Giáo án cả năm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

          Ngµy so¹n: 03/09/2017
Ch­­¬ng I:    B¶n vÏ c¸c khèi  h×nh  häc
TiÕt 1:     Vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt trong
s¶n xuÊt vµ ®êi sèng
 
I/ Môc tiªu
1. KiÕn thøc: BiÕt ®­­îc vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng
2. KÜ n¨ng : Quan s¸t, nhËn thøc ®óng ®èi víi viÖc häc tËp m«n vÏ kÜ thuËt
3. Th¸i ®é : T¹o niÒm say mª häc tËp bé m«n
II/ ChuÈn bÞ.
1.  GV: Tranh vÏ h×nh 1.1;1.2;1.3 sgk
2. HS: §äc kÜ néi dung bµi häc
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
1. ổn định lớp. 1p
2. kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
Ho¹t ®éng cña GV-HS
Néi dung
Ho¹t ®éng 1:   Giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh häc (3’)
  Gi¸o viªn giíi thiÖu chung vÒ ch­¬ng tr×nh häc: Gåm 3 phÇn:
-VÏ kÜ thuËt
- C¬ khÝ
-KÜ thuËt ®iÖn
+Giíi thiÖu s¬ qua néi dung cña c¸c phÇn
+Giíi thiÖu bµi 1
PhÇn 1: VÏ kÜ thuËt
Ch­¬ng I  B¶n vÏ c¸c khèi h×nh häc
Bµi 1: Vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng
 
Ho¹t ®éng2: T×m hiÓu vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt trong SX vµ ®êi sèng(21’)
- Cho HS quan s¸t h×nh 1.1 SGK.
- H»ng ngµy, con ng­êi th­êng dïng c¸c ph­¬ng tiÖn g× ®Ó giao tiÕp víi nhau?
- HS tr¶ lêi dùa trªn c¸c c¶m nhËn vµ kinh nghiÖm cña m×nh vÒ hiÖn t­îng
 H×nh vÏ lµ mét ph­¬ngtiÖn quan träng duøng trong giao tiÕp.
- Cho HS quan s¸t h×nh 1.2 vµ c¸c m« h×nh s¶n phÈm GV chuÈn bÞ tr­íc vµ ®Æt vÊn ®Ò :
1. B¶n vÏ kü thuËt ®èi víi s¶n xuÊt:
B¶n vÏ kü thuËt lµ ng«n ng÷ chung dïng trong kü thuËt.
*Muèn s¶n xuÊt ra 1 s¶n phÈm - x©y dùng mét c«ng tr×nh ph¶i dùa vµo b¶n vÏ kÜ thuËt.
-Tõ b¶n vÏ kÜ thuËt ng­êi c«ng nh©n h×nh dung râ h×nhd¹ng,kÕtcÊu,kÝch th­íc cña s¶n phÈm.
 
 
    1
 


- §Ó s¶n phÈm ®­îc chÕ t¹o ®óng ý muèn cña m×nh th× ng­êi thiÕt kÕ ph¶i thÓ hiÖn s¶n phÈm cña m×nh nh­ thÕ nµo?
- Ng­îc l¹i, ng­êi c«ng nh©n muèn chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm ®óng kÝch th­íc vµ ®óng yªu cÇu ph¶i dùa vµo ®©u?
 TÇm quan träng cña b¶n vÏ kü thuËt. B¶n vÏ kü thuËt lµ ng«n ng÷ chung dïng trong kü thuËt.
- Cho HS quan s¸t h×nh 1.3 SGK vµ c¸c tµi liÖu h­íng dÉn sö dông cña c¸c thiÕt bÞ dïng trong sinh ho¹t.
- §Ó sö dông c¸c thiÕt bÞ cã hiÖu qu¶ vµ an toµn, ta cÇn ph¶i lµm g×? V× sao?
 B¶n vÏ kü thuËt lµ tµi liÖu cÇn thiÕt kÌm theo s¶n phÈm dïng trongtrao ®æi, sö dông.
 
 
 
 
 
 
2. B¶n vÏ kü thuËt ®èi víi ®êi sèng:
 
B¶n vÏ kü thuËt lµ tµi liÖu cÇn thiÕt kÌm theo s¶n phÈm dïng trong trao ®æi, sö dông…®Ó ng­êi sö dông s¶n phÈm cã hiÖu qu¶ vµ an toµn.
H§ 3 : T×m hiÓu b¶n vÏ dïng trong c¸c lÜnh vùc kÜ thuËt (15’)
- C¸c lÜnh vùc kü thuËt trong s¬ ®å trªn cã b¶n vÏ kü thuËt kh«ng? Cã ph¶i chóng ®Òu gièng nhau hoµn toµn kh«ng?
- HS quan s¸t h×nh 1.4 SGK.
- Mçi lÜnh vùc KT ®Òu cã lo¹i b¶n vÏ riªng cña ngµnh m×nh.
3. B¶n vÏ dïng trong c¸clÜnh vùc kü thuËt
-Mçi lÜnh vùc kü thuËt ®Òu cã lo¹i b¶n vÏ riªng cña ngµnh m×nh.
-Häc vÏ kü thuËt ®Ó øng dông vµo s¶n xuÊt, ®êi sèng vµ t¹o ®iÒu kiÖn hoc tèt c¸c m«n khoa häcküthuËt kh¸c.
4. Cñng cè: 4 phót
- Cho HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK.
- Cho HS ®äc c©u hái ë cuèi bµi vµ suy nghÜ tr¶ lêi.
5. DÆn dß: 1 phót
- VÒ nhµ chuÈn bÞ bµi 2 cho tiÕt sau.
IV. ®¸nh gi¸, ®iÒu chØnh tiÕt d¹y
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
    1
 


         Ngµy so¹n: 05/9/2017
TiÕt 2:       H×NH CHIÕU
I. môc tiªu
1. KiÕn thøc:
- HS hiÓu ®­îc thÕ nµo lµ h×nh chiÕu.
- HS nhËn biÕt ®­îc c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ trªn b¶n vÏ kü thuËt.
2. KÜ n¨ng: - HS nhËn biÕt ®­îc c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ trªn b¶n vÏ kÜ thuËt
3. Th¸i ®é:  - Ham thÝch t×m hiÓu m«n vÏ kÜ thuËt
II. ChuÈn bÞ:
GV:- Tranh vÏ trong SGK.
- B×a cøng gÊp thµnh 3 mÆt ph¼ng chiÕu, ®Ìn pin.
HS:- Bao diªm, bao thuèc l¸ …
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
1. ổn định lớp. 1 phút
2. kiểm tra bài cũ: (6’)
?V× sao nãi b¶n vÏ kÜ thuËt lµ ng«n ng÷ dïng chung trong ngµnh KT?
                      ?V× sao ph¶i häc m«n vÏ kÜ thËt?
3. Bài mới:
Ho¹t ®éng cña GV-HS
Néi dung
Hoat ®éng 1 : T×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ h×nh chiÕu (3’)
GV: DÉn d¾t cho HS hiÓu thÕ nµo lµ h×nh chiÕu
HS: Nªu ®/­îc kh¸i niÖm h×nh chiÕu
- C¸c vËt khi ®Æt ngoµi s¸ng th­êng  cã g× ?
HS : Cã bãng cña nã.
- Ta cã thÓ xem bãng cña mét vËt lµ h×nh chiÕu cña nã. C¸c tia s¸ng lµ c¸c tia chiÕu, cßn mÆt ®Êt hoÆc mÆt t­êng chøa bãng lµ mÆt ph¼ng chiÕu.
- Con ng­êi ®· m« pháng hiÖn t­îng trªn ®Ó diÔn t¶ h×nh d¹ng cña vËt thÓ b»ng phÐp chiÕu.
1. Kh¸i niÖm vÒ h×nh chiÕu :
 
Khi chiÕu vËt thÓ lªn mét mÆt ph¼ng ta ®­îc mét h×nh gäi lµ h×nh chiÕu cña vËt thÓ.
Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu c¸c phÐp chiÕu (13’)
GV: Cho HS quan s¸t hÜnh vÏ tõ ®ã yªu cÇu HS nªu lªn c¸c phÐp chiÕu
HS: Liªn hÖ tõ bµi häc vµ thùc tế
    1
 


- Cho HS quan s¸t h×nh 2.2 SGK/8. C¸c h×nh trªn cã c¸c ®Æc ®iÓm g× kh¸c nhau?
HS:
- H×nh (a) : C¸c tia chiÕu cïng ®i qua 1 ®iÓm.
- H×nh (b) : C¸c tia chiÕu song song víi nhau.
- H×nh (c) : C¸c tia chiÕu song song víi nhau vµ vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng chiÕu.
- GV giíi thiÖu 3 phÐp chiÕu xuyªn t©m, phÐp chiÕu song song, phÐp chiÕu vu«ng gãc.
- VËy phÐp chiÕu xuyªn t©m th­êng thÊy ë ®©u?
HS: Bãng ®­îc t¹o do ¸nh s¸ng cña bãng ®Ìn trßn, ngän nÕn…
- Bãng t¹o ra d­íi ¸nh s¸ng mÆt trêi lµ c¸c h×nh chiÕu song song hay xuyªn t©m? V× sao?
HS: Song song v× mÆt trêi lµ nguån s¸ng ë xa v« cïng vµ kÝch th­íc mÆt trêi lín h¬n kÝch th­íc tr¸i ®Êt rÊt nhiÒu.
- Khi nµo bãng t¹o bëi ¸nh s¸ng mÆt trêi lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc?
HS: Lóc gi÷a tr­a, khi ®ã c¸c tia s¸ng ®Òu vu«ng gãc víi mÆt ®Êt
2. C¸c phÐp chiÕu :
- Do ®Æc ®iÓm cña c¸c tia chiÕu kh¸c nhau cho ta c¸c phÐp chiÕu kh¸c nhau :
+ PhÐp chiÕu xuyªn t©m : C¸c tia chiÕu ®Òu ®i qua 1 ®iÓm (t©m chiÕu).
+ PhÐp chiÕu song song : C¸c tia chiÕu song song víi nhau.
+ PhÐp chiÕu vu«ng gãc : C¸c tia chiÕu vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng chiÕu.
- PhÐp chiÕu vu«ng gãc dïng ®Ó vÏ c¸c h×nh chiÕu vu«ng gãc.
- PhÐp chiÕu song song vµ phÐp chiÕu xuyªn t©m dïng ®Ó vÏ c¸c h×nh biÓu diÔn 3 chiÒu bæ sung cho c¸c h×nh chiÕu vu«ng gãc trªn b¶n vÏ kü thuËt.
Ho¹t ®éng 3 :T×m hiÓu c¸c h×nh chiÕu vu«ng gãc (10’)
GV: Cho HS  t×m hiÓu vÒ c¸c h×nh chiÕu vu«ng gãc
- C¸c mÆt ph¼ng chiÕu
- C¸c h×nh chiÕu
- Cho HS quan s¸t h×nh 2.3 SGK/9.
- VÞ trÝ c¸c mÆt ph¼ng chiÕu nh­ thÕ nµo ®èi víi vËt thÓ ?
HS : ë phÝa sau, phÝa d­íi vµ bªn tr¸i cña vËt.
3. C¸c h×nh chiÕu vu«ng gãc :
a. C¸c mÆt ph¼ng chiÕu :
- MÆt chÝnh diÖn gäi lµ mÆt chiÕu ®øng.
- MÆt n»m ngang gäi lµ mÆt chiÕu b»ng.
    1
 


- VÞ trÝ c¸c mÆt ph¼ng chiÕu nh­ thÕ nµo ®èi víi ng­êi quan s¸t ?
HS : ë chÝnh diÖn, bªn d­íi vµ bªn ph¶i ng­êi quan s¸t
- GV giíi thiÖu vÞ trÝ c¸c mÆt ph¼ng chiÕu vµ tªn gäi cña chóng.
- VËt ®­îc ®Æt nh­ thÕ nµo ®èi víi c¸c mÆt ph¼ng chiÕu?
HS : C¸c mÆt cña vËt nªn ®Æt song song víi mÆt ph¼ng chiÕu.
- GV dïng m« h×nh 3 mÆt ph¼ng chiÕu vµ ®Ìn pin ®Ó biÓu diÔn cho HS thÊy ®­îc 3 h×nh chiÕu trªn 3 mÆt ph¼ng chiÕu.
- MÆt c¹nh bªn ph¶i gäi lµ mÆt chiÕu c¹nh.
 
b. C¸c h×nh chiÕu :
- H×nh chiÕu ®øng cã h­íng chiÕu tõ tr­íc tíi.
- H×nh chiÕu b»ng cã h­íng chiÕu tõ trªn xuèng.
- H×nh chiÕu c¹nh cã h­íng chiÕu tõ tr¸i sang.
Ho¹t ®éng 4: T×m hiÓu vÞ trÝ c¸c h×nh chiÕu (7’)
GV dïng m« h×nh 3 mÆt ph¼ng më t¸ch c¸c mÆt chiÕu
HS thÊy ®­îc vÞ trÝ c¸c h×nh chiÕu trªn mÆt ph¼ng.
 - T¹i sao l¹i ph¶i cÇn nhiÒu h×nh chiÕu ®Ó biÓu diÔn vËt ?
HS: V× nÕu dïng mét h×nh chiÕu th× ch­a thÓ biÓu diÔn ®­îc ®Çy ®ñ h×nh d¹ng cña vËt
- VËy trªn b¶n vÏ, 3 h×nh chiÕu ®­îc biÓu diÔn nh­ thÕ nµo?
- GV dïng m« h×nh 3 mÆt ph¼ng më t¸ch c¸c mÆt chiÕu ®Ó HS thÊy ®­îc vÞ trÝ c¸c h×nh chiÕu trªn mÆt ph¼ng.
4. VÞ trÝ  c¸c h×nh chiÕu :
- Trªn b¶n vÏ, h×nh chiÕu b»ng ë bªn d­íi h×nh chiÕu ®øng, h×nh chiÕu c¹nh ë bªn tr¸i h×nh chiÕu ®øng.
- Trªn b¶n vÏ cã quy ®Þnh :
+ Kh«ngvÏ c¸c ®­êng bao cña c¸c mÆt ph¼ng chiÕu.
+ C¹nh thÊy cña vËt ®­îc vÏ b»ng nÐt liÒn ®Ëm.
+ C¹nh khuÊt cña vËt ®­îc vÏ b»ng nÐt ®øt.
1. Cñng cè: 4 phót
  - HÖ thèng l¹i phÇn ghi nhí trong SGK/10,Lµm bµi tËp trong SGK/10.
2. DÆn dß: 1 phót
- Häc thuéc bµi vµ biÕt x¸c ®Þnh vÞ trÝ 3 mÆt ph¼ng chiÕu, 3 h×nh chiÕu.
- §äc tr­íc bµi 3 SGK vµ chuÈn bÞ bµi 4 :B¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn
IV. ®¸nh gi¸, ®iÒu chØnh tiÕt d¹y
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
    1
 


   
  Ngµy so¹n: 13/9/2017
TiÕt 3:  thùc hµnh:  H×nh chiÕu vËt thÓ
I. Môc tiªu:
1. KiÕn thøc:
- BiÕt ®­îc sù liªn quan gi÷a h­íng chiÕu vµ h×nh chiÕu vµ c¸ch bè trÝ c¸c h×nh chiÕu ë trªn b¶n vÏ.
2. KÜ n¨ng:
- §äc ®­îc b¶n vÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ cã d¹ng c¸c khèi ®a diÖn.
- Ph¸t huy trÝ t­ëng t­îng kh«ng gian.
3. Th¸i ®é : nghiªm tóc, vui vÏ häc bµi
II. ChuÈn bÞ :
1. Gi¸o viªn: ChuÈn bÞ m« h×nh c¸c vËt thÓ, vËt mÉu.
2. Häc sinh: ChuÈn bÞ ®å dïng häc tËp, giÊy A4, c¸c dông cô vÏ …
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
1. ổn định lớp. 1 phút
2. KiÓm tra bµi cũ.: b) B¶ng 4.4 :
                  VËt thÓ
B¶n vÏ
A
 
B
 
C
1
 
 

2

 
 
3
 

 
GV cã thÓ ®Æt c¸c c©u hái t­¬ng tù cho h×nh l¨ng trô ®Òu vµ h×nh chãp ®Òu  
3: Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1 : Giíi thiÖu bµi:
- GV nªu râ môc tiªu cña bµi.
- Giíi thiÖu c¸c dông cô, vËt liÖu cÇn cho bµi
I. ChuÈn bÞ:
- Dông cô: Th­íc, ªke, com pa …
- VËt liÖu: GiÊy A­4, bót ch×, tÈy…
- GiÊy nh¸p, vë bµi tËp
- Cho vËt thÓ vµ h×nh chiÕu chØ râ sù t­¬ng quan gi÷a h×nh chiÕu vµ h­íng chiÕu; H×nh chiÕu vµ vËt thÓ.
- §iÒn néi dung vµo b¶ng.
Ho¹t ®éng 2 : Néi dung cña bµi:
- Cho häc sinh ®äc n«i dung yªu cÇu cña bµi 3 vµ bµi 5/SGK
            H­íng chiÕu
H×nh chiÕu
A
B
C
1
 

 
2
 
 

3

 
 
II. Néi dung:
     1. Bµi 3: a. B¶ng 3.1
                   b. VÞ trÝ cña 3 h×nh chiÕu:
 
 
 
 
    1
 


 
 
Ho¹t ®éng 3 : TiÕn hµnh:
- Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸c b­íc tiÕn hµnh cña bµi 3 vµ bµi 5.
- Yªu cÇu häc sinh lµm trªn giÊy A4.
- PhÇn ch÷ vµ h×nh bè trÝ trªn giÊy c©n ®èi.
- Hä tªn häc sinh, líp ®­îc ghi ë gãc d­íi, bªn ph¶i b¶n vÏ.
- L­u ý: TiÕn hµnh lµm 2 b­íc ®ã lµ vÏ mê vµ t« ®Ëm.
- Gi¸o viªn lµm vÝ dô cho HS mét vËt thÓ bÊt kú.
- C¸c nhãm lµm bµi theo sù ph©n c«ng: Mçi nhãm mét vËt thÓ.
- Yªu cÇu c¶ líp tiÕn hµnh lµm vµ hoµn thiÖn bµi thùc hµnh trong giê.
           VËt thÓ
B¶n vÏ
A
B
C
D
1
 
x
 
 
2
X
 
 
 
3
 
 
 
X
4
 
 
x
 
2. Bµi 5:   a.B¶ng 5.1
 
b. H×nh chiÕu cña vËt thÓ D
 
   4. Cñng cè: NhËn xÐt vµ ®¸nh
 
 
gi¸ bµi thùc hµnh:
- GV nhËn xÐt giê lµm bµi tËp thùc hµnh:Sù chuÈn bÞ cña häc sinh, Thùc hiÖn c¸c b­íc, Th¸i ®é häc tËp, KÕt qu¶ hoµn thµnh
- GV h­íng dÉn HS c¸ch ®¸nh gi¸ dùa theo môc tiªu cña bµi 
- GV thu bµi nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶.
    5. H­íng dÉn vÒ nhµ:
- VÒ nhµ tiÕp tôc lµm c¸c vËt thÓ cßn l¹i vµo vë bµi tËp
- §äc tr­íc bµi 6 Sgk tr 23 vµ khuyÕn khÝch HS lµm m« h×nh c¸c vËt thÓ ®· vÏ .
IV. ®¸nh gi¸, ®iÒu chØnh tiÕt d¹y
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
 
         Ngµy so¹n: 15/9/2017
TiÕt 4:  b¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn
 
I. Môc tiªu
1. KiÕn thøc:
- HS nhËn d¹ng ®­îc c¸c khèi ®a diÖn th­êng gÆp : H×nh hép ch÷ nhËt, h×nh l¨ng trô ®Òu, h×nh chãp ®Òu.
- HS ®äc ®­îc b¶n vÏ vËt thÓ cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt, h×nh l¨ng trô ®Òu vµ h×nh chãp ®Òu.
2. KÜ n¨ng:  - §äc b¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn.
3. Th¸i ®é:   Yªu thÝch vµ cã ý thøc häc tËp bé m«n.
II. ChuÈn bÞ:
GV:- Tranh vÏ trong SGK.
    1
 


- M« h×nh 3 mÆt ph¼ng chiÕu.
- M« h×nh c¸c khèi ®a diÖn : H×nh hép ch÷ nhËt, h×nh l¨ng trô ®Òu, h×nh chãp ®Òu…
HS:- VËt mÉu : Bao diªm, bao thuèc l¸, bót ch× 6 c¹nh …
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
1. ổn định lớp. 1,
2. Bµi cò(5’) : ?Nªu c¸c phÐp chiÕu vµ mÆt ph¼ng chiÕu mµ em ®· häc.
                ?Nªu vÞ trÝ c¸c h×nh chiÕu trªn b¶n vÏ kü thuËt.
3. Bµi míi :
Ho¹t ®éng cña GV-HS
Néi dung
H§ 1 : T×m hiÓu khèi ®a diÖn (5’).
- Khèi ®a diÖn lµ gi?
- Th«ng qua kh¸i niÖm liªn hÖ thùc tÕ lÊy vÝ dô minh ho¹
- Quan s¸t h×nh 4.1 vµ cho biÕt c¸c khèi ®ã ®­îc bao bëi c¸c h×nh g× ?
- VËy ®Æc ®iÓm chung cña chóng lµ g×?
HS: - H×nh a : gåm c¸c h×nh ch÷ nhËt.
- H×nh b : gåm c¸c h×nh ch÷ nhËt vµ h×nh tam gi¸c.
- H×nh c : Gåm h×nh vu«ng vµ c¸c h×nh tam gi¸c.
- §­îc bao bëi c¸c h×nh ®a gi¸c.
- H·y cho VD vÒ c¸c h×nh ®a diÖn mµ ta th­êng gÆp trong thùc tÕ.
HS: - Hép thuèc, bao diªm, kim tù th¸p, th¸p chu«ng nhµ thê, bót ch× 6 c¹nh…
1. Khèi ®a diÖn :
 
Khèi ®a diÖn ®­îc bao bëi c¸c h×nh ®a gi¸c ph¼ng.
H§ 2 : T×m hiÓu h×nh hép ch÷  nhËt (10’)
- ThÕ nµo lµ h×nh hép ch÷ nhËt
-  H×nh chiÕu cña h×nh hép ch÷ nhËt
- Liªn hÖ lÊy VD vÒ h×nh hép ch÷ nhËt mµ ta th­êng gÆp?
- Quan s¸t h×nh 4.2 vµ cho biÕt h×nh hép ch÷ nhËt ®­îc bao bëi c¸c h×nh g×?
HS: §­îc bao bëi 6 h×nh ch÷ nhËt.
- C¸c c¹nh vµ c¸c mÆt cña h×nh hép ch÷ nhËt cã ®Æc ®iÓm g×?
HS: C¸c c¹nh, c¸c mÆt song song vµ vu«ng gãc víi nhau.
- H·y cho VD vÒ h×nh hép ch÷ nhËt mµ ta th­êng gÆp?
HS: Hép phÊn, hép bót, bôc gi¶ng…
- GV ®­a m« h×nh h×nh hép ch÷ nhËt vµ m« h×nh 3 mÆt ph¼ng chiÕu giíi thiÖu HS vÒ 3 kÝch th­íc cña h×nh hép ch÷ nhËt.
HS: quan s¸t
- Khi ta ®Æt h×nh hép ch÷ nhËt cã c¸c mÆt song song víi c¸c mÆt ph¼ng chiÕu th× trªn c¸c mÆt ph¼ng chiÕu sÏ cho ta c¸c h×nh chiÕu t­¬ng øng cã d¹ng lµ h×nh g×?
2. H×nh hép ch÷ nhËt :
a. ThÕ nµo lµ h×nh hép ch÷ nhËt?
- H×nh hép ch÷ nhËt ®­îc bao bëi 6 h×nh ch÷ nhËt.
 
 
 
 
 
b. H×nh chiÕu cña h×nh hép ch÷ nhËt
 
    1
 


HS: - 3 h×nh ch÷ nhËt.
- Trªn mçi h×nh chiÕu t­¬ng øng, sÏ cho ta biÕt ®­îc c¸c kÝch th­íc nµo cña h×nh hép?
HS: tr¶ lêi vµ ®iÒn vµo b¶ng 4.1
 
H§ 3 : T×m hiÓu h×nh l¨ng tru ®Òu (10’)
- T×m hiÓu kh¸i niÖm h×nh l¨ng trô,  Tõ kh¸i niÖm biÕt ®­îc h×nh chiÕu
- Quan s¸t h×nh 4.4 vµ cho biÕt h×nh l¨ng trô ®Òu ®­îc bao bëi c¸c h×nh g×?
HS: §­îc bao bëi 2 ®¸y lµ 2 tam gi¸c b»ng nhau, c¸c mÆt bªn lµ c¸c h×nh ch÷ nhËt.
- H·y cho VD vÒ h×nh l¨ng trô ®Òu mµ ta th­êng gÆp?
HS: Bót ch× lôc gi¸c, ®ai èc, trô ®¸ h×nh vu«ng…
- GV ®­a m« h×nh h×nh l¨ng trô ®Òu vµ m« h×nh 3 mÆt ph¼ng chiÕu giíi thiÖu HS vÒ 3 kÝch th­íc cña h×nh l¨ng trô ®Òu.
HS: quan s¸t
- Khi ta chiÕu h×nh l¨ng trô ®Òu lªn c¸c mÆt ph¼ng chiÕu sÏ cho ta c¸c h×nh chiÕu t­¬ng øng cã d¹ng lµ h×nh g×?
HS: 2 h×nh ch÷ nhËt vµ 1 h×nh ®a gi¸c ®Òu.
- Trªn mçi h×nh chiÕu t­¬ng øng, sÏ cho ta biÕt ®­îc c¸c kÝch th­íc nµo cña h×nh l¨ng trô ®Òu?
HS: tr¶ lêi vµ ®iÒn vµo b¶ng 4.2
3. H×nh l¨ng trô ®Òu :
a. ThÕ nµo lµ h×nh l¨ng trô ®Òu ?
- H×nh l¨ng trô ®Òu ®­îc bao bëi hai mÆt ®¸y lµ 2 h×nh ®a gi¸c ®Òu b»ng nhau vµ c¸c mÆt bªn lµ c¸c h×nh ch÷ nhËt b»ng nhau.
 
 
 
 
 
b. H×nh chiÕu cña h×nh l¨ng trô ®Òu
 
H§ 4 : T×m hiÓu h×nh chãp ®Òu (10’)
- ThÕ nµo lµ h×nh chãp ®Òu ?
- H×nh chiÕu cña h×nh chãp ®Òu lµ g×?
- GV sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p t­¬ng tù nh­ phÇn trªn ®Ó giíi thiÖu h×nh chãp ®Òu.
4. H×nh chãp ®Òu :
a. - H×nh chãp ®Òu ®­îc bao bëi hai mÆt ®¸y lµ 1 h×nh ®a gi¸c ®Òu vµ c¸c mÆt bªn lµ c¸c h×nh tam gi¸c c©n b»ng nhau cã chung ®Ønh
b. H×nh chiÕu cña h×nh chãp ®Òu
4. Cñng cè: 4 phót
Gäi HS ®äc phÇn ghi nhí trong SGK/18, Lµm bµi tËp trong SGK/19.
5. DÆn dß: 1 phót
- Häc thuéc bµi vµ biÕt x¸c ®Þnh h×nh d¹ng c¸c h×nh ®a diÖn ®· häc.
-§äc tr­íc bµi 5 SGK vµ chuÈn bÞ dông cô vÏ (bót ch×, th­íc th¼ng, eke, compa, g«m, giÊy vÏ) ®Ó lµm bµi thùc hµnh.
IV. ®¸nh gi¸, ®iÒu chØnh tiÕt d¹y
    1
 


........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Ngµy so¹n: 20/9/2017
tiÕt 5:   thùc hµnh: ®äc b¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn
 
I/môc tiªu
1.KiÕn thøc:
- HS hiÓu ®­îc sù  liªn quan gi÷a h­íng chiÕu vµ h×nh chiÕu.
- HS ®äc ®­îc b¶n vÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ cã d¹ng khèi ®a diÖn.
2.KÜ n¨ng:  - HS biÕt ®­îc c¸ch bè trÝ c¸c h×nh chiÕu trªn b¶n vÏ kü thuËt.
 - HS ph¸t huy trÝ t­ëng t­îng kh«ng gian
3.Th¸i ®é:   -CÈn thËn, tû mû, ph©n tÝch tõng chi tiÕt
II/ ChuÈn bÞ:
GV:- Tranh vÏ trong SGK.
- M« h×nh c¸i nªm nh­ SGK.
- M« h×nh c¸c vËt thÓ A, B, C, D (h×nh 52 SGK/21).
HS:- Bót ch×, th­íc th¼ng, eke, compa, g«m, giÊy vÏ.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
1. ổn định lớp. 1 phút
2. Bµi cò (5’): ?Nªu ®Æc ®iÓm c¸c phÐp chiÕu mµ em ®· häc.
                ?Nªu vÞ trÝ c¸c h×nh chiÕu trªn b¶n vÏ kü thuËt.
3. Thùc hµnh
H§1 (3’) :T×m hiÓu yªu cÇu – néi dung cña bµi thùc hµnh 1
- Cho HS ®äc phÇn II vµ III trong SGK/13 ®Ó n¾m b¾t néi dung vµ yªu cÇu thùc hµnh
H§2 (4’): GV h­íng dÉn tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK.
- Cho HS quan s¸t h×nh 3.1a SGK/13. X¸c ®Þnh c¸c h­íng chiÕu A, B, C ?
- T­¬ng øng víi 3 h­íng chiÕu trªn sÏ cho ta c¸c h×nh chiÕu t­¬ng øng nµo?
- Tõ h×nh 3.1a, h·y x¸c ®Þnh c¸c h×nh chiÕu ®øng, h×nh chiÕu c¹nh, h×nh chiÕu b»ng cña nã trong h×nh 3.1b?
- VËy h·y ®iÒn dÊu X vµo « t­¬ng øng trong b¶ng 3.1 cho trong SGK/14 ?
- VËy trªn b¶n vÏ, vÞ trÝ cña 3 h×nh chiÕu ph¶i xÕp l¹i nh­ thÕ nµo míi ®óng ?
 
- A : ChiÕu tõ tr­íc tíi.
      H­íng chiÕu
A
B
C
    1
 


H×nh chiÕu
 
 
 
1
 
X
 
2
 
 
X
3
X
 
 
- B : ChiÕu tõ trªn xuèng.
- C : ChiÕu tõ tr¸i sang.
- H­íng chiÕu A   h×nh chiÕu ®øng.
- H­íng chiÕu B   h×nh chiÕu b»ng.
- H­íng chiÕu C   h×nh chiÕu c¹nh.
- H×nh 1 : H×nh chiÕu b»ng.   - H×nh 2 : H×nh chiÕu c¹nh.
- H×nh 3 : H×nh chiÕu ®øng.
- H×nh sè 1 ë bªn d­íi h×nh sè 3, h×nh sè 2 ë bªn tr¸i h×nh sè 3.
H§ 3 (10’): Tæ chøc thùc hµnh.
- GV h­íng dÉn c¸ch tr×nh bµy bµi lµm trªn giÊy vÏ A4.
- HS tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh vµo giÊy.
H§4 (3’) : T×m hiÓu yªu cÇu – néi dung cña bµi thùc hµnh 2
- Cho HS ®äc phÇn II vµ III trong SGK/20–21 ®Ó n¾m b¾t néi dung vµ yªu cÇu thùc hµnh.
H§ 5 (5’): GV h­íng dÉn tr¶ lêi c¸c c©u hái trong SGK.
- Cho HS quan s¸t h×nh 5.1 vµ 5.2 SGK/21. Dùa vµo h×nh d¹ng cña c¸c h×nh A, B, C, D vµ c¸c h×nh chiÕu a, b, c, d ®Ó x¸c ®Þnh c¸c cÆp vËt thÓ - h×nh chiÕu t­¬ng øng.
- C¸c h×nh chiÕu trong h×nh 5.1 lµ c¸c h×nh chiÕu g×?
- T­¬ng øng víi mçi vËt thÓ trªn sÏ cho ta c¸c h×nh chiÕu t­¬ng øng nµo?
- VËy h·y ®iÒn dÊu X vµo « t­¬ng øng trong b¶ng 3.1 cho trog SGK/14 ?
- H×nh chiÕu ®øng vµ h×nh chiÕu b»ng.
        VËt thÓ
B¶n vÏ
A
B
C
D
1
 
X
 
 
2
X
 
 
 
3
 
 
 
X
4
 
 
X
 
 
H§ 6 (10’): Tæ chøc thùc hµnh.
- GV h­íng dÉn c¸ch tr×nh bµy bµi lµm trªn giÊy vÏ A4.
. - HS tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh vµo giÊy.
4. Cñng cè: 3 phót
GV nhËn xÐt giê thùc hµnh,H­íng dÉn HS tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa vµo môc tiªu cña bµi häc, GV thu bµi lµm cña HS.
5. DÆn dß: 1 phót
§äc tr­íc bµi 6 SGK.
IV. ®¸nh gi¸, ®iÒu chØnh tiÕt d¹y
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    1
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-11-04 15:07:15 | Thể loại: Lắp đặt mạng điện trong nhà | Lần tải: 7 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 1.37 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án cả năm, Lắp đặt mạng điện trong nhà. Ngµy so¹n: 03/09/2017 Ch­­¬ng I: B¶n vÏ c¸c khèi h×nh häc TiÕt 1: Vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng I/ Môc tiªu 1. KiÕn thøc: BiÕt ®­­îc vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi s¶n xu

https://tailieuhoctap.com/giaoanlapdatmangdientrongnha/giao-an-ca-nam.zxu20q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác