GIÁO ÁN MẪU MỚI 2019 PTNL 5HĐ (đủ năm)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

HỌC KI 2
 
 
TuÇn 20
Ngày soạn:    3/ 1 /2018                                                Ngày dạy:  10 / 1 /2018
Chương III
THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH 9GIÀNH ĐỘC LẬP
 
Tiết 19: Bài 17. CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (năm 40)
I. Mục tiêu bài học 
1. KiÕn thøc :
- Sau thất bại của An Dư­ơng Vư­ơng, đất nước ta bị phong kiến phư­ơng Bắc thống trị (thời kì Bắc thuộc). Sự thống trị tàn bạo của phong kiến phư­ơng Bắc là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trư­ng. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trư­ng được toàn dân ủng hộ, thắng lợi nhanh chóng, đất nước giành được độc lập.
2. KÜ n¨ng :
- Rèn luyện cách tìm nguyên nhân và mục đích của sự kiện lịch s­ử.
3. Th¸i ®é :
- Bồi dưỡng ý thức căm thù quân xâm lược, ý thức tự hào, tự tôn dân tộc.
4. Năng lực, phẩm chất :
- Năng lục : Tự học , giải quyết vấn đề , tu duy , hợp tác ...
+ Năng lực thực hành bộ môn, tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá sự kiện l/s, nhân vật tiêu biểu, rút ra bài học lịch sử từ sự kiện, hiện tượng lịch sử.             
- Phẩm chất : Yêu quê hương ,đất nước , ...
II. Chuẩn bị
1. Gv : bảng phụ, đồ loại treo tư­ờng "Khởi nghĩa Hai Bà Tr­ưng", bản đồ Nam Việt và Âu Lạc thế kỉ III TCN; Tranh dân gian về Hai Bà Trư­ng khởi nghĩa, ảnh về đền thờ Hai Bà ở Hà Nội, Hà Tây...
2. Hs: Đọc trước bài và trả lời các câu hỏi trong sgk
III. Phương pháp và kĩ thuật dạy học
1. Phương pháp: Hoạt động nhóm,  dạy học trực quan, luyện tập thực hành, gîi më- vÊn ®¸p, pp gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, ph©n tÝch, t­êng thuËt, kÓ chuyÖn, ®¸nh gi¸....
2. Kĩ thuật: động n·o,kÜ thuËt ®Æt c©u hái,…
IV.Tổ chức các hoạt động dạy học
1.Hoạt động khởi động :
* Ổn định tổ chức:
* Kiểm tra bài cũ
* Tổ chức khởi động
- Ch¬i trß ch¬i 3 ®éi lªn vÏ s¬ ®å bé m¸y nhµ n­íc ¢u L¹c thi ®éi nµo vÏ nhanh nhÊt vµ chÝnh x¸c, ®Ñp nhÊt,  thêi gian tèi ®a lµ 2 phót ?
- Gv dÉn d¾t vµo bµi míi .
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới :
1
 


 
 
 
Hoạt động của thầy vµ trß
             Néi dung cÇn ®¹t
1.HĐ 1 : Nước Âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I có gì đổi thay?
- PP : Hoạt động nhóm  , giải quyết vấn đề, tường thuật, kể chuyện
- KT : chia nhóm , thảo luận nhóm , đặt câu hỏi, trả lời  ...
- NL: Tự  học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác, nhận xét, đánh giá
 
? Sau cuộc kháng chiến của An
D­ương Vương chống Triệu Đà thất bại, ®Þa giới hành chính nước ta có gì thay đổi ?
 
 
 
 
? ¢m m­u của những  việc làm trên?
 
Hoạt động nhóm 2p
? Tổ chức bộ máy châu Giao ®­îc x©y dùng ntn? sử dụng bảng phụ sơ đồ tổ chức bé m¸y châu  Giao?
- Đại điện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Gv nhận xét kết quả và chốt kiến thức.
 
1. Nước Âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I có gì đổi thay?
 
 
 
 
 
 
a. §Þa giíi hµnh chÝnh :
- Năm 179 TCN, Triệu Đà nhập Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành 2 quận: Giao Chỉ và Cửu Chân.
- Năm 111 TCN nhà Hán thay nhà Triệu :
+ Chia nước ta thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam
+ Hợp nhất 3 quận của ta với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao
→ Muốn xãa tªn n­íc ta trªn b¶n ®å vµ biến nước ta thành quận huyện của TQ
b. Tổ chức bộ máy châu Giao
- Đứng đầu châu là Thứ sử người Hán.
- Đứng đầu quận là thái thú coi việc chính trị và đô uý coi việc quân sự (đều là ng­ười Hán).
- Đứng đầu huyện là Lạc tướng (người Việt).
 
 
Sơ đồ tổ chức bộ máy châu Giao
 

1
 


?Nhận xét về c¸ch ®Æt quan l¹i cai trÞ cña nhµ H¸n ?
 
?Chính sách cai trị của nhà Hán đối với nhân dân ta như­ thế nào?
 
?Em biết gì về Thái thú Tô Định ?
Tô Định người Hán cử sang  nước ta làm Thái thú tên này vô cùng độc ác tàn bạo không chỉ vơ vét còn đàn áp nhân dân ta
?Mục đích của những việc làm trên ?
 
? ChÝnh s¸ch thèng trÞ vÒ v¨n hãa cña nhµ H¸n cã g× ®Æc biÖt ?
 
? Việc nhà Hán đ­ưa người Hán sang ở lẫn với ta nhằm mục đích gì?
 ?Những chính sách trên đó tác động ntn đến đời sống dân ta?
 
 
* Hoạt động 2 :Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ.
- PP : giải quyết vấn đề, tường thuật, kể chuyện ls....
- KT : đặt câu hỏi, trả lời  ...
- NL: Tự  học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác, nhận xét, đánh giá
- Cho hs giới thiệu về  Hai Bà Trưng
 
?Vì sao cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ?
 
 
?Em hiểu như­ thế nào về mục tiêu của cuộc khởi nghĩa?
? Theo em, việc khắp nơi đều kéo quân về Mê Linh nói lên điều gì?
(Cuéc khëi nghÜa chÝnh nghÜa hîp lßng d©n ....)
 
-> Người Hán mới chỉ cai trị đến cấp quận Từ huyện trở xuống bộ máy như­ cũ.
c. Chính sách cai trị:
* Kinh tÕ:
-Bắt dân ta phải nộp các loại thuế.
-Hàng năm phải cống nạp: sừng tê, ngà voi, ngọc trai, đồi mồi...
 
 
 
 
- > K×m h·m sù ph¸t triÓn kinh tÕ , ®Êt ta trë nªn nghÌo nµn l¹c hËu
* V¨n hãa :
- Bắt dân ta phải theo phong tục  Hán.
-§­a ng­êi H¸n sang ë lÉn víi ta
 
-> Muốn đồng hóa dân ta.
 
=>  Đời sống nh©n d©n ta vô cùng cực khổ
 
2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ
 
 
 
 
 
 
* Nguyên nhân :
- Do chính sách áp bức, bóc lột tàn bạo của nhà Hán.
- Thi Sách chồng Tr­ưng Trắc bị giết hại.
→ Hai Bà Trư­ng đã nổi dậy khởi nghĩa.
- Mục tiêu : Rủa mối thù cho nước nhà , xây dựng lại sự nghiệp vua Hùng , trả thù cho Thi Sách
 
 
 
 
1
 


- Gv sử dông l­îc ®å khëi nghÜa Hai Bà Tr­ưng giè thiÖu chó thÝch vµ yªu cÇu HS t­êng thuËt cuộc khởi nghĩa Hai Bà Tr­ưng
 
 
? Kết quả của cuộc khởi nghĩa ra sao?
 
 
 
? Cuộc khởi nghĩa thắng lợi có ý nghĩa gì?
- Gv giảng
 
* Diễn biến ( SGK)
- Mùa xuân năm 40 (tháng 3 d­ương lịch), Hai Bà Trư­ng đã dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Tây) , ®äc lµ thÒ .
- TiÕn qu©n vÒ Mª linh vµ lµm chñ ®­îc Mª Linh Cæ Loa , Luy L©u .
* Kết quả:
- Tªn Th¸i Thó T« Định bỏ thành chạy trốn về nước.
- Cuộc khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn.
* Ý nghĩa
- Giành độc lập dân tộc, mở ra thời kì mới
3.Ho¹t ®éng luyÖn tËp :
?Đất nước và nhân dân Âu Lạc dư­ới thời thuộc Hán có gì thay đổi?
? Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trư­ng?
? Em có suy nghĩ gì về nhận xét của Lê Văn Hư­u.
4. Hoạt động vận dụng :
- Phát biểu cảm nghĩ về Hai Bà Trưng?
5. Ho¹t ®éng t×m tßi, më réng : 
- Sưu tầm tư liệu về công lao của Hai Bà Trưng đối với lịch sử dân tộc.
- Học kĩ nội dung bài 
-Chuẩn bị bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán
  + Tr¶ lêi c¸c c©u hái trong sgk
             + Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành được độc lập.
             +Cuộc kháng chiến chống xâm lược Hán (42- 43) đã diến ra như thế nào?
 
===============================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 


Tuần 21
Ngày soạn:  10  / 1 /2018                                       Ngày giảng:  17/ 1 /2018
Tiết 20  -  Bài 18
TRƯNG VƯƠNG VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN
CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC H¸n
 
I. Mục tiêu bài học:
1. KiÕn thøc :
- Sau khi thắng lợi hai bà Trưng đã tiến hành công cuộc xây dựng đất nước và giữ gìn nền độc lập vừa giành được. Đó là những việc làm thiết thực đem lại quyền lợi cho nhân dân, tạo nên sức mạnh để tiến hành công cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42- 43) nêu bật ý chí bất khuất của nhân dân ta.
2. KÜ n¨ng :
- Rèn kĩ năng đọc bản đồ lịch sử, bước đầu làm quen với phương pháp kể chuyện lịch sử.
3. Th¸i ®é :
- Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, mãi mãi ghi nhớ công lao của các anh hùng DT thời hai bà Trưng.
4. Năng lực, phẩm chất :
- Năng lục : Tự học , giải quyết vấn đề , tu duy , hợp tác ...
+ Năng lực thực hành bộ môn, tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá sự kiện l/s, nhân vật tiêu biểu, rút ra bài học lịch sử từ sự kiện, hiện tượng lịch sử.             
- Phẩm chất : Yêu quê hương ,đất nước , ...
II. Chuẩn bị :
1. Thầy:+  Lược đồ cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán.
             + Bản đồ cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng và kháng chiến chống Hán (42- 43).
2. Trò  : Đọc trước bài 18, vẽ lược đồ H 44…
III. Phương pháp và kĩ thuật dạy học
1. Phương pháp: dạy học trực quan, luyện tập thực hành, gîi më- vÊn ®¸p, pp giải quyết vấn đề, phân tích, tường thuật, kể chuyện ls, đánh giá....
2. Kĩ thuật:  động não , kĩ thuật đặt câu hỏi,  kĩ thuật hỏi và trả lời .....
IV. Tổ chức các hoạt động dạy học
1.Hoạt động khởi động
* Ổn định tổ chức
*KiÓm tra bµi cò
? Cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng bùng nổ như thế nào. (ng/nhân, diễn biến,kết quả…)
* Tổ chức khởi động
- Gv cảm nhận về tinh thần chiến đấu chống ngoại xâm của Hai Bà Trưng.
- Giới thiệu bài...
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới
 
1
 


Hoạt động của thầy vµ trß
                  Néi dung cÇn ®¹t
* Ho¹t ®éng 1 : Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành được độc lập.
- PP : giải quyết vấn đề, phân tích, tường thuật, kể chuyện ls, đánh giá....
- KT : đặt câu hỏi, trả lời  ...
- NL: Tự  học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác, nhận xét, đánh giá
- Cho hs hđ cá nhân
?Sau khi đánh đuổi quân Đông Hán Hai Bà Trưng đã có những việc làm gì?
 
 
 
 
 
-         Hs thảo luận cặp đôi
 ?Trưng Trắc được suy tôn làm vua, việc đó có ý nghĩa như thế nào?
 
 
* HĐ2 : Cuộc k/c chống xâm lược Hán (42- 43) đó diến ra như thế nào?
- PP : giải quyết vấn đề, phân tích, tường thuật, kể chuyện ls, đánh giá....
- KT : đặt câu hỏi, trả lời  ...
- NL: Tự  học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác, nhận xét, đánh giá
?Lực lượng quân Hán được chuẩn bị ntn?
 
 
? Em có nx gì về lực lượng và đường tiến quân của nhà Hán khi sang xl nước ta?
- Mã Viện là tên tướng lão luyện, nổi tiếng gian ác, lại lắm mưu nhiều kế, quen chinh chiến ở phương Nam.
- HS quan sát lược đồ cuộc k/c chống quân xâm lược Hán vµ kªnh chữ SGK.
  HS thuyết trình diễn biến.
 
 
 
1/Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành được độc lập.
 
 
 
 
 
 
+Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua, đóng đô ở Mê Linh.
+ Phong chức tước cho những người có công
+ Tổ chức lại chính quyền( lạc tướng cai quản các huyện)
+ Xá thuế 2 năm
+  Bãi bỏ luật pháp nhà Hán.
→ Thể hiện ý thức độc lập, chủ quyền dân tộc; ổn định đất nước; chuẩn bị đối phó với cuộc xâm lược của nhà Hán.
2.Cuộc kháng chiến chống xâm lược Hán (42- 43) đã diến ra như thế nào?
 
 
 
 
 
- Lực lượng quân Hán: 2 vạn quân tinh nhuệ, 2000 xe, thuyền các loại, dân phu , do Mã Viện chỉ huy.
->Lực lượng đông mạnh, có đầy đủ vũ khí, lương thực, tướng giỏi.
 
 
 
* Diễn biến:
- Tháng 4/ 42 tấn công Hợp Phố.
- Mã Viện vào nước ta theo 2 đường:
+Quân bộ: Qua quỷ Môn quan, xuống Lục Đầu.
+Quân thuỷ: Từ Hải Môn vào sông Bạch Đằng, theo sông Thái Bình, lên Lục Đầu.=>hợp lại tại Lãng Bạc.
1
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?Kết quả của cuộc kháng chiến ntn?
“ Cấm Khê đến lúc hiểm nghèo
   Chị em thất thế phải liều với sông”
Kể chuyện Hai Bà Trưng hi sinh.
-H 45 và liên hệ “ Kỷ niệm hai bà Trưng vào ngày 8/3 và ND lập đền thờ”.
?Cuộc kháng chiến tuy thất bại song có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
 
 
- Hai Bà Trưng kéo lên Lãng Bạc để nghênh chiến- cuộc chiến ác liệt.
- Quân địch đông và mạnh, Trưng Vương quyết định lui quân về Cổ Loa- Mê Linh, địch giáo giết đuổi theo, quân ta rút về Cẩm Khê, chiến đấu ngoan cường.
- Tháng 3/ 43 Hai Bà Trưng hi sinh
-  Cuộc kháng chiến vẫn tiếp tục đến tháng 11/ 43 mới kết thúc.
* Kết quả:
- Cuộc kháng chiến thất bại.
- Quân Hán chiếm giữ được Âu Lạc
 
 
 
* Ý nghĩa:
- Tiêu biểu cho ý chí quật cường bất khuất của nhân dân ta.
- Thể hiện tinh thần yêu nước của dân tộc.
 3.Ho¹t ®éng luyÖn tËp :
 Hoµn thµnh b¶ng niªn biÓu sau:
Niên đại
Sù kiện lịch sử
4  -  42
3  -  43
11 - 43
Mùa thu năm 44
 
4. Hoạt động vận dụng :
- Giới thiệu về di tích LS đền thờ HBT?
5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng : 
- Sưu tầm tư liệu về tình hình nước ta từ thế kỷ I-T.kỷ VI 
-Chuẩn bị bài 19 : Từ sau Trưng Vương đến trước Lí Nam Đế
(Từ giữa thế kỷ I đến giữa thế kỷ VI)
+ Trả lời các câu hỏi trong sgk
+Chế độ cai trị của các triều đại PK phương Bắc đối với nước ta từ thế kỷ I-T.kỷ VI.
+Tình hình kinh tế của nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI có gì thay đổi?
 
 
 
 
1
 


Tuần 22 
Ngày soạn:  17 /1/2018                                               Ngày giảng: 24 /1/2018
Tiết 21 - Bài 19 
TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ
(Từ giữa thế kỷ I đến giữa thế kỷ VI)
 
I.Mục tiêu bài học: HS cần : 
1. Kiến thức  :
Nhận biết nội dung chủ yếu các chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta.
- Biết được  những biểu hiện thay đổi trong tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I- thế kỉ VI.
2. Kĩ năng :
 - Phân tích, đánh gía  được những thủ đoạn cai trị của PK phương Bắc thời bắc thuộc. Biết tìm nguyên nhân vì sao dân ta ko ngừng đấu tranh chống áp bức của PK phg Bắc.
3. Thái độ :
-  Biết căm thù sự áp bức bóc lột của nhà Hán, nhân dân ta  đấu tranh chống tai hoạ đó.
4. Năng lực, phẩm chất :
- Năng lực : Tự học , giải quyết vấn đề , tư duy , hợp tác ...
+ Năng lực thực hành bộ môn, tái hiện sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá sự kiện l/s, nhân vật tiêu biểu, rút ra bài học lịch sử từ sự kiện, hiện tượng lịch sử.             
- Phẩm chất : Sống trách nhiệm, tự tin, tự lập, yêu quê hương , đất nước , ...
II.Chuẩn bị :
1. Thầy: Tham kh¶o tµi liÖu
2 . Trò:  Đọc trước bài và trả lời câu hỏi trong sgk.
III. Phương pháp và kĩ thuật dạy học
1. Phương pháp: dạy học trực quan, gợi mở- vấn đáp, pp giải quyết vấn đề, phân tích, tường thuật, kể chuyện ls.
2. Kĩ thuật:  động não , kĩ thuật đặt câu hỏi,  kĩ thuật hỏi và trả lời .....
IV. Tổ chức các hoạt động dạy học
1.Hoạt động khởi động
* Ổn định tổ chức
*KiÓm tra bµi cò
? Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành được độc lập.
? Trình bày cuộc kháng chiến chống xâm lược Hán của nhân dân ta (42- 43). ý nghĩa?
* Tổ chức khởi động
- §iÒu em muèn biÕt trong tiªt häc h«m nay lµ g× ? hs ®­a ra nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn bµi häc .
- Gv dÉn d¾t vµo bµi míi .
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới
 
 
1
 


Hoạt động của thầy vµ trß
N«Þ dung cÇn ®¹t
HĐ 1: Chế độ cai trị của các triều đại PK phương Bắc đối với nước ta từ thế kỷ I- Thế kỷ VI.
- PP : vấn đáp, dạy học nhóm  , giải quyết vấn đề
- KT : chia nhóm, thảo luận nhóm, đặt câu hỏi, trình bày 1 phút. 
- NL: Tự  học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, hợp tác, nhận xét, đánh giá
 
? Sau khi đàn áp được cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nhà Hán đã làm gì?
?Đến đầu thế kỉ III, tình hình châu Giao có gì thay đổi?
 
?  Dựa vào những kiến thức đã học, em hãy cho biết miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quận nào của châu Giao?
( Âu lạc cũ bao gồm: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam.)
 
- Treo sơ đồ bộ máy cai trị ở châu Giao từ thế kỉ I- thế kỉ VI
? Quan sát sơ đồ và cho biết bộ máy cai trị ở châu Giao từ sau cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng có gì khác so với trước? Em có nhận xét gì về sự thay đổi này?
 - Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta được thắt chặt hơn. Người Hán trực tiếp nắm quyền đến cấp Huyện.
 
 
? Nhà Ngô đã có chính sách gì về kinh tế? ?
 
? Em có nhận xét gì về chính sách bóc lột của bọn đô hộ?
 
-         Thảo luận nhóm- 5 phút
Câu 1:  Các thế lực phong kiến phương Bắc đã thực hiện những chính sách gì về văn hóa?
1. Chế độ cai trị của các triều đại PK phương Bắc đối với nước ta từ thế kỷ I- Thế kỷ VI.
 
 
 
 
 
 
* Địa giới hành chính
- Thế kỉ I: Nhà Hán giữ nguyên châu Giao.
- Đầu thế kỷ III, nhà Ngô tách châu Giao thành Quảng Châu (thuộc TQ cũ), Giao Châu (Âu Lạc cũ).
 
 
 
 
 
* Bộ máy cai trị
- Đưa người Hán sang làm Huyện lệnh
( cai quản huyện).
 
 
 
 
-> Người Hán trực tiếp nắm quyền đến cấp Huyện.
 
 
 
* Kinh tế
- Bắt nhân dân ta chịu nhiều thứ thuế, lao dịch và cống nạp
-> Tàn bạo, hµ kh¾c, đẩy nhân dân lâm vào cảnh khốn cùng.
 
* Văn hóa:
-Tăng cường đưa người Hán sang Giao Châu
1
 


Câu 2: Vì sao nhà Hán tiếp tục chủ trương đưa người Hán sang ở nước ta?
-         Gọi đại diên 1 nhóm trình bày
-         Nhóm khác nhận xét, bổ sung
-         Gv nhận xét chung
? Nhận xét chung về chính sách cai trị của các triều đại PK phương Bắc đối với nước ta từ thế kỷ I- Thế kỷ VI?
- Gv giảng:  Từ sau thất bại của cuộc kháng chiến của Hai Bà Trưng, PK phương Bắc đã thi hành nhiều chính sách hiểm độc nhằm biến nước ta thành 1 bộ phận của TQ …xoá bỏ sự tồn tại của nước ta trên bản đồ.
 
HĐ2: Tình hình kinh tế của nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI có gì thay đổi?
-PP : Dạy học  nhóm, giải quyết vấn đề
- KT:đặt câu hỏi
- NL: Tự  học, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, nhận xét, đánh giá
 
? Những biểu hiện mới trong nông nghiệp của nước ta thời kì này là gì?
 
 
 
?Trình bày tình hình thủ công nghiệp  ở nước ta từ thế kỉ I- thế kỉ VI?
- Gv giảng theo sgk: nghề rèn sắt với nhiều loại công cụ và vũ khí bằng sắt….đồ gốm, các loại vải,
Thảo luận cặp đôi 2p
?Vì sao Nhà Hán giữ độc quyện về sắt?
- Đại diện hs trình bày, hs khác bổ sung
- gv nx, hoàn chỉnh kiến thức.
- Sắt là kim loại được sử dụng để sản xuất ra công cụ lao động và vũ khí chiến đấu. Vì vậy, nhà Hán giữ độc quyền về sắt để hạn chế phát triển sản xuất ở Giao Châu, hạn chế được sự chống đối của nhân dân, để chúng dễ thống trị dân ta hơn…Nhưng do yêu cầu của cuộc sống và cuộc đấu tranh giành độc lập cảu nhân dân ta lúc bấy giờ nên nghề rèn sắt vẫn tiếp tục phát triển với sự ra đời của nhiều công cụ lao động cũng như vũ khí...
- Bắt dân ta học tiếng Hán, theo luật pháp và phong tục, tập quán của người Hán
=> Nhằm đồng hoá dân ta, biến nước ta thành quận, huyện của TQ.
 
    Chính sách thâm độc, tàn bạo
 
 
 
 
 
 
 
 
2/ Tình hình kinh tế của nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI có gì thay đổi?
 
 
 
 
a. N«ng nghiÖp 
- Dùng trâu, bò cày bừa phổ biến.
- Biết đắp đê phòng lụt
- Trồng 2 vụ lúa 1 năm
- Trồng cây ăn quả….kĩ thuật sáng tạo
 
b. Thủ công nghiệp
- Nhà Hán giữ độc quyền về sắt.
- Nghề rèn sắt, làm gốm , dệt vải phát triển
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 


 
?Tình hình thương nghiệp nước ta có gì mới?
 
 
?Vì sao chính quyền đô hộ giữ độc quyền ngoại thương?
- K×m h·m sù giao th­¬ng gi÷a ta víi c¸c n­íc kh¸c
? NhËn xÐt chung vÒ tình hình kinh tế của nước ta từ thế kỷ I đến thế kỷ VI?
 
 
 
 
 
 
c. Thương nghiệp:
- Xuất hiện các chợ làng
- Có trao đổi buôn bán với nước ngoài
- Chính quyền đô hộ giữ độc quyền ngoại thương
 
 
 
 
=> Kinh tế phát triển nhưng còn lệ thuộc vào TQ.
 
 
3.Hoạt  động luyện tập :
       ? Những biểu hiện mới trong nông nghiệp thời kỳ này là gì ?
        ? Chế độ cai trị của các triều đại PK phương Bắc đối với nước ta từ thế kỷ I- Thế kỷ VI nh­ thÕ nµo?
4. Hoạt động vận dụng :
- Tìm hiểu về các phong tuc tập quán ,tín ngưỡng nào thời Hùng Vương còn lưu giữ đến ngày nay?Em hãy lý giải vì sao nhân dân ta vẫn còn lưu giữ được?
5. Hoạt động tìm tòi, mở rộng : 
-Trình bày diễn biến của khởi nghĩa trªn bản đồ. 
-Chuẩn bị bài 20 : Từ sau Trưng Vương .......
(Từ giữa thế kỷ I đến giữa thế kỷ VI
+ Trả lời các câu hỏi trong sgk
+Những chuyển biến về xã hội và văn hoá ở nước ta ở các thế kỷ I ->VI.
+Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248)
 
 
================================
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-02-24 16:57:03 | Thể loại: Lịch sử 6 | Lần tải: 0 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.36 M | File type: doc
lần xem

giáo án GIÁO ÁN MẪU MỚI 2019 PTNL 5HĐ (đủ năm), Lịch sử 6. HỌC KI 2 TuÇn 20 Ngày soạn: 3/ 1 /2018 Ngày dạy: 10 / 1 /2018 Chương III THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH 9GIÀNH ĐỘC LẬP Tiết 19: Bài 17. CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (năm 40) I. Mục tiêu bài học 1. KiÕ

https://tailieuhoctap.com/giaoanlichsu6/giao-an-mau-moi-2019-ptnl-5hd-du-nam.tvi40q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác