Giáo án cả năm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Ngµy so¹n: 26-8-2018                                                Ngµy d¹y : .......................
 
 
TiÕt: 1  Bµi 1             GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG
 
A. MỤC TIÊU:  
1. KiÕn thøc 
-  Hiểu ®­îc vÞ trÝ, vai trß cña nghÒ ®iÖn d©n dông ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng.
-  Nắm ®­îc mét sè th«ng tin c¬ b¶n vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông.
2.KÜ n¨ng :
 - BiÕt ®­îc mét sè biÖn ph¸p an toµn lao ®éng trong nghÒ ®iÖn d©n dông.
 - BiÕt c¸ch b¶o vÖ an toµn ®iÖn cho ng­êi vµ thiÕt bÞ.
3. Th¸i ®é : Häc tËp nghiªm tóc, hîp t¸c x©y d­ng bµi.
B.CHUẨN BỊ:
1. GV: Nghiªn cøu kĩ néi dung yªu cÇu cña bµi; B¶n m« t¶ nghÒ ®iÖn d©n dông vµ c¸c s¸ch tham kh¶o; Tranh ¶nh vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông
2. HS: Nghiªn cøu kĩ néi cña dung bµi häc
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. æn ®Þnh.
Bµi cñ,
 
HOẠT ĐÔNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG
 
H§1. Giíi thiÖu bµi häc
GV: Giíi thiÖu bµi häc, nªu môc tiªu cÇn ®¹t
H§2. T×m hiÓu vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông
GV: Cho häc sinh ®äc phÇn I, yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng nhãm theo néi dung sau:
- T×m hiÓu néi dung nghÒ ®iÖn ®©n dông.
HS: Ho¹t ®éng nhãm sau 5 phót ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy néi dung.
GV Bæ sung vµ kÕt luËn nh÷ng ý chÝnh.
 
H§3. T×m hiÓu ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña nghÒ.
GV: Cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm theo néi dung sau:
(*) T×m hiÓu néi dung lao ®éng cña nghÒ ®iÖn ?
HS: Ho¹t ®éng nhãm sau 5 phót ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy néi dung.
GV Bæ sung vµ kÕt luËn nh÷ng ý chÝnh.
GV: cho h/s nghiªn cøu lµm bµi tËp trong SGK
GV: KÕt luËn.
 
 
 
 
I.Vai trß, vÞ trÝ cña nghÒ ®iÖn d©n dông trong s¶n xuÊt vµ trong ®êi sèng.
- sản vụ cho đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất của các hộ tiêu thụ điện.
- NghÒ ®iÖn gãp phÇn ®Èy nhanh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc.
II. §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña nghÒ ®iÖn
1. §èi t­îng lao ®éng cña nghÒ ®iÖn d©n dông.
- Nguån ®iÖn
- HÖ thèng l­íi ®iÖn, tram biÕn ¸p
- C¸c thiÕt bÞ ,®å dïng ®iÖn...
2. Néi dung lao ®éng cña nghÒ ®iÖn d©n dông.
- L¾p đÆt m¹ng ®iÖn s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t.
- B¶o d­ìng vËn hµnh, söa ch÷a ,
 


(+) C«ng viÖc l¾p ®Æt ®­êng d©y cung cÊp ®iÖn th­êng ®­îc tiÕn hµnh trong m«i tr­êng nh­ thÕ nµo ?
HS: Ho¹t ®éng nhãm sau 5 phót ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy néi dung.
GV: Bæ sung vµ kÕt luËn.
 
 
 
 
 
 
GV: Cho häc sinh ho¹t ®éng nhãm theo néi dung sau:
GV: Cho häc sinh ®äc phÇn 4 SGK.
GV: T×m hiÓu yªu cÇu cña nghÒ ®èi víi ng­êi lao ®éng.
- KiÕn thøc.
- Kü N¨ng:
- Th¸i ®é:
- Søc khoÎ:
GV: Bæ sung vµ kÕt luËn.
 
HS: Ho¹t ®éng nhãm, ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi
GV: Bæ sung vµ kÕt luËn
(-) Em h·y cho biÕt nghÒ ®iÖn ®­îc ®µo t¹o ë nh÷ng ®©u?
HS: Th¶o luËn tr¶ lêi
GV: Bæ sung vµ kÕt luËn
 
(+) Em h·y cho biÕt nghÒ ®iÖn ®­îc ho¹t ®éng  ë nh÷ng ®©u?
Hoạt động 4:Củng cố bài
Nghề điện dân dụng có đặc điểm và nội dung gì ?
Lao động nghề điện DD cần có những yêu câu gì ?
3. §iÒu kiÖn lµm viÖc cña nghÒ ®iÖn d©n dông.
- Bao gåm:
+ ViÖc l¾p ®Æt ®­êng d©y th­êng ph¶i tiÕn hµnh : ngoµi trêi , trªn cao, l­u ®éng , gÇn khu vùc cã ®iÖn.
+ C«ng t¸c b¶o d­ìng , söa ch÷a vµ hiÖu chØnh c¸c thiÕt bÞ ®iÖn th­êng ®­îc tiÕn hµnh trong nhµ, ®iÒu kiÖn m«i tr­êng b×nh th­êng.
4.Yªu cÇu cña nghÒ ®iÖn ®èi víi ng­êi lao ®éng.
- KiÕn thøc: Tèi thiÓu ph¶i cã tr×nh ®é v¨n ho¸ 9/12.
- Kü n¨ng: Phải có kĩ năng về b¶o d­ìng, söa ch÷a l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn, trong nhµ...
- Th¸i ®é: Yêu nghề, an toµn, khoa häc, cẩn thận.
- Søc khoÎ: bình thường
5.TriÓn väng cña nghÒ.
- Cã triÓn väng rÊt lín trong t­¬ng lai
 
6. Nh÷ng n¬i ®µo t¹o nghÒ.
+ Ngµnh ®iÖn trong c¸c tr­êng kÜ thuËt vµ d¹y nghÒ.
+ Trung t©m kÜ thuËt tæng hîp h­íng nghiÖp.
+ C¸c trung t©m d¹y nghÒ .
 
7.Nh÷ng n¬i ho¹t ®éng nghÒ.
   N¬i s¶n xuÊt vµ tiªu thô ®iÖn, c¸c khu c«ng nghiÖp, khu d©n c­...
 
- Tìm hiểu thêm về những người lao động nghề điện dân dụng trên địa bàn.
- Trả lời ba câu hỏi cuối bài.
- Nghiên cứu trước bài 2 ở nhà.
  D . RÚT KINH NGHIỆM
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 


Ngµy so¹n: 2-9-2018                                                    Ngµy d¹y :  .......................
 
TiÕt: 2    Bµi 2
VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG    NHÀ
 
A. MỤC TIÊU
1.KiÕn thøc:
- Hiểu ®­îc mét sè vËt liÖu dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ.
2. Kĩ năng :
- BiÕt c¸ch sö dông mét sè vËt liÖu th«ng dông
- NhËn biÕt ®­îc mét sè vËt liÖu th«ng dông trong thùc tÕ.
3. Th¸i ®é:
- Häc tËp nghiªm tóc, hîp t¸c x©y d­ng bµi.
B.CHUẨN BỊ
1. GV: Nghiªn cøu kĩ néi dung yªu cÇu cña bµi
ChuÈn bÞ mét sè mÉu d©y dÉn ®iÖn vµ c¸p ®iÖn, mét sè vËt c¸ch ®iÖn cña m¹ng ®iÖn.
2. HS: Nghiªn cøu kĩ néi cña dung bµi häc , s­u tÇm thªm mét sè mÉu vÒ vật liệu ®iÖn cña m¹ng ®iÖn.
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. æn ®Þnh.
2. Bµi cñ: Để trở thành người lao động nghề điện dân dụng theo em cần phải làm gì ?
3. Bµi míi.
HOẠT ĐÔNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG
 
H§ 1.T×m hiÓu d©y dÉn ®iÖn
GV: Cho HS quan s¸t mét sè lo¹i d©y dÉn ®iÖn: d©y trÇn, d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn, d©y dÉn nhiÒu sîi.
(-) Em h·y kÓ tªn mét sè lo¹i d©y dÉn ®iÖn mµ em biÕt?
HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi.
GV: NhËn xÐt rót ra kÕt luËn.
GV: Cho häc sinh quan s¸t H2.1 ho¹t ®éng nhãm lµm bµi tËp vµo b¶ng 2.1 Trong 5 phót. §¹i diÖn nhãm ®øng lªn tr×nh bµy.
GV: NhËn xÐt rót ra kÕt luËn.
(*) D©y dÉn ®iÖn gåm những phần nào?
HS: Tr¶ lêi
(+) Lâi d©y dÉn ®iÖn th­êng lµm b»ng g×?
GV: NhËn xÐt - Gåm  2 phÇn chÝnh lµ phÇn lâi vµ vá c¸ch ®iÖn.
(+) Vá c¸ch ®iÖn th­êng lµm b»ng chÊt liÖu g×?
Khi thiÕt kÕ l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ t¹i sao ng­êi c«ng nh©n ph¶i lùa c
 
I. D©y dÉn ®iÖn:
1.Ph©n lo¹i
- Dùa vµo líp vá c¸ch ®iÖn, d©y dÉn ®iÖn ®­îc chia thµnh d©y trÇn vµ d©y bäc c¸ch ®iÖn.
- Theo vËt liÖu lµm lâi, d©y dÉn ®iÖn cã c¸c lo¹i d©y ®ång vµ d©y nh«m .
- Dùa vµo sè lâi vµ sè sîi cña lâi cã d©y mét lâi, d©y nhiÒu lâi, d©y lâi mét sîi vµ lâi nhiÒu sîi.
 
 
 
2. CÊu t¹o cña d©y dÉn ®iÖn ®­îc bäc  c¸ch ®iÖn.
- Lõi dây
- Lớp cách điện
- Vỏ bảo vệ
 
 
3. Sö dông d©y dÉn ®iÖn.

 


hän d©y dÉn ®iÖn theo thiÕt kÕ cña m¹ng ®iÖn?
HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi
GV: H­íng dÉn häc sinh ®äc kÝ hiÖu cña d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn M( nxf )
+ M: Lµ lâi ®ång.
+ n: Lµ sè lâi d©y.
+ F: Lµ tiÕt diÖn cña lâi d©y dÉn.
H§ 2. T×m hiÓu vÒ d©y c¸p ®iÖn.
GV: §­a ra mét sè mÉu d©y dÉn vµ c¸p
Cho häc sinh quan s¸t vµ ph©n biÖt ®­îc hai lo¹i ®ã
Lµm viÖc theo nhãm, quan s¸t vµ m« t¶ cÊu t¹o cña d©y c¸p ®iÖn?
HS: §¹i diÖn nhãm lÇn l­ît tr×nh bµy
GV: NhËn xÐt vµ rót ra kÕt luËn
(-) Lâi c¸p th­êng lµm b»ng vËt liÖu g×?
HS: Tr¶ lêi
GV: Cho häc sinh quan s¸t h×nh 2.4 vµ ®Æt c©u hái ®èi víi m¹ng ®iÖn trong nhµ (+) D©y c¸p ®iÖn ®­îc l¾p ®Æt ë ®©u?
GV : NhËn xÐt vµ kÕt luËn
 
H§3 : T×m  hiÓu vËt liÖu c¸ch ®iÖn.
Em hiÓu thÕ nµo lµ vËt liÖu c¸ch ®iÖn?
GV: NhËn xÐt, kÕt luËn.
 T¹i sao trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn l¹i ph¶i dïng nh÷ng vËt c¸ch ®iÖn?
HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi
(*) Nh÷ng vËt c¸ch ®iÖn nµy ph¶i ®¹t nh÷ng yªu cÇu g×?
 
 
HĐ 4 : Củng cố bài :
+ Dây dẫn điện có cấu tạo như thế nào ?
+ Cáp điện thường được sử dụng ở đâu ?
+ Loại vật liệu cách điện nào thường được sử dụng nhất ? vì sao ?
- Lắp đặt mạng điện trong nhà
 
 
 
 
 
 
 
II. D©y c¸p ®iÖn
D©y c¸p ®iÖn gåm nhiÒu d©y dÉn ®­îc bäc c¸ch ®iÖn..
1. CÊu t¹o.
- CÊu t¹o gåm: 3 phÇn chÝnh;
+ Lâi c¸p: th­êng lµm b»ng ®ång hoÆc nh«m,
+ Vá c¸ch ®iÖn: th­êng lµm b»ng cao su l­u hãa,
+ Vá b¶o vÖ:
 
2. Sö dông.
 
- LÊy ®iÖn tõ m¹ng h¹ ¸p vµo nhµ.
 
III. VËt liÖu c¸ch ®iÖn
- Sø, gç, cao su l­u ho¸, chÊt c¸ch ®iÖn tæng hîp PVC
- §¶m b¶o cho m¹ng ®iÖn lµm viÖc ®¹t hiÖu qu¶ vµ an toµn cho ng­êi vµ thiÕt bÞ.
- C¸ch ®iÖn cao, chèng Èm, chÞu nhiÖt tèt...
 
- GV: Gîi ý häc sinh tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi
- Yªu cÇu häc sinh lµm ®­îc mét b¶n s­u tËp d©y c¸p, d©y dÉn, vËt c¸ch ®iÖn trong m¹ng  - VÒ nhµ nghiên cứu trước bài 3 và trả lời câu hỏi sau :
Mạng điện trong nhà phải sử dụng đồng hồ đo điện nào ? vì sao ?

D. RÚT KINH NGHIỆM:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 


 
Ngµy so¹n: 10/9/2018                                                     Ngµy d¹y : .........................
 
TiÕt: 3 - Bµi 3
DỤNG CỤ DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN
 
A. MỤC TIÊU 
1. KiÕn thøc
- HiÓu ®­îc c«ng dông cña mét sè ®ång hå ®o ®iÖn.
- Ph©n biÖt ®­îc c¸c lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn th«ng th­êng.
2. Kĩ n¨ng
VËn dông ®o ®¹i l­îng ®iÖn trong thùc tÕ gia ®×nh nguån 1 chiÒu còng nh­ xoay chiÒu
3. Th¸i ®é : Häc tËp nghiªm tóc ,hîp t¸c x©y dùng bµi
B.CHUẨN BỊ:
1.GV: Tranh vÏ ®ång hå ®o ®iÖn, mét sè ®ång hå ®o ®iÖn nh­ v«n kÕ, ampe kÕ, c«ng t¬, ®ång hå v¹n n¨ng
2. HS: §äc vµ nghiªn cøu tr­íc bµi häc
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
  1, æn ®Þnh.
  2, Bµi cñ :Nªu cÊu t¹o cña d©y c¸p ®iÖn ?
? VËt liªu c¸ch ®iÖn cã t¸c dông nh­ thÕ nµo trong m¹ng ®iÖn?
 
HOẠT ĐÔNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG
            H§ 1: T×m hiÓu ®ång hå ®o ®iÖn
? Em h·y kÓ tªn c¸c ®ång hå ®o ®iÖn mµ em biÕt?
HS: - Mét sè lo¹i ®«ng hå ®o ®iÖn: Ampe kÕ, O¸t kÕ, V«n kÕ, C«ng t¬, §ång hå v¹n n¨ng, ¤m kÕ.
GV: Yªu cÇu em kh¸c bæ sung..
- Treo ®¸p ¸n ®óng B¶ng 3 - 2
§Ó hiÓu râ h¬n GV cho HS ho¹t ®éng nhãm lµm vµo b¶ng 3.1 SGK
HS: §¹i diÖn tõng nhãm nhËn xÐt chÐo  *?T¹i sao ng­êi ta ph¶i l¾p v«n kÕ vµ ampe kÕ trªn vá m¸y biÕn ¸p?
HS:  §Ó kiÓm tra trÞ sè ®Þnh møc cña c¸c ®¹i l­îng ®iÖn cña m¹ng ®iÖn.
-? C«ng t¬ ®iÖn ®­îc l¾p ë m¹ng ®iÖn trong nhµ víi môc ®Ých g×?
HS: ®o ®iÖn n¨ng tiªu thô.
GV: Treo b¶ng cho HS quan s¸t, ph¸t phiÕu häc tËp cho tõng nhãm ®iÒn nh÷ng ®¹i l­îng cÇn ®o..
Cho häc sinh t×m hiÓu kÝ hiÖu trªn ®ång hå
GV: Gäi HS lªn b¶ng ®äc c¸c kÝ hiÖu
I. §ång hå ®o ®iÖn
1. C«ng dông cña ®ång hå ®o ®iÖn.
  C«ng dông: X¸c ®Þnh ®­îc t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, ph¸n ®o¸n ®­îc nguyªn nh©n h­ háng, sù cè kü thuËt
 
2. Ph©n lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn
  Mét sè lo¹i ®«ng hå ®o ®iÖn: Ampe kÕ, O¸t kÕ, V«n kÕ, C«ng t¬, §ång hå v¹n n¨ng, ¤m kÕ.
3. Mét sè kÝ hiÖu cña ®ång hå ®o ®iÖn
 
 
 
 
 
 
 
 
VD: V«n kÕ thang ®o 6V, cÊp chÝnh x¸c 2,5 th× sai sè tuyÖt ®èi lín nhÊt lµ:  
 


 
 
H§ 2.T×m hiÓu dông cô c¬ khÝ.
GV: Chia líp thµnh nh÷ng nhãm nhá tõ 2- 4 häc sinh
 
GV: Cho c¸c nhãm lµm lµm bµi tËp. H·y ®iÒn tªn vµ c«ng dông cña nh÷ng dông cô c¬ khÝ vµo nh÷ng « trèng trong b¶ng
 
HS: Lµm viÖc theo nhãm
HS : §¹i diªn nhãm tr×nh bµy bµi lµm.
 
HS: nhËn xÐt chÐo bµi lµm
 
GV: nhËn xÐt rót ra kÕt luËn
 
GV: §­a ra mét sè dông cô c¬ khÝ th«ng th­êng ®Ó häc sinh nhËn biÕt nªu c«ng dông cña c¸c dông cô c¬ khÝ ®ã.
 
 
 
 
 
 
 
HĐ3: Củng cố bài:
-Tên gọi, kí hiệu, đại lượng đo của một số loại đồng hồ đo điện.
- Các dụng cụ cơ khí thường dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà.

II. Dông cô c¬ khÝ.
 
1) Th­íc: dïng ®Ó ®o kÝch th­íc , kho¶ng c¸ch cÇn l¾p ®Æt ®iÖn.
2) Th­íc cÆp: dïng ®Ó ®o kÝch th­íc bao ngoµi cu¶ mét vËt h×nh cÇu, trô , kÝch th­íc c¸c lç, chiÒu s©u cu¶ lç
3) Panme: Lµ dông cô ®o chÝnh x¸c , cã thÓ ®o ®­îc sù chªnh lÖch kÝch th­íc tíi 1/100 mm.
4) Tuèc n¬ vÝt: dïng ®Ó th¸o l¾p èc vÝt b¾t d©y dÉn, cã 2 lo¹i: 4 c¹nh vµ 2 c¹nh.
5) Bóa: ®Ó ®ãng t¹o lùc khi cÇn g¸n c¸c thiÕt bÞ lªn t­êng trÇn nhµ… ngoµi ra cßn ®Ó nhæ ®inh.
6)Cưa: dïng ®Ó c­a c¾t c¸c lo¹i nèng nhùa , èng kim lo¹i… theo kÝch th­íc yªu cÇu.
7) K×m: dïng ®Ó c¾t d©y dÉn thoe chiÒu dµi ®· ®Þnh , ®Ó tuèt d©y vµ gi÷ d©y dÉn khi cÇn nèi.
8) Khoan m¸y: ®Ó khoan lç trªn gç hoÆc bª t«ng … ®Ó l¾p ®Æt d©y dÉn , thiÖt bÞ ®iÖn.
H­íng dÉn vÒ nhµ
- Lµm bµi tËp ë cuèi bµi, tr¶ lêi c¸c c©u hái trong s¸ch gi¸o khoa
-  §äc vµ tìm hiểu trước bài 4 ở SGK và trả lời câu hỏi sau:
Công tơ điện có chức năng gì ?Cách mắc công tơ điện?
 
D. RÚT KINH NGHIỆM
.....................................................................................................................................    ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 


Ngµy so¹n: 09- 9-2017                                            Ngµy d¹y : ..................
 
TiÕt: 4  -   Bµi 4
Thùc hµnh :  SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN
 
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
- BiÕt ®­îc chøc n¨ng cña mét sè ®ång hå ®o ®iÖn
- BiÕt c¸ch sö dông mét sè ®ång hå th«ng dông.
2. Kĩ năng
- §o ®­îc ®iÖn n¨ng tiªu thô cña m¹ch ®iÖn
- Lµm viÖc cÈn thËn, khoa häc vµ an toµn.
 3. Th¸i ®é:  häc tËp nghiªm tóc, hîp t¸c x©y d­ng bµi.
B .CHUẨN BỊ:
1.GV: Nghiªn cøu kü néi dung yªu cÇu cña bµi 3 bµi 4 SGK
 - Nghiªn cøu, tham kh¶o nh÷ng tµi liÖu cã néi dung liªn quan.
 - ChuÈn bÞ: Ampe kÕ ®iÖn - tõ ( thang ®o 1A) V«n kÕ  ®iÖn - tõ ( thang ®o 300V) , ®ång hå v¹n n¨ng, c«ng t¬ ®iÖn.
 - K×m ®iÖn, tua vÝt, bót thö ®iÖn, d©y dÉn.
 - Nguån ®iÖn xoay chiÒu 220V.
2. HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1, æn ®Þnh.
2, Bµi cñ: ?   Em h·y nªu tªn,kÝ hiÖu và công dụng cña c¸c läai ®ång hå ®o ®iÖn.
3, Bµi míi:
 
HOẠT ĐÔNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG
H§ 1.ChuÈn bÞ vµ nªu yªu cÇu bµi thùc hµnh.
GV: chia nhãm thùc hµnh
GV:Nªu môc tiªu, yªu cÇu cña bµi thùc hµnh vµ néi quy thùc hµnh.
GV: Nªu râ tiªu chÝ ®¸nh gi¸:
+ KÕt qu¶ thùc hµnh
+ Thùc hiÖn ®óng quy tr×nh thùc hµnh, thao t¸c chÝnh x¸c.
+ Th¸i ®é thùc hµnh ®¶m b¶o an toµn vµ vÖ sinh m«i tr­êng.
H§ 2. T×m hiÓu néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh
- GV: giao cho c¸c nhãm ®ång hå ®o ®iÖn:
GV: Giao nhiÖm vô thùc hµnh cho c¸c nhãm.
GV: Dïng phiÕu häc tËp yªu cÇu häc sinh gi¶i thÝch ý nghÜa cña kÝ hiÖu trªn mÆt ®ång hå ®o ®iÖn.
I. Dông cô vµ vËt liÖu cÇn thiÕt.
- Dụng cụ : Kìm ,tua vít, bút thử điện
- Thiết bị : Công tơ điện, ampe kế, bóng đèn, công tắc, nguồn điện.
 
 
 
 
 
 
II. Néi dung vµ tr×nh tù thùc hµnh
1. T×m hiÓu ®ång hå ®o ®iÖn.
- T×m hiÓu kÝ hiÖu ghi trªn mÆt ®ång hå: V, A, R,
- Chøc n¨ng cña ®ång hå ®o: §o hiÖu ®iÖn thÕ, c­êng ®é dßng ®iÖn, ®iÖn trë
- T×m hiÓu ®¹i l­îng ®o vµ thang ®o: U, I,
 


HS: Lµm viÖc theo nhãm theo c¸c néi dung sau:
+ §äc vµ gi¶i thÝch nh÷ng kÝ hiÖu ghi trªn mÆt ®ång hå ®o ®iÖn.
+ Chøc n¨ng cña ®ång hå ®o ®iÖn ®o ®¹i l­îng g×?
GV: Thao t¸c mÉu cho HS quan s¸t c¸ch lắp mạch điện công tơ điện.
HS: Quan s¸t c¸ch ®o, tiÕn hµnh thùc hµnh.
H§4: §¸nh gi¸:
GV: Yªu cÇu hs tù ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hµnh.
HS: TiÕn hµnh theo yªu cÇu vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hµnh.
 
HĐ 3: Nhận xét và đánh giá :
-         Thái độ học tập
-         Kĩ năng thực hành của nhóm và từng cá nhân.
- CÊu t¹o bªn ngoµi: Cã vá c¸ch ®iÖn, nóm ®iÒu chØnh,...
 
 
 
2. Thùc hµnh sử dụng đồng hồ đo điện:
Bước 1: Đọc và giải thích những kí hiệu ghi trên mặt công tơ điện.
Bước 2: Nối mạch điện thực hành
Bước 3 : Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện.
 
 
 
 
III. §¸nh gi¸:
-         Thùc hiÖn theo quy tr×nh
-         ý thøc häc tËp
H­íng dÉn vÒ nhµ
- VÒ nhµ thùc hµnh tËp ®äc c¸c thang ®o trªn mÆt ®ång hå, c¸c kÝ hiÖu, thao t¸c ®o.
- Tìm hiểu thêm về cách mắc công tơ điện và tính toán điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện.
 
D. RÚT KINH NGHIỆM:
 ....................................................................................................................................   .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ngµy so¹n :16/9/ 2017                                                 Ngµy d¹y : ....................
 
  TiÕt: 5   -    Bµi 4
Thùc hµnh : SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN ( TiÕp )
 
A. MỤC TIÊU:
1. KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt ®­îc chøc n¨ng cña mét sè ®ång hå ®o ®iÖn
 - BiÕt c¸ch sö dông mét sè ®ång hå th«ng dông.
 - §o ®­îc ®iÖn n¨ng tiªu thô cña m¹ch ®iÖn
2. Kü n¨ng: Lµm viÖc cÈn thËn, khoa häc vµ an toµn.
           - Sö dông ®­îc mét sè ®ång hå ®o ®iÖn.    
3. Th¸i ®é: Th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, hîp t¸c x©y d­ng bµi.
B. CHUẨN BỊ:
- GV: Nghiªn cøu kü néi dung yªu cÇu cña bµi 3 bµi 4 SGK
 - Nghiªn cøu, tham kh¶o nh÷ng tµi liÖu cã néi dung liªn quan.
 - ChuÈn bÞ: Ampe kÕ ( thang ®o 1A) ®ång hå v¹n n¨ng ,c«ng t¬ ®iÖn.
 - K×m ®iÖn, tua vÝt, bót thö ®iÖn, d©y dÉn.
 - Nguån ®iÖn xoay chiÒu 220V.
- HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc
C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. æn ®Þnh
2, Bµi cñ: KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ cña hs
3. Bµi míi.
 
HOẠT ĐÔNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG
H§ 1. Giíi thiÖu bµi häc:
  KiÓm tra sù chuÈn bÞ vËt liÖu dông cô cña häc sinh.
  Giíi thiÖu bµi häc .
 
H§ 2.T×m hiÓu c¸ch sö dông ®ång hå ®o ®iÖn:
GV: chia nhãm thùc hµnh
GV:Nªu môc tiªu, yªu cÇu cña bµi thùc hµnh vµ néi quy thùc hµnh.
GV: Nªu râ tiªu chÝ ®¸nh gi¸:
HS: Lµm viÖc theo nhãm theo nh÷ng néi dông sau:
GV: Gäi häc sinh gi¶i thÝch nh÷ng kÝ hiÖu ghi trªn mÆt c«ng t¬ ®iÖn
HS: LÇn l­ît lªn ®äc KH
GV: Cho häc sinh nghiªn cøu s¬ ®å m¹ch ®iÖn c«ng t¬ ®iÖn trong SGK.
GV: M¹ch ®iÖn cã bao nhiªu phÇn tö ? KÓ tªn nh÷ng phÇn tö ®ã?
HS: Lµm vµo b¶ng SGK (19)
 
 
 
 
 
2.Thùc hµnh sö dông ®ång hå ®o ®iÖn.
a.§o ®iÖn n¨ng tiªu thô cña m¹ch ®iÖn b»ng c«ng t¬ ®iÖn.
 
 
 
Sè TT
Tªn c¸c phÇn tö
1
C«ng t¬
2
Ampe kÕ
3
Phô t¶i
4
 
5
 
 
- S¬ ®å m¹ch ®iÖn h×nh 4-2 SGK.
 

 


GV: Nguån ®iÖn ®­îc nèi víi nh÷ng ®Çu nµo cña c«ng t¬ ®iÖn ?
HS: Nguån ®iÖn ®­îc nèi víi ®Çu 1 vµ 3 cña c«ng t¬ ®iÖn.
GV: Phô t¶i ®­îc nèi víi ®Çu nµo cña c«ng t¬ ®iÖn?
HS: Phô t¶i ®­îc nèi víi ®Çu 2 vµ 4 cña c«ng t¬ ®iÖn.
GV: Dùa vµo kÕt qu¶ ph©n tÝch m¹ch ®iÖn c«ng t¬ ®iÖn ë trªn GV h­íng dÉn häc sinh nèi m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å m¹ch ®iÖn c«ng t¬ h×nh 4-2 SGK.
GV: H­íng dÉn häc sinh, lµm mÉu cachs ®o ®iÖn n¨ng tiªu thô cña m¹ch ®iÖn theo c¸c b­íc sau:
+ §äc vµ ghi chØ sè cña c«ng t¬ tr­íc khi tiÕn hµnh ®o.
+ Quan s¸t t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c«ng t¬.
+ TÝnh kÕt qu¶ tiªu thô ®iÖn n¨ng sau 30/
- HS: TiÕn hµnh ®o ®iÖn n¨ng
GV: §i tíi c¸c nhãm ®Ó h­íng dÉn chi tiÕt, gi¶i ®¸p th¾c m¾c.
 
 
 
 
 
 
A        1  2   3   4
 
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
GV: H­íng dÉn häc sinh tù ®¸nh vµ ®¸nh gi¸ chÐo gi÷a c¸c nhãm kÕt qu¶ thùc hµnh theo tiªu chÝ ®· ®Æt ra tr­íc khi b­íc vµo thùc hµnh.
- KÕt qu¶ ®o
- Tr×nh tù vµ thao t¸c ®o 
 - VÒ nhµ thùc hµnh tËp ®äc c¸c thang ®o trªn mÆt ®ång hå, c¸c kÝ hiÖu, thao t¸c ®o.
 - §äc vµ xem l¹i phÇn 2 sö dông ®ång hå ®Ó giê sau viÕt b¸o c¸o thùc hµnh

.
D. RÚT KINH NGHIỆM
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ngµy so¹n: 01/10/2016
Ngµy d¹y : 03/10/2016
TiÕt: 6   -    Bµi 4-Thùc hµnh 
SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN  ( TiÕp )
 
I. MỤC TIÊU:
1. KiÕn thøc:
- BiÕt ®­îc chøc n¨ng cña mét sè ®ång hå ®o ®iÖn
- BiÕt c¸ch sö dông mét sè ®ång hå th«ng dông.
2.Kü n¨ng:
- §o ®­îc ®iÖn n¨ng tiªu thô cña m¹ch ®iÖn
- Lµm viÖc cÈn thËn, khoa häc vµ an toµn.
3.Th¸i ®é:
Th¸i ®é häc tËp nghiªm tóc, hîp t¸c để hoàn thành bài thực hành.
II.CHUẨN BỊ:
- GV: Nghiªn cøu kü néi dung yªu cÇu cña bµi 3 bµi 4 SGK
          Nghiªn cøu, tham kh¶o nh÷ng tµi liÖu cã néi dung liªn quan.
- HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
           
Ho¹t ®éng cña GV và HS
Nội dung
 
H§ 1. KiÓm tra bµi cò:
 Đĩa nhôm quay bao nhiêu vòng thì được 1kwh ?
 
 
 
H§ 2.ViÕt b¸o c¸o thùc hµnh
GV: Cho häc sinh viÕt b¸o c¸o thùc hµnh theo néi dung ®· thùc hµnh cña bµi tr­íc theo mÉu sau:
 
B¸o c¸o thùc hµnh ®o ®iÖn n¨ng tiªu thô cña m¹ch ®iÖn
 
Hä vµ Tªn
Líp:
 
 
 
 
 
 
 
IV. B¸o c¸o thùc hµnh:
 
B¸o c¸o thùc hµnh ®o ®iÖn n¨ng tiªu thô cña m¹ch ®iÖn
 
 
 
 
 
 
 
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-10-14 18:48:48 | Thể loại: Lắp đặt mạng điện trong nhà | Lần tải: 69 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.72 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án cả năm, Lắp đặt mạng điện trong nhà. Ngµy so¹n: 26-8-2018 Ngµy d¹y : ....................... TiÕt: 1 Bµi 1 GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG A. MỤC TIÊU: 1. KiÕn thøc - Hiểu ®­îc vÞ trÝ, vai trß cña nghÒ ®iÖn d©n dông ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi

https://tailieuhoctap.com/giaoanlapdatmangdientrongnha/giao-an-ca-nam.l2c20q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác