Giáo án cả năm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

       Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh C«ng nghÖ 9
                          N¨m häc 2017-2018
                     C¶ n¨m: 37 tiÕt
                     Häc kú I: 19 tuÇn * 1tiÕt/tuÇn =19 tiÕt
                     Häc kú II: 18 tuÇn * 1tiÕt/tuÇn = 18 tiÕt
 
TuÇn
Bµi
TiÕt
PPCT
     Ngµy
  thùc hiÖn  
                     Tªn bµi d¹y
  §iÒu
  chØnh
   1
  1 
   1
9A
9B
9C
 
Giíi thiÖu ngÒ ®iÖn d©n dông
 
   2
  2
   2
9A
9B
9C
 
VËt liÖu ®iÖn dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ
 
   3
  3
   3
9A
9B
9C
 
Dông cô dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn
 
   4
  4
   4
9A
9B
9C
 
Thùc hµnh : Sö dông ®ång hå ®o ®iÖn
 
   5
  4
   5
9A
9B
9C
 
Thùc hµnh : Sö dông ®ång hå ®o ®iÖn
 
   6
  4
   6
9A
9B
9C
 
Thùc hµnh : Sö dông ®ång hå ®o ®iÖn
 
   7
  5
   7
9A
9B
9C
Kiểm tra 15p( thực hành)
Thùc hµnh : Nèi d©y dÉn ®iÖn
 
  8
  5
  8
9A
9B
9C
 
Thùc hµnh : Nèi d©y dÉn ®iÖn
 
  9
  5
  9
9A
9B
9C
 
Thùc hµnh : Nèi d©y dÉn ®iÖn
 
  10
  6
  10
9A
9B
9C
 
Thùc hµnh : L¾p m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn
 
  11
  6
  11
9A
9B
9C
 
Thùc hµnh : L¾p m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn
 
  12
  6
  12
9A
9B
9C
 
Thùc hµnh : L¾p m¹ch ®iÖn b¶ng ®iÖn
 
  13
  7
  13
9A
9B
9C
 
Thùc hµnh : L¾p m¹ch ®iÖn ®Ìn èng huúnh quang
 
  14
  7
  14
9A
9B
9C
 
Thùc hµnh : L¾p m¹ch ®iÖn ®Ìn èng huúnh quang
 

  15
  7
  15
9A
9B
9C
 
Thùc hµnh : L¾p m¹ch ®iÖn ®Ìn èng huúnh quang
 
  16
 
  16
9A
9B
9C
 
Kiểm tra thực hành
 
  17
 
  17
9A
9B
9C
 
Ôn tập
 
  18
 
  18
 
9A
9B
9C
KiÓm tra häc kú I – Thùc hµnh
 
  19
 
  19
KiÓm tra häc kú I – Thùc hµnh
 
  20
  8
  20
9A
9B
9C
 
Thùc hµnh:L¾p m¹ch ®iÖn hai c«ng t¾c hai cùc ...
 
  21
  8
  21
9A
9B
9C
 
Thùc hµnh : L¾p m¹ch ®iÖn hai c«ng t¾c hai cùc ...
 
  22
  8
  22
9A
9B
9C
Thùc hµnh : L¾p m¹ch ®iÖn hai c«ng t¾c ba cùc ®iÒu khiÓn mét ®Ìn
 
  23
  9
  23
9A
9B
9C
Thùc hµnh : L¾p m¹ch ®iÖn hai c«ng t¾c ba cùc ®iÒu khiÓn mét ®Ìn
 
  24
  9
  24
9A
9B
9C
 
Thùc hµnh : L¾p m¹ch ®iÖn hai c«ng t¾c ba cùc ...
 
  25
  9
  25
9A
9B
9C
 
Thùc hµnh : L¾p m¹ch ®iÖn hai c«ng t¾c ba cùc ...
 
  26
10
  26
9A
9B
9C
 
Thùc hµnh : L¾p m¹ch ®iÖn mét c«ng t¾c ba
 
  27
10
  27
9A
9B
9C
Thùc hµnh : L¾p m¹ch ®iÖn mét c«ng t¾c ba cùc ®iÒu khiÓn hai ®Ìn
 
  28
10
  28
9A
9B
9C
Thùc hµnh : L¾p m¹ch ®iÖn mét c«ng t¾c ba cùc ®iÒu khiÓn hai ®Ìn
 
  29
11
  29
9A
9B
9C
 
L¾p ®Æt d©y dÉn cña m¹ng ®iÖn trong nhµ
 
  30
11
  30
9A
9B
9C
Kiểm tra 15p
L¾p ®Æt d©y dÉn cña m¹ng ®iÖn trong nhµ
 
31
12
  31
9A
9B
9C
 
KiÓm tra an toµn m¹ng ®iÖn trong nhµ
 
  32
12
  32
9A
 
 

 
 
 
9B
9C
KiÓm tra an toµn m¹ng ®iÖn trong nhµ
 
  33
 
  33
9A
9B
9C
 
KiÓm tra thùc hµnh
 
  34
 
  34
9A
9B
9C
 
«n tËp
 
35
 
  35
9A
9B
9C
 
«n tËp
 
36
 
  36
9A
9B
9C
 
KiÓm tra häc kú II
 
37
 
  37
9A
9B
9C
Kiểm tra học kì II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                      Ngµy d¹y: 9B,C-23/8; 9A-27/8/2016
 
TiÕt 1-bµi 1:            giíi thiÖu nghÒ ®iÖn d©n dông
 
I. Môc tiªu
1. Kiến thức : BiÕt ®­îc vÞ trÝ vai trß cña nghÒ ®iÖn d©n dông ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng.
2.Kĩ năng : BiÕt d­îc mét sè th«ng tin c¬ b¶n vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông
3 Thái độ :.Cã ý thøc t×m hiÓu nghÒ nh»m gióp cho viÖc ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp sau nµy.
II. ChuÈn bÞ:
1. Gv :- Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa
 - H×nh 1.1, 1.2 SGK tr 7, 8.
 - B¶ng m«  t¶ nghÒ ®iÖn d©n dông
2. Hs :-§äc kÜ tr­íc Sgk, t×m hiÓu thùc tÕ
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.Tæ chøc :   - æn ®Þnh líp
2. KiÓm tra : - Sù chuÈn bÞ s¸ch vë cña häc sinh
3. Bµi míi  : Giíi thiÖu bµi: gi¸o viªn giíi thiÖu ch­¬ng tr×nh C«ng NghÖ 9, môc tiªu m«n häc, ph­¬ng ph¸p häc tËp bé m«n
 
Néi dung kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng c¬ b¶n
 
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
I.Vai trß, vÞ trÝ cña ngÒ ®iÖn d©n dông trong s¶n suÊt vµ ®êi sèng
   - NghÒ ®iÖn d©n dông rÊt ®a d¹ng ,chñ yÕu sö dông ®iÖn n¨ng phôc vô cho ®êi sèng ,sinh ho¹t vµ lao ®éng s¶n suÊt
   - Gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc
 
II.§Æc ®iÓm, yªu cÇu cña nghÒ ®iÖn d©n dông
1.§èi t­îng lao ®éng cña nghÒ ®iÖn d©n dông
- Nguån ®iÖn dïng: xoay chiÒu, 1 chiÒu d­íi 380v
  - ThiÕt bÞ ®ãng c¾t, thiÕt bÞ b¶o vÖ , thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn , thiÕt bÞ lÊy ®iÖn ... ®o l­êng ®iÖn , ®å dïng ®iÖn , vËt liÖu ®iÖn
2.Néi dung lao ®éng cña nghÒ ®iÖn d©n dông
- L¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ, m¹ng ®iÖn s¶n xuÊt
  - L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t nh­ ®éng c¬ ®iÖn...
- B¶o d­ìng , vËn hµnh söa ch÷a thiÕt bÞ m¹ng ®iÖn , ®å dïng ®iÖn
Ho¹t ®éng1:T×m hiÓu vai trß vÞ trÝ cña nghÒ ®iÖn d©n dông
?Theo em nghÒ ®iÖn d©n dông cã vai trß g× trong ®êi sèng sinh ho¹t vµ s¶n suÊt
- Häc sinh tr¶ lêi theo ý hiÓu
Gi¸o viªn nhËn xÐt më réng lµm râ vai trß vÞ trÝ cña nghÒ ®iÖn d©n dôngtrong cuộc sống và lấy một số ví dụ thực tế
Ho¹t ®éng2: T×m hiÓu vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông
Gi¸o viªn chia nhãm häc sinh theo bµn cö nhãm tr­ëng th­ kÝ ghi chÐp
Trong khi th¶o luËn theo c©u hái cña gi¸o viªn
? NghÒ ®iÖn d©n dông cã ®èi t­îng lao ®éng nµo.
 
 
? H·y s¾p xÕp c¸c c«ng viÖc trong b¶ng s¸ch gi¸o khoa vµo ®óng chuyªn nghµnh cña nghÒ ®iÖn d©n dông
Häc sinh th¶o luËn nhãm
Gi¸o viªn gäi 1 nhãm trinh bµy kÕt qu¶ tr­íc líp , c¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt

3.§iÒu kiÖn lµm viÖc cña nghÒ ®iÖn d©n dông.
- Lµm viÖc l­u ®éng, lµm viÖc ngoµi trêi
-Nguy hiÓm v× lviÖc gÇn khu vùc cã ®iÖn
- Lµm viÖc trªn cao
 
 
 
 
4.Yªu cÇu cña  nghÒ ®iÖn d©n dông
-VÒ kiÕn thøc: tèi thiÓu ph¶i cã tr×ng ®é  v¨n ho¸ trung häc c¬ së ®Ó cã nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n nh­ an toµn ®iÖn, nguyªn lý lµm viÖc vµ cÊu t¹o cña m¸y ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÖn, nh÷ng quy ®Þnh vËn hµng m¸y ®iÖn
- VÒ kÜ n¨ng: sö dông söa ch÷a b¶o d­ìng thiÕt bÞ ®iÖn m¹ng ®iÖn.
- Th¸i ®é: nghiªm tóc lµm viÖc khoa häc.
- Søc khoÎ: kh«ng m¾c c¸c bÖnh vÒ tim m¹ch, huyÕt ¸p, khíp.
5. TriÓn väng cña nghÒ:
Hs th¶o luËn nhãm vµ tr¶ lêi
6. Nh÷ng n¬i ®µo t¹o nghÒ
                  Sgk
7. Nh÷ng n¬i ho¹t ®éng nghÒ
                  Sgk
 
 
 
Häc sinh lµm bµi tËp phÇn 3
1 häc sinh ®äc kÕt qu¶
gi¸o viªn nhËn xÐt kÕt luËn
Häc sinh lµm bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa 
- 1 hsinh ®äc kÕt qu¶, 1 hs kh¸c nhËn xÐt
Gi¸o viªn giíi thiÖu m«i tr­êng lµm viÖc cña nghÒ ®iÖn d©n dông
 
? T¹i sao cÇn cã yªu cÇu vÒ kiÕn thøc trung häc c¬ së
- Häc sinh tr¶ lêi , gi¸o viªn nhËn xÐt
? Khi lµm nghÒ ®iÖn d©n dông cÇn cã yªu cÇu g× vÒ søc khoÎ
? §èi víi nghÒ ®iÖn d©n dông cÇn nh÷ng kü n¨ng nµo
Häc sinh tr¶ lêi, gi¸o viªn nhËn xÐt
 
 
 
   Gi¸o viªn giíi thiÖu bµi vÒ triÓn väng cña nghÒ trong t­¬ng lai. ? Em ®· biÕt nh÷ng c¬ së tr­êng nµo ®µo t¹o nghÒ ®iÖn d©n dông
Häc sinh tr¶ lêi gi¸o viªn nhËn xÐt. Gi¸o viªn giíi thiÖu nh÷ng n¬i ho¹t ®éng nghÒ
 
 
4.Tæng kÕt:
- gi¸o viªn hÖ thèng l¹i bµi, häc sinh tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi.
5 . H­íng dÉn vÒ nhµ:
- ChuÈn bÞ mét sè lo¹i d©y dÉn ®iÖn theo bµn.
Kinh nghiÖm sau tiÕt day:
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                         Ngµy d¹y: 9B,C-30/8; 9A-3/9/2016
TiÕt 2-bµi 2:          VËt liÖu ®iÖn dïng trong l¾p ®Æt
                                         m¹ng ®iÖn trong nhµ
I. Môc tiªu :
 - BiÕt ®­îc mét sè lo¹i d©y dÉn ®iÖn vµ d©y c¸p ®iÖn th­êng dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ.
- BiÕt c¸ch sö dông d©y dÉn ®iÖn vµ d©y c¸p ®iÖn th«ng dông
- Ham mª häc tËp, t×m hiÓu bé m«n.
II. ChuÈn bÞ:
  1. Gv :- Nghiªn cøu SGK + SGV. Mét sè lo¹i d©y dÉn vµ d©y c¸p ®iÖn
    - H×nh 2.1,b¶ng 2-2, h×nh 2.2, SGK trang 9,10. PhiÕu bµi tËp.
  2. Hs : - §äc kÜ tr­íc bµi cò vµ bµi häc míi
III.  C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
   1.Tæ chøc:
  2.KiÓm tra. ? H·y nªu ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña nghÒ ®iÖn d©n dông.
  3. Bµi míi:
     Néi dung kiÕn thøc vµ kü n¨ng c¬ b¶n
                       Ho¹t ®éng thÇy-trß
I. D©y dÉn ®iÖn:
1. Ph©n lo¹i.
- dùa vµo líp vá c¸ch ®iÖn.
+ D©y dÉn
+ D©y bäc c¸ch ®iÖn
- Dùa vµo vËt liÖu lµm lâi: §ång, nh«m.
- Dùa vµo sè lâi, sè sîi : d©y 1 lâi, d©y nhiÒu lâi. D©y lâi 1 sîi, d©y lâi nhiÒu sîi.
 
2. CÊu t¹o d©y dÉn ®iÖn ®­îc bäc c¸ch ®iÖn:
- Lâi lµm b»ng ®ång hoÆc nh«m, lµm mét sîi hoÆc nhiÒu sîi.
- Vá bäc c¸ch ®iÖn: lµm b»ng cao su, PVC, 1 líp hoÆcu nhiÒu líp cã thªm vá bäc b¶o vÖ chèng va ®Ëp c¬ häc.
 
 
 
 
 
3 . Sö dông d©y dÉn ®iÖn
 - CÇn ph¶i tu©n theo thiÕt kÕ cña m¹ng ®iÖn
- KÝ hiÖu d©y dÉn M( n x f )
        M : lµ lâi ®ång,
          n: sè lâi
         f: tiÕt diÖn lâi.(m m2)
 
 
 
Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu c¸c lo¹i d©y dÉn ®iÖn
? H·y kÓ tªn c¸c lo¹i d©y dÉn ®iÖn mµ em biÕt.
- Häc sinh tr¶ lêi.
- HS quan s¸t h×nh 2.1, ghi sè thø tù vµo b¶ng 2
     (lµm viÖc theo cÆp)
1,2 nhãm ®äc kÕt qu¶
  GV nhËn xÐt, kÕt luËn.
  GV lÊy vÝ dô ph¹m vi sö dông mét sè lo¹i d©y dÉn ®iÖn.
* T×m hiÓu cÊu t¹o cña d©y dÉn ®iÖn ®­îc bäc c¸ch ®iÖn.
GV ph¸t vËt thËt kÕt hîp víi vËt thËt häc sinh ®· chuÈn bÞ h×nh 2.2. Häc sing quan s¸t tr¶ lêi c©u hái.
? CÊu t¹o cña d©y dÉn ®iÖn ®­îc bäc c¸ch ®iÖn, vËt liÖu lµm.
?H·y cho biÕt t¹i sao líp vá c¸ch ®iÖn d©y dÉn th­êng lµm nhiÒu mµu kh¸c nhau
Häc sinh tr¶ lêi c©u hái
Gi¸o viªn nhËn xÐt lÊy vÝ dô chøng minh
* T×m hiÓu c¸ch sö dông d©y dÉn ®iÖn
? T¹i sao khi sö dông d©y dÉn ®iÖn ph¶i theo thiÕt kÕ cña m¹ng ®iÖn
Häc sinh tr¶ lêi c©u hái
Gi¸o viªn nhËn xÐt nªu râ viÖc lùa chän d©y dÉn phï hîp víi phô t¶i , kiÓu l¾p ®Æt
? H·y gi¶i thÝch c¸c kÝ hiÖu M(1x2.5)
  Häc sinh tr¶ lêi vµ nhËn xÐt

 
 
 
 
 
 
* Chó ý:
- Th­êng xuyªn kiÓm tra vá bäc c¸ch ®iÖn.
- §¶m b¶o an toµn khi sö dông d©y dÉn ®iÖn nèi dµy.
 
 
II.D©y c¸p ®iÖn
1. CÊu t¹o: Gåm 3 phÇn
- Lâi c¸p th­êng ®­îc lµm b»ng ®ång hoÆc nh«m
- Vá c¸p ®iÖn th­êng lµm b»ng cao su
- Vá b¶o vÖ cña c¸p ®iÖn phï hîp víi m«i tr­êng  l¾p ®Æt nh­ chÞu ¨n mßn, chÞu nhiÖt nh­ m«i tr­êng muèi , axÝt. Víi c¸p ®iÖn trong nhµ th­êng cã líp vá b¶o vÖ mÒm ®Ó chÞu ®­îc n¾ng m­a
2.Sö dông d©y c¸p ®iÖn
- §­îc dïng ®Ó l¾p ®Æt ®­êng d©y h¹ ¸p dÉn ®iÖn tõ l­íi ®iÖn ph©n phèi ®Õn m¹ng ®iÖn trong nhµ
 
III.VËt liÖu c¸ch ®iÖn
- VËt liÖu c¸ch ®iÖn lµ lo¹i vËt liÖu kh«ng cho dßng ®iÖn ®i qua
- VËt liÖu c¸ch ®iÖn dïng ®Ó c¸ch li gi÷a c¸c phÇn tö dÉn ®iÖn víi nhau,  phÇn dÉn ®iÖn víi c¸c bé phËn kh«ng mang ®iÖn kh¸c
=> NhÇm gi÷ an toµn m¹ng ®iÖn vµ con ng­êi
- Mét sè lo¹i vËt liÖu c¸ch ®iÖn th­êng hay sö dông nh­: nhùa , sø , cao su, thuû tinh...
* Yªu cÇu cña vËt liÖu c¸ch ®iÖn
- §é bÒn c¬ häc cao
- ChÞu nhiÖt, chèng Èm tèt
- Cã ®é bÒn c¸ch ®iÖn cao
 
? Khi sö dông cÇn chó ý nh÷ng g×
HS tr¶ lêi , gi¸o viªn nhËn xÐt, gi¶i thÝch
HS tr¶ l¬i dùa vµo kiÕn thøc c«ng nghÖ 8 vµ lµm bµi tËp s¸ch gi¸o khoa/ 12 - 1,2 HS lªn ®iÒn kÕt qu¶ vµo b¶ng phô.GV nhËn xÐt,kÕt kuËn
HS quan s¸t 1 sè vËt thËt gi¸o viªn ®· chuÈn bÞ
? Gäi tªn vµ cho biÕt c«ng dông cña chóng
? T¹i sao trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn ph¶i dïng nh÷ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn
? VËt liÖu c¸ch ®iÖn ph¶i cã nh÷ng yªu cÇu g×
Häc sinh  tr¶ lêi c¸c c©u hái
Gi¸o viªn nhËn xÐt
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ d©y c¸p ®iÖn
GV ®­a 1 sè mÉu d©y c¸p ®iÖn dÉ chuÈn bÞ cho hs quan s¸t, nhËn xÐt, so s¸nh víi d©y dÉn ®iÖn
Häc sinh tr¶ lêi, gi¸o viªn nhËn xÐt
HS lµm viÖc theo nhãm võa quan s¸t h×nh 2-3 vµ kÕt hîp víi vËt thËt ®· chuÈn bÞ tr¶ lêi
? CÊu t¹o cña d©y c¸p ®iÖn
 GV nhËn xÐt kÕt luËn vµ giíi thiÖu 1 sè d©y c¸p ®iÖn th­êng dïng, ph¹m vi sö dông
?Nhµ em cã sö dông d©y c¸p ®iÖn  kh«ng ,th­êng dïng l¾p ®Æt ë ®©u
HS tr¶ lêi theo hiÓu biÕt thùc tÕ cña b¶n th©n
Häc sinh quan s¸t h×nh 2- 4 s¸ch gi¸o khoa ®Ó biÕt ®­îc c¸p ®iÖn dïng nh­ thÕ nµo
Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu vËt liÖu c¸ch ®iÖn
? VËt liÖu c¸ch ®iÖn lµ g×
? VËt liÖu c¸h ®iÖn dïng ®Ó lµm nh÷ng bé phËn nµo trong thiÕt bÞ ®iÖn, m¸y ®iÖn
HS tr¶ l¬i dùa vµo kiÕn thøc c«ng nghÖ 8 vµ lµm bµi tËp s¸ch gi¸o khoa / 12 - 1,2 HS lªn ®iÒn kÕt qu¶ vµo b¶ng phô.GV nhËn xÐt bµi lµm, kÕt kuËn
HS quan s¸t 1 sè vËt thËt gi¸o viªn ®· chuÈn bÞ
? Gäi tªn vµ cho biÕt c«ng dông cña chóng
? T¹i sao trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn ph¶i dïng nh÷ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn
? VËt liÖu c¸ch ®iÖn ph¶i cã nh÷ng yªu cÇu g×
Häc sinh  tr¶ lêi c¸c c©u hái
Gi¸o viªn nhËn xÐt
Gv giíi thiÖu 1 sè lo¹i vËt lo¹i c¸ch ®iÖn míi
4.Tæng kÕt
-Häc sinh lµm bµi tËp vµo phiÕu bµi tËp- Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ kÕt luËn
5.H­íng dÉn vÒ nhµ
- T×m hiÓu vÒ d©y c¸p ®iÖn ,vËt liÖu c¸ch ®iÖn- S­u tÇm 1 sè lo¹i d©y c¸p ®iÖn
Kinh nghiÖm sau tiÕt day:
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


.
 

                                                              
                                                                                    Ngµy d¹y: 9B,C-6/9; 9A-10/9/2016
                                                                                                                 
TiÕt 3-bµi 3 :     Dông cô  dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn
 
I.Môc tiªu :
- BiÕt ®­îc c«ng dông ,ph©n lo¹i 1 sè ®ång hå ®o ®iÖn, ph©n biÖt mét sè lo¹i dông cô c¬ khÝ th­êng dïng
- BiÕt ®äc c¸c kÝ hiÖu cña ®ång hå ®o ®iÖn ®Ó sö dông cho ®óng vµ c¸c dông cô c¬ khÝ dïng trong nghÒ ®iÖn
- Gi¸o dôc ý høc cÈn thËn khi sö sông ®ång hå ®o ®iÖn vµ c¸c ®å dïng kh¸c
II.ChuÈn bÞ :
1. Gv: - Nghiªn cøu s¸ch gi¸o khoa vµ s¸ch gi¸o viªn
           - Tranh vÏ 1 sè lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn- Tranh vÏ 1 sè lo¹i dông cô c¬ khÝ
           - k×m ®iÖn, t« vÝt, khoan. . .
           - V«n kÕ, ampe kÕ, ®ång hå v¹n n¨ng , c«ng t¬ ®iÖn.
2. Hs: - §äc kÜ tr­íc bµi cò vµ bµi häc míi
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1.Tæ chøc
2. Bµi míi *Giíi thiÖu bµi: gi¸o viªn nªu môc tiªu bµi häc giíi thiÖu 1 sè lo¹i dông cô ®iÖn mµ ng­êi thî th­êng hay sö dông
 
Néi dung kiÕn thøc vµ kü n¨ng c¬ b¶n
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
I.§ång hå ®o ®iÖn
   1.C«ng dông cña ®ång hå ®o ®iÖn
- §ång hå ®o ®iÖn dïng ®Ó ®o c¸c ®¹i l­îng vÒ ®iÖn nh»m biÕt ®­îc t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ph¸n ®o¸n nguyªn nh©n h­ háng sî cè kü thuËt, hiÖn t­îng lµm viÖc kh«ng b×nh th­êng cña m¹ch ®iÖn , ®å dïng ®iÖn
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ph©n lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn
- Theo ®¹i l­îng ®o :®iÖn ¸p , dßng ®iÖn, ®iÖn trë , c«ng suÊt...
- Theo lo¹i dßng ®iÖn: ®ång hå ®o ®iÖn 1 chiÒu, xoay chiÒu , c¶ dßng 1 chiÒu vµ dßng xoay chiÒu
- Theo cÊp chÝnh x¸c:cao, thÊp
- Theo nguyªn lÝ lµm viÖc: kiÓu tõ ®iÖn, kiÓu ®iÖn tõ, kiÓu c¶m øng, kiÓu ®iÖn ®éng
3.Mét sè kÝ hiÖu cña ®ång hå ®o ®iÖn
Ho¹t ®éng 1:T×m hiÓu c«ng dông, ph©n lo¹i cña ®ång hå ®o
?h·y kÓ tªn 1 sè ®ång hå ®o ®iÖn mµ em biÕt
HS kÓ tªn 1 sè lo¹i ®ång hå ®· ®­îc häc vµ lµm quen ë m«n vËt lÝ
HS lµm bµi tËp b¶ng 3-1 (lµm viÖc theo cÆp) , 1 HS ®äc kÕt qu¶
1 HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung
?T¹i sao trªn vá m¸y biÕn ¸p th­êng l¾p ®Æt v«n kÕ, ©mpe kÕ
?C«ng t¬ ®iÖn ®­îc l¾p ë m¹ng ®iÖn trong nhµ cã môc ®Ých g×
Häc sinh tr¶ lêi, gi¸o viªn nhËn xÐt kÕt luËn
-Häc sinh lµm bµi tËp b¶ng 3-2 ( lµm viÖc theo cÆp)
1 HS ®iÒn kÕt qu¶ vµo b¶ng phô gi¸o viªn ®· chuÈn bÞ tr­íc
GV giíi thiÖu 1 sè c¸ch ®Ó ph©n lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn. Gi¸o viªn giíi thiÖu v«n kÕ, am pekÕ, ®ång hå v¹n n¨ng cho HS quan s¸t
 
 
 
*T×m hiÓu c¸c kÝ hiÖu vµ c¸ch sö dông ®ång hå ®o ®iÖn

(b¶ng 3-3 s¸ch gi¸o khoa trang 14 )
- CÊp chÝnh x¸c thÓ hiÖn sai sè cho phÐp cña phÐp ®o
- Khi sö dông ®ång hå ®o ®iÖn cÇn x¸c ®Þnh ®óng thang ®o , lo¹i dßng ®iÖn 1 chiÒu hay xoay chiÒu
 
 
 
 
 
 
II- Dông cô c¬ khÝ:
1. Dông cô ®o vµ v¹ch dÊu.
a) Th­íc: dïng ®Ó ®o kÝch th­íc kho¶ng c¸ch cÇn l¾p ®Æt ®iÖn (Th­íc l¸, th­íc cuén.)
b) Th­íc cÆp: dïng ®Ó ®o kÝch th­íc bao ngoµi cñamét vËt h×nh cÇu, h×nh
trô, kÝch th­íc c¸c lç. §­êng kÝnh lç, chiÒu réng....ChiÒu s©u cña lç, bËc, ®­êng kÝnh d©y ®·n.
c) Panme: Lµ dông cô ®o chÝn s¸c cã thÓ ®äc ®­îc sù chªnh lÖch kÝch th­íc 1/100mm , dïng ®Ó ®o ®­êng kÝnh d©y ®iÖn
d) mòi v¹ch
 
 
 
 
 
 
2. Dông cô gia c«ng, l¾p dÆt
a) Tuèc n¬vÝt:-Dïng ®Ó th¸o l¾p èc vÝt b¾t d©y dÉn
- Cã 2 lo¹i 2 c¹nh, 4 c¹nh
b) Bóa:- Dïng ®Ó ®ãng t¹o lùc khi cÇn g¸ l¾p c¸c thiÕt bÞ lªn t­êng , lªn trÇn nhµ ...
-c) C­a:- Dïng ®Ó c¾t c¸c èng kim lo¹i , èng nhùa theo c¸c kÝch th­íc yªu cÇu
d) K×m : - C¾t d©y theo chiÒu dµi ®· ®Þnh, tuèt ®©y , gi÷ d©y khi cÇn nèi
- Cã nhiÒu lo¹i k×m kh¸c nhau nh­: k×m c¾t, k×m tuèt, k×m má trßn...
e) khoan m¸y : - Dïng ®Ó khoan lç trªn gç , trªn bª t«ng... ®Ó  l¾p ®Æt d©y dÉn ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÖn...
- Gi¸o viªn giíi thiÖu b¶ng 3-3 häc sinh quan s¸t,gV gi¶i thÝch mét sè tõ kÜ thuËt nh­ cÊp “chÝnh x¸c” , giíi h¹n thang ®o...
- GV chia ®ång hå cho c¸c nhãm HS quan s¸t ®èi chiÕu víi b¶ng kÝ hiÖu ®Ó biÕt ®­îc ý nghÜa cña c¸c kÝ hiÖu trªn mÆt ®ång hå
- 2 nhãm Hs ®äc kÕt qu¶ nghiªn cøu ®­îc GV nhËn xÐt vµ l­u ý khi sö dông c¸c lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn vÒ thang ®o hay dßng ®iÖn
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ dông cô ®o vµ v¹ch dÊu
- GV nªu râ tÇm quan träng cña dông cô ®o vµ v¹ch dÊu
? H·y nªu vÝ dô øng dông dông cô ®o vµ v¹ch dÊu dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn
häc sinh tr¶ lêi , gi¸o viªn nhËn xÐt
Hs xem sgk vµ ®iÒn c«ng dông vµo b¶ng 3-4
Hs lªn b¶ng ®iÒn kÕt qu¶ vµo b¶ng phô mµ Gv ®· chuÈn bÞ, c¸c häc sinh  kh¸c nhËn xÐt, Gv kÕt luËn
? Trong ch­¬ng tr×nh c«ng nghÖ líp 8 ®· häc nh÷ng lo¹i dông cô ®o vµ v¹ch dÊu nµo ?®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i
- HS tr¶ lêi
? th­íc cÆp vµ panme cã dÆc ®iÓm g× kh¸c nhau
-HS tr¶ lêi ,gi¸o viªn nhËn xÐt bæ xung
 Gv giíi thiÖu th­íc cÆp cho Gv quan s¸t
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vÒ dông cô gia c«ng l¾p ®Æt
? KÓ tªn c¸c dông cô gia c«ng l¾p ®Æt
- häc sinh kÓ tªn
? Tuècn¬vits, bóa dïng ®Ó lµm g×
- Hs tr¶ lêi, Gv giíi thiÖu c¸c dông cô dïng trong gia c«ng l¾p ®Æt nh­ bóa, c­a, tuècn¬vÝt(2 c¹nh , 4 c¹nh), khoan m¸y, khoan tay cho häc sinh quan s¸t
gi¸o viªn l­u ý cho häc sinh khi sö dông khoan m¸y:c¸ch lùa chän mòi khoan cho phï hîp víi chÊt liÖu nh­ khoan trªn gç hay khoan trªn bª t«ng
4. Tæng kÕt :
- Mét häc sinh lªn b¶ng ®iÒn vµo b¶ng phô - C© hái tæng kÕt tiÕt häc
5. H­íng dÉn vÒ nhµ
-Tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi - ChuÈn bÞ giê sau thùc hµnh : khoan tay,khoan ®iÖn,k×m bóa.
- KÎ b¸o c¸o thùc hµnh s¸ch gi¸o khoa
Kinh nghiÖm sau tiÕt day:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                   Ngµy d¹y:9C-15 /9; 9A,B-14/9/2016
                                                                                          
TiÕt 4 -bµi 4:                        thùc thµnh
                         Sö dông ®ång hå ®o ®iÖn (t1)
I. Môc tiªu :
- BiÕt ®­îc c«ng dông, gi¶i thÝch ®­îc c¸c kÝ hiÖu trªn mÆt ®ång hå ®o ®iÖn
- §o ®­îc ®iÖn ¸p cña m¹ch ®iÖn
-Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, tØ mØ khi sö dông ®ång hå ®o ®iÖn
II.ChuÈn bÞ
1. Gv: - Ampe kÕ, v«n kÕ, «m kÕ ,o¸t kÕ, ®ång hå v¹n n¨ng
            - Bót thö ®iÖn,b¶ng phô, 2 bãng ®Ìn, m¸y biÕn ¸p
            - D©y dÉn ®iÖn
2. Hs: - §äc kÜ tr­íc bµi cò vµ bµi häc míi.  B¶ng gç, d©y dÉn ®iÖn,bãng ®iÖn,..
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
 1.Tæ chøc
2. KiÓm tra
? H·y cho biÕt c«ng dông c¸c dông cô c¬ khÝ dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn
 3. Bµi míi  
 * Giíi thiÖu bµi: gi¸o viªn nªu môc tiªu néi dung bµi thùc hµnh
 
           Néi dung kiÕn thøc vµ kü n¨ng c¬ b¶n
 
                    Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
I Giai ®o¹n h­íng dÉn
1.§äc vµ gi¶i thÝch c¸c kÝ hiÖu trªn mÆt ®ång hå ®o ®iÖn
-  Chøc n¨ng tõng lo¹i ®ång ®o ®iÖn: ®o ®¹i l­îng g×? 1 chiÒu hay xoay chiÒu
- Thang ®o cña ®ång hå lµ bao nhiªu?
- Chøc n¨ngcña c¸c nóm trªn mÆt ®ång hå
-C¬ cÊu ®o kiÓu g×? ®iÖn tõ , tõ ®iÖn,c¶m øng, ®iÖn ®éng
- CÊp chÝnh x¸c
- §iÖn ¸p thö c¸ch diÖn
- vÞ trÝ ®Æt ®ång hå
2 §o ®iÖn ¸p cu¶ nguån ®iÖn xoay chiÒu
-C¸ch cÇm que ®o, c¸c thao t¸c ®o, c¸ch ®äc kÕt qu¶ ®o ®­îc, ®èi chiÕu víi gi¸ trÞ chuÈn ®Ó so s¸nh kÕt qu¶ ®¹t ®­îc víi gi¸ trÞ chuÈn,...
 
 
 
 
 
Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi thùc hµnh
- Gi¸o viªn chia tæ nhãm thùc hµnh cö nhãm tr­ëng, th­ kÝ ghi chÐp kÕt qu¶ thùc hµnh
-Gi¸o viªn chia dông cô thùc hµnh cho c¸c nhãm,
- Gi¸o viªn nªu néi quy giê thùc hµnh, yªu cÇu cña bµi thùc hµnh
 
Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn thùc hµnh
Gi¸o viªn h­íng dÉn t×m hiÓu c¸c kÝ hiÖu trªn mÆt ®ång hå ghi kÕt qu¶ vµo b¸o c¸o thùc hµnh
? H·y tÝnh sai sè cña phÐp ®o
- 1 häc sinh tr¶ lêi gi¸o viªn nh¹n xÐt
gi¸o viªn giíi thiÖu c¸c kÝ hiÖu c¬ cÊu ®o trªn b¶ng phô
? §Ó ®o ®iÖn ¸p cña 1 nguån ®iÖn ta cÇn m¾c v« kÕ nh­ thÕ nµo so víi phô t¶i
- 1 häc sinh tr¶ lêi
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, 1 häc sinh kh¸c lªn b¶ng vÏ s¬ ®å

 
 
 
 
 
 
 
 
II. Giai ®o¹n thùc hµnh
 
- Häc sinh thùc hµnh theo nhãm
- Gv kiÓm tra,nh¾c nhë, gi¶i ®¸p th¾c m¾c, l­u ý an toµn,...
 
 
 
 
III. Giai ®o¹n kÕt thóc thùc hµnh
 
C¸c tæ nhãm nép s¶n phÈm vµ b¸o c¸o thùc hµnh
- Gi¸o viªn h­íng dÉn 2 häc sinh c¸ch m¾c m¹ch ®iÖn
- Gi¸o viªn h­íng dÉn c¸ch ®iÒu chØnh thang ®o cho phï hîp víi nguån ®iÖn, c¸ch ®äc kÕt qu¶ trªn thang ®o. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc
- Gi¸o viªn nhËn xÐt rót kinh nghiÖm cho c¶ líp nh÷ng sau sãt m¾c ph¶i
 
Ho¹t ®éng 3 Tæ chøc thùc hµnh
- C¸c nhãm tiÕn hµnh thùc hµnh m¾c m¹ch ®iÖn t×m hiÓu ®ång hå ®o ®iÖn
- Thao t¸c l¾p m¹ch ®iÖn vµ ®o ®iÖn ¸p m¹ch ®iÖn d­íi sù h­íng dÉn cña gi¸o viªn
- Gi¸o viªn quan s¸t uèn n¾n nh¾c nhë kÞp thêi vÒ an toµn ®iÖn
- Häc sinh ghi kÕt qu¶ thùc hµnh vµo b¸o c¸o thùc hµnh
Ho¹t ®éng 4: ®¸nh gi¸ vµ tæng kÕt
- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh tù  ®¸nh gi¸ chÐo kÕt qu¶ c¸c nhãm theo c¸c tiªu chÝ mµ gi¸o viªn ®· ®­a ra
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê thùc hµnh
 
4. Tæng kÕt
- Häc sinh ngõng thùc hµnh , thu dän vÖ sinh n¬i thùc hµnh
- Häc sinh nép b¸o c¸o thùc hµnh
-Gi¸o viªn nhËn xÐt, rót kinh nghiÖm giê thùc hµnh 
5. H­íng dÉn vÒ nhµ
- ChuÈn bÞ giê sau thùc hµnh: ®ång hå v¹n n¨ng, bãng ®Ìn, d©y dÉn ®iÖn «m kÕ
Kinh nghiÖm sau tiÕt d¹y:
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-11-11 22:21:47 | Thể loại: Lắp đặt mạng điện trong nhà | Lần tải: 3 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.63 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án cả năm, Lắp đặt mạng điện trong nhà. Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh C«ng nghÖ 9 N¨m häc 2017-2018 C¶ n¨m: 37 tiÕt Häc kú I: 19 tuÇn * 1tiÕt/tuÇn =19 tiÕt Häc kú II: 18 tuÇn * 1tiÕt/tuÇn = 18 tiÕt TuÇn Bµi TiÕt PPCT Ngµy thùc hiÖn Tªn bµi d¹y §iÒ

https://tailieuhoctap.com/giaoanlapdatmangdientrongnha/giao-an-ca-nam.r8020q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác