Giáo án cả năm soạn mẫu mới

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9

                                                                                                    Ngµy so¹n:28/8/2007
TiÕt 1:   Giíi thiÖu nghÒ ®iÖn d©n dông
 
A. Môc tiªu:
- Häc sinh biÕt ®­îc vÞ trÝ, vai trß cña nghÒ ®iÖn d©n dông ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng
- BiÕt ®­îc mét sè th«ng tin c¬ b¶n vÒ  nghÒ ®iÖn d©n dông.
- Cã ý thøc t×m hiÓu nghÒ nh»m gióp cho viÖc ®Þnh h­íng nghÒ nghiÖp sau nµy.
B. ChuÈn bÞ:
a) ChuÈn bÞ néi dung:
- GV nghiªn cøu bµi trong SGK vµ nh÷ng th«ng tin bæ sung.
- LËp kÕ ho¹ch d¹y häc.
b) ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc:
- Tranh vÏ vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông.
- B¶n m« t¶ nghÒ ®iÖn d©n dông.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 1) æn ®Þnh tæ chøc líp.
 2) Bµi míi.
Giíi thiÖu bµi häc: GV dùa vµo b¶n m« t¶ nghÒ ®iÖn ®Ó giíi thiÖu bµi nh»m t¹o cho HS mét t©m thÕ tho¶i m¸i ®èi víi m«n häc.
 
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
I. Vai trß, vÞ trÝ cña nghÒ ®iÖn d©n dông trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng.
- Trong cuéc sèng cña chóng ta ngµnh ®iÖn cã vai trß nh­ thÕ nµo?
 
- Em thÊy nh÷ng ng­êi thî ®iÖn th­êng lµm viÖc ë nh÷ng n¬i nµo?
- NghÒ ®iÖn d©n dông cã vai trß g× trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn ®Êt n­íc?
 
II. §Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña nghÒ.
1. §èi t­îng lao ®éng cña nghÒ ®iÖn d©n dông.
- NghÒ ®iÖn d©n dông lµm viÖc víi nh÷ng ®èi t­îng g×?
2. Néi dung lao ®éng cña nghÒ ®iÖn d©n dông.
- GV h­íng dÉn HS t×m hiÓu néi dung cña nghÒ ®iÖn d©n dông.
3. §iÒu kiÖn lµm viÖc cña nghÒ ®iÖn d©n dông.
- C«ng viÖc l¾p ®Æt ®­êng d©y cung cÊp ®iÖn th­êng ®­îc thùc hiÖn trong m«i tr­êng nµo?
 
 
- C¸c nhãm th¶o luËn vµ tr¶ lêi:
+ HÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng ®Òu sö dông ®iÖn n¨ng.
+ Ng­êi thî ®iÖn cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c c¬ quan xÝ nghiÖp, nhµ m¸y, c«ng tr­êng...
+ NghÒ ®iÖn d©n dông gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc?
 
 
 
- HS lµm viÖc theo nhãm th¶o luËn ®Ó tr¶ lêi.
 
 
- HS s¾p xÕp c¸c c«ng viÖc cña ngµnh ®iÖn ®óng vãi chuyªn ngµnh cña nghÒ ®iÖn d©n dông vµo b¶ng ë SGK.
 
a) Lµm viÖc ngoµi trêi.    (x)
b) Th­êng ph¶i ®i l­u ®éng.  (x)
c) Lµm viÖc trong nhµ.   (  )
Gi¸o viªn:Phan Trung Kiªn     -    Tr­êng THCS S¬n T©y                    1


Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
- H·y ®¸nh d©u (x) vµo « trèng nh÷ng c©u nãi vÒ m«i tr­êng lµm viÖc cña c«ng viÖc nµy.
4. Yªu cÇu cña nghÒ ®iÖn d©n dông ®èi víi ng­êi lao ®éng.
- §Ó lµm ®­îc c«ng viÖc cña nghÒ ®iÖn d©n dông ng­êi lao ®éng cÇn ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu nµo?
 
 
5. TriÓn väng cña nghÒ ®iÖn d©n dông.
- GV h­íng dÉn HS t×m hiÓu vÒ triÓn väng cña nghÒ ®iÖn d©n dông.
6. Nh÷ng n¬i ®µo t¹o nghÒ.
- Em biÕt nh÷ng n¬i nµo ®µo t¹o nghÒ ®iÖn d©n dông?
 
 
 
7. Nh÷ng n¬i ho¹t ®éng nghÒ.
- Nh÷ng n¬i nµo cã thÓ tíi lµm nghÒ ®iÖn d©n dông.
 
d) Nguy hiÓm v× gÇn khu vùc cã ®iÖn. (  )
e) Lµm viÖc trªn cao.   (  )
 
 
 
- HS ®äc th«ng tin ë SGK.
+ Tri thøc.
+ Kû n¨ng
+ Th¸i ®é.
+ Søc kháe.
 
- HS ®äc th«ng tin ë SGK.
 
 
- Ngµnh ®iÖn cña c¸c tr­êng kû thuËt vµ d¹y nghÒ.
- C¸c Trung t©m KTTH - HN.
- C¸c trung t©m d¹y nghÒ cÊp huyÖn vµ t­ nh©n.
 
- HS ®äc th«ng tin ë SGK vµ vËn dông kinh nghiÖm cña b¶n th©n ®Ó tr¶ lêi.
 
 
 4) Tæng kÕt bµi häc.
 
- H­íng dÉn tr¶ lêi c©u hái.
- GV tæng kÕt bµi, nhËn xÐt giê häc.
- DÆn dß HS chuÈn bÞ cho bµi häc sau.
Gi¸o viªn:Phan Trung Kiªn     -    Tr­êng THCS S¬n T©y                    1


Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9

Ngµy so¹n: 03/9/2007
TiÕt 2:   VËt liÖu ®iÖn dïng trong l¾p ®Æt
 m¹ng ®iÖn trong nhµ
 
A. Môc tiªu:
- Häc sinh biÕt ®­îc mét sè vËt liÖu ®iÖn th­êng dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ.
- Ph©n biÖt ®­îc c¸c lo¹i d©y dÉn ®iÖn vµ d©y c¸p ®iÖn.
- BiÕt c¸ch sö dông mét sè vËt liÖu ®iÖn th«ng dông.
B. ChuÈn bÞ:
a) ChuÈn bÞ néi dung:
- GV nghiªn cøu bµi trong SGK vµ nh÷ng th«ng tin bæ sung.
- LËp kÕ ho¹ch d¹y häc.
b) ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc:
- Mét sè mÉu d©y dÉn ®iÖn vµ d©y c¸p ®iÖn.
- Mét sè mÉu vËt liÖu c¸ch ®iÖn cña m¹ng ®iÖn.
- HS cã thÓ s­u tÇm thªm mét sè mÉu vÒ vËt liÖu cña m¹ng ®iÖn.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 1) æn ®Þnh tæ chøc líp.
 2) Bµi cò
- Em h·y cho biÕt néi dung lao ®éng cña nghÒ ®iÖn d©n dông.
 3) Bµi míi.
Giíi thiÖu bµi häc: Em h·y quan s¸t m¹ng ®iÖn trong líp vµ m¹ng ®iÖn ë gia ®×nh råi h·y kÓ tªn mét sè mét sè d©y dÉn vµ d©y c¸p ®iÖn cña m¹ng ®iÖn trong nhµ.
 
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. T×m hiÓu vÒ d©y dÉn ®iÖn.
- GV giíi thiÖu mét sè mÉu d©y dÉn ®iÖn.
- H·y kÓ tªn mét sè lo¹i d©y dÉn mµ em biÕt.
- H·y ®iÒn nh÷ng tõ thÝch hîp vµo chç trèng trong c¸c c©u sau:
+ Cã nhiÒu lo¹i d©y dÉn ®iÖn. Dùa vµo líp vá c¸ch ®iÖn, d©y dÉn ®iÖn ®­îc chia thµnh d©y .... vµ d©y .....
+ Dùa vµo sè lâi vµ sè sîi cña lâi cã d©y mét lâi, d©y ........ lâi, d©y lâi mét sîi vµ d©y lâi ...... sîi.
 
 
- Khi sö dông d©y dÉn ®iÖn cÇn l­u ý nh÷ng yÕu tè nµo?
+ Lùa chän d©y dÉn ®iÖn khi thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ.
+ Sö dông d©y dÉn ®iÖn trong cuéc sèng hµng ngµy.
 
- HS quan s¸t mÉu vËt.
 
- C¸c nhãm th¶o luËn vµ tr¶ lêi.
- Ph©n lo¹i d©y dÉn ®iÖn trong SGK
 
- C¸c nhãm th¶o luËn vµ thùc hiÖn.
+ Cã nhiÒu lo¹i d©y dÉn ®iÖn. Dùa vµo líp vá c¸ch ®iÖn, d©y dÉn ®iÖn ®­îc chia thµnh d©y trÇn vµ d©y bäc c¸h ®iÖn.
+ Dùa vµo sè lâi vµ sè sîi cña lâi cã d©y mét lâi, d©y nhiÒu lâi, d©y lâi mét sîi vµ d©y lâi  nhiÒu sîi.
- Tõ ®ã HS rót ra ®­îc nh÷ng kÕt luËn vÒ cÊu t¹o d©y dÉn.
- Th­êng xuyªn kiÓm tra vá c¸ch ®iÖn cña d©y dÉn ®Ó tr¸nh g©y tai n¹n cho ng­êi sö dông.
- §¶m b¶o an toµn khi sö dông d©y dÉn ®iÖn nèi dµi (d©y dÉn cã phÝch c¾m ®iÖn).
Gi¸o viªn:Phan Trung Kiªn     -    Tr­êng THCS S¬n T©y                    1


Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
2. T×m hiÓu vÒ d©y c¸p ®iÖn.
- GV ®­a ra mét sè mÉu d©y dÉn vµ d©y c¸p ®iÖn.
- Em h·y quan s¸t vµ m« t¶ cÊu t¹o cña d©n c¸p ®iÖn.
 
 
 
- Trªn thùc tÕ c¸c em thÊy d©y c¸p ®iÖn ®­îc dïng ë ®©u?
 
- GV nªu kÕt luËn vÒ cÊu t¹o vµ ph¹m vi sö dông cña c¸p ®èi víi m¹ng ®iÖn trong nhµ.
3. T×m hiÓu vÒ vËt liÖu c¸ch ®iÖn
- VËt liÖu c¸ch ®iÖn lµ g×?
 
- H·y ®¸nh dÊu (x) vµo nh÷ng « trèng thÝch hîp ®Ó chØ nh÷ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn cña m¹ng ®iÖn trong nhµ.
 
 
 
- GV ®­a ra mét sè mÉu vËt lµ nh÷ng vËt c¸ch ®iÖn cña m¹ng ®iÖn trong nhµ yªu cÇu HS nhËn biÕt, kÓ tªn.
- T¹i sao trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn l¹i ph¶i dïng nh÷ng vËt c¸ch ®iÖn?
 
 
- Nh÷ng vËt c¸ch ®iÖn nµy ph¶i ®¹t nh÷ng yªu cÇu g×?
 
 
- HS quan s¸t ®Ó ph©n biÖt hai lo¹i d©n dÉn vµ d©y c¸p ®iÖn.
- C¸c nhãm th¶o luËn, ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi, c¸c nhãm kh¸c bæ sung:
+ C¸p ®iÖn cã cÊu t¹o gåm phÇn lâi dÉn ®iÖn, líp c¸ch ®iÖn vµ bªn ngoµi lµ vá b¶o vÖ.
- Dïng ®Ó l¾p ®Æt ®­êng d©y h¹ ¸p dÉn ®iÖn tõ l­íi ®iÖn ph©n phèi ®Õn m¹ng ®iÖn trong nhµ.
 
 
 
 
- HS nhí l¹i nh÷ng kiÕn thøc vÒ vËt liÖu ®iÖn ®· häc ë líp 8.
+ Puli sø    (x)
+ èng luån d©y dÉn  (x)
+ Vá cÇu ch×   (x)
+ Vá ®ui ®Ìn   (x)
+ ThiÕc    (  )
+ Mi ca    (  )
- C¸c nhãm thùc hiÖn.
 
 
- Dïng ®Ó c¸ch ly nh÷ng phÇn tö dÉn ®iÖn víi nhau vµ gi÷a c¸c phÇn cã ®iÖn víi c¸c bé phËn kh«ng cã ®iÖn kh¸c nh»m gi÷ an toµn cho m¹ng ®iÖn vµ ng­êi sö dông.
- §é c¸ch ®iÖn cao, chÞu nhiÖt tèt, chèng Èm tèt vµ cã ®é bÒn c¬ häc cao.
 
 4) Tæng kÕt bµi häc.
 
- H­íng dÉn tr¶ lêi c©u hái.
- Yªu cÇu HS lµm mét b¶n s­u tËp d©y c¸p, d©y dÉn, vËt c¸ch ®iÓntong m¹ng ®iÖn trong nhµ vµ m« t¶ ®­îc cÊu t¹o cña mét sè mÉu vËt ®ã.
- DÆn dß HS chuÈn bÞ cho bµi häc sau.
Gi¸o viªn:Phan Trung Kiªn     -    Tr­êng THCS S¬n T©y                    1


Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9

Ngµy so¹n: 04/9/2007
TiÕt 2-3:   VËt liÖu ®iÖn dïng trong l¾p ®Æt
 m¹ng ®iÖn trong nhµ
 
A. Môc tiªu:
- Häc sinh biÕt ®­îc mét sè vËt liÖu ®iÖn th­êng dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ.
- Ph©n biÖt ®­îc c¸c lo¹i d©y dÉn ®iÖn vµ d©y c¸p ®iÖn.
- BiÕt c¸ch sö dông mét sè vËt liÖu ®iÖn th«ng dông.
B. ChuÈn bÞ:
a) ChuÈn bÞ néi dung:
- GV nghiªn cøu bµi trong SGK vµ nh÷ng th«ng tin bæ sung.
- LËp kÕ ho¹ch d¹y häc.
b) ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc:
- Mét sè mÉu d©y dÉn ®iÖn vµ d©y c¸p ®iÖn.
- Mét sè mÉu vËt liÖu c¸ch ®iÖn cña m¹ng ®iÖn.
- HS cã thÓ s­u tÇm thªm mét sè mÉu vÒ vËt liÖu cña m¹ng ®iÖn.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 1) æn ®Þnh tæ chøc líp.
 2) Bµi cò
- Em h·y cho biÕt néi dung lao ®éng cña nghÒ ®iÖn d©n dông.
 3) Bµi míi.
Giíi thiÖu bµi häc: Em h·y quan s¸t m¹ng ®iÖn trong líp vµ m¹ng ®iÖn ë gia ®×nh råi h·y kÓ tªn mét sè mét sè d©y dÉn vµ d©y c¸p ®iÖn cña m¹ng ®iÖn trong nhµ.
 
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. T×m hiÓu vÒ d©y dÉn ®iÖn.
- GV giíi thiÖu mét sè mÉu d©y dÉn ®iÖn.
- H·y kÓ tªn mét sè lo¹i d©y dÉn mµ em biÕt.
- H·y ®iÒn nh÷ng tõ thÝch hîp vµo chç trèng trong c¸c c©u sau:
+ Cã nhiÒu lo¹i d©y dÉn ®iÖn. Dùa vµo líp vá c¸ch ®iÖn, d©y dÉn ®iÖn ®­îc chia thµnh d©y .... vµ d©y .....
+ Dùa vµo sè lâi vµ sè sîi cña lâi cã d©y mét lâi, d©y ........ lâi, d©y lâi mét sîi vµ d©y lâi ...... sîi.
 
 
- Khi sö dông d©y dÉn ®iÖn cÇn l­u ý nh÷ng yÕu tè nµo?
+ Lùa chän d©y dÉn ®iÖn khi thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn trong nhµ.
 
- HS quan s¸t mÉu vËt.
 
- C¸c nhãm th¶o luËn vµ tr¶ lêi.
- Ph©n lo¹i d©y dÉn ®iÖn trong SGK
 
- C¸c nhãm th¶o luËn vµ thùc hiÖn.
+ Cã nhiÒu lo¹i d©y dÉn ®iÖn. Dùa vµo líp vá c¸ch ®iÖn, d©y dÉn ®iÖn ®­îc chia thµnh d©y trÇn vµ d©y bäc c¸h ®iÖn.
+ Dùa vµo sè lâi vµ sè sîi cña lâi cã d©y mét lâi, d©y nhiÒu lâi, d©y lâi mét sîi vµ d©y lâi  nhiÒu sîi.
- Tõ ®ã HS rót ra ®­îc nh÷ng kÕt luËn vÒ cÊu t¹o d©y dÉn.
- Th­êng xuyªn kiÓm tra vá c¸ch ®iÖn cña d©y dÉn ®Ó tr¸nh g©y tai n¹n cho ng­êi sö dông.
- §¶m b¶o an toµn khi sö dông d©y dÉn ®iÖn nèi dµi (d©y dÉn cã phÝch c¾m ®iÖn).
Gi¸o viªn:Phan Trung Kiªn     -    Tr­êng THCS S¬n T©y                    1


Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
+ Sö dông d©y dÉn ®iÖn trong cuéc sèng hµng ngµy.
2. T×m hiÓu vÒ d©y c¸p ®iÖn.
- GV ®­a ra mét sè mÉu d©y dÉn vµ d©y c¸p ®iÖn.
- Em h·y quan s¸t vµ m« t¶ cÊu t¹o cña d©n c¸p ®iÖn.
 
 
 
- Trªn thùc tÕ c¸c em thÊy d©y c¸p ®iÖn ®­îc dïng ë ®©u?
 
- GV nªu kÕt luËn vÒ cÊu t¹o vµ ph¹m vi sö dông cña c¸p ®èi víi m¹ng ®iÖn trong nhµ.
3. T×m hiÓu vÒ vËt liÖu c¸ch ®iÖn
- VËt liÖu c¸ch ®iÖn lµ g×?
 
- H·y ®¸nh dÊu (x) vµo nh÷ng « trèng thÝch hîp ®Ó chØ nh÷ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn cña m¹ng ®iÖn trong nhµ.
 
 
 
- GV ®­a ra mét sè mÉu vËt lµ nh÷ng vËt c¸ch ®iÖn cña m¹ng ®iÖn trong nhµ yªu cÇu HS nhËn biÕt, kÓ tªn.
- T¹i sao trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn l¹i ph¶i dïng nh÷ng vËt c¸ch ®iÖn?
 
 
- Nh÷ng vËt c¸ch ®iÖn nµy ph¶i ®¹t nh÷ng yªu cÇu g×?
 
 
- HS quan s¸t ®Ó ph©n biÖt hai lo¹i d©n dÉn vµ d©y c¸p ®iÖn.
- C¸c nhãm th¶o luËn, ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi, c¸c nhãm kh¸c bæ sung:
+ C¸p ®iÖn cã cÊu t¹o gåm phÇn lâi dÉn ®iÖn, líp c¸ch ®iÖn vµ bªn ngoµi lµ vá b¶o vÖ.
- Dïng ®Ó l¾p ®Æt ®­êng d©y h¹ ¸p dÉn ®iÖn tõ l­íi ®iÖn ph©n phèi ®Õn m¹ng ®iÖn trong nhµ.
 
 
 
 
- HS nhí l¹i nh÷ng kiÕn thøc vÒ vËt liÖu ®iÖn ®· häc ë líp 8.
+ Puli sø    (x)
+ èng luån d©y dÉn  (x)
+ Vá cÇu ch×   (x)
+ Vá ®ui ®Ìn   (x)
+ ThiÕc    (  )
+ Mi ca    (  )
- C¸c nhãm thùc hiÖn.
 
 
- Dïng ®Ó c¸ch ly nh÷ng phÇn tö dÉn ®iÖn víi nhau vµ gi÷a c¸c phÇn cã ®iÖn víi c¸c bé phËn kh«ng cã ®iÖn kh¸c nh»m gi÷ an toµn cho m¹ng ®iÖn vµ ng­êi sö dông.
- §é c¸ch ®iÖn cao, chÞu nhiÖt tèt, chèng Èm tèt vµ cã ®é bÒn c¬ häc cao.
 
 4) Tæng kÕt bµi häc.
 
- H­íng dÉn tr¶ lêi c©u hái.
- Yªu cÇu HS lµm mét b¶n s­u tËp d©y c¸p, d©y dÉn, vËt c¸ch ®iÓntong m¹ng ®iÖn trong nhµ vµ m« t¶ ®­îc cÊu t¹o cña mét sè mÉu vËt ®ã.
- DÆn dß HS chuÈn bÞ cho bµi häc sau.
Gi¸o viªn:Phan Trung Kiªn     -    Tr­êng THCS S¬n T©y                    1


Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9

Ngµy so¹n: 17/09/2007
TiÕt 4-5:   dông cô dïng trong l¾p ®Æt              m¹ng ®iÖn
 
A. Môc tiªu:
- Häc sinh biÕt c«ng dông vµ ph©n lo¹i ®­îc mét sè ®ång hå ®o ®iÖn.
- BiÕt c«ng dông cña mét sè dông cô c¬ khÝ dïng trong l¾p ®Æt ®iÖn.
B. ChuÈn bÞ:
a) ChuÈn bÞ néi dung:
- GV nghiªn cøu bµi trong SGK vµ nh÷ng th«ng tin bæ sung.
- LËp kÕ ho¹ch d¹y häc.
b) ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc:
- Mét sè ®ång hå ®o ®iÖn: V«n kÕ, ampe kÕ, c«ng t¬, ®ång hå v¹n n¨ng.
- Mét sè dông cô c¬ khÝ: Th­íc cuén, th­íc cÆp, k×m ®iÖn c¸c lo¹i, khoan ...
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 1) æn ®Þnh tæ chøc líp.
 2) Bµi cò
- Em h·y so s¸nh cÊu t¹o cña d©y dÉn ®iÖn vµ d©y c¸p ®iÖn.
 3) Bµi míi.
- Em h·y kÓ tªn nh÷ng dông cô thî ®iÖn th­êng dïng trong c«ng viÖc l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn.
 
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. T×m hiÓu ®ång hå ®o ®iÖn.
- T×m hiÓu c«ng dông cña ®ång hå ®o ®iÖn:
- H·y kÓ tªn mét sè ®ång hå ®o ®iÖn mµ em biÕt?
 
- H·y ®¸nh dÊu (x) vµo « trèng ®Ó chØ ra nh÷ng ®¹i l­îng ®o cña ®ång hå ®o ®iÖn.
 
 
 
 
 
- T¹i sao trªn vá m¸y biÕn ¸p th­êng l¾p ampe kÕ vµ v«n kÕ? C«ng t¬ ®iÖn ®­îc l¾p ë m¹ng ®iÖn trong nhµ víi môc ®Ých g×?
- Ph©n lo¹i ®ång hå ®o ®iÖn.
- Em h·y ®iÒn nh÷ng ®¹i l­îng ®o t­¬ng øng víi ®ång hå ®o vµ ký hiÖu vµo b¶ng sau:
 
 
 
 
 
- HS cã thÓ kÓ tªn ®­îc mét vµi lo¹i ®ång hå th«ng dông.
- Nh÷ng em kh¸c bæ sung.
C­êng ®é dßng ®iÖn
x
§iÖn trë m¹ch ®iÖn
x
§­êng kÝnh d©y dÉn
 
C«ng suÊt tiªu thô cña m¹ch ®iÖn
x
C­êng ®é s¸ng
 
§iÖn n¨ng tiªu thô cña ®å dïng ®iÖn
x
§iÖn ¸p
x
 
- C¸c nhãm th¶o luËn vµ tr¶ lêi c©u hái.
- HS kÕt luËn c«ng dông cña ®ång hå ®o ®iÖn theo sù h­íng dÉn cña GV.
 
 
§ång hå ®o ®iÖn
§¹i l­îng cÇn ®o
KÝ hiÖu
Ampe kÕ
C­êng ®é dßng ®iÖn
A
O¸t kÕ
C«ng suÊt ®iÖn
W
V«n kÕ
§iÖn ¸p
V
C«ng t¬
§iÖn n¨ng tiªu thô
Kwh
¤m kÕ
§iÖn trë m¹ch ®iÖn


Gi¸o viªn:Phan Trung Kiªn     -    Tr­êng THCS S¬n T©y                    1


Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
 
- Cho HS quan s¸t mét sè lo¹i ®ång hå ®äc vµ gi¶i thÝch c¸c ký hiÖu trªn mÆt ®ång hå ®o ®iÖn.
- GV h­íng dÉn mét sè thao t¸c sö dông ®ång hå v¹n n¨ng.
2. Dông cô c¬ khÝ dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn.
- Em h·y tªn dông cô vµ c«ng dông cña c¸c dông cô c¬ khÝ vµo b¶ng 3 - 4 SGK.
- GV ®­a ra mét sè dông cô c¬ khÝ ®Ó HS nhËn biÕt.
- GV h­íng dÉn sö dông mét sè dông cô nh­ th­îc cÆp, th­íc Panme, khoan, k×m tuèt d©y.
 
§ång hå v¹n n¨ng
§o ®­îc nhiÒu ®¹i l­îng
 
 
- C¸c nhãm HS thùc hiÖn gi¶i thÝch c¸c ký hiÖu vµ ghi vµo phiÕu häc tËp.
 
- Häc sinh quan s¸t, mét sè em lµm thö.
 
 
 
- Tõng cÆp HS thùc hiÖn.
- C¸c nhãm kiÓm tra chÐo kÕt qu¶ cña nhau. - HS quan s¸t nhËn biÕt vµ nªu c«ng dông cña c¸c dông cô c¬ khÝ.
- HS quan s¸t, mét sè HS lµm thö.
 
 
 4) Tæng kÕt bµi häc.
 
- Cho HS ®äc phÇn ghi nhí
- H­íng dÉn tr¶ lêi c©u hái, lµm bµi tËp.
- DÆn dß HS chuÈn bÞ cho bµi häc sau.
 
Gi¸o viªn:Phan Trung Kiªn     -    Tr­êng THCS S¬n T©y                    1


Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9

Ngµy so¹n:01/10/2007
TiÕt 6-7-8:  Thùc hµnh: sö dông ®ång hå ®o ®iÖn
 
A. Môc tiªu:
- Häc sinh biÕt chøc n¨ng cña mét sè ®ång hå ®o ®iÖn.
- BiÕt sö dông mét sè ®ång hå ®o ®iÖn th«ng dông.
- §o ®­îc ®iÖn n¨ng tiªu thô cña m¹ch ®iÖn.
- Lµm viÖc khoa häc, cÈn thËn vµ b¶o ®¶m an toµn lao ®éng.
B. ChuÈn bÞ:
a) ChuÈn bÞ néi dung:
- GV nghiªn cøu bµi trong SGK vµ nh÷ng th«ng tin bæ sung.
- LËp kÕ ho¹ch d¹y häc.
b) ChuÈn bÞ vËt liÖu, thiÕt bÞ vµ dông cô:
- Ampe kÕ ®iÖn - tõ (thang ®o 1A), v«n kÕ ®iÖn tõ (thang ®o 300V), O¸t kÕ, «m kÕ, ®ång hå v¹n n¨ng, c«ng t¬ ®iÖn.
- Dông cô: K×m ®iÖn, tua vÝt, bót thö ®iÖn, d©y dÉn.
- B¶ng ®iÖn thùc hµnh.
- Nguån ®iÖn xoay chiÒu 220V.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 1) æn ®Þnh tæ chøc líp.
- Chia nhãm thùc hµnh: Mçi nhãm kho¶ng 3 - 4 HS. §Ó HS cã thÓ dïng chung c¸c dông cô thùc hµnh vµ cã c¬ héi hîp t¸c trong häc tËp.
 2) KiÓm tra.
- C¸c nhãm tù kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ cña c¸c thµnh viªn (VËt liÖu, dông cô). Nhãm tr­ëng nhËn dông cô cho c¶ nhãm.
 3) Bµi míi.
 
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn nªu néi quy thùc hµnh.
- Nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh:
+ KÕt qu¶ thùc hµnh (kÕt qu¶ ®o ®iÖn trë hoÆc ®iÖn n¨ng tiªu thô).
+ Thùc hiÖn ®óng quy tr×nh vµ thao t¸c ®óng kû thuËt.
+ Lµm viÖc nghiªm tóc, ®¶m b¶o an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i tr­êng.
2. T×m hiÓu ®ång hå ®o ®iÖn.
- Gi¸o viªn giao cho c¸c nhãm ®ång hå ®o ®iÖn: Ampe kÕ, v«n kÕ, c«ng t¬ ®iÖn...
- GV giao nhiÖm vô thùc hµnh cho c¸c nhãm, ®Þnh thêi gian hoµn thµnh.
+ §äc vµ gi¶i thÝch nh÷ng kÝ hiÖu.
+ Ghi vµ phiÕu häc tËp.
 
- C¸c nhãm th¶o luËn vÒ môc tiªu thùc hµnh vµ tiªu chÝ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh.
 
 
 
 
 
 
 
- C¸c nhãm tr­ëng nhËn ®å dïng cho nhãm.
 
- HS c¸c nhãm thùc hiÖn theo néi dung:
 
+ §äc vµ gi¶i thÝch nh÷ng ký hiÖu ghi trªn mÆt ®ång hå ®o ®iÖn.
Gi¸o viªn:Phan Trung Kiªn     -    Tr­êng THCS S¬n T©y                    1


Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
- Trong qu¸ tr×nh HS thùc hµnh, GV quan s¸t vµ h­íng dÉn th­êng xuyªn cho tõng nhãm vµ tíi tõng HS.
 
 
 
3. Sö dông ®ång hå ®o ®iÖn. (§o ®iÖn n¨ng tiªu thô cña m¹ch ®iÖn b»ng c«ng t¬ ®iÖn)
- Em h·y gi¶i thÝch nh÷ng ký hiÖu ghi trªn mÆt c«ng t¬ ®iÖn?
- C«ng t¬ ®iÖn ®­îc m¾c nh­ thÕ nµo ®Ó ®o ®iÖn n¨ng tiªu thô cña m¹ch ®iÖn?
+ M¹ch ®iÖn cã bao nhiªu phÇn tö?
+ C¸c phÇn tö ®­îc nèi víi nhau nh­ thÕ nµo?
- GV h­íng dÉn HS nèi m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å trong SGK.
- GV h­íng dÉn c¸ch ®o ®iÖn n¨ng tiªu thô.
- L­u ý HS vÒ an toµn ®iÖn.
- Khi HS thùc hµnh GV ®i tíi c¸c nhãm ®Ó h­íng dÉn chi tiÕt, gi¶i ®¸p th¾c m¾c.
- GV h­íng dÉn HS tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh.
 
 
 
+ Chøc n¨ng cña ®ång hå ®o ®iÖn: §o ®¹i l­îng g×?
+ T×m hiÓu chøc n¨ng cña c¸c nóm ®iÒu khiÓn cña ®ång hå ®o ®iÖn.
- C¸c nhãm nép phiÕu häc tËp ®Ó chuyÓn sang ho¹t ®éng tiÕp theo.
 
 
 
- C¸c nhãm th¶o luËn ®Ó tr¶ lêi.
 
- HS nghiªn cøu s¬ ®å m¹ch ®iÖn c«ng t¬ ®iÖn trong SGK.
- HS Ph©n tÝch m¹ch ®iÖn.
 
 
- HS thùc hiÖn nèi m¹ch ®iÖn.
 
+ §äc vµ ghi chØ sè cña c«ng t¬ tr­íc khi tiÕn hµnh ®o.
+ Quan s¸t t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c«ng t¬.
+ TÝnh kÕt qu¶ tiªu thô ®iÖn n¨ng sau 30 phót.
- C¸c tiªu chÝ kiÓm tra:
+ KÕt qu¶ ®o.
+ Tr×nh tù thao t¸c ®o.
+ Th¸i ®é thùc hµnh.
- ViÕt b¸o c¸o thùc hµnh.
 
 4) Tæng kÕt bµi häc.
 
- GV tæng kÕt bµi, nhËn xÐt giê häc.
- Thu b¸o c¸o thùc hµnh.
- Thu dän dông cô, thiÕt bÞ vµ lµm vÖ sinh líp häc.
- DÆn dß HS chuÈn bÞ cho bµi häc sau tiÕp tôc thùc hµnh nèi d©y.
Gi¸o viªn:Phan Trung Kiªn     -    Tr­êng THCS S¬n T©y                    1


Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9

     Ngµy so¹n:22/10/2007
TiÕt 9:  Thùc hµnh: Nèi d©y dÉn ®iÖn
 
A. Môc tiªu:
- Häc sinh biÕt yªu cÇu cña mèi nèi d©y dÉn ®iÖn.
- HiÓu c¸c ph­¬ng ph¸p nèi vµ c¸ch ®iÖn mèi nèi d©y dÉn ®iÖn.
- Lµm viÖc khoa häc, cÈn thËn vµ b¶o ®¶m an toµn lao ®éng.
B. ChuÈn bÞ:
a) ChuÈn bÞ néi dung:
- GV nghiªn cøu bµi trong SGK vµ nh÷ng th«ng tin bæ sung.
- LËp kÕ ho¹ch d¹y häc.
b) ChuÈn bÞ vËt liÖu, thiÕt bÞ vµ dông cô:
- Tranh vÏ quy tr×nh nèi d©y dÉn ®iÖn.
- Mét sè mÉu vÒ c¸c mèi nèi d©y dÉn ®iÖn.
- Dông cô: K×m ®iÖn, k×m tuèt d©y, k×m má trßn, tua vÝt, má hµn.
- VËt liÖu: D©y dÉn ®iÖn lâi mét sîi, lâi nhiÒu sîi, giÊy r¸p, b¨ng c¸ch ®iÖn, nhùa th«ng, thiÕc hµn.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
 1) æn ®Þnh tæ chøc líp.
- Chia nhãm thùc hµnh: Mçi nhãm kho¶ng 3 - 4 HS. §Ó HS cã thÓ dïng chung c¸c dông cô thùc hµnh vµ cã c¬ héi hîp t¸c trong häc tËp.
 2) KiÓm tra.
- C¸c nhãm tù kiÓm tra viÖc chuÈn bÞ cña c¸c thµnh viªn (VËt liÖu, dông cô). Nhãm tr­ëng nhËn dông cô cho c¶ nhãm.
 3) Bµi míi.
 
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn nªu néi quy thùc hµnh.
- Nªu môc tiªu bµi thùc hµnh. C¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh:
+ C¸c mèi nèi d©y ®¹t yªu cÇu kû thuËt.
+ Nèi d©y theo ®óng quy tr×nh vµ thao t¸c ®óng kû thuËt.
+ Lµm viÖc nghiªm tóc, ®¶m b¶o an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i tr­êng.
2. T×m hiÓu mèi nèi d©y dÉn ®iÖn.
- Gi¸o viªn giao cho mçi nhãm 1 bé c¸c lo¹i mèi nèi mÉu (Mçi lo¹i gåm c¶ mèi nèi ®· c¸ch ®iÖn vµ mèi nèi ch­a c¸ch ®iÖn).
- Yªu cÇu häc sinh ph©n lo¹i mèi nèi.
 
 
 
 
 
- C¸c nhãm th¶o luËn vÒ môc tiªu thùc hµnh vµ tiªu chÝ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hµnh.
 
 
 
 
 
 
- C¸c nhãm tr­ëng nhËn mÉu vËt.
 
 
 
- HS ph©n lo¹i c¸c mèi nèi.
+ Mèi nèi th¼ng (nèi nèi tiÕp): D©y bäc ®¬n lâi mét sîi vµ lâi nhiÒu sîi.
+ Mèi nèi ph©n nh¸nh (nèi rÏ): D©y bäc ®¬n lâi mét sîi vµ lâi nhiÒu sîi.
 
Gi¸o viªn:Phan Trung Kiªn     -    Tr­êng THCS S¬n T©y                    1


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-10-23 20:54:35 | Thể loại: Lắp đặt mạng điện trong nhà | Lần tải: 48 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.30 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án cả năm soạn mẫu mới, Lắp đặt mạng điện trong nhà. Gi¸o ¸n C«ng nghÖ 9 Ngµy so¹n:28/8/2007 TiÕt 1: Giíi thiÖu nghÒ ®iÖn d©n dông A. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt ®­îc vÞ trÝ, vai trß cña nghÒ ®iÖn d©n dông ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng - BiÕt ®­îc mét sè t

https://tailieuhoctap.com/giaoanlapdatmangdientrongnha/giao-an-ca-nam-soan-mau-moi.muk20q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác