KẾ HOẠCH công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Số: 12/KH-THLN                      La Ngâu, ngày 09 tháng 03 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
 
Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-PGDĐT, ngày 07/3/2018 của Phòng GD&ĐT Tánh Linh về Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2018, Trường Tiểu học La Ngâu xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. Mục tiêu
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện quan điểm, chủ trương, giải pháp của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, nhất là Kết luận số 10- KL/TW, ngày 26/12/2016 và Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị, nhằm ngăn chặn, kiềm chế và từng bước đẩy lùi tham nhũng, hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong trong đơn vị, tập trung các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.
II. Phương châm
Tiến hành đồng thời các biện pháp “phòng” và “chống” tham nhũng, lãng phí. Chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa.
Lấy công tác phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng, tiêu cực làm khâu đột phá; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng kiểm tra, đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên tự kiểm tra nội bộ để phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, tiêu cực có thể xảy ra trong đơn vị.
II. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu
1. Nhiệm vụ trọng tâm
Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với việc “đẩy mạnh họ c tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tăng cường học tập, quán triệt phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật, nhất là các văn bản mới về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, giáo viên và người lao động trong toàn trường.
- Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính; ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân trong giải quyết công việc.
1
 


Làm tốt công tác kê khai, công khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực (quản lý ngân sách, sử dụng đất trường học, thu phí, lệ phí, quản lý và sử dụng các khoản thu trong nhà trường).
Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ để ngăn ngừa, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung giải quyết thật tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực; giữ bí mật và bảo vệ người tố cáo theo quy định.
Các tổ chuyên môn, công đoàn, Đoàn TNCSHCM đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn những hành vi tham nhũng, lãng phí; tham gia giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; động viên, cổ vũ những tấm gương sáng, tích cực góp phần thúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm đạt hiệu quả.
2. Giải pháp chủ yếu
Phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tiếp tục quán triệt sâu kỹ, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kết luận của Trung ương và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng trước hết là trong cấp ủy, lãnh đạo chính quyền để công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng thật sự trở thành khâu đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng.
Chủ động đề ra các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí thiết thực và hiệu quả. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí.
Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; phát huy dân chủ nội bộ gắn với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong trường học; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động; xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu, tiêu cực và trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức mình phụ trách, quản lý.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền và Ban Thanh tra nhân dân; coi trọng và thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ trong đơn vị (thực hiện ít nhất 02 cuộc tự kiểm tra/năm).
Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng gắn với kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 17/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1
 


Trên đây là kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 của Trường Tiểu học La Ngâu./.
Nơi nhận :                 HIỆU TRƯỞNG
- Các ban ngành, tổ khối;
- Lưu VT.
 
 
             Cao Thống Suý
1
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2018-04-10 14:23:10 | Thể loại: Khoa học | Lần tải: 2 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
lần xem

giáo án KẾ HOẠCH công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, Khoa học. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÁNH LINH TRƯỜNG TIỂU HỌC LA NGÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 12/KH-THLN La Ngâu, ngày 09 tháng 03 năm 2018 KẾ HOẠCH công tác phòng, ch

https://tailieuhoctap.com/giaoankhoahoc/ke-hoach-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-nam-2018.040z0q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác