Kế hoạch

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 
KÕ ho¹ch ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp
 
Chuû ñieåm thaùng 9
TRUYEÀN THOÁNG NHAØ TRÖÔØNG
 
TuÇn thùc hiÖn
Môc tiªu c¬ b¶n
Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng
ChuÈn bÞ
TUAÀN 1:    BAÀU CAÙN BOÄ LÔÙP  
Hieåu ñöôïc vai troø quan troïng cuûa ñoäi nguõ caùn boä trong quaù trình hoïc taäp, reøn luyeän cuûa lôùp.
Coù kó naêng giao tieáp, theå hieän sö toân troïng, phuïc tuøng vaø uûng hoä caùn boá lôùp hoaït ñoäng.
Coù yù thöùc traùch nhieäm trong vieäc löa choïn nhöõng caùn boä coù naêng löïc, loøng nhieät tình vaø tinh thaàn traùch nhieäm
a) Noäi dung:
Baùo caùo toång keát hoaït ñoäng cuûa ñoäi nguõ caùn boä lôùp sau moät naêm hoïc.
Baàu ñoäi nguõ caùn boä lôùp  (lôùp tröôûng, caùc lôùp phoù,caùc toå tröôûng, toå phoù, caùc caùn söï  moân hoïc).
b) Hình thöùc:
Nghe baùo caùo vaø thaûo luaän.
Boû phieáu baàu hoaëc bieåu quyeát.
 
a) Veà phöông tieän hoïat ñoäng:
Baûn baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp naêm hoïc vöøa qua.
Phieáu baàu (Neáu baàu baèng phieáu).
Moät vaøi tieát muïc vaên ngheä.
b) Veà toå chöùc:
Giaùo vieân chuû nhieäm hoïp vôùi caùn boä lôùp ñeå xaây döïng baûn baùo caùo veà keát quaû hoaït ñoäng naêm hoïc tröôùc,döïï kieán tieâu  chuaån  caùn boä lôùp vaø thoáng nhaát chöông trình hoat ñoäng.
Phaân coâng ngöôøi baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng cuûa lôùp (thöôøng laø lôùp tröôûng), ngöôøi ñieàu khieån vaø thö kí.
Phaân ngöôøi chuaån bò phieáu baàu.
Döï kieán ban kieåm phieáu.
Phaân coâng toå, nhoùm trang trí lôùp.
 
 TUAÀN 2
TOÂI LAØ HOÏC SINH LÔÙP 8
Hieåu vò trí, nhieäm vuï quan troïng cuûa mình trong naêm  hoïc lôùp 8.
a) Noäi dung:
Xaùc ñònh vò trí quan troïng cuûa naêm hoïc lôùp 8.
a) Phöông tieän hoïat ñoäng:
Moät soá caâu hoûi thaûo luaän:

 
 
 
 
Töï giaùc, quyeát taâm cao trong hoïc taäp.
Bieát giuùp nhau thöïc hieän toát  nhieäm vuï naêm hoïc
Nhöõng nhieäm vuï trong naêm hoïc naøy.
Nhöõng bieän phaùp ñeå thöïc hieän toát nhieäm vuï naêm hoïc.
b) Hình thöùc hoïat ñoäng:
Trao ñoåi ,thaûo luaän.
Caâu 1: Baïn suy nghó gì khi mình laø hoïc sinh lôùp 8? (Vò trí ,vai troø vaø traùch nhieäm cuûa ngöôøi hoïc sinh lôùp 8…)
                        Caâu 2: Baïn thaáy mình phaûi laøm toát nhieäm vuï gì ôû naêm hoïc naøy? Vì sao?
   Caâu 3: Ñeå laøm toát nhieäm vuï ñoù, theo baïn phaûi coù nhöõng bieän phaùp naøo? (Veà chuû quan, veà khaùch quan)
Giaáy khoå to, buùt daï ñeå ghi keát quaû thaûo luaän: phieáu laøm vieäc caù nhaân.
Moät vaøi tieát muïc vaên ngheä.
b) Veà toå chöùc:
Giaùo vieân chuû nhieäm phoå bieán cho caû lôùp veà yeâu caàu, noäi dung, hoaït ñoäng vaø hoïp caùn boä lôùp ñeå phaân coâng chuaån bò caùc vieäc cuï theå sau:.
Thoáng nhaát chöông trình, hình thöùc va keá hoaïch hoat ñoäng.
Phaân coâng ngöôøi ñieàu khieån chöông trình vaø thö kí.
Phaân coâng chuaån bò caùc phöông tieän (Ñaõ neâu ôû muïc a).
Moãi toå chuaån bò moät vaøi tieát muïc vaên nghe.
Phaân coâng trang trí lôùp, keû tieâu ñeà, keâ baøn gheá.
Cöû ngöôøi môøi ñaïi dieän
 
 
 

Chuû ñieåm thaùng 10
CHAÊM NGOAN HOÏC GIOÛI
 
TuÇn thùc hiÖn
Môc tiªu c¬ b¶n
Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng
ChuÈn bÞ
TUAÀN 1:  LAØM THEÁ NAØO ÑEÅ HOÏC TOÁT
Hieåu yù nghóa lôøi Baùc daïy, hieåu caùc kinh nghieäm vaø phöông phaùp hoïc taäp khoa hoïc ñeå ñaït keát quaû toàt nhö baùc mong muoán.
Khieâm toán hoïc hoûi, coù thaùi ñoä hoïc taäp tích cöïc.
Reøn luyeän vaø thöïc haønh caùc phöông phaùp hoïc taäp, cuøng giuùp ñôõ nhau hoïc taäp toát.
 
a) Noäi dung:
Noäi dung vaø yù nghóa vieäc hoïc taäp toát.
Caùc kinh nghieäm ñeå hoïc taäp toát caùc moân hoïc.
Caùc phöông phaùp cuï theå giuùp hoïc toát caùc moân hoïc.
b) Hình thöùc:
Trao ñoåi vaø thaûo luaän chuû ñeà “Laøm theá naøo ñeå hoïc taäp toát”.
 
a) Veà phöông tieän hoïat ñoäng:
Caùc baûn baùo caùo veà kinh nghieäm hoïc taäp, veà phöông phaùp hoïc taäp toát do caù nhaân chuaån bò.
Phaán baûng ñeå caùc caù nhaân trình baøy vaø minh hoïa, caùc moâ hình, duïng cuï hoïc taäp lieân quan khaùc …
b) Veà toå chöùc:
Nhieâm vuï cuûa Giaùo vieân chuû nhieäm:
Neâu noäi dung, yeâu caàu vaø hình thöùc toå chöùc hoaït ñoäng vôùi chuû ñeà (Laøm theá naøo ñeå hoïc taäp toát) ñeå giuùp hoïc sinh ñònh höôùng vaø saün saøng tham gia hoaït ñoäng.
Yeâu caàu moãi hoïc sinh ñeàu phaûi chuaån bò, vieát baûn baùo caùo veà kinh nghieäm vaø phöông phaùp hoïc taäp cuûa mình  (keå caû nhöõng hoïc sinh keùm).
Höôùng daãn caùc em caùch vieát baùo caùo, caùch löïa choïn moân hoïc hoaëc nhoùm moân hoïc ñeå vieát baùo caùo.
Quy ñònh thôøi gian noäp baùo caùo, caùc toå tröôûng thu baùo caùo cuûa toå vieân noäp cho lôùp phoù phuï traùch hoïc taäp.
Phaân coâng lôùp tröôûng ñieàu khieån chung, lôùp phoù hoïc ñieàu khieån thaûo luaän.
Chuaån bò chöông trình hoat ñoäng. Höôùng daãn lôùp tröôûng vaø lôùp phoù phuï traùch hoïc taäp caùch thöùc phoái hôïp toå chöùc lôùp tieán haønh hoaït ñoäng.

 
 
 
Phaân coâng thö kyù lôùp ghi bieân baûn.
Phaân coâng chuaån bò chöông trình vaên ngheä.
Phaân coâng trang trí.
Döï kieán môøi caùc giaùo vieân boä moân laøm coá vaán.
 TUAÀN 2
 
NHÖÕNG TAÁM GÖÔNG HOÏC TOÁT
Giaùo duïc cho hoïc sinh tính hieáu hoïc, söï ham hieåu bieát vaø tinh thaàn vöôït khoù ñeå vöôn leân chieám lónh tri thöùc vaø ñaït keát quaû cao trong hoïc taäp.
Reøn luyeän kyõ naêng, phöông phaùp hoïc taäp toát, reøn luyeän caùc phaåm chaát, yù chí, naêng löïc hoïc taäp, naêng löïc tö duy saùng taïo theo caùc göông hoïc taäp toát
a) Noäi dung:
Tö lieäu veà caùc taám göông hoïc toát, ham hoïc, hieáu hoïc, nhöõng göông vöôït khoù vöôn leân ñeå hoïc toát…  söu taàm hay tìm ñöôïc trong saùch baùo vaø trong ñôøi soáng thöïc teá döôùi daïng caùc maåu chuyeän, baøi vieát, thô ca, tranh aûnh, ngöôøi thaät vieäc thaät…
Cac hieän töôïng töï nhieân,caùc caâu ñoá khoa hoïc coù lieân quan ñeå reøn luyeän naêng löïc nhaän thöùc, naêng löïc tö duy saùng taïo...
b) Hình thöùchoïat ñoäng:
Thi tìm hieåu, thi keå chuyeän.
Vaên ngheä xen keõ.
a) Phöông tieän hoïat ñoäng:
Caùc tö lieäu lieân quan ñeán chuû ñeà hoaït ñoäng.
Heä thoáng caùc caâu hoûi caâu ñoá…
Baûng quy ñònh ñieåm chuaån vaø thang chaám ñieåm cuõng nhö ñaùp aùn (Neáu coù).
Phaàn thöôûng.
Caùc laù côø nhoû hoaëc chuoâng.
b) Veà toå chöùc:
Nhieäm vuï cuûa Giaùo vieân chuû nhieäm:
Neâu noäi dung, hình thöùc toå chöùchoaït ñoäng cho caû lôùp vaø höôùng daãn caùc em söu taàm, tìm hieåu caùc tö lieäu lieân quan. Neâu keá hoaïch chuaån bò vaø thôøi gian tieán haønh.
Phaân coâng, giuùp ñôõ vaø höôùng daãn löïc löôïng coát caùn trong lôùp chuaån bò caùc coâng vieäc cuï theå cho hoaït ñoäng, cuï theå laø:
+ Phaân coâng chuaån bò caùc phöông tieän cho hoaït ñoäng.
+ Moãi toå cöû moät ñoäi döï thi (Töø  3-5 ngöôøi).
+ Cöû moät ban giaùm khaûo (Moãi toå 1 ngöôøi).
+ Cöû ngöôøi daãn chöông trình.
+ Cöû nhoùm trang trí lôùp.

 
 
 
+ Môøi ñaïi bieåu.
Nhieäm vuï cuûa hoïc sinh:
Thöïc hieän caùc nhieäm vuï ñöôïc phaân coâng.
Caùc hoïc sinh trong ñoäi tuyeån döï thi trong moãi ñoäi trao ñoåi, baøn baïc, chuaån bò tö lieäu vaø noäi dung saün saøng cho cuoäc thi.
Caùc toå cuøng ñoäi döï thi cuûa mình hoäi yù ñeå thoáng nhaát hoaït ñoäng: caùc toå vieân cuõng chuaån bò veà noäi dung hoaït ñoäng ñeå vöøa laø coå ñoäng vieân cho ñoäi nhau, vöøa saün saøng tham gia cuøng ñoäi nhaø khi can thieát ñeå giaûi ñaùp caùc caâu hoûi hoaëc caâu ñoá “Khoù“ cuûa cuoäc thi khi coù yeâu caàu cuûa ngöôøi daãn chöông trình.
 
 
Chuû ñieåm thaùng 11
TOÂN SÖ TROÏNG ÑAÏO
 
TuÇn thùc hiÖn
Môc tiªu c¬ b¶n
Néi dung c¬ b¶n
ChuÈn bÞ
TUAÀN 1:  THAÛO LUAÄN THEO CHUÛ ÑEÀ “TÌNH NGHÓA THAÀY TROØ”
Khaéc saâu tình nghóa thaày troø vaø coâng ôn ñoái vôùi thaày coâ giaùo.
Yeâu quyù vaø tin töôûng caùc thaày coâ giaùo.
Kính troïng leã pheùp vôùi thaày coâ giaùo.
 
a) Noäi dung:
Nhöõng kyû nieäm saâu saéc veà tình caûm hoïc sinh vôùi thaày coâ giaùo.
Nhöõng chuyeän keå, baøi haùt ca ngôïi thaøy coâ giaùo, ca ngôïi tình nghóa thaày troø.
b) Hình thöùc:
a) Veà phöông tieän hoïat ñoäng:
Tö lieäu hoïc sinh söu taàm ñöôïc: caùc baøi haùt, baøi vieát, truyeän keå, baøi thô, tranh aûnh… vaø nhöõng kyû nieäm veà tình nghóa thaày troø.
Caâu hoûi ñeå hoïc sinh trao ñoåi, thaûo luaän.
Phöông tieän ñeå trang trí, trình baøy saûn phaåm vaø vò trí tröng baøy saûn phaåm cho caùc toå.
b) Veà toå chöùc:
Nhieäm vuï cuûa Giaùo vieân chuû nhieäm:

 
 
Trao ñoåi, thaûo luaän, keå chuyeän, sinh hoaït vaên ngheä.
Neâu yù nghóa noäi dung vaø ñònh höôùng hoaït ñoäng cho hoïc sinh.
Gôïi yù, höôùng daån cho caùn boä lôùp vaø chi ñoäi:
+ Löïa choïn caùc coâng vieäc phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuï theå cuûa lôùp nhö  (Baùo töôøng, taäp san hoaëc trieån laõm, trao ñoåi thaûo luaän, lieân hoan vaên ngheä).
+ Höôùng daãn caùch phaân coâng coâng vieäc hôïp lyù (Chia nhoùm vaø phaân coâng cuï theå theo noäi dung cuûa coâng vieäc).
+ Ñoäng vieân vaø khuyeán khích toaøn theå hoïc sinh chuû ñoäng tham gia vaøo nhöõng coâng vieäc phuø hôïp vôùi khaû naêng vaø nguyeän voïng cuûa moãi em.
Nhieäm vuï cuûa hoïc sinh:
Hoïp toå chia nhoùm söu taàm vaø saép xeáp tö lieäu theo chuû ñeà.
Nhôù laïi nhöõng kyû nieäm saâu saéc cuûa caù nhaân ñoái vôùi thaày coâ giaùo. Taäp moät soá baøi haùt, baøi thô ca ngôïi tình nghóa thaày troø.
Phaân coâng ngöôøi thöïc hieän caùc coâng vieäc cuï theå (Trang trí, tröng baøy tö lieäu, daãn chöông trình…).
 
TUAÀN 1
TOÅ CHÖÙC KÆ NIEÄM NGAØY NHAØ GIAÙO VIEÄT NAM
 
Nhaän thöùc ñöôïc yù nghóa ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam 20 – 11.
Coù thaùi ñoä traân troïng, yeâu quyù vaø luoân ghi nhôù coâng ôn caùc thaày coâ giaùo.
a) Noäi dung:
Toùm taét yù nghóa cuûa ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam 20 – 11.
Vò trí, vai troø cuûa thaày coâ giaùo trong söï nghieäp giaùo duïc vaø xaây döïng, phaùt trieån ñaát nöôùc.
a) Phöông tieän hoaït ñoäng:
Baûn toùm taét ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam.
Lôøi chuùc möøng thaày coâ giaùo ñaõ chuaån bò saün.
Caùc caâu hoûi thaûo luaän (Ví duï: Caûm nghó  cuûa baïn veà ngaøy 20 – 11? Baïn hieåu yù nghóa caâu “Toân sö troïng ñaïo” nhö theá naøo?…).
Duïng cuï ñeå trang trí.

 
Bieát leã pheùp, nghe lôøi thaày coâ giaùo.
 
Loøng bieát ôn ñoái vôùi caùc thaày coâ giaùo cuûa theá heä hoïc sinh.
b) Hình thöùc:
Taëng hoa, chuùc möøng thaày coâ giaùo.
Trao ñoåi, thaûo luaän, taâm söï nhöõng kyû nieäm thaày troø.
Vaên ngheä chuùc möøng thaày coâ giaùo
b) Veà toå chöùc:
Nhieäm vuï cuûa Giaùo vieân chuû nhieäm:
+ Thoâng baùo cho caû lôùp veà noäi dung vaø keá hoïach toå chöùc hoaït ñoäng kyû nieäm ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam 20–11.
+ Ñoäng vieân hoïc sinh chuaån bò caùc yù kieán thaûo luaän, saün saøng tham gia caùc tieát muïc vaên ngheä möøng ngaøy hoäi cuûa caùc thaày coâ giaùo.
+ Hoäi yù caùn boä lôùp vaø caùc toå tröôûng phaân coâng chuaån bò caùc coâng vieäc cuï theå:
Cöû ngöôøi  daãn chöông trình.
Chuaån bò caùc caâu hoûi thaûo luaän.
Chuaån bò  lôøi chuùc möøng caùc thaày coâ giaùo vaø toùm taét yù nghóa ngaøy 20–11.
Chuaån bò caùc tieát muïc vaên ngheä.
Phaân coâng ngöôøi chuaån bò taëng hoa, taëng phaåm.
Döï kieán môøi ñaïi bieåu: caùc thaày coâ giaùo trong lôùp, thaày coâ chuû nhieäm cuõ, ñaïi dieän cuûa ban giaùm hieäu hoaëc ban phuï huynh lôùp…
Phaân coâng trang trí, keâ baøn gheá…
Nhieäm vuï cuûa hoïc sinh:
+ Thöïc hieän toát caùc nhieäm vuï ñöôïc phaân coâng.
+ Taäp caùc baøi haùt, baøi thô ñeå trình dieãn chuùc möøng thaày coâ giaùo.
+ Suy nghó caùc yù kieán ñeå phaùt bieåu vaø thaûo luaän.
 
Chuû ñieåm thaùng 12

                         UOÁNG NÖÔÙC NHÔÙ NGUOÀN
 
 
TuÇn thùc hiÖn
Môc tiªu c¬ b¶n
Néi dung c¬ b¶n
ChuÈn bÞ
TUAÀN1: TRUYEÀN THOÁNG CAÙCH MAÏNG CUÛA QUEÂ HÖÔNG EM
 
Hieåu roõ truyeàn thoáng caùch maïng cuûa queâ höông vaø yù nghóa cuûa truyeàn thoáng ñoù doái vôùi söï phaùt trieån cuûa queâ höông, gia ñình vaø baûn thaân.
Töï haøo veà queâ höông, bieát ôn caùc theá heät cha anh ñaõ hy sinh xöông maùu ñeå baûo veä vaø xaây döïng queâ höông.
Töï giaùc hoïc taäp toât, reøn luyeän toát, tích cöïc tham gia caùc phong traøo hoïat ñoäng cuûa ñòa phöông, goùp phaàn baûo veä vaø phaùt huy truyeàn thoáng caùch maïng cuûa queâ höông
a) Noäi dung:
Caùc phong traøo caùch maïng cuûa ñòa phöông trong chieán ñaáu choáng giaëc ngoïai xaâm vaø trong lao ñoäng xaây döïng ñaát nöôùc.
Caùc baøi haùt, baøi thô, truyeän keå veà queâ höong.
b) Hình thöùc:
Baùo caùo keát uûa söu taàm, trao ñoåi, thaûo luaän.
Vaên ngheä.
 
a) Veà phöông tieän hoïat ñoäng:
Tö lieä söu taàm veà truyeàn thoáng caùch maïng cuûa queâ höông.
Caùc baøi haùt, baøi thô, truyeän keå ca ngôïi queâ höông.
Moät soá caâu hoûi veà truyeàn thoáng caùch maïng cuûa queâ höông.
b) Veà toå chöùc:
Giaùo vieân chuû nhieäm neâu yeâu caàu vaø noäi dung hoïat ñoäng tröôùc lôùp:
+ Phaân coâng cho töøng toå tìm hieåu truyeàn thoáng cuûa queâ höông thuoäc moät giai ñoïan lòch söû cuï theå:
Trong caùch maïng thaùng Taùm.
Trong khaùng chieán choáng Phaùp.
Trong khaùng chieán choáng Myõ cöùu nöôùc.
Trong hoøa bình vaø xaây döïng hieän nay v.v…
Thoáng nhaát chöông trình hoïat ñoäng.
Nhieäm vuï cuûa hoïc sinh:
+ Phaân coâng ngöôøi ñieàu khieån chöông trình.
+ Töøng toå phaân coâng ngöôûi trình baøy keát quaû tìm hieåu cuûa toå mình.
+ Phaân coâng trang trí lôùp ( keû tieâu ñeà, keâ baøn gheá…)

 
 
 
+ Chuaån bò caùc tieát muïc vaên ngheä.
+ Cöû ngöôøi môøi ñaïi bieåu.
 
TUAÀN 2
GIAO LÖU VÔÙI CÖÏU CHIEÁN BINH
 
Hieåu saâu saéc veà phaåm chaát toát ñeïp vaø truyeàn thoáng veû vang cuûa boä ñoäi Cuï Hoà.
Töï haøo, yeâu quyù vaø bieát ôn boä ñoäi Cuï Hoà ; kính troïng vaø bieát ôn caùc baùc cöïu chieán binh.
Bieát noi göông boâ ñoäi Cuï Hoà, ñoøan keát, giuùp ñôõ nhau hoïc toát, reøn luyeän toât, quan taâm giuùp ñôõ caùc gia ñình cöïu chieán binh khoù khaèn
a) Noäi dung:
Nhöõng kyû nieäm saâu saéc nhaát trong cuoäc ñôøi ngöôøi lính.
Nguoàn goác, söùc maïnh laøm neân veû vang caûu boä ñoäi Cuï Hoà.
b) Hình thöùchoïat ñoäng:
Giao löu, keå chuyeän.
Thaûo luaän.
Vaên ngheä.
 
a) Phöông tieän hoïat ñoäng:
Moät soá caâu hoûi ñeå giao löu:
Nhöõng kyû nieäm saâu saéc cuûa ngöôøi lính ?
Nguoàn goác söùc maïnh laøm neân truyeàn thoáng cuûa boä ñoäi Cuï Hoà?
Moät soá baøi haùt, baøi thô, caâu chuyeän veà boä ñoäi Cuï Hoà.
Taëng phaåm ñeå taëng caùc baùc cöïu chieán binh.
b) Veà toå chöùc:
Giaùo vieân chuû nhieäm nhôø chi hoäi phuï huynh hoïc sinh môøi moät vaøi cöïu chieán binh cuûa ñòa phöông ñeå hoï keå cho hoïc sinh nghe nhöõng kyû nieäm, nhöõng chieán coâng cuûa ngöôøi lính vaø nhöõng phaåm chaát toát ñeïp cuûa boä ñoäi Cuï Hoà.
Höôùng daãn hoïc sinh söu taàm caùc caâu chuyeän veà göông chieán ñaáu cuûa boä doäi Cuï Hoà.
Thoáng nhaát chöông trình hoïat ñoäng.
Phaân coâng ngöôøi ñieàu khieån.
Cöû ngöôøi môøi ñaïi bieåu.
Phaân coâng nhoùm, toå trang trí lôùp, keû tieâu ñeà hoïat ñoäng, keâ baøn gheá.
 

                  Chuû ñieåm thaùng 1 - 2: MÖØNG ÑAÛNG, MÖØNG XUAÂN   
TuÇn thùc hiÖn
Môc tiªu c¬ b¶n
Néi dung c¬ b¶n
ChuÈn bÞ
TUAÀN 1: 
THI TÌM HIEÅU VEÀ ÑAÛNG
Nhaän thöùc ñöôïc yù nghóa ngaøy thaønh laäp Ñaûng (3-2); caùc moác lôùn vaø söï kieän lòch söû truyeàn thoáng veû vang cuûa Ñaûng.
Bieát ôn vaø töï haøo veà Ñaûng, veà truyeàn thoáng caùch maïng cuûa daân toäc do Ñaûng laõnh ñaïo.
Hoïc toát, reøn luyeän toát ñeå ñeàn ñaùp coâng ôn cuûa Ñaûng.
 
a) Noäi dung:
Lòch söû ngaøy thaønh laäp Ñaûng (3 – 2 –1930).
Caùc söï kieän lòch söû cuûa Ñaûng.
Caùc baøi thô, baøi haùt veà Ñaûng.
b) Hình thöùc:
Thi tìm hieåu theo toå.
 
a) Veà phöông tieän hoaït ñoäng:
Caùc tö lieäu, tranh aûnh, caâu ñoá, caâu hoûi… lieân quan ñeán chuû ñeà cuoäc thi.
Ñaùp aùn vaø thang ñieåm cho caùc caâu hoûi, caâu ñoá.
Taëng thöôûng ñeå thöôûng cho caùc ñoäi vaø caù nhaân ñaït ñieåm cao.
Chuoâng baùo giôø cuûa giaùm khaûo.
Caùc laù côø ñoû ñeå laøm tín hieäu traû lôøi.
b) Veà toå chöùc:
-  Nhieäm vuï vuûa Giaùo vieân chuû nhieäm:
+ Neâu chuû ñeà cuoäc thi cho caû lôùp vaø höôùng daãn HS söu taàm, tìm hieåu caùc tö lieäu, tranh aûnh, baøi thô, baøi haùt veà Ñaûng.
+ Hoäi yù vôùi caùc löïc löôïng coát caùn trong lôùp ñeå thoáng nhaát veà noäi  dung, hình thöùc, yeâu caàu cuûa cuoäc thi vaø phaân coâng caùc coâng vieäc chuaån bò nhö sau:
Moãi ñoäi cöû moät ñoäi döï thi töø 2 – 3 ngöôøi.
Soaïn caùc caâu hoûi, caâu ñoá, troø chôi (ví duï nhö troø chôi giaûi oâ chöõ…) vaø caùc ñaùp aùn.
Cöû ban giaùm khaûo (moãi toå moät ngöôøi), thoáng nhaát bieåu ñieåm (thang ñieåm 10) vaø thoáng  nhaát thôøi gian ñeå suy nghó traû lôøi (ví duï 10 giaây).
Môøi thaày, coâ daïy moân GDCD hoaëc moân Lòch söû laøm coá vaán cuoäc thi ñeå giuùp HS traû lôøi caùc caâu hoûi khoù.

 
 
 
Cöû ngöôøi daãn chöông trình cuoäc thi.
Phaân coâng chuaån  bò caùc tieát muïc vaên ngheä.
Phaân coâng trang trí, chuaån bò taëng phaåm.
Döï kieán môøi ñaïi bieåu.
- Nhieäm vuï cuûa Hoïc sinh:
+  Löïc löôïng coát caùn cuøng GVCN baøn veà noäi dung, hình thöùc vaø chöông trình tieán haønh hoaït ñoäng.
+ Tích cöïc thöïc hieän caùc nhieäm vuï ñöôïc giao vaø trieån khai hoaït ñoäng theo keá hoaïch.
 
TUAÀN 2:
THI VIEÁT,VEÕ CA NGÔÏI COÂNG ÔN
CUÛA ÑAÛNG VAØ VEÛ ÑEÏP QUEÂ HÖÔNG EM
 
 
Cuûng coá vaø khaéc saâu coâng ôn cuûa Ñaûng ñoái vôùi queâ höông ñaát nöôùc.
Töï haøo veà  Ñaûng, theâm yeâu queâ höông ñaát nöôùc.
Reøn luyeän oùc tö duy, saùng taïo, trí töôûng töôïng phong phuù.
a) Noäi dung:
Nhöõng baøi thô, baøi vaên, tieåu phaåm, tranh veõ… ca ngôïi coâng ôn cuûa Ñaûng vaø veû ñeïp cuûa queâ höông ñaát nöôùc.
b) Hình thöùchoaït ñoäng:
Thi vieát, veõ theo chuû ñeà.
Tröng baøy giôùi thieäu nhöõng taùc phaåm caù nhaân, nhoùm, toå theo chuû ñeà hoaït ñoäng.
 
a) Phöông tieän hoaït ñoäng:
Giaáy, buùt, möïc veõ, buùt veõ…
Saûn phaåm vieát, veõ vaø ñòa ñieåm tröng baøy cho caùc toå.
Phaàn thöôûng cho nhöõng caù nhaân, nhoùm, toå ñaït ñieåm cao cho taùc phaåm cuûa mình.
b) Veà toå chöùc:
Giaùo vieân chuû nhieäm neâu chuû ñeà vaø yeâu caàu cuûa cuoäc thi vieát, veõ theo chuû ñeà treân vaø quy ñònh:
Moãi toå chuaån bò taùc phaåm döï thi cuûa mình goàm moät saùng taùc vieát (vaên hoaëc thô) vaø moät saùng taùc veõ (böùc tranh) keøm theo lôøi bình.
Khuyeán khích moãi caù nhaân  ñeàu coù theå göûi moät hoaëc hai saùng taùc cuûa mình ñeå döï thi.
Thoáng nhaát thôøi gian vaø keá hoaïch tieán trình hoaït ñoäng.
 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-08-17 09:28:13 | Thể loại: Hoạt động NGLL 9 | Lần tải: 4 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: doc
lần xem

giáo án Kế hoạch, Hoạt động NGLL 9. KÕ ho¹ch ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp Chuû ñieåm thaùng 9 TRUYEÀN THOÁNG NHAØ TRÖÔØNG TuÇn thùc hiÖn Môc tiªu c¬ b¶n Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng ChuÈn bÞ TUAÀN 1: BAÀU CAÙN BOÄ LÔÙP Hieåu ñöôïc vai troø quan troïng cuûa ñoäi nguõ caùn boä trong quaù trình hoïc taäp, reøn luyeän cuûa lôùp. Coù kó naêng giao tieáp, theå hieän sö toân troïng, phuïc tuøng vaø uûng hoä caùn boá lôùp hoaït ñoäng. Coù yù thöùc traùch nhieäm trong vieäc löa choïn nhöõng caùn boä coù naêng löïc, loøng nhieät tình vaø

https://tailieuhoctap.com/giao-an/ke-hoach.zy160q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác