Giáo án cả năm hay hay hay

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
 

 

 
 
 
        Ngaøy soïan :  ___ / ___ / _____
 


 

Ngaøy thöïc hieän : …………………………………………..
Tuaàn  ___  thaùng ____  naêm _____             
                                   Chuû ñieåm thaùng 9
    
TRUYEÀN THOÁNG NHAØ TRÖÔØNG
Hoaït ñoäng 1:  BAÀU CAÙN BOÄ LÔÙP
Yeâu caàu giaùo duïc:
* Giuùp hoïc sinh:
Hieåu ñöôïc vai troø quan troïng cuûa ñoäi nguõ caùn boä trong quaù trình hoïc taäp, reøn luyeän cuûa lôùp.
Coù kó naêng giao tieáp, theå hieän sö toân troïng, phuïc tuøng vaø uûng hoä caùn boá lôùp hoaït ñoäng.
Coù yù thöùc traùch nhieäm trong vieäc löa choïn nhöõng caùn boä coù naêng löïc, loøng nhieät tình vaø tinh thaàn traùch nhieäm.
2. Noäi dung vaø hình thöùc hoïat ñoäng:
a) Noäi dung:
Baùo caùo toång keát hoaït ñoäng cuûa ñoäi nguõ caùn boä lôùp sau moät naêm hoïc.
Baàu ñoäi nguõ caùn boä lôùp  (lôùp tröôûng, caùc lôùp phoù,caùc toå tröôûng, toå phoù, caùc caùn söï  moân hoïc).
b) Hình thöùc:
Nghe baùo caùo vaø thaûo luaän.
Boû phieáu baàu hoaëc bieåu quyeát.
3. Chuaån bò hoïat ñoäng:
a) Veà phöông tieän hoïat ñoäng:
Baûn baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp naêm hoïc vöøa qua.
Phieáu baàu (Neáu baàu baèng phieáu).
Moät vaøi tieát muïc vaên ngheä.
b) Veà toå chöùc:
Giaùo vieân chuû nhieäm hoïp vôùi caùn boä lôùp ñeå xaây döïng baûn baùo caùo veà keát quaû hoaït ñoäng naêm hoïc tröôùc,döïï kieán tieâu  chuaån  caùn boä lôùp vaø thoáng nhaát chöông trình hoat ñoäng.
Phaân coâng ngöôøi baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng cuûa lôùp (thöôøng laø lôùp tröôûng), ngöôøi ñieàu khieån vaø thö kí.
Phaân ngöôøi chuaån bò phieáu baàu.
Döï kieán ban kieåm phieáu.
Phaân coâng toå, nhoùm trang trí lôùp.
4. Tieán haønh hoïat ñoäng:
              a) Khôûi ñoäng:
              b) Baùo caùo toång keát  quaû hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp trong naêm qua:
 


 

Lôùp tröôûûng baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp trong naêm qua.
Caû lôùp thaûo luaän goùp yù kieán.
Ngöôøi ñieàu khieån toång keát.
c) Baàu caùn boä lôùp môùi:
Ngöôøi ñieàu khieån yeâu caàu lôùp thaûo luaän ñeå thoáng nhaát tieâu chuaån cuûa caùn boä lôùp.
Töï öùng cöû ñeà cöû caùc baïn coù naêng löïc laøm caùn boä lôùp.
Thö kí ghi teân caùc baïn öùng cöû  (neáu coù)vaø caùc ban 5 ñöôïc ñeà cöû leân baûng.
Baàu ban kieåm phieáu, tröôûng ban kieåm phieáu, neâu roõ theå leä boû phieáu baàu, coù theå tieán  haønh nhö sau:
+ Lôùp tröôûng: .........................................................
+ Lôùp phoù hoïc taäp: .................................................
Baàu caùn söï lôùp.
+ Ban hoïc taäp goàm lôùp phoù hoïc taäp vaø 4 toå tröôûng.
+ Sao ñoû: ................................................................
+ Toå tröôûng vaø toå phoù:
        Toå 1 : ........................................................               TOÂ 3 .............................................
                         ..........................................................                         .............................................
         Toå 2 : ........................................................                 TOÅ 4 .............................................
                             ..........................................................                         ..............................................
Ban kieåm phieáu laøm vieäc, sau ño coâng boá keát quaû.
Lôùp tröôûng môùi thay maët caùn boä lôùp phaùt bieåu yù kieán.
Giaùo vieân chuû nhieäm phaùt bieåu yù kieán, chuùc möøng ñoäi nguõ caùn boä lôùp vaø giao nhieâm vuï cho caùc em.
 
5. Keát thuùc hoaït ñoäng
Ngaøy soïan :  ___ / ___ / _____
 


 

Ngaøy thöïc hieän : ___ / ___ / _____
Tuaàn  ___  thaùng ____  naêm _____   Hoaït ñoäng 2 
TOÂI LAØ HOÏC SINH LÔÙP 8
1. Yeâu caàu giaùo duïc: Giuùp hoïc sinh:
Hieåu vò trí, nhieäm vuï quan troïng cuûa mình trong naêm  hoïc lôùp 8.
Töï giaùc, quyeát taâm caao trong hoïc taäp.
Bieát giuùp nhau thöïc hieän toát  nhieäm vuï naêm hoïc.
2. Noäi dung vaø hình thöùc hoïat ñoäng:
a) Noäi dung:
Xaùc ñònh vò trí quan troïng cuûa naêm hoïc lôùp 8.
Nhöõng nhieäm vuï trong naêm hoïc naøy.
Nhöõng bieän phaùp ñeå thöïc hieän toát nhieäm vuï naêm hoïc.
b) Hình thöùchoïat ñoäng:
Trao ñoåi ,thaûo luaän.
3. Chuaån bò hoïat ñoäng:
a) Phöông tieän hoïat ñoäng:
Moät soá caâu hoûi thaûo luaän:
          Caâu 1: Baïn suy nghó gì khi mình laø hoïc sinh lôùp 8? (Vò trí ,vai troø vaø traùch nhieäm cuûa ngöôøi hoïc sinh lôùp 8…)
                        Caâu 2: Baïn thaáy mình phaûi laøm toát nhieäm vuï gì ôû naêm hoïc naøy? Vì sao?
          Caâu 3: Ñeå laøm toát nhieäm vuï ñoù, theo baïn phaûi coù nhöõng bieän phaùp naøo? (Veà chuû quan, veà khaùch quan)
Giaáy khoå to, buùt daï ñeå ghi keát quaû thaûo luaän: phieáu laøm vieäc caù nhaân.
Moät vaøi tieát muïc vaên ngheä.
b) Veà toå chöùc:
Giaùo vieân chuû nhieäm phoå bieán cho caû lôùp veà yeâu caàu, noäi dung, hoaït ñoäng vaø hoïp caùn boä lôùp ñeå phaân coâng chuaån bò caùc vieäc cuï theå sau:.
Thoáng nhaát chöông trình, hình thöùc va keá hoaïch hoat ñoäng.
Phaân coâng ngöôøi ñieàu khieån chöông trình vaø thö kí.
Phaân coâng chuaån bò caùc phöông tieän (Ñaõ neâu ôû muïc a).
Moãi toå chuaån bò moät vaøi tieát muïc vaên nghe.
Phaân coâng trang trí lôùp, keû tieâu ñeà, keâ baøn gheá.
Cöû ngöôøi môøi ñaïi dieän.
4. Tieán haønh hoïat ñoäng:
              a) Khôûi ñoäng:
b) Thaûo luaän veà vò trí vaø nhieäm vuï cuûa naêm hoïc:
Ngöôøi ñieàu khieån neâu caâu hoûi 1vaø 2  (ÔÛû muïc 3.a).
Hoïc sinh trao ñoåi, thaûo luaän theo toå. Toå tröôûng hoaëc thö kí toå ghi keát quaû thaûo luaän leân giaáy khoå to.
 


 

Ñaïi dieän trong toå trình baøy keát quaû thaûo luaän cuûa toå mình.
Lôùp goùp yù boå sung, phaân tích, löïa choïn vaø thoáng nhaát yù kieán veà vò trí vaø nhieäm vuï naêm hoïc.
Cuoái cuøng, ngöôøi ñieàu khieån toång keát thaûo luaän.
c) Laøm vieäc  caù nhaân veà bieän phaùp thöïc hieän nhieäm vuï naêm hoïc:
Ngöôøi ñieàu khieån phaùt bieåu cho töøng hoïc sinh va yeâu caàu ghi caùc bieän phaùp thöïc hieän nhieäm vuï naêm hoïc.
Töøng hoïc sinh suy nghó vaø ghi vaøo phieáu cuûa mình.
Môøi moät hoïc sinh trình baøy tröôùc lôùp veà nhöõng bieän phaùp cuûa mình. Thö kí ghi toùm taét nhanh caùc yù chính leân baûng.
Caû lôùp goùp yù kieán boå sung, cuøng nhau phaân tích, löïa choïn caùc bieän phaùp phuø hôïp ñeå thöïc hieän toát nhieäm vuï naêm hoïc.
Ngöôøi ñieàu khieån toång keát lai caùc bieän phaùp ñeå moãi hoïc sinh , toå, lôùp vaän duïng.
d) Vaên ngheä:
Caùn boä vaên ngheä giôùi thieäu caùc tieát muïc ñaõ ñöôïc phaân coâng chuaån bò vaø môøi caùc baïn leân bieåu dieãn.
Hoaït ñoäng naøy cuõng coù theå xen vaøo giöõa hoaït ñoäng b vaø hoaït ñoäng c.
5. Keát thuùc hoïat ñoäng:  Giaùo vieân chuû nhieäm neâu khaùi quaùt vò trí ,nhieäm vuï cua naêm hoïc vaø ñoäng vieân  hoïc  sinh phaán ñaáu thöïc hieän toát nhieäm vuï naêm hoïc.
Ngaøy soïan :  ___ / ___ / _____
 


 

Ngaøy thöïc hieän : ___ / ___ / _____
Tuaàn  ___  thaùng ____  naêm _____   Hoaït ñoäng 3
 PHAÙT HUY TRUYEÀN THOÁNG CUÛA LÔÙP, CUÛA TRÖÔØNG
 
1. Yeâu caàu giaùo duïc: Giuùp hoïc sinh:
Hieåu ñöôïc truyeàn thoáng cuûa lôùp vaø cuûa tröôøng sau hai naêm hoïc taäp vaù reøn luyeän.
Bieát traân troïng truyeàn thoáng ñoù.
Bieát xaây döïng keá hoaïch phaán ñaáu cuûa caù nhaân,  cuûa lôùp ñeå phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa lôùp cuûa tröôøng.
2. Noäi dung vaø hình thöùc hoïat ñoäng:
a) Noäi dung:
Nhöõng truyeàn thoáng cuûa lôùp cuûa tröôøng.
Traùch nhieäm cuûa hoïc sinh ñoái vôùi vieäc phaùt huy caùc truyeàn thoáng cuûa lôùp , cuûa tröôøng.
Keá hoaïch vaø bieän phaùp cuûa lôùp, cuûa töøng caù nhaân ñeå phaùt huy truyeàn thoáng cuûa lôùp cuûa tröôøng.
b) Hình thöùchoïat ñoäng:
Thaûo luaän trao ñoåi, töï lieân heä, töï ñaùnh gia, ñeà xuaát caùc bieän phaùp.
Vaên ngheä.
3. Chuaån bò hoïat ñoäng:
a) Phöông tieän hoïat ñoäng:
Moät soá caâu hoûi ñeå giao löu:
Caâu 1 : Haõy neâu caùc truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng ?
Caâu 2 : Do ñaâu coù ñöôïc truyeàn thoáng ñoù ?
Caâu 3 : Neâu caùc truyeàn thoáng cuûa lôùp.
Caâu 4 : Neâu teân nhöõng hoïc sinh tieâu bieåu ñaõ goùp nhieàu coâng söùc xaây döïng truyeàn thoáng cuûa lôùp, cuûa tröôøng. Baûn keá hoaïch phaùt huy truyeàn thoáng cuûa tröôøng, cuûa lôùp.

Baûn keá hoaïch caù nhaân.
Baûn keá hoaïch cuûa toå.
Baûn keá hoaïch cuûa lôùp.
b) Veà toå chöùc:
Giaùo vieân chuû nhieäm neâu yeâu caàu, noäi dung, keá hoaïch hoaït ñoäng vaø höôùng daãn hoïc sinh chuaån bò.
Caùn boä lôùp  hoïp ñeå thoáng nhaát chöông trình vaø phaân coâng:
Ngöôøi ñieàu khieån chöông trình vaø thö kí.
Ngöôøi môøi ñaïi bieåu.
Lôùp tröôûng döï thaûo vaø trình baøy keá hoaïch phaán ñaáu cuûa lôùp.
 


 

Coù theå phaân coâng moät soá baïn laøm noøng coát trong vieäc chuaån bò cho hoaït ñoäng (keá hoaïch caù nhaân…).
4. Tieán haønh hoïat ñoäng:
              a) Khôûi ñoäng:
b) Thaûo luaän veà truyeàn thoáng cuûa lôùp , cuûa tröôøng:
Ngöôøi ñieàu khieån laàn löôït neâu caùc caâu hoûi.
Hoïc sinh thaûo luaän theo toå (coù theå giao cho moät toå thaûo luaän caâu hoûi 2, soá toå coøn laïi thaûo luaän caâu hoûi 3 vaø caâu 4) thö kí ghi toùm taét keát quaû thaûo luaän cuûa toå mình.
Môøi ñaïi dieän moåi toå baùo caùo keát quaû thaûo luaän moät caâu hoûi.
Caû lôùp goùp yù kieán.
Ngöôøi ñieàu khieån toång keát.
c) Xaây döïng keá hoaïch phaùt huy truyeàn thoáng cuûa lôùp cuûa tröôøng:
Ngöôøi ñieàu khieån giao nhieäm vuï cho caùc toå: xaây döïng keá hoaïch phaán  ñaáu cuûa toå ñeå phaùt huy truyeàn thoáng cuûa lôùp cuûa tröôøng.
Hoïc sinh thaûo luaän theo toå, goùp yù cho baûn döï thaûo keá hoaïch cuûa toå. Toå tröôûng ghi keát quaû thaûo luaän cuûa toå mình. Sau ñoù töøng toå ñaïi dieän leân baùo caùo tröôùc lôùp, caùc toå khaùc goùp yù kieán boå sung.
Lôùp tröôûng trình baøy keá hoaïch phaán ñaáu cuûa lôùp. Caû lôùp thaûo luaän.
Lôùp tröôûng tieáp thu yù kieán cuûa caùc thaønh vieân vaø toång keát laïi.
c) Vaên ngheä
5. Keát thuùc hoïat ñoäng:
Ngaøy soïan :  ___ / ___ / _____
 


 

Ngaøy thöïc hieän : ___ / ___ / _____
Tuaàn  ___  thaùng ____  naêm _____                                    Hoaït ñoäng 4  
THI  HAÙT CAÙC BAØI TRUYEÀN THOÁNG
 
1. Yeâu caàu giaùo duïc: Hoaït ñoäng thi haùt caùc baøi haùt truyeàn thoáng nhaèm giaùo duïc hoïc sinh:
Bieát thöôûng thöùc, bieát haùt caùc baøi haùt truyeàn thoáng ca ngôïi tröôøng lôùp, thaàøy coâ, baïn beø…
Yeâu thích vaên ngheä, phaán khôûi laïc quan,  yeâu meán gaén boù vôùi tröôøng lôùp, quyù troïng thaày coâ, ñoaøn keát thaân aùi baïn beø, töï tin quyeát taâm hoïc taäp toát.
2. Noäi dung vaø hình thöùc hoïat ñoäng:
a) Noäi dung:
Haùt caùc baøi haùt truyeàn thoáng do nhaø tröôøng quy ñònh.
b) Hình thöùchoïat ñoäng:
Thi haùt giöõa caùc toå.
Thi tieát muïc taäp theå cuûa toå.
Thi tieát muïc choïn cuûa toå (caù nhaân hoaëc nhoùm ).
3. Chuaån bò hoïat ñoäng:
a) Phöông tieän hoïat ñoäng:
Nhöõng baøi haùt truyeàn thoáng.
Moät soá nhaïc cuï ñôn giaûn, trang phuïc bieåu dieãn vaên ngheä.
Moät soá taëng phaåm ñeå thöôûng.
b) Veà toå chöùc:
Giaùo vieân phoå bieán cho caû lôùp veà yeâu caàu,  noäi dung, keá hoaïch hoat ñoäng vaø höôùng daãn hoïc sinh chuaån bò oân luyeän caùc baøi haùt truyeàn thoáng.
Töøng toå chuaån bò döï thi.
Hoïp caùn boä lôùp ñeå thoáng nhaát chöông trình hoaït ñoäng vaø phaân coâng:
Ngöôøi ñieàu khieån chöông trình (caùn boä phuï traùch vaên ngheä) vaø thö kyù.
Ban giaùm khaûo (moãi toå cöû moät hoïc sinh tham gia).
Xaây döïng bieåu ñieåm.
Toå nhoùm trang trí lôùp (keû tieâu ñeà, keâ baøn gheá,…).
Chuaån bò taëng phaåm.
4. Tieán haønh hoïat ñoäng:
              a) Khôûi ñoäng:
b) Thi haùt ñoàng ñoäi giöõa caùc toå:
Töøng toå trình baøy baøi haùt truyeàn thoáng.
Ban giaùm khaûo chaám ñieåm. Bieåu ñieåm coù theå nhö sau:
Ñaûm baûo ñuùng noäi dung chuû ñeà:                              4 ñieåm.
Caû toå haùt ñuùng vaø haùt hay:                                       4 ñieåm.
 


 

Taùc phong ñuùng möïc:                                              2 ñieåm. Ngöôøi ñieàu khieån môøi ñaïi dieän caùc toå boác thaêm roài theo  soá thöù töï ñaõ choïn leân bieåu dieãn. Ngöôøi leân bieåu dieån phaûi töï giôùi thieäu teân baøi haùt cuûa mình vaø trình baøy baøi haùt ñoù.
Moåi toå coù theå bieåu dieãn 2-3 tieát muïc sau moãi tieát muïc ban giaùm khaûo cho ñieåm coâng khai vaø thö kyù ghi ñieåm  leân baûng. Ñieåm cuûa toå seõ baêng toång ñieåm cuûa caùc löôït maø toå ñaõ ñaït ñöôïc.
Sau soá löôït quy ñònh toå naøo coù ñieåm cao laø toå ñoù thaéng.

c) Thi tieát muïc töï choïn:
Moãi toå thi bieåu dieãn moät tieát muïc töï choïn (caù nhaân hoaëc nhoùm), yeâu caàu haùt ñuùng nhaïc, bieåu dieãn hay.
Caùc toå laàn löôït bieåu dieãn.
Giaùm khaûo cho ñieåm, thö kyù ghi ñieåm leân baûng.
Keát thuùc hoaït ñoäng: Ngöôøi ñieàu khieån nhaän xeùt chung, sau ñoù coâng boá keát quaû haùt ñoàng ñoäi vaø tieát muïc töï choïn cuûa toå ñaït ñieåm cao nhaát nhì.
Môøi Giaùo vieân chuû nhieäm leân phaùt thöôûng vaø phaùt bieåu yù kieán.

 
 
   


 

 
 
       ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOÏAT ÑOÄNG THEO CHUÛ ÑIEÅM
 
 
Hoïc sinh töï ñaùnh giaù xeáp loïai:  
Caâu 1 :   Caùc hoïat ñoäng “Baàu caùn boä lôùp”, “Toâi laø HS lôùp 8”, “Phaùt huy truyeàn thoáng cuûa lôùp, cuûa tröôøng”, “Thi haùt caùc baøi haùt truyeàn thoáng” ñaõ giuùp caùc em thu hoïach ñöôïc nhöõng gì ?
Caâu 2 :   Veà tinh thaàn, thaùi ñoä vaø keát quaû tham gia caùc hoïat ñoäng cuûa chuû ñieåm, em töï xeáp loaïi ôû möùc ñoä naøo?
               Toát                       Khaù                         Trung bình                         Yeáu  
 
Toå ñaùnh giaù, xeáp loïai:
               Toát                       Khaù                         Trung bình                         Yeáu  
 
Giaùo vieân chuû nhieäm ñaùnh giaù, xeáp loïai:
               Toát                       Khaù                         Trung bình                         Yeáu  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ngaøy soïan :  ___ / ___ / _____
 


Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2019-08-17 09:27:26 | Thể loại: Hoạt động NGLL 8 | Lần tải: 58 | Lần xem: | Page: 1 | FileSize: 0.21 M | File type: doc
lần xem

giáo án Giáo án cả năm hay hay hay, Hoạt động NGLL 8. Ngaøy soïan : ___ / ___ / _____ Ngaøy thöïc hieän : ………………………………………….. Tuaàn ___ thaùng ____ naêm _____ Chuû ñieåm thaùng 9 TRUYEÀN THOÁNG NHAØ TRÖÔØNG Hoaït ñoäng 1: BAÀU CAÙN BOÄ LÔÙP Yeâu caàu giaùo duïc: * Giuùp hoïc sinh: Hieåu ñöôïc vai troø quan troïng cuûa ñoäi nguõ caùn boä trong quaù trình hoïc taäp, reøn luyeän cuûa lôùp. Coù kó naêng giao tieáp, theå hieän sö toân troïng, phuïc tuøng vaø uûng hoä caùn boá lôùp hoaït ñoäng. Coù yù thöùc traùch nhieäm trong vieäc löa choïn nhöõng caùn

https://tailieuhoctap.com/giao-an/giao-an-ca-nam-hay-hay-hay.xy160q.html

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án điện tử này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác