Giáo án học kì 2.

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

HỌC KI 2
 
 
Ngµy so¹n: 5 -1-2018                                        Ngµy d¹y: 12 -1-2018
TiÕt 39- Bµi 25
                                            Kh¸ng chiÕn lan réng ra toµn quèc (1873-1884)
 
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
  1.KiÕn thøc:
      - Hs biÕt ®­îc  ©m m­u, diÔn biÕn cuéc tÊn c«ng ®¸nh chiÕm B¾c K× lÇn thø nhÊt cña thùc d©n Ph¸p.
 - Tr×nh bµy ®­îc cuéc kh¸ng chiÕn cña qu©n d©n Hµ Néi vµ c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c ë B¾c K× tr­íc cuéc tÊn c«ng cña thùc d©n Ph¸p
  2.Kü n¨ng:
      -RÌn kÜ n¨ng t­êng thuËt diÔn biÕn sù kiÖn
      -BiÕt nhËn xÐt ,®¸nh gi¸ sù kiÖn lÞch sö
  3.Th¸i ®é:
         -BiÕt tr©n träng lÞch sö ,t«n kÝnh c¸c vÞ anh hïng,tù hµo víi chiÕn c«ng hiÓn h¸ch cña cha «ng.
4. N¨ng lùc, phÈm chÊt
- N¨ng lùc tù häc, n¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, n¨ng lùc t­­ duy s¸ng t¹o, n¨ng lùc hîp t¸c, n¨ng lùc giao tiÕp.
- N¨ng lùc t¸i hiÖn sù kiÖn lÞch sö, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, rót ra bµi häc lÞch sö tõ sù kiÖn, hiÖn t­îng lÞch sö.
- Tù tin, tù chñ, tù lËp, yªu quª h­­¬ng ®Êt n­­íc.
II- ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn: Th¬ v¨n cuèi TK XI X, cña NguyÔn §×nh ChiÓu
- Häc sinh: §äc sgk vµ tr¶ lêi c©u hái
III. Ph­­¬ng ph¸p vµ kÜ thuËt d¹y häc
- Ph­­¬ng ph¸p: VÊn ®¸p, ph©n tÝch, ho¹t ®éng nhãm, trùc quan, t­êng thuËt, kÓ chuyÖn
- KÜ thuËt: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm
IV. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. Ho¹t ®éng khëi ®éng
* æn ®Þnh tæ chøc
* Kieåm tra bµi cò
? Tinh thÇn kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m l­îc cña nh©n d©n ta ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo?
? Dùa vµo l­îc ®å h×nh 86/sgk,nªu mét sè ®Þa ®iÓm diÔn ra khëi nghÜa chèng Ph¸p ë Nam K×?
* Tæ chøc khëi ®éng
 - Gv chiÕu mét sè h×nh ¶nh vÒ Hµ Néi cuèi thÕ kØ 19....
 ? Suy nghÜ cña em vÒ tinh thÇn chiÕn ®Êu chèng Ph¸p cña nh©n d©n Hµ Néi?
 - Gv giíi thiÖu bµi….
1

 


 
 
2. Ho¹t ®éng h×nh thµnh kiÕn thøc míi
 
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
Néi dung cÇn ®¹t
 
 
 
H§ 1: T×nh h×nh ViÖt Nam tr­íc khi Ph¸p ®¸nh chiÕm B¾c K×.
- Ph­­¬ng ph¸p: VÊn ®¸p, ph©n tÝch,
- KÜ thuËt: §Æt c©u hái
- NL: tù häc, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, t­ duy s¸ng t¹o, giao tiÕp, t¸i hiÖn sù kiÖn lÞch sö, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, hợp tác
-Y/c hs chó ý phÇn 1/sgk
? ¢m m­u cña Ph¸p sau n¨m 1867?
 
 
 
 
 
-GV bæ sung sù kiÖn
? Tr­íc nh÷ng ©m m­u vµ hµnh ®éng cña Ph¸p, triÒu ®×nh nhµ NguyÔn ®· cã th¸i ®é vµ hµnh ®éng g× vÒ:
- §èi néi?
- §èi ngo¹i?
? §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh ViÖt Nam sau n¨m1867?
 
-GV tiÓu kÕt
H§ 2: Thùc d©n Ph¸p ®¸nh chiÕm B¾c K× lÇn thø nhÊt(1873)
- Ph­­¬ng ph¸p: VÊn ®¸p, ph©n tÝch, ho¹t ®éng nhãm, t­êng thuËt, kÓ chuyÖn
- KÜ thuËt: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm
- NL: tù häc, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, t­ duy s¸ng t¹o, hîp t¸c,  giao tiÕp, t¸i hiÖn sù kiÖn lÞch sö, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, hợp tác
-Y/c hs theo dâi phÇn 2/sgk
? T¹i sao ®Õn n¨m1873 Ph¸p triÓn khai kÕ ho¹ch ®¸nh chiÕm B¾c k×?
 
I-Thùc d©n ph¸p ®¸nh B¾c K× lÇn thø nhÊt .Cuéc kh¸ng chiÕn ë Hµ Néi
vµ c¸c tØnh ®ång b»ng B¾c K×.
1.T×nh h×nh ViÖt Nam tr­íc khi Ph¸p ®¸nh chiÕm B¾c K×.
 
 
 
 
 
-¢m m­u vµ hµnh ®éng cña Ph¸p:
+ BiÕn ba tØnh miÒn §«ng Nam K× thµnh bµn ®¹p ®Ó chiÕm Cam-pu-chia vµ miÒn T©y Nam K×.
+ThiÕt lËp bé m¸y cai trÞ (cã tÝnh chÊt qu©n sù),bãc lét kinh tÕ(t« thuÕ,c­íp ruéng,..),xuÊt b¶n b¸o chÝ tuyªn truyÒn kÕ ho¹ch x©m l­îc.
- ChÝnh s¸ch cña nhµ NguyÔn:
+ §èi néi :Ra søc v¬ vÐt tiÒn cña trong nh©n d©n,®µn ¸p khëi nghÜa n«ng d©n.
+ §èi ngo¹i : CÇu cøu nhµThanh,                        nh­îng bé Ph¸p.
*Thùc d©n Ph¸p cñng cè vïng ®Êt ®· chiÕm ®­îc.
.TriÒu ®×nh HuÕ ngµy cµng m©u thuÉn víi nh©n d©n
2.Thùc d©n Ph¸p ®¸nh chiÕm B¾c K× lÇn thø nhÊt(1873)
 
 
 
 
 
 
a.Nguyªn nh©n
-Nam K× ®­îc cñng cè; biÕt râ triÒu ®×nh kh«ng cã ph¶n øng g× ®¸ng kÓ.
b.DiÔn biÕn
1

 


? Thùc d©n Ph¸p ®· tiÕn hµnh kÕ ho¹ch ®¸nh chiÕm B¾c K× ntn?
 
 
 
-GV nhËn xÐt, t­êng thuËt l¹i diÔn biÕn, kÓ chuyÖn NguyÔn Tri Ph­¬ng.
 
? KÕt qu¶ cña cuéc ®¸nh nµy
-Y/c hs th¶o luËn theo cÆp:
? V× sao qu©n triÒu ®×nh ë Hµ néi rÊt ®«ng mµ kh«ng th¾ng ®­îc Ph¸p.
- §¹i diÖn tr¶ lêi, nhËn xÐt
- GV gi¶i thÝch l¹i .
? NhËn xÐt chung vÒ kÕ ho¹ch ®¸nh chiÕm B¾c K× lÇn thø nhÊt cña Ph¸p?
-gv tiÓu kÕt
H§ 3: Kh¸ng chiÕn ë Hµ Néi vµ c¸c tØnh ®ång b»ng B¾c K×.(1873-1874)
- PP: VÊn ®¸p, ph©n tÝch, t­êng thuËt
- KÜ thuËt: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm
- NL: tù häc, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, t­ duy s¸ng t¹o, hîp t¸c,  giao tiÕp, t¸i hiÖn sù kiÖn lÞch sö, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, hợp tác
-Y/c hs chó ý phÇn 3
? Khi ph¸p tiÕn ®¸nh Hµ Néi ,nh©n d©n ta ®· cã th¸i ®é, hµnh ®éng g×?
? KÓ tªn mét sè phong trµo tiªu biÓu?
- GV nhÊn m¹nh trËn CÇu GiÊy.
? Tr×nh bµy diÔn biÕn cña trËn CÇu GiÊy?
-GV t­êng thuËt l¹i
? ý nghÜa cña trËn ®¸nh nµy?
 
 
 
 
? Tr­íc t×nh h×nh ®ã triÒu ®×nh HuÕ cã hµnh ®éng g×?
 
? T¹i sao triÒu ®×nh kÝ HiÖp ­íc Gi¸p TuÊt
- Muèn b¶o vÖ quuyÒn lîi gc vµ dßng hä
? §¸nh gi¸ vÒ viÖc lµm trªn?
 
 
 
- Cuèi 1872,Ph¸p chuÈn bÞ ®¸nh B¾c K× (dùng lªn vô §uy-puy).
- Ngµy 20-11-1873,Ph¸p næ sóng ®¸nh Hµ Néi .
- Cuéc chiÕn ®Êu b¶o vÖ thµnh d­íi sù chØ huy cña NguyÔn Tri Ph­¬ng diÔn ra ¸c liÖt .
c. KÕt qu¶
-Ph¸p chiÕm ®­îc mét sè tØnh B¾c K×.
d.Nguyªn nh©n thÊt b¹i
- Do ®­êng lèi b¹c nhù¬c ,chÝnh s¸ch qu©n sù b¶o thñ, nÆng nÒ th­¬ng thuyÕt.
 
* KÕ ho¹ch ®¸nh chiÕm B¾c K× cña Ph¸p b­íc ®Çu ®· ®¹t ®­îc .
 
 
3. Kh¸ng chiÕn ë Hµ Néi vµ c¸c tØnh ®ång b»ng B¾c K×.(1873-1874)
 
 
 
 
 
 
* Nh©n d©n anh dòng ®¸nh giÆc
 
+TrËn CÇu GiÊy(21-12-1873)
- DiÔn biÕn:
 
 
- ý nghÜa:
+Nh©n d©n phÊn khëi,tinh thÇn chèng ph¸p lªn cao.
+KhiÕn qu©n Ph¸p hoang mang, triÒu ®×nh muèn th­¬ng thuyÕt.
*TriÒu ®×nh kÝ HiÖp ­íc Gi¸p TuÊt
(15-3-1874) thõa nhËn 6 tØnh Nam K× thuéc Ph¸p vµ Ph¸p rót khái B¾c K×.
 
 
-> §©y lµ tÝnh to¸n thiÓn cËn cña triÒu ®×nh( T¸c ®éng xÊu tíi cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p, chñ quyÒn l·nh thæ d©n téc bÞ x©m ph¹m, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó Ph¸p thùc hiÖ
1

 


 
? So s¸nh th¸i ®é cña nh©n d©n vµ triÒu ®×nh?
 
-GV s¬ kÕt bµi häc.
n c¸c b­íc x©m l­îc tiÕp theo)
*Nh©n d©n kiªn quyÕt ®¸nh giÆc; TriÒu ®×nh tr­ît dµi trªn con ®­êng ®i ®Õn ®Çu hµng thùc d©n Ph¸p.
 
3. Ho¹t ®éng luyÖn tËp
           ? So s¸nh néi dung hiÖp ­íc 1862 vµ hiÖp ­íc 1874?
           ? NhËn xÐt vÒ th¸i ®é cña nhµ NguyÔn?
4. Ho¹t ®éng vËn dông
 ? Cho biÕt n¬I diÔn ra trËn CÇu GiÊy n¨m x­a hiÖn nay thuéc quËn nµo cña Thµnh phè Hµ Néi?
 ? C¶m nghÜ cña em vÒ tinh thÇn chiÕn ®Êu chèng Ph¸p cña nh©n d©n Hµ Néi vµ c¸c tØnh ®ång b»ng B¾c K×?
5. Ho¹t ®éng t×m tßi, më réng
            - Timf hiÓu thªm vÒ NguyÔn Tri Ph­¬ng vµ cuéc chiÕn ®Êu chèng Ph¸p cña nh©n d©n B¾c K×
- N¾m v÷ng néi dung bµi häc
            - ChuÈn bÞ :Môc II- Thùc d©n Ph¸p ®¸nh B¾c K× lÇn thø 2.Nh©n d©n B¾c K× tiÕp tôc kh¸ng chiÕn trong nh÷ng n¨m 1882-1884.
+§äc sgk/121-124; Tr¶ lêi c©u hái sgk
 
*****************************************
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


 
 
 
 
TuÇn 21
Ngµy so¹n :   12 /1 /2018                                                      Ngµy d¹y :  19/1 /2018                 
Bµi 25- TiÕt 39:      
Kh¸ng chiÕn lan réng ra toµn quèc
(1873-1884)
    
I/ Môc tiªu cÇn ®¹t
  1.KiÕn thøc
 - BiÕt ®­îc ©m m­u, diÔn biÕn cuéc tÊn c«ng ®¸nh chiÕm B¾c K× lÇn thø hai cña thùc d©n Ph¸p.
- Tr×nh bµy ®­îc sù chèng tr¶ quyÕt liÖt cña nh©n d©n Hµ Néi vµ c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c ë B¾c K× tr­íc cuéc tÊn c«ng cña thùc d©n Ph¸p lÇn thø hai.
- BiÕt ®­îc néi dung hiÖp ­íc Pa-t¬-nèt
  2.Kü n¨ng:  
- RÌn kÜ n¨ng t­êng thuËt sù kiÖn lÞch sö mét c¸ch hÊp dÉn,sinh ®éng
- Sö dông tranh ¶nh lÞch sö.
  3.T­ t­ëng:
 - Cã th¸i ®é ®óng khi xem xÐt sù kiÖn lÞch sö, nhÊt lµ c«ng, téi cña nhµ
NguyÔn (khi bµn luËn vÒ nguyªn nh©n mÊt n­íc)
 -T«n träng lÞch sö,t «n kÝnh c¸c vÞ anh hïng d©n téc.
4. N¨ng lùc, phÈm chÊt
- N¨ng lùc tù häc, n¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, n¨ng lùc t­­ duy s¸ng t¹o, n¨ng lùc hîp t¸c, n¨ng lùc giao tiÕp.
- N¨ng lùc t¸i hiÖn sù kiÖn lÞch sö, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, rót ra bµi häc lÞch sö tõ sù kiÖn, hiÖn t­îng lÞch sö.
- Tù tin, tù chñ, tù lËp, yªu quª h­­¬ng ®Êt n­­íc.
II- ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn: T­ liÖu “§¹i c­¬ng lÞch sö ViÖt Nam III”; HiÖp ­íc 1883,1884
- Häc sinh: §äc sgk vµ tr¶ lêi c©u hái
III. Ph­­¬ng ph¸p vµ kÜ thuËt d¹y häc
- PP: VÊn ®¸p, ph©n tÝch, ho¹t ®éng nhãm, trùc quan, t­êng thuËt, kÓ chuyÖn
- KT: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm
IV. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. Ho¹t ®éng khëi ®éng
* æn ®Þnh tæ chøc
* Kieåm tra bµi cò
? Cuéc kh¸ng chiÕn ë Hµ Néi  vµ c¸c tØnh ®ång b»ng B¾c K× diÔn ra ntn?
? T¹i sao triÒu ®×nh HuÕ kÝ hiÖp ­íc Gi¸p TuÊt ?
* Tæ chøc khëi ®éng
1

 


 - Gv chiÕu mét sè h×nh ¶nh vÒ Hµ Néi cuèi thÕ kØ 19....
 ? Tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ Hµ Néi cuèi thÕ kØ 19?
 - Gv giíi thiÖu bµi
2. Ho¹t ®éng h×nh thµnh kiÕn thøc míi
 
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
Néi dung cÇn ®¹t
H§ 1: Thùc d©n Ph¸p ®¸nh chiÕm B¾c K×  lÇn thø hai (1882)
- PP: VÊn ®¸p, ph©n tÝch, ho¹t ®éng nhãm, trùc quan, t­êng thuËt, kÓ chuyÖn
- KT: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm
- NL: tù häc, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, t­ duy s¸ng t¹o, hîp t¸c,  giao tiÕp, t¸i hiÖn sù kiÖn lÞch sö, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, hợp tác
 
-Y/c hs theo dâi môc 1/sgk/121-122
? Sau hiÖp ­íc Gi¸p TuÊt 1874, t×nh h×nh n­íc ta ntn?
 
 
 
? NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh n­íc ta?
-GV bæ sung t­ liÖu
- NhÊn m¹nh viÖc Ph¸p ®Èy m¹nh x©m l­îc ViÖt Nam.
? Tr­íc t×nh h×nh ®ã Ph¸p cã ©m m­u g×?
 
? V× sao ph¶i gÇn 10 n¨m chê ®îi, Ph¸p
míi l¹i tiÕn ®¸nh B¾c K×?
- GV ph©n tÝch s©u ©m m­u cña Ph¸p, kªt luËn: §iÒu nµy ph¶n ¸nh b¶n chÊt tham lam, tµn b¹o  cña cn ®Õ quèc.
? Tr­íc tai ho¹ míi ®Õn gÇn víi t­ c¸ch lµ ng­êi qu¶n lÝ ®Êt n­íc cÇn ph¶i lµm nh÷ng g×? Trong khi ®ã th¸i ®é cña nhµ NguyÔn ra sao?
? §Ó thùc hiÖn ®­îc ©m m­u trªn, Ph¸p lµm g×?
 
? Thùc d©n Ph¸p ®· ®¸nh chiÕm B¾c K× lÇn thø 2 nh­ thÕ nµo?
 
II. Thùc d©n Ph¸p ®¸nh B¾c K× lÇn thø 2. Nh©n d©n B¾c K× tiÕp tôc kh¸ng chiÕn trong nh÷ng n¨m 1882-1884.
1)Thùc d©n Ph¸p ®¸nh chiÕm B¾c K×  lÇn thø hai (1882)
 
 
 
a.Hoµn c¶nh
+ Nh©n d©n ph¶n ®èi m¹nh mÏ hiÖp ­íc 1874.
+ Kinh tÕ kiÖt quÖ, nh©n d©n ®ãi khæ, giÆc c­íp næi lªn kh¾p n¬i.
+ C¸c ®Ò nghÞ c¶i c¸ch bÞ kh­íc tõ
->T×nh h×nh n­íc ta v« cïng rèi lo¹n
 
 
- ¢m m­u cña Ph¸p: Muèn chiÕm b»ng ®­îc B¾c K×, biÕn n­íc ta thµnh thuéc ®Þa
(do CNTB ë Ph¸p lóc nµy ph¸t triÓn m¹nh  cÇn nhiÒu tµi nguyªn)
 
 
 
 
 (Nhµ NguyÔn kh«ng kiªn quyÕt l·nh ®¹o nh©n d©n ®Êu tranh mµ l¹i chän con ®­êng tho¶ hiÖp-cÇu cøu nhµ Thanh vµ qu©n Ph¸p.)
- Thùc d©n Ph¸p ®· ®¸nh chiÕm B¾c K× lÇn thø 2
* DiÔn biÕn
+ Ph¸p t×m cí g©y sù ë B¾c K× n¨m 1882
+ 3/4/1882,Ph¸p ®æ bé lªn Hµ Néi
+ 25/4/1882, göi tèi hËu th­ cho tæng ®èc thµnh Hµ Néi  ®ßi nép khÝ giíi vµ giao thµnh kh«ng ®iÒu kiÖn .
1

 


 
 
? Tr­íc hµnh ®éng x©m l­îc ®ã qu©n d©n thµnh Hµ Néi  ®· ph¶n øng ntn?
-GV t­êng thuËt l¹i kÕt hîp giíi thiÖu H.87,  kÓ chuyÖn vÒ Hoµng DiÖu
? Khi thµnh Hµ Néi mÊt, nhµ NguyÔn cã hµnh ®éng g×?
? §¸nh gi¸ vÒ hµnh ®éng cña nhµ NguyÔn
? §iÒu ®ã dÉn tíi hËu qu¶ g×?
-                                  GV gi¶ng gi¶i, ph©n tÝch
 
 
H§ 2: Nh©n d©n B¾c K× tiÕp tôc kh¸ng chiÕn
- PP: VÊn ®¸p, ph©n tÝch, ho¹t ®éng nhãm, t­êng thuËt
- KT: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm
- NL: tù häc, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, t­ duy s¸ng t¹o, hîp t¸c,  giao tiÕp, t¸i hiÖn sù kiÖn lÞch sö, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, hợp tác
-Y/c hs theo dâi môc 2/sgk
? Nh©n d©n B¾c K× ®· phèi hîp víi qu©n triÒu ®×nh kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p ntn?
 
 
? TrËn ®¸nh tiªu biÓu?
? Tr×nh bµy diÔn biÕn trËn ®¸nh?
-GVt­êng thuËt l¹i
? KÕt qu¶?
 
?Th¾ng lîi cña trËn  CÇu GiÊy cã ý nghÜa g×?
- Cho HS th¶o luËn theo cÆp
? So s¸nh víi trËn CÇu GiÊy lÇn 1(l­îng lùc tham gia,¶nh h­ëng)?
- Hs tr¶ lêi, nhËn xÐt
? NhËn xÐt tinh thÇn kh¸ng chiÕn cña qu©n vµ d©n ta ë B¾c K× vµ c¸c tØnh ®ång b»ng B¾c K×?
? Sau trËn CÇu GiÊy, qu©n Ph¸p hoang mang song t¹i sao chóng vÉn kh«ng nh­îng bé triÒu ®×nh HuÕ?
- Qu©n ta anh dòng chèng tr¶, sau ®ã thµnh mÊt, Hoµng DiÖu  th¾t cæ tù tö.
 
 
- Nhµ NguyÔn tho¶ hiÖp: cÇu cøu qu©n Thanh, th­¬ng thuyÕt víi Ph¸p, ra lÖnh cho qu©n ta rót qu©n
(§©y lµ hµnh ®éng sai lÇm...)
* HËu qu¶
- Qu©n Thanh kÐo sang, ®ãng ë nhiÒu n¬i
- Ph¸p to¶ ®i chiÕm Hßn Gai, Nam §Þnh, c¸c tØnh ®ång b»ng B¾c K×.
2. Nh©n d©n B¾c K× tiÕp tôc kh¸ng chiÕn
 
 
 
 
 
 
 
- Hµ Néi: Nh©n d©n tù tay ®èt nhµ, t¹o bøc t­êng löa chÆn giÆc ...
-T¹i c¸c ®Þa ph­¬ng: Nh©n d©n ®¾p ®Ëp, c¾m kÌ trªn s«ng, lµm bÉy , h©m ch«ng...
*TrËn CÇu GiÊy (19/5/1883)
-DiÔn biÕn:sgk
 
- KÕt qu¶: NhiÒu sÜ quan Ph¸p vµ lÝnh Ph¸p bÞ giÕt
- ý nghÜa:
+ Qu©n Ph¸p hoang mang ,dao ®éng
+ Lµm nøc lßng qu©n d©n ta
 
 
 
 
*Nh©n d©n chñ ®éng chiÕn ®Êu anh dòng vµ giµnh ®­îc th¾ng lîi nhÊt ®Þnh
 
(- Do sai lÇm cña triÒu ®×nh HuÕ: chñ tr­¬ng th­¬ng l­îng  víi Ph¸p hi väng ®Þch rót qu©n.
1

 


? HËu qu¶ cña th¸i ®é ®ã lµ g×?
 
- GV:Th¸i ®é nhu nh­îc, cÇu hoµ cña triÒu ®×nh cµng thóc ®Èy Ph¸p quyÕt ®Ì bÑp mäi sù ph¶n kh¸ng ®Ó ¸p ®Æt nÒn thèng trÞ lªn ®Êt n­íc ta.
H§ 3: HiÖp ­íc Pa-t¬ -nèt. Nhµ n­íc phong kiÕn ViÖt Nam sôp ®æ (1884)
- Ph­­¬ng ph¸p: VÊn ®¸p, ph©n tÝch, ho¹t ®éng nhãm, t­êng thuËt
- KÜ thuËt: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm
- NL: tù häc, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, t­ duy s¸ng t¹o, hîp t¸c,  giao tiÕp, t¸i hiÖn sù kiÖn lÞch sö, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, hợp tác
 
? Khi Ph¸p tÊn c«ng ThuËn An th¸i ®é cña triÒu ®×nh ntn?
? Néi dung cña b¶n hiÖp ­íc ?
 
? Nh©n d©n ta cã ph¶n øng ntn tr­íc viÖc triÒu ®×nh kÝ hiÖp ­íc 1883?
 
-GV bæ sung sù kiÖn
? §Ó ®èi phã Ph¸p ®· lµm g×?
 
 
 
 
 
-GV cung cÊp t­ liÖu  vÒ néi dung HiÖp ­íc Pa-t¬ -nèt
? Hai HiÖp ­íc trªn ®· dÉn ®Õn hÖ qu¶ g×?
 
? §¸nh gi¸ chung t×nh h×nh n­íc ta sau khi triÒu ®×nh HuÕ kÝ hiÖp ­íc Pa -t¬ -nèt?
-GV s¬ kÕt
)
-> Th¸ng 7-1883 Ph¸p tÊn c«ng cöa biÓn ThuËn An-cöa ngâ kinh thµnh HuÕ)
 
 
 
 
3. HiÖp ­íc Pa-t¬ -nèt. Nhµ n­íc phong kiÕn ViÖt Nam sôp ®æ (1884)
 
 
 
- TriÒu ®×nh HuÕ kÝ hiÖp ­íc H¸c-m¨ng
(25/8/1883)
+ Néi dung:Thõa nhËn quyÒn b¶o hé cña Ph¸p ë Trung K× ,B¾c K× (sgk)
- Nh©n d©n ph¶n ®èi quyÕt liÖt hiÖp ­íc nµy.NhiÒu v¨n th©n ,sÜ phu ph¶n ®èi lÖnh b·i binh...tiÕp tôc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p  vµ triÒu ®×nh
- Ph¸p: TÊn c«ng tiªu diÖt c¸c trung t©m ®Ò kh¸ng cßn l¹i ; tõ 1883-1885 chiÕm B¾c Ninh,Th¸i Nguyªn, H­ng Ho¸, Tuyªn Quang...
+ KÝ Quy ­íc Thiªn T©n(11/5/1884) víi nhµ Thanh.
+ 6/6/1884,kÝ hiÖp ­íc Pa - t¬ -nèt víi triÒu ®×nh HuÕ
-> ChÊm døt sù tån t¹i cña triÒu ®¹i  phong kiÕn nhµ NguyÔn víi t­ c¸ch lµ mét quèc gia ®éc lËp .
*N­íc ta tõ mét quèc gia ®éc lËp trë thµnh thuéc ®Þa cña Ph¸p
 
 
3. Ho¹t ®éng luyÖn tËp
              ? LËp b¶ng so s¸nh néi dung chñ yÕu cña c¸c hiÖp ­íc 1883 vµ 1884?
     ? T¹i sao nãi tõ n¨m 1858-1884 lµ qu¸ tr×nh triÒu ®×nh HuÕ ®i tõ ®Çu hµng tõng b­íc  ®Õn ®Çu hµng toµn bé tr­íc qu©n x©m l­îc ?
1

 


 ? Tr¸ch nhiÖm cña triÒu ®×nh nhµ NguyÔn trong viÖc ®Ó mÊt n­íc?
4. Ho¹t ®«ng vËn dông
 - C¶m nghÜ cña em vÒ ng­êi anh hïng Hoµng DiÖu?
 
-  Nõu em lµ ng­êi ®øng ®Çu ®¸t n­íc ta thêi k× nµy, em sÏ cã nh÷ng chÝnh s¸ch vµ viÖc lµm g× ®Ó n­íc ta kh«ng r¬I vµo tay thùc d©n Ph¸p?
5. Ho¹t ®éng t×m tßi, më réng  
            - N¾m nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña tiÕt häc.
            - ChuÈn bÞ bµi “Phong trµo kh¸ng  Ph¸p  trong nh÷ng n¨m cuèi TK XIX.
       +§äc sgk
                 +Tr¶ lêi c©u hái sgk
 
**********************************************
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


 
 
 
 
Tuần 22
         Ngµy so¹n:19/2/ 2018                                     Ngµy d¹y: 26/1/ 2018
TiÕt 41- Bµi 26   
Phong trµo kh¸ng Ph¸p trong nh÷ng n¨m
cuèi thÕ kØ XIX
I. Môc tiªu cÇn ®¹t : häc sinh cÇn:
a. KiÕn thøc
           - HiÓu nguyªn nh©n cña cuéc ph¶n c«ng qu©n Ph¸p ë kinh thµnh HuÕ th¸ng 7/1885. DiÔn biÕn c¬ b¶n cña cuéc ph¶n c«ng vµ sù më ®Çu cña phong trµo CÇn V­¬ng. ThÊy ®­îc quy m«, tÝnh chÊt cña phong trµo CÇn V­¬ng. ThÊy râ vai trß cña c¸c v¨n th©n sÜ phu trong phong trµo vò trang chèng Ph¸p cuèi thÕ kØ XIX.
b. KÜ n¨ng
- Båi d­ìng, n©ng cao lßng yªu n­íc, niÒm tù hµo d©n téc, tr©n träng vµ biÕt ¬n c¸c vÞ anh hïng d©n téc.
c. Th¸i ®é
- RÌn kÜ n¨ng sö dông l­îc ®å, ph©n tÝch, m« t¶ nh÷ng nÐt chÝnh cña mét cuéc khëi nghÜa vò trang.
d. N¨ng lùc, phÈm chÊt
- Tù tin, tù chñ, tù lËp, yªu quª h­­¬ng ®Êt n­­íc 
- N¨ng lùc tù häc, n¨ng lùc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, n¨ng lùc t­­ duy s¸ng t¹o, n¨ng lùc hîp t¸c, n¨ng lùc giao tiÕp.
+ N¨ng lùc t¸i hiÖn sù kiÖn lÞch sö, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸, rót ra bµi häc lÞch sö tõ sù kiÖn, hiÖn t­îng lÞch sö.
II- ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn: T­ liÖu “§¹i c­¬ng lÞch sö ViÖt Nam III”;
          L­îc ®å vÒ cuéc ph¶n c«ng kinh thµnh HuÕ th¸ng 7/1885
                   Ch©n dung vua Hµm Nghi, T«n ThÊt ThuyÕt.
- Häc sinh: §äc sgk vµ tr¶ lêi c©u hái
III. Ph­­¬ng ph¸p vµ kÜ thuËt d¹y häc
- PP: VÊn ®¸p, ph©n tÝch, ho¹t ®éng nhãm, trùc quan, t­êng thuËt, kÓ chuyÖn
- KT: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm
IV. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. Ho¹t ®éng khëi ®éng
* æn ®Þnh tæ chøc
* Kieåm tra bµi cò
? T¹i sao nãi tõ n¨m 1858-1884 lµ qu¸ tr×nh triÒu ®×nh HuÕ ®i tõ ®Çu hµng tõng b­íc  ®Õn ®Çu hµng toµn bé tr­íc qu©n x©m l­îc ?
* Tæ chøc khëi ®éng
1

 


 - Gv sö dông kÜ thuËt hái vµ tr¶ lêi cho hs nh¾c l¹i nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña 4 hiÖp ­íc triÒu ®×nh nhµ NguyÔn ®· kÝ víi thùc d©n Ph¸p.
- Gv giíi thiÖu bµi....
2. Ho¹t ®éng h×nh thµnh kiÕn thøc míi
 
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
Néi dung cÇn ®¹t
H§ 1: Cuéc ph¶n c«ng qu©n Ph¸p cña ph¸i chñ chiÕn ë HuÕ th¸ng 7-1885
- PP: VÊn ®¸p, ph©n tÝch, ho¹t ®éng nhãm, trùc quan, t­êng thuËt
- KT: §Æt c©u hái, th¶o luËn nhãm
- NL: tù häc, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, t­ duy s¸ng t¹o, hîp t¸c,  giao tiÕp, t¸i hiÖn sù kiÖn lÞch sö, ®¸nh gi¸, hợp tác
-Y/c hs chó ý môc 1 / sgk
? Tr×nh bµy bèi c¶nh lÞch sö dÉn ®Õn cuéc ph¶n c«ng cña ph¸i chñ chiÕn ë HuÕ (T7/1885)
 
 
 
 
? Tr­íc hµnh ®éng cña phe chñ chiÕn th¸i ®é vµ hµnh ®éng cña Ph¸p ntn?
- GV: Sau 2 ®iÒu ­íc, triÒu ®×nh ph©n ho¸ thµnh hai bé phËn, ®a phÇn lµ chñ hoµ víi Ph¸p (phe chñ hoµ, mét bé phËn nhá ®øng ®Çu lµ T«n ThÊt ThuyÕt muèn ®¸nh Ph¸p ®Õn cïng (phe chñ chiÕn).
 
?Tr­íc th¸i ®é cña Ph¸p, T«n thÊt ThuyÕt vµ phe chñ chiÕn cã hµnh ®éng nµo? V× sao l¹i cã hµnh ®éng ®ã ?
-GV giíi thiÖu l­îc ®å kinh thµnh HuÕ, miªu t¶ .
? NhËn xÐt t×nh thÕ cña kinh thµnh HuÕ?
-T­êng thuËt diÔn biÕn cuéc ph¶n c«ng
? KÕt qu¶ cña cuéc ph¶n c«ng ntn?
-Y/c hs th¶o luËn theo cÆp
? T¹i sao cuéc ph¶n c«ng thÊt b¹i
-NhËn xÐt
-TiÓu kÕt
 
H§ 2: Phong trµo CÇn V­¬ng bïng næ vµ lan réng
1. Cuéc ph¶n c«ng qu©n Ph¸p cña ph¸i chñ chiÕn ë HuÕ th¸ng 7-1885
 
 
 
 
 
 
a. Hoµn c¶nh
*TriÒu ®×nh
-Sau ®iÒu ­íc H¸c-m¨ng vµ Pa-t¬-n«t ph¸i chñ chiÕn vÉn hi väng giµnh l¹i quyÒn thèng trÞ tõ tay Ph¸p.
- Hä x©y dùng lùc l­îng, tÝch tr÷ l­¬ng thùc, khÝ giíi chuÈn bÞ ph¶n c«ng.
* Ph¸p:
- Lo sî, t×m c¸ch tiªu diÖt phe chñ chiÕn.
 
 
 
 
 
 
b.DiÔn biÕn
-T«n thÊt ThuyÕt quyÕt ®Þnh tÊn c«ng tr­íc ®Ó giµnh thÕ chñ ®éng
 
 
 
-> T×nh thÕ nguy hiÓm
 
c.KÕt qu¶ :ThÊt b¹i
d.Nguyªn nh©n thÊt b¹i
- Qu©n ta ch­a chuÈn bÞ kÜ , ch­a s½n s»ng chiÕn ®Êu.
- Ph¸p cã vò khÝ, qu©n lÝnh m¹nh ­u thÕ h¬n h¼n
2. Phong trµo CÇn V­¬ng bïng næ vµ lan réng
 
1

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-02-10 18:42:44 | Thể loại: Lịch sử 8 | Lần tải: 1 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.29 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án học kì 2., Lịch sử 8. HỌC KI 2 Ngµy so¹n: 5 -1-2018 Ngµy d¹y: 12 -1-2018 TiÕt 39- Bµi 25 Kh¸ng chiÕn lan réng ra toµn quèc (1873-1884) I/ Môc tiªu cÇn ®¹t 1.KiÕn thøc: - Hs biÕt ®­îc ©m m­u, diÔn biÕn cuéc tÊn c«ng ®¸nh ch

https://tailieuhoctap.com/giaoanlichsu8/giao-an-hoc-ki-2.rjb40q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác