®èi víi c¸ch m¹ng ViÖt Nam ?
Đại diện 1cặp trình bày, cặp khác bổ sung
Gv nhận xét các hoạt động của hs và chốt kiến thức cơ bản.
 
 
 
 
- Th¸ng 6/1923 Ng­êi tõ Ph¸p ®Õn Liªn X« dù héi nghÞ Quèc tÕ n«ng d©n.
- N¨m 1924 dù §¹i héi lÇn V cña Quèc tÕ céng s¶n.
Ng­êi tr×nh bµy quan ®iÓm vÒ c¸ch m¹ng ë c¸c n­íc thuéc ®Þa, phong trµo c«ng  nh©n...
 NguyÔn ¸i Quèc ®· tiÕp tôc chuÈn bÞ vÒ t­ t­ëng, chÝnh trÞ cho sù ra ®êi cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam.
H§ 3: NguyÔn ¸i Quèc ë Trung Quèc (1924-1925)
- Ph­­¬ng ph¸p:Thảo luận nhóm...
- KÜ thuËt: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm...
- Năng lực : tự học , tự giải quyết vấn đề, tự đánh giá .tự nhận thức, hợp tác ...
Hoạt động nhóm 5p
Trả lời các câu hỏi sau
? Cuèi n¨m 1924 NguyÔn ¸i Quèc ®· cã nh÷ng ho¹t ®éng chñ yÕu nµo ? vai trò của hoạt động đó?
?  Vậy từ (1917-1925)NAQ ®É chuÈn bÞ nh÷ng g× cho CM VN?
Đ¹i diÖn tr×nh bµy, nhËn xÐt
Gv nhËn xÐt, chèt kiÕn thøc trªn m¸y chiÕu
 
III- NguyÔn ¸i Quèc ë Trung Quèc (1924-1925)
 
 
 
 
 
- Th¸ng 6/1925 thµnh lËp Héi ViÖt Nam c¸ch m¹ng thanh niªn. H¹t nh©n lµ Céng s¶n §oµn.
 
+ Thµnh phÇn: TiÓu t­ s¶n, trÝ thøc yªu n­íc.
+ §Þa bµn ho¹t ®éng: Kh¾p toµn quèc, c¸c tæ chøc quÇn chóng xuÊt hiÖn: Céng héi, n«ng héi ....
+  Ho¹t ®éng:HuÊn luyÖn vµ tuyªn truyÒn
(+) Më c¸c líp huÊn luyÖn chÝnh trÞ ®Ó ®µo t¹o c¸n bé c¸ch m¹ng ®­a vÒ n­íc ho¹t ®éng.
(+) Chän mét sè ng­êi sang Liªn X« häc.
(+) N¨m 1928 thùc hiÖn chñ tr­¬ng “V« s¶n ho¸”.
(+) Th¸ng 6/1925 xuÊt b¶n B¸o thanh niªn.
(+) N¨m 1927 t¸c phÈm §­êng c¸ch mÖnh ra ®êi.
 
=> ChuÈn bÞ tæ chøc cho sù ra ®êi cña §¶ng Céng s¶n VN sau nµy
1

 


 
.
3. Hoạt động luyện tập
-Kĩ thuật viết tích cực, hoạt động cá nhân ....  Thời gian 3p ghi vào vở
    Hoàn thiện bảng niên biểu?
   Đánh giá về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng VN từ 1911-1925?
Thời gian
Hoạt động của NAQ
     1911
18/ 6/ 1919
         7/ 1920
  12/ 1920
        1921
1922
6 /1923
      12/ 1924
6/ 1925
.....Ra đi tìm đường cứu nước
.....Gửi bản yêu sách đến hội nghị Véc xai.
.....Đọc luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.
.....Dự đại hội Tua, tán thành quốc tế thứ 3, lập ĐCS Pháp.
..... lập hội liên hiệp thuộc địa
......Sáng lập báo " Người cùng khổ"
......Dự hội nghị Quốc tế nông dân
......Dự đại hội V của Quốc tế Cộng sản.
......Thành lập hội Việt Nam cách mạng Thanh  niên.
- Đánh giá về vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng VN từ 1911-1925?
4. Hoạt động vận dụng
5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng
- Tiếp tục tìm hiểu về hoạt động của NAQ trong thời gian 1911-1925? Trên mạng internet.
- Về nhà học bài cũ đầy đủ, phân tích, so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử đã học...
- Chuẩn bị bài tiếp theo:  Bài 17 - CMVN trước khi Đảng cộng sản ra đời .
+ Đọc kĩ  phần I. II và trả lời các câu hỏi trong sgk
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ngµy so¹n: 1 / 1 / 2018                                 Ngµy d¹y: 9 / 1 /2018
TuÇn 20
TiÕt 20- Bài 17:              
c¸ch m¹ng viÖt nam tr­íc khi  ®¶ng céng s¶n ra ®êi
I- Môc tiªu bµi häc:
1. KiÕn thøc- Hs tr×nh bµy ®­îc nh÷ng phong trµo c¸ch m¹ng trong nh÷ng n¨m 1926-1927, chó ý b­íc ph¸t triÓn míi cña phong trµo. BiÕt ®­îc sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng cña T©n ViÖt c¸ch m¹ng §¶ng .
2. KÜ n¨ng
 - RÌn luyÖn cho häc sinh kü n¨ng sö dông b¶n ®å vµ nhËn ®Þnh, ®¸nh gi¸, ph©n tÝch c¸c sù kiÖn lÞch sö.
3. Th¸i ®é
 - Båi d­ìng tinh thÇn c¸ch m¹ng, ý thøc d©n téc.
4. N¨ng lùc, phÈm chÊt
- Tù tin, tù chñ, tù lËp, yªu quª h­­¬ng ®Êt n­­íc 
- N¨ng lùc tù häc, n¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, n¨ng lùc t­­ duy s¸ng t¹o, n¨ng lùc hîp t¸c, n¨ng lùc giao tiÕp.
II- ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn: Tham kh¶o tµi liÖu, phiÕu häc tËp, m¸y chiÕu
- Häc sinh: §äc kÜ SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái
1

 


III. Ph­­¬ng ph¸p vµ kÜ thuËt d¹y häc
- Ph­­¬ng ph¸p: hợp tác( dạy học theo nhóm hoặc hoạt động nhóm), dạy học nêu và giải quyết vấn đề,..
- KÜ thuËt: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm, hợp tác, lắng nghe và phản hồi tích cực, sơ đồ tư duy, trình bày 1p...
IV. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. Ho¹t ®éng khëi ®éng
* æn ®Þnh tæ chøc
* Kieåm tra bµi cò
* Vµo bµi míi
Hội Việt Nam cách mạng Thanh  niên ra đời và CN Mác Lê-Nin được đưa vào VN thì theo em CM VN sẽ ntn?
Trình bày 1p những từ , câu trả lời ngắn gọn, càng nhiều thông tin càng tốt ...
2. Ho¹t ®éng h×nh thµnh kiÕn thøc míi
 
Ho¹t ®éng cña gv vµ hs
Néi dung cÇn ®¹t
H§ 1: B­íc ph¸t triÓn míi cña phong trµo c¸ch m¹ng ViÖt Nam (1926-1927)
- Ph­­¬ng ph¸p:Thảo luận nhóm...
- KÜ thuËt: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm,..
- Năng lực : tự học , tự giải quyết vấn đề, tự đánh giá .tự nhận thức, hợp tác ...
Hoạt động nhóm 5p
Đọc thông tin sgk và trả lời các câu hỏi.
? Em h·y tr×nh bµy vÒ phong trµo ®Êu tranh cña c«ng nh©n trong nh÷ng n¨m 1926-1927 ?
? Em h·y nªu mét sè phong trµo ®Êu tranh tiªu biÓu ?
 
? Nªu nh÷ng ®iÓm míi cña phong trµo c«ng nh©n thêi k× nµy so víi thêi k× tr­íc? (VÒ quy m«, tæ chøc..)
? Cïng víi c¸c phong trµo ®Êu tranh cña c«ng nh©n phong trµo yªu n­íc trong thêi kú nµy nh­ thÕ nµo?
? NhËn xÐt chung vÒ phong trµo c¸ch m¹ng VN trong nh÷ng n¨m 1926- 1927?
 
I- B­íc ph¸t triÓn míi cña phong trµo c¸ch m¹ng ViÖt Nam (1926-1927)
 
 
 
1. Phong trµo c«ng nh©n:
- Tõ n¨m 1926-1927 nhiÒu cuéc ®Êu tranh cña c«ng nh©n bïng næ tõ B¾c - Nam.
- Tiªu biÓu: Cuéc b·i c«ng cña CN nhµ m¸y sîi Nam §Þnh, ®ån ®iÒn cao su Phó RiÒng
- Nh÷ng nÐt míi:
+ C¸c cuéc ®Êu tranh mang tÝnh chÝnh trÞ réng r·i, ®oµn kÕt.
+ Tr×nh ®é gi¸c ngé cña c«ng nh©n ®· n©ng lªn râ rÖt.
-> CN trë thµnh lùc l­îng chÝnh trÞ ®éc lËp
2. Phong trµo yªu n­íc
- Phong trµo ®Êu tranh cña c¸c tÇng líp kh¸c còng ph¸t triÓn m¹nh, kÕt thµnh lµn sãng c¸ch m¹ng kh¾p c¶ n­íc.
=> PTCM ph¸t triÓn m¹nh mÏ, réng kh¾p, cã sù liªn kÕt râ rÖt.
H§ 2: T©n ViÖt c¸ch m¹ng §¶ng (7/1928)
- Ph­­¬ng ph¸p:Thảo luận nhóm...
II- T©n ViÖt c¸ch m¹ng §¶ng (7/1928)
 
1

 


- KÜ thuËt: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm..
- Năng lực : tự học , tự giải quyết vấn đề, tự đánh giá .tự nhận thức, hợp tác ...
 
Hoạt động nhóm 5p
Đọc thông tin sgk và điền thông tin vào bảng
NhËn xÐt vÒ tæ chøc T©n ViÖt c¸ch m¹ng ®¶ng?
 - Gäi ®¹i diÖn tr×nh bµy, nhËn xÐt
- GV nhËn xÐt, chèt kiÕn thøc
 
- So với tổ chức Hội VNCMTN, Tân Việt còn nhiều hạn chế song cũng là 1 tổ chức cách mạng mới: Có tổ chức và hoạt động sôi nổi hơn các tổ chức trong giai đoạn trước.
 
 
Thời gian
Thành phần tham gia
Địa bàn hoạt động
Hoạt động chính của Tân Việt
- Nguån gèc: Tõ héi phôc ViÖt (1925).
- Th¸ng 7/1928 mang tªn T©n ViÖt c¸ch m¹ng §¶ng.
 
- TrÝ thøc vµ thanh niªn tiÓu t­ s¶n yªu n­íc.
- ChÝnh  trÞ ph¹m ë Trung kú.
 
chñ yÕu ë Trung kú.
 
 
- Cö ng­êi sang dù c¸c líp huÊn luyÖn cña héi VNCMTN
+ Néi bé diÔn ra cuéc ®Êu tranh gi÷a hai xu h­íng v« s¶n vµ t­ s¶n, v« s¶n chiÕm ­u thÕ.
+ Mét sè ®¶ng viªn tiÕn tiÕn chuyÓn sang Héi VNCMTN, tÝch cùc chuÈn bÞ thµnh lËp §¶ng.
=> T©n ViÖt c¸ch m¹ng §¶ng lµ mét tæ chøc yªu n­íc, mét tæ chøc c¸ch m¹ng míi
3. Hoạt động luyện tập
Vẽ sơ đồ tư duy cách mạng VN( 1925 -1928) ?
4. Hoạt động vận dụng
5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng
- Tìm hiểu về phong trào công nhân VN và những hoạt động của Tân Việt cách mạng đảng trong cuốn lịch sử VN (1919-1975)?
- Học kĩ nội dung bài học và trả lời các câu hỏi trong sgk
- Đọc và tìm hiểu phần còn lại cảu bài 17
+ Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ntn ? Ý nghĩa?
+ Tìm trên mạng thông tin chi bộ Đảng đầu tiên có bao nhiêu người, Kể tên của từng
người?
 
 
 
1

 


 
Tuần 21
 Ngµy so¹n: 6/1 /2018                      Ngµy d¹y:  16 /  1 / 2018
TiÕt 21- Bài 17:               
c¸ch m¹ng viÖt nam tr­íc khi  ®¶ng céng s¶n ra ®êi (TiÕp)
I- Môc tiªu bµi häc
1. KiÕn thøc
 - Hs tr×nh bµy ®­îc trong n¨m 1929 ba tæ chøc céng s¶n lÇn l­ît ra ®êi.
2. KÜ n¨ng
 - RÌn kÜ n¨ng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ sù kiÖn lÞch sö
3. Th¸i ®é
 - Båi d­ìng lßng kÝnh yªu, kh©m phôc c¸c bËc tiÒn bèi.
4. N¨ng lùc, phÈm chÊt
- Tù tin, tù chñ, tù lËp, yªu quª h­­¬ng ®Êt n­­íc 
- N¨ng lùc tù häc, n¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, n¨ng lùc t­­ duy s¸ng t¹o, n¨ng lùc hîp t¸c, n¨ng lùc giao tiÕp.
II- ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn: Tham kh¶o tµi liÖu, phiÕu häc tËp, m¸y chiÕu
- Häc sinh: §äc kÜ SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái
III. Ph­­¬ng ph¸p vµ kÜ thuËt d¹y häc
- Ph­­¬ng ph¸p: hợp tác( dạy học theo nhóm hoặc hoạt động nhóm), dạy học nêu và giải quyết vấn đề,..
- KÜ thuËt: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm, hợp tác, lắng nghe và phản hồi tích cực, trình bày 1p...
IV. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. Ho¹t ®éng khëi ®éng
* æn ®Þnh tæ chøc
* Kieåm tra bµi cò
* Vµo bµi míi
Kĩ thuật trình bày 1p
Điều em muốn biết nhất trong bài học hôm nay là gì?Càng nhiều hs đưa ra nhiều ý kiến càng tốt.
2. Ho¹t ®éng h×nh thµnh kiÕn thøc míi 
Ho¹t ®éng cña gv vµ hs
Néi dung cÇn ®¹t
H§ 1: Ba tæ chøc céng s¶n nèi tiÕp nhau ra ®êi trong n¨m 1929
- Ph­­¬ng ph¸p:Thảo luận nhóm
- KÜ thuËt: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm...
- Năng lực : tự học , tự giải quyết vấn đề, tự đánh giá .tự nhận thức, hợp tác ...
Hoạt động nhóm 5p
Đọc thông tin sgk và quan sát hình30 trg68 trả lời các câu hỏi
III- Ba tæ chøc céng s¶n nèi tiÕp nhau ra ®êi trong n¨m 1929
 
 
* Hoµn c¶nh:
- Cuèi n¨m 1928 ®Çu n¨m 1929 phong trµo ®Êu tranh d©n chñ vµ phong trµo c«ng n«ng ph¸t triÓn m¹nh mÏ.
1

 


? Cuèi n¨m 1928 ®Çu n¨m 1929 phong trµo c¸ch m¹ng n­íc ta  có gì thay đổi? Diễn biến của sự thay đổi đó?
? Ba tæ chøc céng s¶n ra ®êi cã ý nghÜa ntn?
- Đại diÖn tr×nh bµy, nhËn xÐt
- GV nhËn xÐt, chèt kiÕn thøc
-  Chi bé céng s¶n ®Çu tiªn gåm 7 ng­êi lµ Ng« Gia Tù, NguyÔn §øc C¶nh, TrÞnh §×nh Cöu, TrÇn V¨n Cung, §ç Ngäc Du, D­¬ng H¹c §Ýnh, NguyÔn Tu©n)
 
- §DCS§ ra ®êi t¹i sè nhµ 312 phè Kh©m Thiªn- HN, th«ng qua b¶n tuyªn ng«n vµ ®iÒu lÖ §¶ng, ra b¸o “ bóa liÒm” lµm c¬ quan ng«n luËn cña ®¶ng.
 
 
( Do sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña CM n­íc ta, ®Æc biÖt lµ phong trµo c«ng n«ng theo con ®­êng CMVS ®ßi hái cÊp thiÕt ph¶i cã 1  ®¶ng céng s¶n ®Ó tæ chøc vµ l·nh ®¹o phong trµo.)
- Sù kiÖn nµy kh¼ng ®Þnh b­íc ph¸t triÓn v­ît bËc cña CMVN. Nã chøng tá r»ng hÖ t­ t­ëng Céng s¶n ®· giµnh ®­îc ­u thÕ trong phong trµo d©n téc, nã chøng tá ®iÒu kiÖn thµnh lËp ĐCS ®· chÝn muåi trong c¶ n­íc.
 
- CÇn thµnh lËp §¶ng céng s¶n.
* Sù thµnh lËp:
+ Th¸ng 3/1929 Chi bé céng s¶n ®Çu tiªn ra ®êi t¹i nhµ 5§ phè Hµm Long.
+ Th¸ng 5/1929 t¹i §¹i héi toµn quèc lÇn 1 ®¹i biÓu B¾c Kú kiÕn nghÞ thµnh lËp §¶ng Céng s¶n nh­ng kh«ng ®­îc chÊp nhËn nªn ®· bá vÒ n­íc.
- Ngµy 17/6/1929 §«ng D­¬ng céng s¶n thµnh lËp ë B¾c K×.
- Th¸ng 8/1929 An Nam Céng s¶n ®¶ng ra ®êi ë Nam K×.
- Th¸ng 9/1929, c¸c ®¶ng viªn tiªn tiÕn cña §¶ng T©n ViÖt thµnh lËp §«ng D­¬ng céng s¶n liªn ®oµn ë Trung K×.
-> Ba tæ chøc céng s¶n nèi tiÕp nhau ra ®êi ë VN chØ trong mét thêi gian ng¾n.
* ý nghÜa
- §¸nh dÊu b­íc ph¸t triÓn v­ît bËc cña CMVN.
- Lµ sù chuÈn bÞ cÇn thiÕt cho sù thµnh lËp §CS  ë VN sau nµy.
 
3. Ho¹t ®éng luyÖn tËp
 - Điền thông tin vào bảng sù ra ®êi cña ba tæ chøc Céng s¶n?
Viết tích cực vào vở.
 
        Thêi gian
      Sù thµnh lËp
          Ý nghÜa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


4. Ho¹t ®éng vËn dông
5. Ho¹t ®éng t×m tßi, më réng
 - T×m hiÓu thªm vÒ thông tin 3 tæ chøc Céng s¶n đầu tiên ở nước ta trên mạng .
 - Häc kÜ néi dung bµi
- ChuÈn bÞ bµi: §¶ng céng s¶n VN ra ®êi
 + §äc vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái trong sgk
 + S­u tÇm tµi liÖu vÒ sù thµnh lËp §CSVN.
 
*********************************************
TuÇn 21
Ngµy so¹n: 9-1-2018                                   Ngµy d¹y: 15 -1-2018
 
TiÕt 22- Bµi 18 :      ®¶ng céng s¶n viÖt nam ra ®êi
 
I- Môc tiªu bµi häc
1. KiÕn thøc
 - Hs lÝ gi¶i ®­îc sù cÇn thiÕt ph¶i thèng nhÊt c¸c tæ chøc céng s¶n; tr×nh bµy ®­îc néi dung, ý nghÜa cña Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng.
 - Tr×nh bµy ®­îc néi dung c¬ b¶n cña LuËn c­¬ng chÝnh trÞ
 - HiÓu ®­îc ý nghÜa lÞch sö cña viÖc thµnh lËp §¶ng.
2. KÜ n¨ng
 - RÌn kü n¨ng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, nªu ý nghÜa cña viÖc thµnh lËp §¶ng. 
3. Th¸i ®é
 - Båi d­ìng lßng biÕt ¬n, kÝnh yªu ®èi víi B¸c Hå, cñng cè niÒm tin vµo vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng.
4. N¨ng lùc, phÈm chÊt
- Tù tin, tù chñ, tù lËp, yªu quª h­­¬ng ®Êt n­­íc 
- N¨ng lùc tù häc, n¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, n¨ng lùc t­­ duy s¸ng t¹o, n¨ng lùc hîp t¸c, n¨ng lùc giao tiÕp.
II- ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn: Tham kh¶o tµi liÖu, Ch©n dung: NguyÔn ¸i Quèc, TrÇn Phó, phiÕu häc tËp, m¸y chiÕu
- Häc sinh: §äc kÜ SGK vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái
III. Ph­­¬ng ph¸p vµ kÜ thuËt d¹y häc
- Ph­­¬ng ph¸p: hợp tác( dạy học theo nhóm hoặc hoạt động nhóm), dạy học nêu và giải quyết vấn đề,..
- KÜ thuËt: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm, hợp tác, lắng nghe và phản hồi tích cực,...
IV. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. Ho¹t ®éng khëi ®éng
* æn ®Þnh tæ chøc
* Kieåm tra bµi cò
* Vµo bµi míi
Từ nào nói chính xác nhất đối với đất nước có nhiều tổ chức Đảng? Càng nhiều hs đưa ra nhiều ý kiến càng tốt.
1

 


 
2. Ho¹t ®éng h×nh thµnh kiÕn thøc míi
 
Ho¹t ®éng cña gv vµ hs
Néi dung cÇn ®¹t
H§ 1: Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng céng s¶n ViÖt Nam (3/02/1930)
- Ph­­¬ng ph¸p:Thảo luận nhóm...
- KÜ thuËt: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm...
- Năng lực : tự học , tự giải quyết vấn đề, tự đánh giá .tự nhận thức, hợp tác ...
 
Hoạt động nhóm 5p
Đọc thông tin sgk và trả lời các câu hỏi
? Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®­îc tæ chøc trong hoµn c¶nh nµo ?
? Tr­íc hoµn c¶nh ®ã yªu cÇu bøc thiÕt lóc nµy cÇn ph¶i lµm g× ?
?Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng céng s¶n 3/2/1930 ®· diÔn ra nh­ thÕ nµo ?
?  Nªu néi dung chÝnh cña chÝnh c­¬ng v¾n t¾t, s¸ch l­îc v¾n t¾t?
? Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng cã ý nghÜa quan träng nh­ thÕ nµo ?
- Đ¹i diÖn tr×nh bµy, nhËn xÐt
- GV nhËn xÐt, chèt kiÕn thøc
 
- Ngµy 24-2-1930 §«ng D­îng Céng s¶n liªn ®oµn còng gia nhËp §CSVN.
I- Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng céng s¶n ViÖt Nam (3/02/1930)
 
 
 
 
 
* Hoµn c¶nh:
- Cuèi n¨m 1929 ba tæ chøc céng s¶n cïng l·nh ®¹o phong trµo c¸ch m¹ng.
- Ba tæ chøc CS l¹i ho¹t ®éng riªng rÏ, tranh giµnh ®¶ng viªn cña nhau.
- Ph¶i cã 1 §¶ng céng s¶n thèng nhÊt trong c¶ n­íc.
* Néi dung:
- Tõ ngµy 37/2/1930 Héi nghÞ häp t¹i Cöu Long (H­¬ng C¶ng - Trung Quèc).NguyÔn ¸i Quèc chñ tr× .
- Héi nghÞ th«ng qua chÝnh c­¬ng, s¸ch l­îc, ®iÒu lÖ tãm t¾t do  NguyÔn ¸i Quèc so¹n th¶o -> Lµ c­¬ng lÜnh chÝnh trÞ ®Çu tiªn cña §¶ng. VËn dông s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c  - Lª Nin vµo ViÖt Nam. Mang tÝnh d©n téc vµ tÝnh giai cÊp s©u s¾c.
- NguyÔn ¸i Quèc ra lêi kªu gäi (ra nhËp §¶ng, theo §¶ng, ñng hé §¶ng).
* ý nghÜa:
-  Héi nghÞ cã ý nghÜa nh­ 1 §¹i héi thµnh lËp §¶ng.
 
H§ 2: LuËn c­¬ng chÝnh trÞ (10/1930)
- Ph­­¬ng ph¸p: ho¹t ®éng nhãm,..
- KÜ thuËt: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm...
- Năng lực : tự học , tự giải quyết vấn đề, tự đánh giá .tự nhận thức, hợp tác ...
 
II- LuËn c­¬ng chÝnh trÞ (10/1930)
 
 
 
* Héi nghÞ T¦ §¶ng lÇn thø nhÊt
1

 


Hoạt động nhóm 5p
Đọc thông tin sgk và trả lời các câu hỏi
? Gi÷a lóc phong trµo c¸ch m¹ng lªn cao. Ban chÊp hµnh T¦ §¶ng ®· lµm g× - Thêi gian? §Þa ®iÓm?
? Néi dung cña Héi nghÞ  ?
? LuËn c­¬ng chÝnh trÞ 1930 cña §¶ng cã nh÷ng ®iÓm chñ yÕu nµo ?
+ TÝnh chÊt cña CM§D
+ NhiÖm vô
+ L·nh ®¹o
+ Lùc l­îng tham gia
+ Quan hÖ gi÷a c¸ch m¹ng vN vµ c¸ch m¹ng thÕ giíi
? NhËn xÐt vÒ b¶n luËn c­¬ng?
-Gäi ®¹i diÖn tr×nh bµy, nhËn xÐt
-Gv nhận xét và chèt kiÕn thøc cơ bản
 
 
 
- Th¸ng 10/1930 häi Héi nghÞ lÇn thø nhÊt BCH T¦ §¶ng häp t¹i H­¬ng C¶ng (Trung Quèc).
- Néi dung:
+ §æi tªn §¶ng thµnh §¶ng céng s¶n §«ng D­¬ng.
+ BÇu Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng.
+ Cö ®ång chÝ TrÇn Phó lµm Tæng BÝ th­.
+ Th«ng qua luËn c­¬ng chÝnh trÞ cña §¶ng.
* LuËn c­¬ng chÝnh trÞ
- TÝnh chÊt cña CM§D:  xo¸ bá chÕ ®é phong kiÕn - C¸ch m¹ng XHCN bá qua T­ b¶n chñ nghÜa
- NhiÖm vô: §¸nh ®æ phong kiÕn vµ ®Õ quèc Ph¸p lµm cho ViÖt Nam hoµn toµn ®éc lËp,
- L·nh ®¹o: Lµ §¶ng céng s¶n.
- Lùc l­îng tham gia: Lµ giai cÊp c«ng nh©n vµ n«ng d©n.
- C¸ch m¹ng ViÖt Nam g¾n liÒn víi c¸ch m¹ng thÕ giíi.
-> LuËn c­¬ng ®· nªu ®­îc 1 sè vÊn ®Ò c¬ b¶n cña CM§D song vÉn cßn h¹n chÕ h¬n so víi chÝnh c­¬ng s¸ch l­îc v¾n t¾t cña NAQ.
 
H§ 3: ý nghÜa lÞch sö cña viÖc thµnh lËp §¶ng
- Ph­­¬ng ph¸p: ho¹t ®éng nhãm,..
- KÜ thuËt: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm...
- Năng lực : tự học , tự giải quyết vấn đề, tự đánh giá .tự nhận thức, hợp tác ...
 
Hoạt động theo cặp 3p
Trả lời các câu hỏi sau
? ViÖc thµnh lËp §¶ng céng s¶n ViÖt Nam cã ý nghÜa g× ?
? §¸nh gi¸ chung vÒ sù thµnh lËp §CS ë VN?
III- ý nghÜa lÞch sö cña viÖc thµnh lËp §¶ng
 
 
 
 
- §ã lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña lÞch sö, lµ sù kÕt hîp gi÷a chñ nghÜa M¸c - Lª Nin víi phong trµo c«ng nh©n vµ phong trµo yªu n­íc ViÖt Nam.
- Lµ b­íc ngoÆt vÜ ®¹i cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam.
 
1

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-02-24 16:58:35 | Thể loại: Lịch sử 9 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.30 M | File type: doc
lần xem

giáo án GIÁO ÁN MẪU MỚI 2019 PTNL 5HĐ (đủ năm), Lịch sử 9. HỌC KÌ 2 TuÇn 20 Ngµy so¹n:1/1/2018 Ngµy d¹y: 9/1/2018 TiÕt 19- Bµi 16: ho¹t ®éng cña nguyÔn ¸i quèc ë n­íc ngoµi trong nh÷ng n¨m 1919-1925 I- Môc tiªu bµi häc 1. KiÕn thøc - Hs tr×nh bµy ®­îc nh÷ng h

https://tailieuhoctap.com/giaoanlichsu9/giao-an-mau-moi-2019-ptnl-5hd-du-nam.wvi40q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác