Giáo án cả năm

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

Th¸ng 8:
TuÇn 1 :         BÇu c¸n bé líp
Yªu cÇu gi¸o dôc:
     Gióp häc sinh :
  HiÓu tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n trong n¨m häc míi, cuèi cÊp vµ thèng nhÊt ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña líp trong n¨m häc nµy.
   Lùa chän ®­îc ®éi ngò c¸n bé líp n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, ph¸t huy truyÒn thèng nhµ tr­êng, líp
   Tù gi¸c tÝch cùc hîp t¸c chÆt chÏ trong mäi lÜnh vùc
Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng
1 – Néi dung
       Tæng kÕt ho¹t ®éng cña c¸n bé líp, cña líp trong n¨m häc líp 8,
       Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng trong n¨m líp 9
       BÇu c¸n bé líp
2 – H×nh thøc ho¹t ®éng
    B¸o c¸o vµ th¶o luËn
    BÇu c¸n bé líp b»ng c¸ch bá phiÕu kÝn
ChuÈn bÞ ho¹t ®éng
   Ph©n c«ng chuÈn bÞ cô thÓ nh­ sau:
STT
NéÞ dung c«ng viÖc
Ng­êi thùc hiÖn
Ph­¬ng tiÖn
Ghi chó
1
2
3
4
5
6
B¶n tæng kÕt n¨m häc
B¶n ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng
PhiÕu bÇu
Trang trÝ
V¨n nghÖ
DÉn ch­¬ng tr×nh
 
 
Sæ ®iÓm líp
GiÊy bót
GiÊy, kÐo
PhÊn mµu
Bµi h¸t, bµi th¬
B¶n néi dung ch­¬ng tr×nh
 
 
TiÕn hµnh ho¹t ®éng
1, Khëi ®éng
        H¸t tËp thÓ
2, DiÔn biÕn ho¹t ®éng
-  Líp tr­ëng ®äc b¸o c¸o tæng kÕt n¨m häc 2005 – 2006
1

 


- Th¶o luËn nh÷ng mÆt ®· thùc hiÖn tèt, nh÷ng mÆt cßn ch­a thùc hiÖn ®­îc trong n¨m häc võa qua ®ång thêi ®­a ra ph­¬ng h­íng cho n¨m häc s¾p tíi
- BÇu c¸n bé líp
          + Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×h nh¾c l¹i nh÷ng tiªu chuÈn cña nh÷ng ng­êi c¸n bé líp, ®Ò nghÞ c¸c b¹n tù øng cö, hoÆc ®Ò cö
     + BÇu ban kiÓm phiÕu
Tr­ëng ban kiÓm phiÕu lªn tuyªn bè thÓ lÖ bá phiÕu vµ tiÐn hµnh bá phiÕu
     + V¨n nghÖ liªn hoan trong khi ban kiÓm phiÕu lµm viÖc
 - C«ng bè kÕt qu¶ kiÓm phiÕu
              ®éi ngò c¸n bé líp míi lªn ra m¾t vµ nhËn nhiÖm vô
     + Gvcn giao nhiÖm vô cho ®éi ngò c¸n bé líp míi vµ dÆn dß c¶ líp
KÕt thóc ho¹t ®éng
      Gvcn nhËn xÐt qu¸ tr×nh chuÈn bÞ cña líp vµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn
ChuÈn bÞ cho ho¹t ®éng sau
      Gvcn yªu cÇu häc sinh t×m hiÓu vÒ nhiÖm vô cña häc sinhvµ xem ®iÒu 13, 28, 29, 31, c«ng ­íc liªn hiÖp quèc vÒ quyÒn trÎ em
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chñ ®iÓm th¸ng 9            
TruyÒn thèng nhµ tr­êng
1

 


 
TuÇn 1 :                   Th¶o luËn vÒ nhiÖm vô cña häc sinh
cuèi cÊp thcs
 
I - Yªu cÇu gi¸o dôc
     *   Gióp häc sinh
    HiÓu ®­îc nhiÖm vô vµ quyÒn cña häc sinh cuèi cÊp thcs
    Tù x¸c ®Þnh d­îc tr¸ch nhiÖn cña b¶n th©n ph¶i hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô ®ã
    BiÕt sö dông c¸c biÖn ph¸p hùp lý, cã hiÖu qu¶ ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô cña n¨m häc cuèi cÊp thcs
    Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng
1, Néi dung
   NhiÖm vô vµ quyÒn cña häc sinh cuèi cÊp thcs
   TÇm quan träng cña viÖc hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô ®ã
2, H×nh thøc ho¹t ®éng
   Trao ®æi, th¶o luËn
II -  ChuÈn bÞ ho¹t ®éng
1, VÒ tæ chøc
 
TT
Néi dung c«ng viÖc
Ng­êi thùc hiÖn
Ph­¬ng tiÖn
1
2
3
4
5
X©y dùng ch­¬ng tr×nh
®iÒu khiÓn ch­¬ng tr×nh
Th­ ký
Trang trÝ
V¨n nghÖ
 
Sgk ®iÒu13, 28, 29
B¶n néi dung ch­¬ng tr×nh
GiÊy, bót
PhÊn, giÊy mµu
Bµi h¸t, bµi th¬
 
2, Mét sè c©u hái th¶o luËn
    + C©u 1 : theo c«ng ­íc liªn hîp quèc vÒ quyªn trÎ em, b¹n thÊy m×nh cã nh÷ng quyÒn g×?
    + C©u 2 : Lµ häc sinh líp 9 b¹n thÊy m×nh ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô  g×?
    + C©u 3 : B¹n thÊy tÇm quan träng cña viÖc thùc hiÖn tèt c¸c quyÒn ®ã nh­ thÕ nµo?
    + C©u 4 : §Ó thùc hiÖn tèt nh÷ng nhiÖm vô ®ã, cÇn nh÷ng biÖn ph¸p g×?
 III  - TiÕn hµnh ho¹t ®éng
   1, Khëi ®éng
1

 


        H¸t tËp thÓ
2, Th¶o luËn vÒ nhiÖm vô cña häc sinh cuèi cÊp THCS
    - Ng­êi ®iÒu khiÓn ch­¬ng tr×nh nªu c¸c c©u hái
     Häc sinh th¶o luËn theo nhãm, tæ
®¹i diÖn mét vµi nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn cña nhãm tr­íc líp
    C¸c nhãm kh¸c theo dâi vµ bæ sung thªm ý kiÕn
    - Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh cÇn gîi ý cho c¸c b¹n nãi thªm vÒ ý nghi· vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô  cña häc sinh líp 9 ; sau ®ã chèt l¹i: nhiÖm vô cña häc sinh líp 9 lµ ph¶i ph¸t huy truyÒn thèng cña tr­êng, cô thÓ lµ:
                    + Ph¶i hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh c¸c m«n häc cã kÕt qu¶ tèt
                    + Ph¶i ®ç tèt nghiÖp THCS
                    + Ph¶i rÌn luyÖn ®¹o ®øc tèt……
3, V¨n nghÖ
   - Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh giíi thiÖu lÇn l­ît c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ ®· ph©n c«ng chuÈn bÞ.      C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ còng cã thÓ ®­îc xen kÏ trong qu¸ tr×nh th¶o luËn
KÕt thóc ho¹t ®éng
   Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt qu¶ tr×nh chuÈn bÞ còng nh­ lµ thùc hiÖn cña häc sinh
   Nªu nhiÖm vô cho lÇn ho¹t ®éng sau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TuÇn 2:     Th¶o luËn vÒ viÖc  tÆng kû vËt
l­u niÖm cho tr­êng
I – Yªu cÇu gi¸o dôc
     -Gióp häc sinh;
HiÓu ý nghÜa cña viÖc tÆng kØ vËt l­u niÖm cho nhµ tr­êng cña häc sinh cuèi cÊp THCS Cã t×nh c¶m l­u luyÕn, g¾n bã víi tr­êng, líp, thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ; mong muèn ®Ó l¹i kû niÖm ®Ñp cho tr­êng
1

 


tÝch cùc häc tËp ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô  n¨m häc cuèi cÊp THCS
II – Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng
 1, Néi dung
  Lùa chän ph­¬ng ¸n tÆng kû vËt cho nhµ tr­êng
   X©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn
2, H×nh thøc
   Th¶o luËn
   X©y dùng kÕ ho¹ch tÆng kû vËt cho nhµ tr­êng
III – ChuÈn bÞ thùc hiÖn ho¹t ®éng
1, Ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng
  B¶n dù th¶o kÕ ho¹ch tÆng kû vËt l­u niÖm cho nhµ tr­êng
  Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ
2, Tæ chøc
  C¸n bé líp dù th¶o kÕ ho¹ch tÆng kû vËt l­u niÖm cho nhµ tr­êng
  Gi¸o viªn chñ nhiÖm gãp ý kiÕn cho b¶n dù th¶o cña c¸n bé líp
  Mçi häc sinh chuÈn bÞ dù kiÕn vÕ tÆng kû vËt l­u niÖm cho nhµ tr­êng vµ kÕ ho¹ch thùc hiÖn
 -  Ph©n c«ng cô thÓ nh­ sau;
STT
Néi dung c«ng viÖc
Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn
Hä tªn ng­êi thùc hiÖn
Ghi chó
1
2
3
4
DÉn ch­¬ng tr×nh
 
Th­ ký
V¨n nghÖ
Trang trÝ líp
B¶n néi dung ch­¬ng
tr×nh
giÊy ,bót
c¸c bµi h¸t, bµi th¬
PhÊn, giÊy mµu
 
 
 
VI – TiÕn hµnh ho¹t ®éng
1, Khëi ®éng
2, Th¶o luËn vÒ viÖc tÆng kû vËt l­u niÖm cho nhµ tr­êng
- C¸n bé líp tr×nh bµy ý nghÜa vµ mét sè h×nh thøc tÆng kû vËt l­u niÖm cho nhµ tr­êng vÝ dô nh­ ;
            + Trång c©y l­u niÖm
            + X©y dùng t¹p san vÒ c¸c ho¹t ®éng cña líp ®Ó tÆng nhµ tr­êng
            + X©y dùng bån hoa l­u niÖm
            +X©y dùng ghÕ ®¸ ®Æt t¹i khu«n viªn nhµ tr­êng………
   Líp th¶o luËn, ph©n tÝch ®Ó chän mét h×nh thøc kû vËt phï hîp víi tr­êng m×nh
3, X©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn
1

 


-  C¶ líp th¶o luËn ®Ó;
                   + X¸c ®Þnh môc tiªu cÇn ®¹t lµ g×?
                   + Nh÷ng c«ng viÖc ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®ã?
                   + Thêi gian thùc hiÖn trong bao l©u vµ khi nµo b¾t ®Çu?
                   + Ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho tõng c¸ nh©n, nhãm, tæ hoÆc tõng c¸ nh©n, nhãm, tæ xung phong ®¶m nhËn.
  - Th­ ký th«ng qua kÕ ho¹ch thùc hiÖn
    Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh chèt l¹i kû vËt ®· chän vµ nh¾c nhë c¶ líp thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch vµ nhiÖm vô ®· ph©n c«ng
4, V¨n nghÖ
- Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ lÇn l­ît giíi thiÖu c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ cña c¸ nh©n vµ tËp thÓ ®· ®­îc chuÈn bÞ tr­íc
V – KÕt thóc ho¹t ®éng
- GVCN nhËn xÐt ho¹t ®éng vµ nh¾c nhë häc sinh thùc hiÖn theo ®óng kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra
    ChuÈn bÞ ho¹t ®éng tuÇn tíi
 
 
 
----------------------------------&-------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
Chñ ®iÓm th¸ng 10        Ch¨m ngoan häc giái
TuÇn 1: LÔ ®¨ng ký thi ®ua häc tËp tèt
I - Yªu cÇu gi¸o dôc
  Gióp häc sinh;
  N¾m v÷ng c¸c chØ tiªu thi ®ua häc tËp tèt cña líp vµ x¸c ®Þnh chØ tiªu phÊn ®Êu cña c¸ nh©n trong n¨m häc ®Ó d¹t kÕt qu¶ cao
 ñng hé c¸c biÖn ph¸p thi dua häc tËp tèt cña líp, cã ®éng c¬ häc tËp ®óng ®¾n ®Ó v­¬n lªn
 RÌn luyÖn ph­¬ng ph¸p häc tËp tÝch cùc, ®oµn kÕt gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé
II – Néi dung vµ h×nh thøc thùc hiÖn
1, Néi dung
1

 


 §­a ra c¸c chØ tiªu thi dua häc tËp vµ dù th¶o ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cña líp, c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn
 C¸c tæ vµ c¸ nh©n d¨ng kÝ thi dua
Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ t¹o kh«ng khÝ s«i næi, ®oµn kÕt
2, H×nh thøc
LÔ ®¨ng kÝ thi ®ua vµ v¨n nghÖ
III – ChuÈn bÞ  ho¹t ®éng
1, Ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng
   B¶n ®¨ng kÝ thi dua cña c¸ nh©n, B¶n d¨ng kÝ thi ®ua cña líp, tæ
    Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ
2, Tæ chøc  * Gi¸o viªn chñ nhiÖm ; Nªu yªu cÇu kÕ ho¹ch, thêi gian tæ chøc ho¹t ®éng “ LÔ d¨ng kÝ thi dua häc tËp tèt”Giao nhiÖm vô cho líp chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn Gióp häc sinh bæ sung vµ hoµn thiÖn kÕ ho¹ch chuÈn bÞ
   *Häc sinh; Líp tr­ëng chñ tr× héi ý víi c¸c lùc l­îng cèt c¸n trong líp vµ c¸c tæ tr­ëng ®Ó cïng thèng nhÊt néi dung, h×nh thøc tiÕn hµnh vµ ph©n c«ng chuÈn bÞ c¸c c«ng viÖc cô thÓ nh­;
+ Mçi c¸ nh©n tù x©y dùng b¶n ®¨ng ký thi ®ua cña m×nh
+ C¸c tæ tr­ëng chuÈn bÞ b¶n ®¨ng ký thi ®ua cña tæ(sau khi ®· héi ý víi c¸c tæ viªn)
Ph©n c«ng cô thÓ nh­ sau:
 
STT
Néi dung c«ng viÖc
  Ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng
   Hä vµ tªn
1
 
2
3
4
Dù th¶o ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cña líp
Ch­¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng
V¨n nghÖ
Mêi ®¹i biÓu
Trang trÝ
B¶n dù th¶o cña c¸c tæ
GiÊy khæ lín, bót d¹
Bµi th¬, bµi h¸t
GiÊy mêi
PhÊn, giÊy mµu
 
 
IV – TiÕn hµnh ho¹t ®éng
1, Khëi ®éng
2, LÔ ®¨ng ký thi dua
-   Ng­êi ®iÒu khiÓn ch­¬ng tr×nh lÇn l­ît mêi ®¹i diÖn c¸c tæ lªn ®äc b¶n ®¨ng kÝ thi ®ua häc tËp tèt cña tæ.
-    B¶n ®¨ng ký thi ®ua cña tæ cÇn nªu râ c¸c chØ tiªu häc tËp nh­ ; chuyªn cÇn; häc bµi, lµm bµi ®Çy ®ñ tr­íc khi ®Õn líp; tÝch cùc tham gia x©y dùng bµi trong c¸c giê häc trªn líp; kÕt qu¶ häc tËp c¸c m«n; tû lÖ xÕp lo¹i hµng th¸ng; tû lÖ xÕp lo¹i häc tËp cuèi n¨m; biÖn ph¸p thùc hiÖn nh»m ®¹t ®­îc c¸c chØ tiªu nãi trªn cña tæ…
-   B¶n d¨ng ký thi ®ua cña tæ nép l¹i cho líp ®Ó tiÖn qu¶n lÝ, theo dâi
1

 


-    Sau khi c¸c tæ ®¨ng kÝ thi ®ua, ng­êi ®iÒu khiÓn ch­¬ng tr×nh mêi líp phã häc tËp lªn ®äc b¶n dù th¶o ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng cña líp. B¶n dù th¶o nhÊn m¹nh c¸c chØ tiªu phÊn ®Êu häc tËp tèt cña líp vµ c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn
3, Th¶o luËn
-   Ng­êi ®iÒu khiÓn ch­¬ng tr×nh lÇn l­ît nªu c¸c chØ tiªu cô thÓ, c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn
-   Líp th¶o luËn vµ lÊy biÓu quyÕt
4, V¨n nghÖ
-   H¸t tËp thÓ
V – KÕt thóc ho¹t ®éng
GVCN nh¾c nhë häc sinh thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p ®Ò ra nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao trong hoc tËp
 
 
----------------------------------&--------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
TuÇn 2 :  Thi t×m hiÓu th­ B¸c Hå
I – Yªu cÇu gi¸o dôc
    Gióp häc sinh;
     NhËn thøc ®­îc sù quan t©m cña B¸c vÒ quyÒn ®­îc h­ëng gi¸o dôc cña häc sinhvµ thÊm nhuÇn ý nghÜa nh÷ng lêi d¹y trong th­ cña B¸c
      KÝnh yªu B¸c, tr©n träng vµ biÕt ínù quan t©m cña B¸c dµnh cho c¸c em.
      BiÕt thùc hiÖn lêi d¹y c¶u B¸c ®Ó häc tËp tèt, rÌn luyÖn tèt
II – Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng
1, Néi dung
    Nh÷ng lêi d¹y cña B¸c Hå ®­îc thÓ hiÖn trong th­ göi häc sinh nh©n ngµy khai tr­êng ®Çu tiªn cña n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ th¸ng 9 n¨m 1945 vµ th­ göi ngµnh gi¸o dôc ngµy 16 – 10 – 1968
   C¸c quyÒn trÎ em ®­îc B¸c Hå quan t©m trong néi dung th­ cña B¸c
2, H×nh thøc ho¹t ®éng
    Thi hái ®¸p vµ th¶o luËn ý nghÜa nh÷ng lêi d¹y trong th­ cña B¸c
    Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ
III – ChuÈn bÞ ho¹t ®éng
1

 


1, Ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng
       Th­ göi häc sinh nh©n ngµy khai gi¶ng n¨m häc ®Çu tiªn cña n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ cña B¸c Hå göi ngµnh gi¸o dôc ngµy 16 – 10 – 1968 cña B¸c Hå
     Nh÷ng bµi h¸t,bµi th¬ vÒ B¸c, vÒ m¸i tr­êng
       C©u hái gîi ý vµ ®¸p ¸n;
      1, B¸c Hå viÕt th­ göi häc sinh c¶ n­íc nh©n ngµy khai gi¶ng n¨m häc ®Çu tiªn c¶u n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ vµo thêi gian nµo?
      2, B¸c nhÊn m¹nh ý nghÜa träng ®¹i cña mét nÒn gi¸o dôc míi. B¹n h·y ®äc l¹i lêi th­ ®ã cña B¸c?
     3, trong th­, B¸c nãi vÒ vai trß tr¸ch nhiÖm cña häc sinh, b¹n h·y chØ ra ®o¹n th­ ®ã cña B¸c?
      4, Trong th­ 1968 , B¸c c¨n dÆn thÇy trß vÒ c«ng t¸c chuyªn m«n vµ häc tËp nh­ thÕ nµo?
       5, QuyÒn ®­îc h­ëng gi¸o dôc cña c¸c em d­îc thÓ hiÖn trong th­ B¸c nh­ thÕ nµo?
STT
Néi dung
Ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn
Hä tªn
1
X©y dùng ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng
T­ liÖu tham kh¶o
 
2
DÉn ch­¬ng tr×nh
B¶n néi dung ch­¬ng tr×nh,c©u hái, ®¸p ¸n
 
3
Th­ kÝ
GiÊy bót
 
4
Ban gi¸m kh¶o
BiÓu ®iÓm ®¸p ¸n
 
5
Trang trÝ
GiÊy mµu ,phÊn
 
 
    Líp tr­ëng héi ý víi c¸n bé líp vµ c¸c tæ tr­ëng, bµn b¹c thèng nhÊt néi dung, h×nh thøc tiÕn hµnh vµ ph©n c«ng c¸c c«ng viÖc.
    C¸c tæ tr­ëng ®«n ®èc c¸c tæ viªn t×m hiÎu nh÷ng lêi d¹y cña B¸c trong th­ ®Ó s½n sµng tham gia thi hái- ®¸p vµ th¶o luËn.
    Mçi tæ chuÈn bÞ mét tiÕt môc v¨n nghÖ theo tõng thÓ lo¹i th¬, chuyÖn…
     Líp tr­ëng b¸o c¸o kÕ ho¹ch vµ kÕt qu¶ chuÈn bÞ víi gi¸o viªn chñ nhiÖm. Gi¸o viªn chñ nhiÖm gãp ý thªm nÕu cÇn thiÕt
IV – TiÕn hµnh ho¹t ®éng
1, Khëi ®éng
2, Thi hái d¸p vµ th¶o luËn
     Ng­êi ®iÒu khiÓn ch­¬ng tr×nh lÇn l­ît nªu c©u hái . c©u hái sè 5 vÒ quyÒn ®­îc h­ëng nÒn gi¸o dôc mµ B¸c Hå quan t©m ®Õn häc sinh. Cho c¸c b¹n th¶o luËn vÒ ý nghÜa cña vÊn ®Ò ®ã
     Tæ nµo cã tÝn hiÖu tr­íc sÏ ®­îc mêi , ®¹i diÖn tæ tr¶ lêi c©uhái. Ban giµm kh¶o chÊm ®iÓm vµ ghi tªn lªn b¶ng
1

 


   NÕu ®¹i diÖn tæ tr¶ lêi sai hoÆc tr¶ lêi c©u hái kh«ng ®Çy ®ñ, th× c¸c thµnh viªn trong líp cã quyÓn tr¶ lêi hoÆc bæ sung. Ban gi¸m kh¶o chÊm ®iÓm vµ ®iÓm ®ã ®­îc  ghi vµo ®iÓm cña tæ tr¶ lêi ®óng.
   Cuèi cïng ban gi¸m kh¶o tæng kÕt ®iÓm cña tõng tæ vµ trao phÇn th­ëng
3, V¨n nghÖ
    Ng­êi ®iÒu khiÓn v¨n nghÖ lÇn l­ît giíi thiÖu mét sè tiÕt môc cña c¸c tæ lªn tr×nh diÔn
V – KÕt thóc ho¹t ®éng
Gvcn nh¾c nhë, nhËn xÐt ho¹t ®éng vµ giao nhiÖm vô cho ho¹t ®éng lÇn sau
 
------------------------------------------&-------------------------------
 
 
 
 
 
 
Ngµy so¹n:
Ngµy gi¶ng:
                        Ho¹t ®éng 3
                    Em lµ nhµ khoa häc
I – Yªu cÇu gi¸o dôc
   Gióp häc sinh;
  - N©ng cao quyÒn ®­îc ph¸t triÓn vÒ trÝ tuÖ, vËn dông tri thøc ®· häc ®Ó gi¶i thÝch mét sè hiÖn t­îng khoa häc x¶y ra trong tù nhiªn, trong x· héi, trong ®êi sèng
- Tõ ®ã cµng yªu thÝch c¸c m«n häc, h¨ng say häc tËp, cã th¸i ®ä häc tËp ®óng ®¾n.
rÌn luyÖn c¸c kü n¨ng tham gia vµo ho¹t ®éng, biÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo cuéc sèng, vµo thùc tiÔn
II – Néi dung vµ h×nh thøc thùc hiÖn
1, Néi dung
- KiÕn thøc mét sè m«n häc nh­ ; To¸n, Lý, Ho¸, Sinh…..
- Mét sè hiÖn t­îng khoa häc x¶y ra trong tù nhiªn vµ ®êi sèng, c¸c bµi to¸n vui, c©u ®è cã néi dung khoa häc….
2, H×nh thøc
- B¾t th¨m, hái- ®¸p
- Mét sè tiÕt môc v¨n nghÖ xen kÏ
III – ChuÈn bÞ ho¹t ®éng
1, Ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng
1

 


- C©u hái vÒ mét sè hiÖn t­îng x¶y ra trong thiªn nhiªn, trong x· héi vµ trong ®êi sèng; mét sè bµi to¸n vui, c©u ®è cã néi dung khoa häc…. nh­;
A)                     Hµng ngµy ta vÉn nh×n thÊy kiÕn bß kh¾p n¬i. HÔ gÆp nhau lµ kiÕn l¹i chôm ®Çu vµo nhau råi míi ®i tiÕp. B¹n h·y gi¶i thÝch v× sao?
Gîi ý; ®ã lµ tÝn hiÖu ph¸t hiÖn ra måi cña kiÕn vµ chóng muèn th«ng b¸o cho nhau cïng ®i tha måi
A)                     Khi kh«ng may ch¹m vµo con s©u rãm, b¹n sÏ thÊy ngøa vµ ®au r¸t. T¹i sao?
Gîi ý; §ã lµ do näc ®éc ë l«ng s©u rãm
B)                      Sè “ O ” sao l¹i gäi lµ sè ch½n?
G¬Þ ý; Trong sè nguyªn, sè “ O” kh«ng cã béi sè, mäi sè tù nhiªn ®Òu lµ ­íc sè cña sè “ O”. sè “ O” cã thÓ chia hÕt cho 2, do ®ã sè “ O” lµ sè ch½n
C)                      T¹i sao tµu thuyÒn l¹i næi ®­îc?
Gîi ý; vËn dông lùc ®Èy Ac- si- met vµ cÊu t¹o cña nguyªn liÖu lµm vá tµu ®Ó gi¶i thÝch
D)                     T¹i sao khi thiÕu n­íc, thùc vËt l¹i sÏ kh« hÐo vµ chÕt?
Gîi ý; VËn dông kiÕn thøc vÒ vai trß cña n­íc ®èi víi tÕ bµo cña c©y ®Ó gi¶i thÝch
E)                      T¹i sao khi sê tay vµo kim lo¹i ta l¹i thÊy l¹nh?
Gîi ý; Kim lo¹i dÉn nhiÖt tèt, h¬i nãng ë da tay truyÒn nhiÖt sang kim lo¹i, t¹o ra c¶m gi¸c l¹nh khi sê vµo
F)                       T¹i sao mét c¸i kim l¹i cã thÓ næi trªn mÆt n­íc?
Gîi ý;  C¸c ph©n tö n­íc hót nhau b»ng  mét lùc tÜnh ®iÖn, lùc ®ã trªn bÒ mÆt n­íc cßn m¹nh h¬n t¹o ra mét lo¹i rµo ch¾n v« h×nh gäi lµ søc c¨ng bÒ mÆt. Mét vËt nhÑ nh­ c©y kim cã thÓ næi trªn mÆt n­íc lµ v× vËy
G)                     T¹i sao khi con d¬i bay trong ®ªm tèi l¹i kh«ng ®©m vµo t­ßng, vµo c©y?
Gîi ý; D¬i cã kh¶ n¨ng ®Þnh vÞ ©m thanh déi l¹i nhê vµo tai chø kh«ng ph¶i m¾t
H)                     To¸n häc ph¸t triÓn sím nhÊt trªn thÕ giíi lµ ë n­íc nµo?
Gîi ý; Trung quèc lµ quª h­¬ng cña to¸n häc
I)                        T¹i sao kim lo¹i Natri l¹i cã thÓ ch¸y trong n­íc?
Gîi ý; Do natri ph¶n øng víi n­íc th× to¶ nhiÖt lín
Ph©n c«ng cô thÓ nh­ sau;
 
stt
  Néi dung c«ng viÖc
    Ph­¬ng tiÖn ho¹t ®éng
  Hä tªn
1
ChuÈn bÞ phiÕu ghi c©u hái
C©u hái, giÊy, kÐo
 
2
§¸p ¸n,
GiÊy, bót, tµi liÖu tham kh¶o
 
3
DÉn ch­¬ng tr×nh
B¶n néi dung ch­¬ng tr×nh,c©u hái, ®¸p ¸n
 
4
V¨n nghÖ
C¸c bµi h¸t, bµi th¬
 
 
1

 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-08-24 16:21:01 | Thể loại: Hoạt động NGLL 9 | Lần tải: 27 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.32 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án cả năm, Hoạt động NGLL 9. Th¸ng 8: TuÇn 1 : BÇu c¸n bé líp Yªu cÇu gi¸o dôc: Gióp häc sinh : HiÓu tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n trong n¨m häc míi, cuèi cÊp vµ thèng nhÊt ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña líp trong n¨m häc nµy. Lùa chän ®­îc ®éi ngò c¸n bé líp n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, ph¸t huy truyÒn thèng nhµ tr­êng, líp Tù gi¸c tÝch cùc hîp t¸c chÆt chÏ trong mäi lÜnh vùc Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng 1 – Néi dung Tæng kÕt ho¹t ®éng cña c¸n bé líp, cña líp trong n¨m häc líp 8, Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng trong n¨m líp 9 BÇu c¸n bé líp 2 –

https://tailieuhoctap.com/giao-an/giao-an-ca-nam.xi460q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác